Zagadnienia na ćwiczenie nr 10 pt. „Pobieranie 12.23 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar12.23 Kb.
ZAGADNIENIA NA ĆWICZENIE nr 10 pt. „Złożone struktury polisacharydów, lipidów i białek organizmu. Wpływ potranslacyjnych modyfikacji białek na budowę i funkcje biologiczne białek.” DLA STUDENTÓW

I ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO-STOMATOLOGICZNEGO

W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014
ZAGADNIENIA OBEJMUJĄ WIADOMOŚCI Z SEMINARIÓW I ĆWICZEŃ

ORAZ WIADOMOŚCI Z WYKŁADÓW.
ROZTWORY WODNE JAKO ŚRODOWISKO ŻYCIA: Woda ustrojowa i bilans wodny. Równowaga wodno-elektrolitowa ustroju. Bufory płynów ustrojowych: białczanowy, hemoglobinowy, fosforanowy i węglanowy jako elementy utrzymania homeostazy. Równowaga kwasowo-zasadowa.

Rola wybranych mikro i makro- elementów i pierwiastków śladowych w organizmie człowieka. Podstawowe składniki i właściwości płynów ustrojowych. Pierwiastki toksyczne i ich wpływ na organizm człowieka.WOLNE RODNIKI: Definicja. Powstawanie reaktywnych form tlenu. Ich reaktywność. Degradacja cukrów, kwasów nukleinowych przez reaktywne formy tlenu. Etapy reakcji peroksydacji lipidów. Antyoksydanty.

AMINOKWASY: Reakcje chemiczne grup funkcyjnych aminokwasów: deaminacja, oksydacja, wiązania typu zasady Schiffa - kondensacja aldolowa. Reakcje chemiczne stanowiące podstawę oznaczania N- i C-końca peptydu.

Aminokwasy niebiałkowe. Aktywne peptydy.CUKROWCE: Pochodne monosacharydów o znaczeniu biologicznym. Kwas glukuronowy i glukuronidy. Deoksycukry. Aminocukry. Acetylowe i N-acetylowe pochodne cukrowców i ich udział w budowie makrocząsteczek: N-acetyloglukozamina i kwas N-acetyloneuraminowy.

Glikozydy, proteoglikany, homo- i heteroglikany.

Reakcje chemiczne grup funkcyjnych cukrowców: utlenienia i redukcja cukrów prostych i ich pochodnych w warunkach laboratoryjnych i w układach biologicznych.

Reakcje rozszczepienia łańcucha cukrowego z udziałem transketolazy i transaldolazy.

Reakcje acylacji. Tworzenie estrów siarczanowych i fosforanowych.
LIPIDY: Niezbędne kwasy tłuszczowe. Kwas arachidonowy. Budowa lipidów złożonych: fosfoglicerydy i sfingolipidy. Amfipatyczność lipidów i ich organizacja w roztworach wodnych (liposomy ). Steroidy, struktura i właściwości. Cholesterol i jego pochodne o znaczeniu biologicznym. Kwasy żółciowe budowa i rola biologiczna. Naturalne detergenty. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach.

Reakcje chemiczne grup funkcyjnych lipidów: reakcje w obrębie łańcucha węglowodorowego, reakcje grupy karboksylowej - tworzenie estrów i amidów.

Reakcje utleniania i redukcji. Hydroliza lipidów prostych i złożonych.

BIAŁKA: Architektura białek i oddziaływania stabilizujące strukturę. Obszary hydrofilowe i hydrofobowe. Amfipatyczność. Struktura białek włókienkowych i globularnych. Znaczenie aldolowych wiązań krzyżowych w kolagenie. Lipoproteiny – budowa, podział i rozdział elekroforetyczny. Białka błonowe.

Właściwości fizykochemiczne białek występujących w płynach ustrojowych. Ruchliwość elektroforetyczna białek. Właściwości koloidalne. Formy jonowe w roztworach o różnym pH. Mechanizm wysalania białek i znaczenie dla preparatyki analitycznej. Dializa jako forma filtracji cząsteczek. Frakcjonowanie przez wirowanie. Denaturacja i koagulacja.

Posttranslacyjne modyfikacje aminokwasów: glikozylacja, fosforylacja, metylacja, hydroksylacja, acylacja i acetylacja, karboksylacja. Aminy biogenne.

Enzymatyczna glikozylacja -białka złożone N- i O- glikoproteiny. Mucyny. Proteoglikany.

Mechanizm nieenzymatycznej glikacji albuminy i hemoglobiny.

WOLNE RODNIKI: Degradacja białek przez reaktywne formy tlenu. Antyoksydanty.

PODSTAWY ROZDZIAŁU i PREPARATYKI BIOCZĄSTECZEK: Cechy fizyczne wpływające na ruchliwość elektroforetyczną makrocząsteczek w żelu białek, w tym lipoprotein, oraz kwasów nukleinowych. Zasada elektroforezy. Różnorodność technik elektroforetycznych. Nośniki stosowane podczas elektroforezy białek i kwasów nukleinowych. Wpływ siarczanu dodecylu na rozdzielane makrocząsteczki podczas elektroforezy. Ilościowa ocena frakcji po rozdziale elektroforetycznym.

Ogólna zasada technik chromatograficznych: adsorpcyjnej, jonowymiennej, cienkowarstwowej, kolumnowej i powinowactwa. Zasada i zastosowanie sączenia molekularnego.OBLICZANIE i przeliczanie stężeń składników roztworów oraz stężenia i mas cząsteczkowych makrocząsteczek w roztworach.

Pobieranie 12.23 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna