Zagadnienia na egzamin dyplomowy na kierunku kosmetologia studia stacjonarne I niestacjonarne I stopniaPobieranie 43.83 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar43.83 Kb.
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU

KOSMETOLOGIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA

obowiązujące od roku akademickiego 2010/2011
Zakres egzaminu obejmować będzie treści ujęte w standardach kształcenia (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia - Załącznik Nr 58) oraz planach i programach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Kosmetologia.
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
Biologia i genetyka

 1. Czynności komórki.

 2. Zmiany organizacji materiału genetycznego w cyklu mitotycznym i mejotycznym.

 3. Kwasy nukleinowe – ich budowa i funkcje.

 4. Pierwotna funkcja genu.

 5. Podstawy procesów dziedziczenia – prawa Mendla i ich modyfikacje.

 6. Typy i warianty dziedziczenia cech u człowieka.

 7. Najnowsze osiągnięcia genetyki i ich praktyczne wykorzystanie.

 8. Czynniki środowiska ograniczające występowanie organizmów.

 9. Charakterystyka kolejnych poziomów organizacji żywej materii.

 10. Cykle rozwojowe wybranych pasożytów człowieka.


Biofizyka

 1. Równowaga sił w układzie szkieletowym człowieka w warunkach statyki.

 2. Odkształcenia tkanek, prawo Hooke’a.

 3. Mechanizm skurczu mięśnia.

 4. Biofizyka układu oddychania.

 5. Wpływ drgań mechanicznych na organizm człowieka.

 6. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm człowieka.

 7. Fale elektromagnetyczne i ich oddziaływanie na organizm człowieka.

 8. Fizyczne podstawy procesu słyszenia.

 9. Wpływ ultradźwięków i infradźwięków na organizm człowieka.

 10. Zasada działania i zastosowania lasera.


Anatomia

 1. Tkanka nabłonkowa (definicja, klasyfikacja morfologiczna i czynnościowa, przykłady nabłonków z ich budową i funkcjami).

 2. Kręgosłup (odcinki, krzywizny, ruchomość, budowa kręgów, połączenia między kręgami).

 3. Budowa stawu a ruchomość w stawie (przykłady).

 4. Włókna nerwowe (definicja, rodzaje, budowa, przewodzenie impulsów nerwowych).

 5. Gruczoły wydzielania zewnętrznego (definicja, ogólna budowa, przykłady gruczołów, funkcje).

 6. Gruczoł mlekowy (budowa, produkcja i wydzielanie mleka, zależność budowy i funkcji gruczołu od hormonów).

 7. Gruczoły wydzielania wewnętrznego (definicja, ogólna budowa, przykłady gruczołów, funkcje).

 8. Układ pokarmowy (narządy tego układu, funkcje poszczególnych narządów, przykłady współzależności między budową a funkcją).

 9. Naczynia krwionośne (rodzaje naczyń, budowa ścian naczyń, krążenie wielkie i krążenie małe, krążenie wrotne).

 10. Pęcherzyki płucne (budowa i funkcja).


Histologia

 1. Metody przygotowywania tkanek do badania mikroskopowego.

 2. Budowa histologiczna naskórka; znaczenie czynnościowe poszczególnych komórek, struktur cytologicznych i białek występujących w naskórku.

 3. Budowa histologiczna skóry właściwej; funkcje życiowe skóry.

 4. Procesy komórkowe w różnicowaniu keratynocytów.

 5. Gruczoły łojowe (budowa, sposób wydzielania, funkcja).

 6. Gruczoły potowe (budowa, sposób wydzielania, funkcja).

 7. Cykl komórkowy (definicja, fazy cyklu, mechanizmy cyklu, znaczenie w procesach życiowych).

 8. Apoptoza (definicja, przykłady apoptozy, mechanizmy apoptozy, znaczenie w procesach życiowych).

 9. Budowa histologiczna włosów; wzrost włosów.

 10. Komórki fagocytujące i proces fagocytozy.


Fizjologia i patofizjologia

 1. Przestrzenie wodne organizmu. Dobowy bilans wodny.

 2. Przemiana materii. Podstawowa przemiana materii, spoczynkowa przemiana materii. Swoiście dynamiczne działanie pokarmów.

 3. Trawienie węglowodanów, białek i tłuszczy.

 4. Rola neurotransmitterów w przewodnictwie synaptycznym.

 5. Rola skóry w utrzymaniu homeostazy termicznej.

 6. Sprzężenie elektromechaniczne.

 7. Rola układu dokrewnego w reakcji stresowej.

 8. Czynniki wpływające na wielkość ciśnienia tętniczego.

 9. Metody określania nadwagi i otyłości.

 10. Oddychanie zewnętrzne, transport tlenu.


Biochemia

1. Zależność między budową a właściwościami związków chemicznych: 1. budowa, właściwości i znaczenie biologiczne wody

 2. wpływ wiązań wodorowych na rozpuszczalność związku (lub jego fragmentu) w wodzie

 3. wpływ łańcuchów węglowodorowych lub pierścieni aromatycznych na rozpuszczalność związku w wodzie i tłuszczach, w peptydzie

 4. pierwiastki, które mają wolne pary elektronowe i tworzą wiązania wodorowe

 1. Budowa i właściwości konkretnego aminokwasu ze względu na obecność:

 1. grupy aminowej i kwasowej

 2. łańcucha węglowodorowego i pierścienia aromatycznego

 1. Budowa i właściwości peptydów i białek:

  1. właściwości danego peptydu

  2. struktura I, II, III i IV rzędowa białek.

 1. Budowa tłuszczów prostych i złożonych:

  1. Składniki, z których są zbudowane tłuszcze proste i złożone

  2. rodzaje wiązań, które łączą poszczególne składniki we wzorze tłuszczu złożonego.

 1. Kwasy nukleinowe:

 1. budowa DNA i RNA (rodzaje wiązań, wskazać koniec 3’ i 5’, komplementarne zasady)

 2. różnice między DNA i RNA

6. Budowa i mechanizm działania enzymu (centrum aktywne).

7. Ogólne wiadomości o metabolizmie:   1. droga glukozy, aminokwasu, tłuszczu, od kanapki zjedzonej na śniadanie do glikogenu, alaniny i tłuszczu w wątrobie

   2. powstawanie wspólnych pośredników powstałych z rozkładu cukrów,

   3. białek i tłuszczów

   4. istota i znaczenie łańcucha oddechowego.

8. Metabolizm cukrów i tłuszczów:

 1. co się dzieje z glukozą podczas glikolizy tlenowej

 2. istota beta-oksydacji kwasów tłuszczowych

 3. cykl kwasów trikarboksylowych (cykl Krebsa), istota całego cyklu i poszczególnych jego etapów

9. Biosynteza białka.

10. Biosynteza DNA i RNA.

11. Komórka i organella komórkowe:


 1. budowa i znaczenie błony komórkowej z uwzględnieniem roli poszczególnych składników: fosfolipidów, białek, glikolipidów

 2. skład i funkcje jądra komórkowego

 3. budowa i funkcje mitochondriów

 4. budowa i funkcja lizosomów oraz znaczenie heksozoaminidazy jako przedstawiciela egzoglikozydaz lizosomalnych

 5. budowa i funkcja aparatu Golgiego.

11. Budowa i znaczenie poszczególnych składników substancji międzykomórkowej:

 1. budowa i funkcje kolagenów i elastyny

 2. budowa i funkcje proteoglikanów i glikozoaminolikanów: kwas hialuronowy, pozostałych glikozoaminoglikanów

 3. budowa i funkcje białek adhezyjnych substancji międzykomórkowej.

12. Budowa i funkcje poszczególnych witamin.

13. Przykłady budowy i funkcji hormonów.


Higiena

 1. Czynniki środowiskowe wpływające na stan zdrowia człowieka – zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby; rodzaje promieniowania oddziaływujące na człowieka (jonizujące, podczerwone, nadfioletowe, laserowe) i jego skutki.

 2. Czynniki fizyczne w środowisku bytowania człowieka – oświetlenie i hałas (podstawowe pojęcia, wpływ na organizm człowieka; wymagania higieniczne w stosunku do oświetlenia naturalnego i sztucznego; metody pomiaru).

 3. Wybrane obszary higieny osobistej człowieka – higiena narządu wzroku, dróg oddechowych i narządu głosu, narządu słuchu, jamy ustnej, skóry.

 4. Zasady higieny pracy i BHP w laboratoriach i gabinecie kosmetycznym.

 5. Higiena psychiczna – określenie, psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych (prewencja pierwotna, wtórna i trzeciego stopnia); źródła zagrożeń zdrowia psychicznego (stres psychospołeczny, związany z wykonywana pracą, nieprawidłowe stosunki międzyludzkie). Higiena snu.

 6. Profilaktyka uzależnień – podstawowe pojęcia, biologiczne konsekwencje palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków. Problem uzależnień w Polsce.

 7. Badania epidemiologiczne – definicje i podstawowe pojęcia; rodzaje epidemiologicznych badań środowiskowych (przekrojowe, długofalowe, obserwacyjne, eksperymentalne, przesiewowe).

 8. Ocena stanu zdrowia ludności – definiowanie zdrowia, mierniki stanu zdrowia (obiektywne i subiektywne, pozytywne i negatywne oraz ryzyka choroby).


Mikrobiologia i immunologia

 1. Morfologia drobnoustrojów. Budowa komórki bakteryjnej. Kształty bakterii.

 2. Rodzaje mikroskopów i mikroskopia. Metody barwienia.

 3. Fizjologia mikroorganizmów. Podłoża mikrobiologiczne. Czysta kultura i mieszana. Podział bakterii ze względu na zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Podział bakterii ze względu na temperaturę wzrostu. Klasyfikacja bakterii ze względu na sposób oddychania i tolerancję tlenu.

 4. Pojęcia: dezynfekcja, sterylizacja, aseptyka, antyseptyka. Metody dezynfekcji i sterylizacji.

 5. Mikroflora organizmu zdrowego człowieka.

 6. Działanie antybiotyków na drobnoustroje. Definicja antybiotyków i chemioterapeutyków. Oporność bakterii na leki. Metody oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki.

 7. Kontrola drobnoustrojów w produkcji kosmetycznej. Metody badań mikrobiologicznych środków kosmetycznych. Normy mikrobiologiczne.

 8. Cechy morfologiczne grzybów. Diagnostyka mikrobiologiczna grzybów chorobotwórczych.

 9. Budowa układu immunologicznego. Centralne i obwodowe narządy limfatyczne. Komórki układu immunologicznego. Antygeny i przeciwciała. Funkcje układu immunologicznego. Odporność swoista (nabyta) i nieswoista (wrodzona).

Farmakologia

 1. Leczenie Acne vulgaris.

 2. Substancje pochodzenia naturalnego stosowane w leczeniu schorzeń dermatologicznych.

 3. Skutki uboczne leków stosowanych miejscowo.

 4. Nomenklatura witamin.

 5. Witaminy, jako substancje, wpływające na stan skóry.

 6. NLPZ: nomenklatura, zakres działania, skutki uboczne przy stosowaniu.


Doraźna pomoc przedmedyczna

 1. Ogólne zasady postępowania w nagłych zagrożeniach życia – łańcuch ratunkowy.

 2. Pomoc przedmedyczna w przypadku krwotoku zewnętrznego (kończyna, brzuch, klatka piersiowa, głowa).

 3. Omówienie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS).

 4. Pomoc przedmedyczna w przypadku urazów wielonarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad osobą będącą we wstrząsie.

 5. Ostra niedrożność dróg oddechowych – postępowanie w przypadku astmy oskrzelowej, ciał obcych w drogach oddechowych.

 6. Pierwsza pomoc w przypadku ostrych, nagłych bólów w klatce piersiowej (zawał serca, choroba niedokrwienna mięśnia sercowego.)

 7. Objawy wskazujące na utratę przytomności i pomoc przedmedyczna.

 8. Postępowanie doraźne w przypadku napadu dużego padaczki, hipoglikemii, zatruć.

 9. Urazy czaszkowo-mózgowe zasady postępowania na miejscu wypadku.

 10. Pomoc przedmedyczna w przypadku: porażenia prądem, oparzeń, odmrożeń.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Kosmetologia pielęgnacyjna

Ogólne:


 1. Pielęgnacja oprawy oczu – rodzaje zabiegów, zasady, środki wykorzystywane, p/wskazania

 2. Pielęgnacja dłoni - rodzaje zabiegów, zasady, środki wykorzystywane, p/wskazania

 3. Pielęgnacja kończyny dolnej - rodzaje zabiegów, zasady, środki wykorzystywane, p/wskazania

 4. Demakijaż - rodzaje zabiegów, zasady, środki wykorzystywane, p/wskazania

 5. Peelingi, maski kremowe i algowe - rodzaje zabiegów, zasady, środki wykorzystywane, p/wskazania

 6. Masaż twarzy, szyi i dekoltu - rodzaje zabiegów, zasady, środki wykorzystywane, p/wskazania

Szczegółowe:

 1. Henna całkowita i regulacja z uwzględnieniem kształtów twarzy.

 2. Manicure tradycyjny z malowaniem paznokci.

 3. Manicure biologiczny z malowaniem paznokci na frencz.

 4. Masaż dłoni z zabiegiem parafinowym.

 5. Pedicure kosmetyczny z masażem stopy.

 6. Usuwanie nadmiernego owłosienia.

 7. Demakijaż i tonizacja.

 8. Peelingi, maski kremowe i algowe.

 9. Masaż twarzy, szyi i dekoltu z uwzględnieniem przeciwskazań

Kosmetologia upiększająca

 1. Działanie prądu d'arsonvala. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu.

 2. Pojęcie prądów wielkiej częstotliwości. Działanie prądów wielkiej częstotliwości na

 3. ustrój. Darsonwalizacja metodą pośrednią i bezpośrednią.

 4. Galwanizacja i jontoforeza.

 5. Substancje aktywne stosowane do zabiegu jontoforezy. Wpływ na cerę.

 6. Lampa sollux - wskazania, przeciwskazania i działanie na skórę przy naświetlaniu

filtrem czerwonym i niebieskim.

 1. Pielęgnacja biustu. Zabiegi ujędrniające.

 2. Rodzaje peelingów chemicznych, istota działania.

 3. Formy mikrodermabrazji.

 4. Makijaż korekcyjny kształtów twarzy

 5. Klasyczny makijaż dzienny i wieczorowy. Etapy wykonania i charakterystyczne

cechy.

 1. Diagnostyka zdrowej skóry. Badanie skóry wzrokowo, dotykiem , za pomocą specjalistycznej aparatury.

 2. Podział cer według klasyfikacji obowiązującej w Polsce. Charakterystyka cer. Definicja cery.

 3. Trądzik pospolity. Podział i charakterystyka. Pielęgnacja w domu i w gabinecie kosmetycznym. Sposoby oczyszczania skóry.

 4. Trądzik różowaty. Podział i charakterystyka. Pielęgnacja w domu i w gabinecie kosmetycznym.

 5. Oczyszczanie skóry w gabinecie kosmetycznym. Metody rozpulchniania naskórka przed oczyszczaniem. Metody rozpulchniania naskórka z uwzględnieniem rodzaju

cery. Charakterystyka preparatów.

 1. Definicja prądu stałego. Galwanizacja metodą stabilną i labilną. Wskazania i p/wskazania do galwanizacji. Działanie anody i katody. Pojęcie elektrody czynnej i biernej. Definicja jonoforezy. Wskazania i p/wskazania do jonoforezy. Jonoforeza metodą stabilną i labilną. Działanie leków na skórę (chlorek wapnia, kwas askorbinowy i in.).

 2. Pielęgnacja ciała. Cellulit, otyłość, rozstępy- etiopatogeneza. Zabiegi redukujące.

 3. Złuszczanie naskórka. Wskazania i p/wskazania do zabiegu. Złuszczanie kwasami

owocowymi, peelingiem ziołowym.

 1. Makijaż podstawowy. Zasady makijażu.

 2. Makijaż korekcyjny. Zasady. Korekta nosa, ust, kształtu twarzy, oczu.

 3. Podstawowe pojęcia z zakresu kosmetologii upiększającej.


Receptura Kosmetyczna

 1. Zastosowanie antyoksydantów w recepturze kosmetycznej.

 2. Kwasy owocowe (AHA) w recepturze – działanie i zastosowanie w różnych formach kosmetycznych.

 3. Podstawowe składniki emulsji kosmetycznej. Przygotowywanie emulsji O/W i W/O.

 4. Odczytywanie receptury i ustalanie funkcji jej składników (na przykładzie żelu pod prysznicu, szamponu, kremu do twarzy, balsamu do ciała, pasty do zębów).

 5. Przykłady receptur maseczek kosmetycznych.


Dermatologia

 1. Najczęstsze choroby bakteryjne skóry.

 2. Choroby wirusowe skóry.

 3. Świerzb i wszawice.

 4. Choroby alergiczne skóry. Atopowe zapalenie skóry (AZS).

 5. Stany przednowotworowe.

 6. Najczęstsze nowotwory skóry.

 7. Grzybice skóry, włosów i paznokci.

 8. Toczeń rumieniowaty przewlekły (DLE) i sklerodermia

 9. Trądzik i łojotokowe zapalenie skóry.

 10. Łupież pstry i bielactwo.

 11. Łuszczyca i liszaj płaski.

 12. Kiła pierwszego i drugiego okresu oraz rzeżączka.

 13. Profilaktyka AIDS.

Fizjoterapia i masaż

 1. Działanie promieniowania podczerwonego na organizm ludzki.

 2. Działanie czynników fizykalnych na organizm.

 3. Działanie promieniowania ultrafioletowego na organizm.

 4. Rodzaje odczynów UV i IR, charakterystyka.

 5. Wskazania i p/wskazania do naświetlań.

 6. Zasady BHP przy promieniowaniu laserowym.

 7. Działanie medyczno- kosmetyczne promieniowania laserowego.

 8. Rodzaje zabiegów kosmetycznych z wykorzystaniem promieniowania laserowego.

 9. Elektroterapia - rodzaje zabiegów.

 10. Działanie elektroterapii na organizm ludzki.

 11. Wskazania i p/wskazania elektroterapii.

 12. Działanie termoterapii na organizm.

 13. Rodzaje zabiegów ciepło, zimno leczniczych i metodyka zabiegów.

 14. Działanie i rodzaje zabiegów z wykorzystaniem ultradźwięków.

 15. Ruch jako zabieg higieniczno- kosmetyczny.

 16. Podział, rodzaje, wpływ zabiegów wodoleczniczych.

 17. Zasady wykonania masażu. Środki wspomagające masaż.

 18. Rodzaje technik masażu.

 19. Wpływ masażu na organizm.

 20. Rodzaje technik masażu.

Chemia kosmetyczna

 1. Boraks, węglany, oraz tlenki tytanu, cynku i glinu – właściwości i zastosowanie w kosmetyce.

 2. Reakcje charakterystyczne i wykrywanie w roztworze jonów wapniowych, cynkowych, amonowych, chlorkowych, siarczanowych i węglanowych.

 3. Budowa, właściwości, podział oraz zastosowanie parafin w kosmetyce.

 4. Kwasy karboksylowe – budowa, właściwości oraz znaczenie w kosmetologii.

 5. Estry i woski – budowa i zastosowanie w kosmetykach.

 6. Surfaktanty – budowa, właściwości i zastosowanie w kosmetykach.

 7. Budowa i rodzaje miceli – liposomy i ich rola w kosmetyce.

 8. Przeliczanie stężeń i przygotowywanie roztworów o zadanym stężeniu (stężenie procentowe, molowe, ppm).

 9. pH i roztwory buforowe – skład i właściwości.

 10. Właściwości wody i jej oczyszczania do celów kosmetologicznych i laboratoryjnych.


Estetyka

 1. Podstawowe narzędzia pracy w estetyce.

 2. Charakterystyka pędzli i narzędzi do makijażu oka.

 3. Rodzaje baz pod makijaż.

 4. Podział podkładów.

 5. Róż do policzków - rodzaje i sposoby nakładania.

 6. Cienie do powiek – podział i charakterystyka.

 7. Kształty twarzy i sposoby jej korekcji.

 8. Korekcja różnych defektów oczu.

 9. Makijaż korekcyjny nosa.

 10. Na czym polega analiza kolorystyczna.

 11. Klasyczny makijaż dzienny i wieczorowy. Etapy wykonania i charakterystyczne cechy

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna