Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia 15


Umowa ustanowienia służebności gruntowej zawarta pod rządem kodeksu cywilnego austriackiego stanowi podstawę wpisu tego prawa do księgi wieczystejPobieranie 326.04 Kb.
Strona6/6
Data07.05.2016
Rozmiar326.04 Kb.
1   2   3   4   5   6

Umowa ustanowienia służebności gruntowej zawarta pod rządem kodeksu cywilnego austriackiego stanowi podstawę wpisu tego prawa
do księgi wieczystej.


(postanowienie z dnia 1 czerwca 2007 r., III CSK 379/06, B. Myszka,
J. Górowski, Z. Kwaśniewski, OSNC 2008, nr 7-8, poz. 92)

*
Prawo do żądania wykupu gruntu ze względu na ustanowienie strefy ochronnej powstałe na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. Nr 3, poz. 6 ze zm.)
nie wygasało, mimo likwidacji strefy na podstawie art. 26 ust. 2 i 4 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 ze zm.).


(wyrok z dnia 6 czerwca 2007 r., III CSK 464/06, I. Koper, G. Misiurek,
Z. Strus, OSNC 2008, nr 7-8, poz. 93)

*
Zmiana kierunku orzecznictwa spowodowana lub potwierdzona uchwałą Sądu Najwyższego podjętą w składzie powiększonym nie może być uważana za wypadek wyjątkowy w rozumieniu art. 4241 § 2 k.p.c.

(postanowienie z dnia 22 czerwca 2007 r., III CNP 37/07, J. Gudowski, OSNC 2008, nr 7-8, poz. 94)

>>> Powrót do spisu treści
ORZECZENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
OPUBLIKOWANE W OSNC 2008, NR 9


Dopuszczalne było wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy, zawartej przed dniem 10 lipca 2001 r. na czas oznaczony, w wypadkach określonych w tej umowie.

(uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 21 grudnia 2007 r., III CZP 74/07,
T. Ereciński, M. Bączyk, J. Frąckowiak, K. Pietrzykowski, M. Sychowicz,
L. Walentynowicz, T. Wiśniewski, OSNC 2008, nr 9, poz. 95)

*
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą


z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu.


(uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 7 lutego 2008 r., III CZP 115/07,
T. Ereciński, G. Bieniek, Z. Kwaśniewski, H. Pietrzkowski, K. Strzelczyk,
T. Wiśniewski, M. Wysocka, OSNC 2008, nr 9, poz. 96)

*
Termin określony w art. 841 § 3 k.p.c. ma zastosowanie do powództw uregulowanych w art. 841 § 1 k.p.c. także wówczas, gdy zajęcie przedmiotu należącego do osoby trzeciej nastąpiło w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym przed wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw


(Dz.U. Nr 172, poz. 1804). W takiej sytuacji termin biegnie od dnia wejścia
w życie wymienionej ustawy.


(uchwała z dnia 17 lipca 2007 r., III CZP 57/07, J. Gudowski, G. Bieniek,
E. Skowrońska-Bocian, OSNC 2008, nr 9, poz. 97)

*
Stosowanie art. 376 k.c. przez analogię jest wyłączone, gdy jeden
ze współdłużników in solidum odpowiada z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania, a drugi – z tytułu czynu niedozwolonego.


(uchwała z dnia 17 lipca 2007 r., III CZP 66/07, J. Gudowski, G. Bieniek,
E. Skowrońska-Bocian, OSNC 2008, nr 9, poz. 98)
*

Zawarta po dniu 31 grudnia 2001 r. umowa o zarządzanie nieruchomością – w rozumieniu art. 185 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) – przez osobę nieposiadającą licencji zawodowej zarządcy nieruchomości jest nieważna.

(uchwała z dnia 17 lipca 2007 r., III CZP 69/07, J. Gudowski, G. Bieniek
E. Skowrońska-Bocian, OSNC 2008, nr 9, poz. 99)

*
Sprawa o zmianę treści lub sposobu wykonywania służebności drogi koniecznej, wszczęta przez właściciela nieruchomości władnącej,


jest rozpoznawana w trybie postępowania nieprocesowego.


(uchwała z dnia 17 lipca 2007 r., III CZP 70/07, J. Gudowski, G. Bieniek,
E. Skowrońska-Bocian, OSNC 2008, nr 9, poz. 100)

*

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, odpowiedzialny solidarnie wraz z pozostałymi członkami zarządu


za jej zobowiązania (art. 299 § 1 k.s.h.), który jest wierzycielem spółki z tytułu udzielonej pożyczki, może na podstawie art. 376 k.c., według zasad przewidzianych w tym przepisie, żądać od każdego z pozostałych członków zarządu zwrotu odpowiedniej części wierzytelności.


(uchwała z dnia 22 sierpnia 2007 r., III CZP 75/07, M. Sychowicz,
H. Pietrzkowski, D. Zawistowski, OSNC 2008, nr 9, poz. 101)

*
Podpisanie aktu notarialnego przez osobę, która nabyła
tylko umiejętność pisania swego imienia i nazwiska, spełnia wymaganie określone w art. 92 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo
o notariacie (jedn. tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.).


(wyrok z dnia 27 czerwca 2007 r., II CSK 124/07, S. Dąbrowski, M. Bączyk,
J. Górowski, OSNC 2008, nr 9, poz. 102)

*
Ostateczna decyzja kierownika urzędu rejonowego, wydana na mocy
art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami
i wywłaszczaniu nieruchomości (jedn. tekst: Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127
ze zm.), stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej w rozumieniu
art. 124 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).


(postanowienie z dnia 5 lipca 2007 r., II CSK 156/07, T. Bielska-Sobkowicz,
B. Myszka, K. Zawada, OSNC 2008, nr 9, poz. 103)

*
Artykuł 425 § 1 k.s.h. stosuje się także do uchwał podjętych
z naruszeniem ustawowych wymagań proceduralnych, jeżeli naruszenie
to mogło mieć istotny wpływ na treść uchwał.


(wyrok z dnia 5 lipca 2007 r., II CSK 163/07, T. Bielska-Sobkowicz, B. Myszka, K. Zawada, OSNC 2008, nr 9, poz. 104)
*
Jeżeli pełnomocnik akcjonariusza nie został dopuszczony do udziału
w walnym zgromadzeniu, termin do zaskarżenia podjętych na nim uchwał biegnie od dnia otrzymania wiadomości o uchwałach przez akcjonariusza,
bez względu na to, czy niedopuszczony do udziału w zgromadzeniu pełnomocnik pozostawał na sali obrad podczas głosowania.


(wyrok z dnia 6 lipca 2007 r., III CSK 26/07, I. Koper, K. Strzelczyk, K. Tyczka-Rote, OSNC 2008, nr 9, poz. 105)
*
W postępowaniu o stwierdzenie wykonalności wyroku zagranicznego sądu arbitrażowego legitymację procesową bierną ma podmiot, przeciwko któremu – zgodnie z prawem państwa pochodzenia wyroku – wnioskodawca może się powołać na ten wyrok w celu jego wykonania.

(postanowienie z dnia 17 lipca 2007 r., III CZP 55/07, J. Gudowski, G. Bieniek, E. Skowrońska-Bocian, OSNC 2008, nr 9, poz. 106)
*
Uprawnienie prokuratora do wszczęcia postępowania cywilnego
na podstawie art. 7 k.p.c. legitymuje go również do zgłaszania na podstawie art. 57 k.p.c. powództwa o ustalenie nieważności czynności prawnej
(art. 189 k.p.c.).


(wyrok z dnia 2 sierpnia 2007 r., V CSK 109/07, L. Walentynowicz, J. Górowski, K. Tyczka-Rote, OSNC 2008, nr 9, poz. 107)


>>> Powrót do spisu treści
INFORMACJE

W dniach 2-4 czerwca 2008 r. w Wierzbie odbyła się doroczna konferencja sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Tematem wiodącym konferencji była problematyka znaków towarowych w orzecznictwie sądów krajowych oraz Trybunału Wspólnot Europejskich.

Konferencję otworzył Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, który serdecznie powitał głównego wykładowcę tematu prof. dr. hab. Ryszarda Skubisza z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, znawcę problematyki znaków towarowych, bliskiego również praktyce sądowej. Prezes przywitał także wszystkich przybyłych na konferencję sędziów Sądu Najwyższego, członków Biura Studiów i Analiz oraz asystentów.

W pierwszym i drugim dniu konferencji wykłady wygłosił prof. dr hab. Ryszard Skubisz, a w dyskusji udział wzięli sędziowie Sądu Najwyższego: Tadeusz Żyznowski, Mirosława Wysocka, Józef Frąckowiak i Tadeusz Ereciński oraz asystenci: Beata Janiszewska i Konrad Osajda.

W drugim dniu obrad – na zaproszenie Prezesa prof. dr. hab. Tadeusza Erecińskiego – na konferencję przybyli Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Lech Gardocki oraz Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych prof. dr hab. Walerian Sanetra.

Trzeci dzień konferencji poświęcony był dyskusji nad wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 kwietnia 2008 r., SK 77/06, stwierdzającym, że art. 4241 § 1 i 2 k.p.c. w części obejmującej słowa „kończącego postępowanie w sprawie” jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i art. 77 ust. 1 i 2 Konstytucji. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił dr Tadeusz Zembrzuski, a w dyskusji, w której wyrażono wiele uwag krytycznych pod adresem komentowanego orzeczenia, udział wzięli sędziowie Sądu Najwyższego: Tadeusz Ereciński, Krzysztof Pietrzykowski, Józef Frąckowiak, Kazimierz Zawada, Tadeusz Żyznowski, Lech Walentynowicz i Walerian Sanetra, a także członkowie Biura Studiów i Analiz oraz asystenci: Paweł Grzegorczyk, Roman Trzaskowski, Mateusz Pilich, Piotr Rylski i Beata Janiszewska.

Konferencja odbyła się w Wierzbie na Mazurach, u zbiegu trzech jezior (Śniardwy, Mikołajskie i Bełdany), w Domu Pracy Twórczej Polskiej Akademii Nauk, w pięknym miejscu przy przystani, w sąsiedztwie rezerwatu konika polskiego. W ciągu drugiego dnia konferencji, po południu, odbył się rejs żaglowcem „Chopin” po Bełdanach. Do niezaprzeczalnych pożytków intelektualnych konferencji i dobrego samopoczucia uczestników dołączyła się wyśmienita pogoda oraz obojętność - aktywnych zazwyczaj o tej porze roku – komarów.

Na zakończenie Prezes Sądu Najwyższego podziękował wszyst­kim za udział w konferencji – zwłaszcza wykładowcom i dyskutantom – a także Dyrektorowi Biura Organizacyjnego Sądu Najwyższego Krzysztofowi Śledziewskiemu za sprawną organizację.


*
W dniu 28 czerwca zmarła w Warszawie Łucja Grygołajtys-Dobrowolska, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

Sędzia Łucja Grygołajtys-Dobrowolska urodziła się dnia 19 lipca 1927 r. we Lwowie. W 1950 r. ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1951-1978 pracowała w sądach warszawskich; najpierw jako aplikant i asesor, a następnie jako sędzia Sądu Powiatowego oraz Sądu Wojewódzkiego dla m. st. Warszawy, gdzie była przewodniczącą wydziału cywilno-rewizyjnego. W dniu 22 grudnia 1978 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, które pełniła do dnia 30 czerwca 1990 r.


*
W dniu 30 czerwca 2008 r. przeszła w stan spoczynku – na własną prośbę – sędzia Sądu Najwyższego Maria Grzelka.

Oficjalne pożegnanie sędzi Marii Grzelki odbyło się w dniu 30 czerwca 2008 r. Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Tadeusz Ereciński odczytał podziękowanie wystosowane przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. dr. hab. Lecha Gardockiego, a także – wręczając Jubilatce piękny bukiet kwiatów w „sędziowskim” kolorze – złożył serdeczne podziękowania w imieniu własnym oraz wszystkich sędziów orzekających w Izbie Cywilnej. Życzył Pani Sędzi dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.Konferencja w Wierzbie. Wykłada prof. dr hab. Ryszard Skubisz. Obok Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Tadeusz Ereciński.Sala konferencyjna.


W trakcie wykładu. Zasłuchani sędziowie Sądu Najwyższego (od prawej): Teresa Bielska-Sobkowicz, Katarzyna Tyczka-Rote, Lech Walentynowicz i Józef Frąckowiak.
Wprowadzenie dr. Tadeusza Zembrzuskiego do burzliwej dyskusji nad orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego.

Sędziowie Sądu Najwyższego przed wejściem na pokład żaglowca. Od lewej: Tadeusz Żyznowski, Henryk Pietrzkowski, Mirosława Wysocka, Irena Gromska-Szuster, Teresa Bielska-Sobkowicz, Barbara Myszka, Stanisław Dąbrowski i Hubert Wrzeszcz. W głębi: Zbigniew Kwaśniewski, Iwona Koper i Jan Górowski.


>>> Powrót do spisu treści
Dane statystyczne – czerwiec 2008 r.


Lp.

R o d z a j

s p r a w

R u c h s p r a w

Pozostało z okresu ubiegłego

Wpłynęło

Z a ł a t w i o n o

Pozostało do rozpoznania

Razem

S p o s ó b z a ł a t w i e n i a

Podjęto uchwałę

Oddalono

Zmieniono

Uchylono w całości

bądź częściowo

Uwzględniono skargę

Odmówiono przyjęcia

do rozpoznania

Inny sposób

1.

CK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

CSK

663

219

231

-

20

-

23

-

120

68

651

3.

CZP, w tym:

41

14

17

13

-

-

-

-

-

4

38

- art. 390 k.p.c.

33

14

16

12

-

-

-

-

-

4

31

- skład 7-miu

8

-

1

1

-

-

-

-

-

-

7

- pełny skład

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

CZ

69

37

28

-

17

-

5

-

-

6

78

5.

CO, w tym

13

11

12

-

2

-

-

-

-

10

12

- art. 401 k.p.c.

4

2

1

-

-

-

-

-

-

1

5

- art. 45, 48 k.p.c.

9

9

11

-

2

-

-

-

-

9

7

6.

CSP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

CNP

91

47

61

-

1

-

-

-

21

39

77

8.

CA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

CN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

RAZEM

877

328

349

13

40

-

28

-

141

127

856: orzecznictwo -> Biuletyn IC SN
Biuletyn IC SN -> Gerard bieniek
Biuletyn IC SN -> Redakcja Jacek Gudowski Maciej Machowski Współpraca
Biuletyn IC SN -> Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia 10
Biuletyn IC SN -> Redakcja Jacek Gudowski Elżbieta Stan-Stanik Współpraca
Biuletyn IC SN -> Redakcja Jacek Gudowski Elżbieta Stan-Stanik Współpraca
Biuletyn IC SN -> Roberta Pabisa, Przegląd Prawa Handlowego 2002, nr 2, s. 44 19
Biuletyn IC SN -> UchwałY 1 zagadnienia prawne 6 przedstawione do rozstrzygnięcia 6 III czp 31/02 6 glosy 19 Glosa 20 Glosa 24 Glosa 34 Glosa 35 Glosa 39 rozbieżNOŚci w orzecznictwie 41 nowe ustawodawstwo 44 orzeczenia nie publikowane 47 orzeczenia
Biuletyn IC SN -> Redakcja Jacek Gudowski Maciej Machowski Współpraca
Biuletyn IC SN -> Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia 6
Biuletyn IC SN -> Uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej Prezesowi Sądu Najwyższego Stanisławowi Rudnickiemu 2


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna