Zagospodarowania przestrzennego gminyPobieranie 0.49 Mb.
Strona1/24
Data08.05.2016
Rozmiar0.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
STUDIUM

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY

LUTUTÓW


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr …….. ...................

Rady Gminy Lututów

z dnia ………......................

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:

mgr inż. PIOTR ULRICH

członek Okręgowej Izby Urbanistów z/s w Warszawie - WA-263

mgr inż. arch. ŁUKASZ NITECKI

mgr MAGDALENA SALWA

mgr inż. arch. PAWEŁ SKURPEL

mgr SYLWIA ADAMKIEWICZ

mgr MARCIN STRĄKOWSKISpis treści

IWprowadzenie 7

1Podstawa i zakres opracowania 7

2Rola studium w systemie planowania przestrzennego 7

3Materiały wejściowe 8

IIUwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego 10

1Położenie i powiązania zewnętrzne 10

2Struktura funkcjonalno-przestrzenna 10

2.1Struktura zagospodarowania 10

2.2Stan prawny gruntów 11

2.3Struktura użytkowania 11

2.4Stan ładu przestrzennego 12

2.5Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 13

3Zasoby i stan środowiska przyrodniczego 13

3.1Położenie fizycznogeograficzne i rzeźba terenu 13

3.2Budowa geologiczna 15

3.3Udokumentowane złoża kopalin 16

3.4Warunki hydrogeologiczne 16

3.5Sieć hydrograficzna 18

3.6Gleby 18

3.7Warunki klimatu lokalnego 19

3.8Szata roślinna 20

3.9Świat zwierząt 20

3.10Obszary i obiekty chronione 21

3.10.a.Pomniki przyrody 21

3.10.b.Użytki ekologiczne 22

3.11Zagrożenia środowiska 23

3.11.a.Zagrożenia atmosfery 24

3.11.b.Zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych 25

3.11.c.Przekształcenie rzeźby terenu oraz pokrywy glebowej 26

3.11.d.Zagrożenia środowiska powodowane przez hałas 27

3.11.e.Zagrożenia powodowane oddziaływaniem elektromagnetycznym 28

3.11.f.Obszary szczególnego zagrożenia powodzią 28

3.11.g.Obszary naturalnych zagrożeń geologicznych 29

4Stan dziedzictwa kulturowego 29

4.1Rys historyczny 29

4.2Środowisko kulturowe 30

4.2.a.Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków 31

4.2.b.Zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków 31

4.2.c.Zabytki archeologiczne 33

5Uwarunkowania społeczno-demograficzne 36

5.1Rozwój, ruch naturalny i migracje ludności 36

5.2Struktura demograficzna ludności 37

5.3Bezrobocie 39

5.4Warunki życia i poziom zamożności społeczeństwa 40

5.5Ochrona zdrowia i opieka społeczna 41

5.6Oświata 41

5.7Kultura, sport, turystyka i rekreacja 42

5.8Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego 42

6Uwarunkowania gospodarcze 42

6.1Rynek pracy 42

6.2Rolnicza przestrzeń produkcyjna 44

6.3Leśna przestrzeń produkcyjna 45

7Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 45

7.1Układ komunikacyjny 45

7.1.a.Komunikacja kołowa 45

7.1.b.Szlaki turystyczne 47

7.1.c.Komunikacja zbiorowa 48

7.2Infrastruktura techniczna 48

7.2.a.Zaopatrzenie w wodę 48

7.2.b.Kanalizacja sanitarna 48

7.2.c.Zaopatrzenie w energię elektryczną 49

7.2.d.Zaopatrzenie w gaz 49

7.2.e.Zaopatrzenie w ciepło 49

7.2.f. Gospodarka odpadami 50

7.2.g.Telekomunikacja 50

8Potrzeby i możliwości rozwoju gminy 50

9Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych 51

IIIKierunki Zagospodarowania Przestrzennego 53

1Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów 53

1.1Struktura przestrzenna i kierunki zagospodarowania 53

1.2Przeznaczenie terenów 54

1.3Wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów 59

1.4Tereny wskazane do wyłączenia spod zabudowy 61

1.5Tereny zamknięte i ich strefy ochronne 61

1.6Wytyczne dotyczące zasad określania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleń studium w zakresie kierunków i wskaźników zagospodarowania oraz użytkowania i przeznaczenia terenów 62

2Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego 62

2.1Powierzchnia ziemi 63

2.2Wody powierzchniowe i podziemne 63

2.3System ekologiczny i walory krajobrazowe 65

2.4Zasoby surowców naturalnych 66

2.5Powietrze atmosferyczne 66

2.6Hałas 67

2.7Promieniowanie elektroenergetyczne 67

2.8Obszary ochrony przyrody 67

2.8.a.Pomniki przyrody 68

2.8.b.Użytki ekologiczne 68

3Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 68

3.1Rolnicza przestrzeń produkcyjna 69

3.1.a.Tereny rolne 69

3.1.b.Tereny trwałych użytków zielonych i zadrzewień 69

3.2Leśna przestrzeń produkcyjna 71

3.2.a.Tereny leśne 71

3.2.b.Tereny przeznaczone do zalesienia 72

4Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 73

4.1Cele i przedmiot ochrony 73

4.1.a.Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków 73

4.1.b.Zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków 74

4.1.c.Zabytki archeologiczne 74

4.1.d.Strefa ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych 75

5Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 75

5.1Układ komunikacyjny 76

5.1.a.Układ drogowy 76

5.1.b.Szlaki turystyczne 77

5.1.c.Komunikacja zbiorowa 77

5.1.d.Parkowanie 77

5.2Infrastruktura techniczna 78

5.2.a.Zaopatrzenie w wodę 78

5.2.b.Kanalizacja sanitarna 79

5.2.c.Kanalizacja deszczowa 79

5.2.d.Zaopatrzenie w energię elektryczną 79

5.2.e.Zaopatrzenie w gaz 80

5.2.f.Zaopatrzenie w ciepło 81

5.2.g.Gospodarka odpadami 81

5.2.h.Telekomunikacja 82

6Obszary problemowe 83

6.1Obszar planowanej eksploatacji złoża „Złoczew” 83

6.2Obszary szczególnego zagrożenia powodzią 83

6.3Osuwanie się mas ziemnych 83

6.4Obszary wymagające przekształceń i rehabilitacji 83

6.5Obszary wymagające rekultywacji 84

7Polityka planistyczna 84

7.1Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 84

7.2Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości 85

7.3Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 85

7.4Obszary przestrzeni publicznej 85

7.5Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego 85

8Kierunki zabezpieczenia wymogów obronności i ochrony cywilnej 86

IVPodsumowanie 87

1Polityka funkcjonalno-przestrzenna 87

2Objaśnienie zmian w nowym opracowaniu w stosunku do poprzedniej edycji studium 88

3Wpływ uwarunkowań na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego 89

4Interpretacja zapisów i ustaleń studium 90

5Uzasadnienie przyjętych rozwiązań i synteza ustaleń projektu studium 90
 1. : attach
  attach -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
  attach -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
  attach -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  attach -> Burmistrz leśnicy ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego star p 244l nazwa I siedziba sprzedającego
  attach -> Nr dokumentu tożsamości adres upoważnienie
  attach -> Dotyczący dofinansowania zakupu oprzyrządowania do posiadanego samochodu w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd
  attach -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
  attach -> Oblicz: a10-b8 dla an=(-1)n*(n+1)
  attach -> Wyznacz ciąg arytmetyczny mając dane a4=11, a10=29. Oblicz sume trzydziestu początkowych wyrazów tego ciągu
  attach -> Numer lekcji Poniedziałek

  Pobieranie 0.49 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna