Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia 10Pobieranie 327.94 Kb.
Strona1/4
Data07.05.2016
Rozmiar327.94 Kb.
  1   2   3   4SPIS TREŚCI
UCHWAŁY 3

ZAGADNIENIA PRAWNE


PRZEDSTAWIONE DO ROZSTRZYGNIĘCIA 10

GLOSY 28


ORZECZENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
OPUBLIKOWANE W OSNC 2009, NR 4 61

INFORMACJE 66

Dane statystyczne – luty 2009 68


Redakcja

Jacek Gudowski


Andrzej Zielony
Współpraca
Grzegorz Goss, Maciej Machowski,

Radosław Nowaczewski, Konrad Osajda,

Maciej Plaskacz, Piotr Rylski,

Małgorzata Sekuła, Elżbieta Szczepanowska,

Łukasz Węgrzynowski, Tadeusz Zembrzuski

>>> Powrót do spisu treści
UCHWAŁY


Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Katowicach postanowieniem z dnia 16 października 2008 r., III Cz 790/08, zagadnienia prawnego:

„Czy komornikowi na podstawie art. 49 ust.1 w zw. z art. 59 ust.1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (w brzmieniu sprzed nowelizacji z 24 maja 2007 r. Dz.U. z 2007 r. Nr 112, poz. 769) przysługuje opłata egzekucyjna w przypadku gdy wierzyciel złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu spłacenia przez dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego do rąk wierzyciela roszczenia dochodzonego przez wierzyciela w tym postępowaniu egzekucyjnym?”

podjął uchwałę:


Komornikowi nie przysługuje, na podstawie art. 49 ust. 1 w związku
z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych
i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) w brzmieniu tych przepisów sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 24 maja 2007 r.
o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 112, poz. 769), opłata stosunkowa w wypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela z powodu zapłaty przez dłużnika wierzycielowi pełnej kwoty dochodzonej w tym postępowaniu egzekucyjnym.

(uchwała z dnia 12 lutego 2009 r., III CZP 142/08, M. Bączyk, Z. Kwaśniewski, K. Tyczka-Rote)
*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Okręgowy
w Kielcach postanowieniem z dnia 28 listopada 2008 r., II Cz 1088/08, zagadnienia prawnego :

„1. Czy przy rozpoznawaniu zażalenia na zarządzenie przewodniczącego wzywające stronę do uzupełnienia opłaty od pozwu po stwierdzeniu braku podstaw do wydania nakazu zapłaty (art. 486 § 1 k.p.c.) dopuszczalne jest badanie zarzutów dotyczących niewydania nakazu zapłaty?,

a w przypadku udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi twierdzącej:

2. Czy wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego, określony w art. 194 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych


(Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.), stanowi dokument urzędowy w rozumieniu
art. 485 § 1 pkt 1 k.p.c.?”

podjął uchwałę:


1. Przy rozpoznawaniu zażalenia na zarządzenie przewodniczącego, wzywające stronę do uzupełnienia opłaty od pozwu, nie podlega badaniu zasadność stwierdzenia przez sąd braku podstaw do wydania nakazu zapłaty
w postępowaniu nakazowym;

2. odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.(uchwała z dnia 12 lutego 2009 r., III CZP 143/08, M. Bączyk, Z. Kwaśniewski, K. Tyczka-Rote)
*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Okręgowy
w Częstochowie postanowieniem z dnia 14 listopada 2008 r., VI Cz 776/08, zagadnienia prawnego:

„Czy określenie wysokości odsetek według stopy procentowej odsetek maksymalnych, to jest w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego


w bankowym tytule egzekucyjnym spełnia wymogi formalne z art. 96 ust. 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (jedn. tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665 ze zm.)?”

podjął uchwałę:


Oznaczenie w bankowym tytule egzekucyjnym stopy odsetek
za opóźnienie poprzez posłużenie się formułą „czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego” nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Prawo bankowe (jedn. tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.).

(uchwała z dnia 12 lutego 2009 r., III CZP 145/08, M. Bączyk, Z. Kwaśniewski,

K. Tyczka-Rote)
*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Rzecznika Praw Obywatelskich we wniosku z dnia 30 września 2008 r., RPO-577529-IV/07/AG, zagadnienia prawnego :

„1. Czy przewidziany art. 169 § 1 k.p.c. termin do wystąpienia z wnioskiem


o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej podlega przywróceniu?

2. Czy przyczyna uchybienia terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika ustanowionego przez sąd ustaje w dniu, w którym dowiedział się


on o wyznaczeniu go pełnomocnikiem?”

podjął uchwałę:


1. Przyczyna uchybienia terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika ustanowionego przez sąd ustaje w czasie, w którym ma on możliwość jej wniesienia, nie później jednak niż z upływem dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia go o ustanowieniu pełnomocnikiem;

2. odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.(uchwała z dnia 17 lutego 2009 r., III CZP 117/08, T. Ereciński, H. Ciepła, A. Górski, J. Gudowski, J. Koper, G. Misiurek, L. Walentynowicz )
*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Apelacyjny
w Katowicach postanowieniem z dnia 30 września 2008 r., V ACz 502/08, zagadnienia prawnego:

„Czy ustanowiony w art. 4799 § 1 k.p.c. obowiązek doręczenia w toku sprawy przez stronę reprezentowaną przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego odpisów pism procesowych z załącznikami bezpośrednio stronie przeciwnej i dołączenie do pisma procesowego wnoszonego do sądu dowodu doręczenia drugiej stronie odpisu pisma albo dowodu wysłania go listem poleconym, pod rygorem zwrotu pisma bez wzywania do usunięcia tego braku – dotyczy również składanego w formie pisma procesowego wniosku o przywrócenie terminu


do wniesienia środka odwoławczego?”

podjął uchwałę :Przewidziany w art. 4799 § 1 zdanie drugie k.p.c. obowiązek dołączenia do pisma procesowego wniesionego do sądu dowodu doręczenia drugiej stronie odpisu tego pisma albo dowodu wysłania go przesyłką poleconą dotyczy także pisma z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji.

(uchwała z dnia 24 lutego 2009 r., III CZP 127/08, J. Gudowski, S. Dąbrowski, E. Skowrońska-Bocian)
*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Okręgowy
w Warszawie postanowieniem z dnia 17 listopada 2008 r., V Ca 1883/08, zagadnienia prawnego:

„Czy przepis art. 35 ust. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych wyłącza zasiedzenie nieruchomości przez spółdzielnię mieszkaniową będącą następcą prawnym spółdzielni, która na nieruchomości tej wybudowała budynek?”

podjął uchwałę :
Przepis art. 35 ust. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.)
nie wyłącza nabycia własności nieruchomości przez spółdzielnię mieszkaniową powstałą w wyniku podziału spółdzielni, która na tej nieruchomości wybudowała budynek.

(uchwała z dnia 24 lutego 2009 r., III CZP 138/08, J. Gudowski, S. Dąbrowski, E. Skowrońska-Bocian)
*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Okręgowy
w Tarnowie postanowieniem z dnia 12 listopada 2008 r., I Ca 216/08, zagadnienia prawnego:

„Czy zachodzi nieważność czynności prawnej, dla której ustawa zastrzega formę aktu notarialnego (art. 158 k.c. w zw. z art. 73 § 2 k.c.) w sytuacji,


gdy akt notarialny dokumentujący tę czynność, został sporządzony przez notariusza zawieszonego w czynnościach zawodowych na podstawie art. 68 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.)?”

podjął uchwałę:


Umowa przenosząca własność w celu wykonania zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości (art. 158 k.c.), zawarta w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza zawieszonego w czynnościach zawodowych (art. 68 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, jedn. tekst: Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158), jest nieważna.

(uchwała z dnia 24 lutego 2009 r., III CZP 141/08, J. Gudowski, S. Dąbrowski, E. Skowrońska-Bocian)
*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Okręgowy
we Wrocławiu postanowieniem z dnia 4 grudnia 2008 r., X Ga 341/08, zagadnienia prawnego:

„Czy w przypadku wniesienia za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, skarżący ma obowiązek przesłać jednocześnie jej odpis również wykonawcy, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie aktualnego przeciwnika skargi?”

podjął uchwałę :
W razie wniesienia za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do sądu okręgowego skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, skarżący nie przesyła jej odpisu wykonawcy, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie przeciwnika skargi.

(uchwała z dnia 24 lutego 2009 r., III CZP 147/08, J. Gudowski, S.Dąbrowski, E. Skowrońska-Bocian)
*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Okręgowy
w Tarnowie postanowieniem z dnia 5 grudnia 2008 r., I Ca 227/08, zagadnienia prawnego:

„Czy po uchyleniu art. 442 k.c. i dodaniu art. 4421 k.c. ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 80 z 2007 r. poz. 538) powód dochodzący naprawienia szkody wynikłej z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (szkody na osobie) ma interes prawny w domaganiu się ustalenia odpowiedzialności pozwanego za szkody mogące powstać w przyszłości z tego samego zdarzenia?”

podjął uchwałę:
Pod rządem art. 4421 § 3 k.c. powód dochodzący naprawienia szkody
na osobie może mieć interes prawny w ustaleniu odpowiedzialności pozwanego za szkody mogące powstać w przyszłości.


(uchwała z dnia 24 lutego 2009 r., III CZP 2/09, J. Gudowski, S. Dąbrowski, E. Skowrońska-Bocian)
*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Apelacyjny
w Warszawie postanowieniem z dnia 27 listopada 2008 r., VI ACa 684/08, zagadnienia prawnego:

„Czy art. 40 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. w Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zmianami) jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. w Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) oraz do art. 4 pkt 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.


w Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami?”
odmówił podjęcia uchwały.

(postanowienie z dnia 24 lutego 2009 r., III CZP 144/08, J. Gudowski, S. Dąbrowski, E. Skowrońska-Bocian)
*
Sąd Najwyższy rozpoznając zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Szczecinie postanowieniem z dnia 26 listopada 2008 r., II Ca 672/08:

„Czy roszczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej utworzonej


w oparciu o przepisy ustawy z 14 grudnia 1995 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych o zwrot pożyczki udzielonej członkowi kasy przedawnia się w terminie 10 lat, czy też ulega przedawnieniu z upływem 3 lat jako roszczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej?”
umorzył postępowanie przed Sądem Najwyższym.

(postanowienie z dnia 24 lutego 2009 r., III CZP 146/08, J. Gudowski)


>>> Powrót do spisu treści


: orzecznictwo -> Biuletyn IC SN
Biuletyn IC SN -> Gerard bieniek
Biuletyn IC SN -> Redakcja Jacek Gudowski Maciej Machowski Współpraca
Biuletyn IC SN -> Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia 15
Biuletyn IC SN -> Redakcja Jacek Gudowski Elżbieta Stan-Stanik Współpraca
Biuletyn IC SN -> Redakcja Jacek Gudowski Elżbieta Stan-Stanik Współpraca
Biuletyn IC SN -> Roberta Pabisa, Przegląd Prawa Handlowego 2002, nr 2, s. 44 19
Biuletyn IC SN -> UchwałY 1 zagadnienia prawne 6 przedstawione do rozstrzygnięcia 6 III czp 31/02 6 glosy 19 Glosa 20 Glosa 24 Glosa 34 Glosa 35 Glosa 39 rozbieżNOŚci w orzecznictwie 41 nowe ustawodawstwo 44 orzeczenia nie publikowane 47 orzeczenia
Biuletyn IC SN -> Redakcja Jacek Gudowski Maciej Machowski Współpraca
Biuletyn IC SN -> Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia 6
Biuletyn IC SN -> Uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej Prezesowi Sądu Najwyższego Stanisławowi Rudnickiemu 2


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna