Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia 10


ORZECZENIA, KTÓRE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W OSNC 2009, NR 4Pobieranie 327.94 Kb.
Strona4/4
Data07.05.2016
Rozmiar327.94 Kb.
1   2   3   4

ORZECZENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
OPUBLIKOWANE W OSNC 2009, NR 4

Przepis art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) ma zastosowanie do hipoteki zabezpieczającej kredyt udzielony na budowę domów mieszkalnych, jeżeli podział nieruchomości obciążonej nastąpił


po wejściu w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy – Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 63, poz. 635).

(uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2008 r., III CZP 71/08, J. Gudowski, H. Ciepła, K. Pietrzykowski, Z. Strus,
M. Sychowicz, K. Tyczka-Rote, M. Wysocka, OSNC 2009, nr 4, poz. 49)

*
Kurator ustanowiony przez sąd dla spółki, utworzonej do sprawowania zarządu nad wspólnotą działającą na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28 poz. 169 ze zm.), powinien niezwłocznie zwołać zebranie jej członków w celu powołania zarządu spółki.

(uchwała z dnia 7 marca 2008 r., III CZP 8/08, J. Frąckowiak, J. Górowski,
Z. Kwaśniewski, OSNC 2009, nr 4, poz. 50)

*
Właściciel lokalu mieszkalnego ponosi wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie balkonu stanowiącego pomieszczenie pomocnicze służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych w tym lokalu.

Wydatki na remonty i bieżącą konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem, obciążają wspólnotę mieszkaniową.

(uchwała z dnia 7 marca 2008 r., III CZP 10/08, J. Frąckowiak, J. Górowski,

Z. Kwaśniewski, OSNC 2009, nr 4, poz. 51)
*
W sprawie o ustalenie bezpodstawności wydziedziczenia wytoczonej przez spadkobiercę testamentowego wydziedziczonemu zstępnemu spadkodawcy oraz małoletnim zstępnym wydziedziczonego, małoletnich powinien reprezentować kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy
(art. 99 w związku z art. 98 § 2 pkt 2 i § 3 k.r.o.).

(uchwała z dnia 13 marca 2008 r., III CZP 1/08, K. Zawada, A. Górski, I. Gromska-Szuster, OSNC 2009, nr 4, poz. 52)
*
Współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 k.c. w sposób wykluczający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy z zachowaniem przesłanek określonych w art. 224 § 2 lub art. 225 k.c.

(uchwała z dnia 13 marca 2008 r., III CZP 3/08, K. Zawada, A. Górski,
I. Gromska-Szuster, OSNC 2009, nr 4, poz. 53)

*
1. Jeżeli wkład jednego z małżonków do spółki cywilnej przekształconej w spółkę jawną pochodzi z majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, do majątku tego należy wierzytelność z tytułu nakładu, którym pokryto wkład. Wysokość tej wierzytelności ustala się według reguł obowiązujących przy obliczaniu wartości udziału kapitałowego w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej (art. 65 k.s.h.).

2. Wartość nakładu z majątku wspólnego małżonków na nabycie należącego do jednego z nich udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustala się według ceny rynkowej tego udziału.

3. Przy obliczaniu wartości udziałów w obu spółkach należy mieć na względzie stan spółki z chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej,
a ceny z daty orzekania.


(uchwała z dnia 13 marca 2008 r., III CZP 9/08, K. Zawada, A. Górski, I. Gromska-Szuster, OSNC 2009, nr 4, poz. 54)
*
Nieuzupełnienie przez stronę braku formalnego apelacji, polegającego na niewskazaniu wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawie o naruszenie posiadania, nie uzasadnia odrzucenia apelacji.

(uchwała z dnia 27 marca 2008 r., III CZP 7/08, H. Wrzeszcz, G. Bieniek,
K. Pietrzykowski, OSNC 2009, nr 4, poz. 55)

*
Dłużnik nie jest uczestnikiem postępowania o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko jego małżonkowi w trybie art. 787 k.p.c.

(uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 85/08,A. Górski,M. Bączyk, I. Koper, OSNC 2009, nr 4, poz. 56)
*
Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o odszkodowanie za szkodę poniesioną na skutek wydania przed dniem 1 września 2004 r. decyzji administracyjnej, której nieważność została stwierdzona ostateczną decyzją administracyjną po tym dniu.

(uchwała z dnia 6 listopada 2008 r., III CZP 101/08, J. Górowski, I. Gromska-Szuster, Z. Strus, OSNC 2009, nr 4, poz. 57)
*

W rozumieniu konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238, załącznik) kolejnymi przewoźnikami


są podmioty zobowiązane do przewiezienia przesyłki na podstawie jednej umowy przewozu zawartej z użytkownikiem transportu (wysyłającym lub odbiorcą).

(wyrok z dnia 6 lutego 2008 r., II CSK 469/07, H. Pietrzkowski, G. Bieniek,
M. Kłos, OSNC 2009, nr 4, poz. 58)

*
Niewszczęcie postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w terminie roku od dnia, w którym dłużnik obowiązany był złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 377 in fine ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. Nr 60,
poz. 535 ze zm.), powoduje niemożność powołania się w przyszłości
na okoliczności określone w art. 373 ust. 1 pkt 1-4, zaistniałe w tym okresie.


(postanowienie z dnia 7 lutego 2008 r., V CSK 424/07, L. Walentynowicz,
M. Kocon, E. Skowrońska-Bocian, OSNC 2009, nr 4, poz. 59)

*
Zadatek może zostać dany także po zawarciu umowy, w terminie uzgodnionym przez strony.(wyrok z dnia 8 lutego 2008 r., I CSK 328/07, J. Frąckowiak, M. Grzelka,
Z. Kwaśniewski, OSNC 2009, nr 4, poz. 60)

*
Przewidziane w art. 69 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.)
w związku z art. 1025 § 3 k.p.c. ograniczenie odpowiedzialności dłużnika hipotecznego z tytułu odsetek powinno być zastrzeżone w treści tytułu egzekucyjnego (art. 319 k.p.c.).

(wyrok z dnia 14 lutego 2008 r., II CSK 525/07, A. Górski, T. Bielska-Sobkowicz, K. Strzelczyk, OSNC 2009, nr 4, poz. 61)
*
Artykuł 885 in fine w związku z art. 902 k.p.c. nie ma zastosowania do wierzytelności, polegającej na obowiązku spełnienia świadczenia jednorazowego, jeżeli do rozporządzenia nią doszło przed zajęciem,
a wymagalność wierzytelności następowała po zajęciu.


(wyrok z dnia 15 lutego 2008 r., I CSK 357/07, T. Wiśniewski, G. Bieniek, I. Gromska-Szuster, OSNC 2009, nr 4, poz. 62)
*
Naruszenie art. 33 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przez udzielenie nierzetelnych informacji o gromadzonych
i przechowywanych danych osobowych może uzasadniać ochronę przewidzianą w art. 23 i 24 k.c. , jeżeli doprowadziło do naruszenia dóbr osobistych.

(wyrok z dnia 15 lutego 2008 r., I CSK 358/07, T. Wiśniewski, G. Bieniek, I. Gromska-Szuster, OSNC 2009, nr 4, poz. 63)

>>> Powrót do spisu treści

INFORMACJE

W dniu 20 lutego odbyła się narada sędziów Izby Cywilnej, której przewodniczył Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Tadeusz Ereciński. Pierwsza część spotkania – mająca charakter zgromadzenia sędziów Izby – była poświęcona omówieniu sprawozdania Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Cywilną


z działalności Izby i jej istotnych problemach wynikających z orzecznictwa
(art. 18 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
Dz.U. Nr 240, poz. 2050 ze zm.). W tej części spotkania wziął udział Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Lech Gardocki oraz Prezesi Sądu Najwyższego
dr hab. Lech Paprzycki (kierujący Izbą Karną), prof. dr hab. Walerian Sanetra (kierujący Izbą Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych)
oraz gen. Janusz Godyń (kierujący Izbą Wojskową). W naradzie uczestniczył także Dyrektor Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego dr Krzysztof Ślebzak.

Witając gości, Prezes Sądu Najwyższego Tadeusz Ereciński serdecznie powitał i przedstawił sędzię Sądu Apelacyjnego w Katowicach Bogumiłę Ustjanicz, odbywającą delegację w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego w okresie od stycznia do marca 2009 r.

Następnie przedstawił informację o działalności Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w 2007 r.1 Podziękował sędziom za ogromny, największy w skali Sądu Najwyższego wysiłek, dzięki któremu – przy wysokim wpływie – udaje się osiągać średni czas załatwienia sprawy w okresie 6-8 miesięcy, co mieści się w ramach standardów europejskich. Zauważył również, że utrzymuje się wysoka liczba podejmowanych uchwał oraz że ich zakres przedmiotowy, jak też tematyka prawna rozpoznawanych skarg kasacyjnych, stale się poszerza.

W dyskusji zabrali głos Prezesi Sądu Najwyższego Lech Paprzycki i Walerian Sanetra.

Na zakończenie tej części spotkania zgromadzenie sędziów Izby jednogłośnie podjęło uchwałę o przyjęciu informacji o działalności Izby Cywilnej Sądu Najwyższego i istotnych problemach wynikających z orzecznictwa Izby w 2008 r.

W drugiej części narady, która miała charakter roboczy, omówiono sprawy izbowe, a sędzia Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, przedstawił bieżącą działalność Krajowej Rady Sądownictwa.


*
W lutym 2009 r. jubileusz 30-lecia pracy zawodowej obchodziła Pani Anna Banasiuk, starszy inspektor sądowy w Wydziale II.

>>> Powrót do spisu treści

Dane statystyczne – luty 2009
Lp.

R o d z a j

S p r a w

R u c h s p r a w

Pozostało z okresu ubiegłego

Wpłynęło

Z a ł a t w i o n o

Pozostało do rozpoznania

Razem

S p o s ó b z a ł a t w i e n i a

Podjęto uchwałę

Oddalono

Zmieniono

Uchylono w całości

bądź częściowo

Uwzględniono skargę

Odmówiono przyjęcia

do rozpoznania

Inny sposób

1.

CK

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2.

CSK

744

208

207

-

33

2

23

-

117

32

745

3.

CZP, w tym:

23

13

12

9

-

-

-

-

-

3

24

- art. 390 k.p.c.

20

13

11

8

-

-

-

-

-

3

22

- skład 7-miu

2

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

- pełny skład

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4.

CZ

45

26

42

-

23

-

9

-

-

10

29

5.

CO, w tym

10

21

20

-

-

-

-

-

-

20

11

- art. 401 k.p.c.

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

- art. 45, 48 k.p.c.

7

21

20

-

-

-

-

-

-

20

8

6.

CSP

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

7.

CNP

119

52

60

-

5

-

-

-

19

36

111

8.

CA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

CN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

RAZEM

941

322

341

9

61

2

32

-

136

101

9221 Informacja ta została opublikowana w „Izbie Cywilnej” 2009, nr 2, s. 45.


: orzecznictwo -> Biuletyn IC SN
Biuletyn IC SN -> Gerard bieniek
Biuletyn IC SN -> Redakcja Jacek Gudowski Maciej Machowski Współpraca
Biuletyn IC SN -> Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia 15
Biuletyn IC SN -> Redakcja Jacek Gudowski Elżbieta Stan-Stanik Współpraca
Biuletyn IC SN -> Redakcja Jacek Gudowski Elżbieta Stan-Stanik Współpraca
Biuletyn IC SN -> Roberta Pabisa, Przegląd Prawa Handlowego 2002, nr 2, s. 44 19
Biuletyn IC SN -> UchwałY 1 zagadnienia prawne 6 przedstawione do rozstrzygnięcia 6 III czp 31/02 6 glosy 19 Glosa 20 Glosa 24 Glosa 34 Glosa 35 Glosa 39 rozbieżNOŚci w orzecznictwie 41 nowe ustawodawstwo 44 orzeczenia nie publikowane 47 orzeczenia
Biuletyn IC SN -> Redakcja Jacek Gudowski Maciej Machowski Współpraca
Biuletyn IC SN -> Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia 6
Biuletyn IC SN -> Uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej Prezesowi Sądu Najwyższego Stanisławowi Rudnickiemu 2


1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna