Zagospodarowania przestrzennegoStrona1/12
Data04.05.2016
Rozmiar1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


MIASTO I GMINA

STĘSZEWSTUDIUM

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Tekst ujednolicony ze zmianą dla terenów we wsi Rybojedzko -działka o numerze ewidencyjnym 151 oraz terenów we wsi Piekary - działka o numerze ewidencyjnym 106

Zmianę oznaczono podkreśleniem tekstu i kolorem czerwonym

Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania

Przestrzennego Miasta i Gminy Stęszew sporządził

Burmistrz Włodzimierz Pinczak

Uchwałę zatwierdzającą dokument podjęła

Rada Miejska w Stęszewie w składzie:

1. Potrawiak Mirosław — Przewodniczący Rady

2. Białas Witold

3. Bręk Mirosław

4. Derda Bronisław

5. Kempa Zenon

6. Korbas Lidia

7. Krawczyk Zbigniew

8. Matuszewski Stanisław

9. Olejniczak Henryk

10. Pospieszny Ryszard

11. Szajkowski Benedykt

12. Szeląg Henryk

13. Trojanowski Marian

14. Weychman Michał

15. Zawadzki Henryk
AUTORZY STUDIUM

GENERALNY PROJEKTANT

mgr inż. arch. Jerzy Zalewski

(upr. urb. nr 925/89)

ZOIU — nr 185

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
CZĘŚĆ PRZESTRZENNO — PROGRAMOWA

ZAGADNIENIA SPOŁECZNO — GOSPODARCZEmgr inż. arch. Jerzy Zalewski

mgr Adam Derc (nr upr. urb. 1520) _ ·

ZOIU - nr 169


FIZJOGRAFIA

mgr Julian Kobusiński

mgr Barbara MatykowskaINFRASTRUKTURA TECHNICZNA

inż. Gabriela Łosiewicz

inż. Ewa SchwermerKOMUNIKACJA

inż. Ewa Schwermer

OPRACOWANIE GRAFICZNE

tech. Iwona Przybylska


AUTORZY ZMIAN STUDIUM:

 1. Zmiana nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenu położonego w miejscowościach Rybojedzko, Tomiczki i Jeziorki oraz Skrzynki, wprowadzona uchwałą nr XXXVII/393/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006r. Zmiana opracowana przez zespół autorski pod kierunkiem mgr Marcin Englerta (ZOIU - nr 364) oraz przy udziale mgr Jarosława Jerzyńskiego.
 1. Zmiana nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenu położonego w miejscowości Trzebaw, wprowadzona uchwałą nr XXXVII/394/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006r. Zmiana opracowana przez zespół autorski pod kierunkiem mgr inż. arch. Jerzego Domagalskiego (ZOIU - nr 240) oraz przy udziale mgr inż. arch. Z. Przybylskiego. 1. Zmiana nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenu położonego w miejscowości Wronczyn, wprowadzona uchwałą nr XXIX/165/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 września 2009r. Zmiana opracowana przez zespół autorski pod kierunkiem mgr Marcin Englerta (ZOIU - nr 364) oraz przy udziale mgr Jarosława Jerzyńskiego. 1. Zmiana nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenu położonego w miejscowości Skrzynki, wprowadzona uchwałą nr XXXI/290/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009r. Zmiana opracowana przez zespół autorski pod kierunkiem mgr Marcin Englerta (ZOIU - nr 364) oraz przy udziale mgr Jarosława Jerzyńskiego.
 1. Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenów we wsi Skrzynki – fragmenty działek o numerach ewidencyjnych 93/32, 95/13, 134/3, 134/2, 134/1, 134/4, 135/3 i 135/2, wprowadzona uchwałą nr XXXIX/370/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010r. Zmiana opracowana przez zespół autorski pod kierunkiem mgr inż. arch. Joanny Grocholewskiej (ZOIU - nr 257).

 2. Zmiana nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenu położonego w miejscowości Rybojedzko i Piekary, wprowadzona uchwałą nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011r. Zmiana opracowana przez zespół autorski pod kierunkiem mgr Jarosława Jerzyńskiego (ZOIU – Z520).

CZĘŚĆ A - PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE

1. Wprowadzenie

2. Podstawa opracowania

3. Cel opracowania

4. Obszar opracowania

5. Tryb formalno - prawny

6. Uwarunkowania wynikające z planu województwa wielkopolskiego

6.1. Realizacja ustaleń planu województwa

6.2. Zagospodarowanie przestrzenne- studia i analizy
CZĘŚĆ B — ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO

 1. Środowisko przyrodnicze

1.1. Uwarunkowania zewnętrzne

1.1.1. Położenie gminy w systemie przyrodniczo - ochronnym

1.2. Uwarunkowania wewnętrzne1.2.1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego

1.2.2. Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów szczególnych

1.2.3. Degradacja i zagrożenia środowiska

1.2.4. Uwarunkowania rozwoju gminy wynikające ze stanu i ochrony
środowiska

1.2.5. Uwarunkowania rozwoju rekreacji

1.2.6. Uwarunkowania wynikające z planu ochrony wielkopolskiego

parku narodowego

 1. Środowisko kulturowe

2.1. Archeologia

2.2. Historia

2.3. Wykaz obiektów o charakterze zabytkowym wg Wielkopolskiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu2.4. Obiekty zapisane w rejestrze zabytków Wielkopolskiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków w Poznaniu2.5. Spis parków zabytkowych

2.6. Spis cmentarzy zabytkowych
3. Zagadnienia społeczne

3.1. Demografia i osadnictwo
4. Gospodarka

4.1. Działalność gospodarcza

4.2. Rolnictwo
5. Infrastruktura techniczna

5.1. Komunikacja

5.2. Zaopatrzenie w wodę, i odprowadzanie ścieków

5.3. Odprowadzanie ścieków
6. Zadania ponadlokalne

CZĘŚĆ C KIERUNKI ROZWOJU — SYNTEZA

1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego

1.1. Kierunki w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego

1.2. Kierunki w zakresie ochrony środowiska kulturowego

1.3. Kierunki w zakresie gospodarki przestrzennej

1.4. Kierunki w zakresie rolnictwa

1.5. Kierunki w zakresie infrastruktury technicznej
CZĘŚĆ D ZMIANY STUDIUM

 1. Zmiana nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenu położonego w miejscowościach Rybojedzko, Tomiczki i Jeziorki oraz Skrzynki.

 2. Zmiana nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenu położonego w miejscowości Trzebaw.

 3. Zmiana nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenu położonego w miejscowości Wronczyn.

 4. Zmiana nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenu położonego w miejscowości Skrzynki.

 5. Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenów we wsi Skrzynki –fragmenty działek o numerach ewidencyjnych 93/32, 95/13, 134/3, 134/2, 134/1, 134/4, 135/3 i 135/2.

 6. Zmiana nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenów we wsi Rybojedzko, działka nr geod. 151 oraz we wsi Piekary, działka nr geod. 106.


Część A — FORMALNO - PRAWNA

1. WPROWADZENIE

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stęszew jest dokumentem koordynacyjnym, określającym politykę w zakresie gospodarki przestrzennej oraz określającym działania na rzecz rozwoju społeczno — gospodarczego. Polityka przestrzenna, określona w Studium stanowi wytyczne koordynacyjne dla prowadzenia dalszych prac, w szczególności sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W przeciwieństwie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium nie jest aktem ustanawiającym przepis gminny, nie ma mocy aktu powszechnie obowiązującego nie może stanowić podstawy do wydawania decyzji administracyjnych, tj. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z dnia 10 maja 2003 r.) nie wprowadza obowiązku do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta lub gminy. Gospodarka przestrzenna w mieście i gminie winna być jednak prowadzona w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ponieważ one, jako akty prawa miejscowego, wyznaczają sposób wykorzystania prawa własności do terenu.

Proces realizacji polityki przestrzennej winien być bieżąco monitorowany, informacja o zagospodarowaniu przestrzennym i zmianach w nim zachodzących ma fundamentalne znaczenie dla prowadzenia optymalnej gospodarki przestrzennej i programowania rozwoju społeczno — gospodarczego gminy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem o charakterze strategicznym (ogólnym), określającym uwarunkowania (przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne) oraz generalne kierunki rozwoju. Zapisy Studium są elastyczne, aby można było uniknąć szybkiej ich dezaktualizacji i nie powodować istotnych ograniczeń w gospodarowaniu przestrzenią. W przypadku zmiany istotnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na zagospodarowanie i politykę przestrzenna miasta i gminy, może zajść potrzeba wprowadzenia zmian w Studium.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią:

2.1. Art. 3. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.);

2.2. Uchwala Nr X1X/ 195/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30.09.2004 r., o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew;3. CEL OPRACOWANIA

Podstawowym celem opracowania Studium jest:

3.1. określenie długookresowej polityki przestrzennej na obszarze miasta i gminy Stęszew,

3.2. sformułowanie kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego i jego zasad, uwzględniając ustalenia strategii rozwoju województwa zawartą w planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.

3.3. stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanych bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

3.4. określenie możliwości rozwoju gminy i jej aktywizacji.4. OBSZAR OPRACOWANIA

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stęszew obejmuje całą powierzchnię gminy w granicach administracyjnych.

Powierzchnia opracowania wynosi 17 600 ha.

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stęszew obejmuje:

- w Rybojedzku: działki nr 141, 142, 145 (część), 146/1, 146/2, 147, 148, 149, 150

- w Tomiczkach / Jeziorkach: działki nr 53/2 i 17/ 1

- we Wronczynie: częśc działek nr 568, 569

- w Skrzynkach: działki 95/14, 109/20, 109/22, 118/6, 118/3 (część)5. TRYB FORMALNO — PRAWNY


Czynności trybu formalno - prawnego


Termin

podjęcie uchwały Nr XIX/195/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
30 września 2004

ogłoszenie w prasie miejscowej oraz obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium
12 maja 2005

zawiadomienie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu

do sporządzania zmiany studium instytucje i organy właściwe

do uzgadniania i opiniowania projektu studium
9 maja 2005

rozpatrzenie złożonych wniosków do zmiany studium


uzyskanie opinii o projekcie zmiany studium powiatowej komisji

urbanistyczno — architektonicznej
uzgadnianie projektu zmiany studium z Zarządem Województwa


uzgadnianie projektu zmiany studium z Wojewodą


zebranie opinii dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany

Studium
ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany studium do publicznego

wglądu
wyłożenie projektu zmiany studium do publicznego wglądu


dyskusja publiczna nad przyjętymi w tym projekcie zmiany studium

rozwiązaniami
zatwierdzenie zmiany studium na sesji Rady Miejskiej Gminy Stęszew6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z PLANU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

6.1. REALIZACJA USTALEN PLANU WOJEWODZTWA

W działalności z zakresu gospodarki przestrzennej samorządy gmin ustawowo są zobligowane do uwzględniania ustaleń planu województwa, a także ,,Strategii rozwoju..." w sporządzanych opracowaniach planistycznych, studiach i planach miejscowych.

Materiałem pomocniczym są wyciągi - wykazy tematów zapisanych w planie województwa i przeinterpretowanych oraz przeskalowanych dla potrzeb stosowania na terenie gminy, w działalności z zakresu gospodarki przestrzennej i planowania miejscowego. Tak sporządzony materiał precyzuje zadania konieczne do uwzględnienia na terenie gminy dla systemowo realizowanego planu województwa.
6.2. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE - STUDIA I

ANALIZY


 • Studia i analizy dotyczące aglomeracji poznańskiej;

 • Sieć ekosystemów województwa wielkopolskiego - studia powiązań zewnętrznych wewnętrznych systemów ECONET - PL i NATURA 2000, dotyczy to obszaru i problemów związanych z funkcjonowaniem i ochroną Wielkopolskiego Parku Narodowego;

 • Studia poszczególnych rejonów rekreacyjnych wyznaczonych w planie województwa

 • Studia dotyczące przystosowania dróg krajowych do rangi dróg ekspresowych z tego dla terenu gminy Stęszew zapis ten odnosi się do drogi nr 5 oraz dróg głównych ruchu przyspieszonego, dla gminy Stęszew droga 32.

CZĘŚĆ B - ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO
1. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
1.1. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE


   1. Położenie gminy w systemie przyrodniczo – ochronnym

Gmina Stęszew znajduje się w sieci projektowanego Systemu Obszarów Chronionych. Wschodnia część gminy oraz północna znajduje się w granicach WPN i jego otuliny. Ponadto doliny cieków, rynny lodowcowe pełnią funkcję lokalnych łączników ekologicznych, tworząc układ korytarzy i pasm terenów otwartych, zielonych. WPN poza granicami gminy w części Wschodniej łączy się z Rogalińskim Parkiem Krajobrazowym, natomiast w części południowej łączy się z Pradoliną Warszawsko - Odrzańską,


1.2. UWARUNKOWANIA WĘWNETRZNE1.2.1. Charakterystyka środowiska przyrodniczegoRzeźba terenu

Według regionalizacji fizyczno - geograficznej T. Bartkowskiego (1970) gmina Stęszew leży w makroregionie Pojezierza Wielkopolskiego i w mezoregionie Pojezierza Poznańskiego. Obszar posiada urozmaiconą rzeźbę charakteryzującą się licznymi wyniesieniami, poprzedzielanymi rynnami jeziornymi.

Według podziału Wielkopolski na jednostki geomorfologiczne (B. Krygowskiego) obszar gminy leży prawie w całości w obrębie Wysoczyzny Poznańskiej, a tylko niewielka część południowo - wschodnia znajduje się w Pradolinie Warszawsko - Berlińskiej (odcinek obrzański), (załącznik nr 1). Wysoczyzna Poznańska na terenie gminy obejmuje trzy subregiony, a mianowicie:
Równinę Poznańską, która obejmuje południowo- wschodnią część gminy i stanowi wysoczyznę dennomorenową i falistą, wyniesioną około 800 - 95,0 m. n.p.m,

Pagórki Stęszewskie, przebiegające z północnego - zachodu na południowy wschód, charakteryzując się zróżnicowaną rzeźbą. Pagórkom morenowym i ozowym towarzyszą obniżenia dolinne rynnowe, zajęte przez małe zarastające jeziorka oraz większe jeziora, jak Tomickie, Witobelskie, Dymaczewskie i Góreckie. Powierzchnia terenu zalega na zmiennej rzędnej od 65 do 113 m. n.p.m., deniwelacje powierzchni wynoszą od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów.

Równinę Opalenicką, która stanowi równinę dennomorenową, w przewadze falistą pochyloną z północy na południe. Natomiast teren odcinka obrzańskiego Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej w granicach gminy zajmuje w przewadze terasa niska - zalewowa wyznaczoną 64,0 - 68,0 m. n.p.m.
Budowa geologiczna

Obszar gminy Stęszew leży w obrębie monokliny przedsudeckiej (dużej jednostki platformy epiwaryscyjskiej Polski południowo-zachodniej). Budują ją nieskonsolidowane i słabo zaburzone osady wieku permsko-mezozoicznego, spoczywające na podłożu piętra strukturalnego warsycyjskiego.

Na pokrywie utworów permsko-mezozoicznych spoczywają utwory kenozoiku — trzeciorzędu i czwartorzędu. Trzeciorzęd reprezentowany jest przez osady oligocenu, miocenu i pliocenu, o zróżnicowanej miąższości. Na przeważającej części gminy łączna miąższość trzeciorzędu wynosi 200 - 220 m. Tylko w części południowo – wschodniej gminy, w obrębie rowu tektonicznego, w powierzchni podtrzeciorzędowej dochodzi do 300 - 400 m.

Podłoże podczwartorzędowe stanowią iły plioceńskie, a jedynie w północno — zachodniej części gminy (w rejonie Jeziorek i Tomiczek) piaski oraz węgle brunatne miocenu. Utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez osady plejstocenu oraz niewielkiej miąższości osady holocenu. Plejstocen na terenie gminy Stęszew stanowią: gliny zwałowe zlodowaceń środkowopolskich i północno - polskich, lokalnie rozdzielone piaszczysto -żwirowymi utworami wodnolodowcowymi oraz serie utworów wodnolodowcowych i rzecznych podglinowych, spoczywające na iłach trzeciorzędowych.

Warstwy przypowierzchniowe na terenie gminy Stęszew stanowią plejstoceńskie utwory ostatniego zlodowacenia vistuliańskiego, fazy leszczyńskiej. Utwory te wykazują duże zróżnicowanie litologiczne. Są to w przewadze gliny zwałowe oraz piaski i żwiry lodowcowe wysoczyzn dennomorenowych.

W obrębie Pagórków Stęszewskich: rejon Będlewa, Trzebawia, Stęszewa, Tomiczek, Skrzynek - występują piaski i żwiry ozów, lokalnie kemów, a na południowo - wschodnim krańcu gminy, w obrębie Pradoliny Warszawsko- Berlińskiej – piaski rzeczne. Utwory holoceńskie występują w obniżeniach dolinnych i reprezentowane są przez namuły i torfy. Miąższość utworów czwartorzędowych na terenie gminy jest zróżnicowane i wynosi 25,0 - 85,0 m. Najmniejsze miąższości występują w południowo - wschodniej części gminy.


Złoża surowców

W granicach gm. Stęszew znajdują sie, trzy udokumentowane złoża gazu ziemnego oraz sześć złóż kruszywa naturalnego. Złoża gazu ziemnego:

— Piekary,

— Stęszew,

— Strykowo,

związane są z piaskowcami czerwonego spągowca. Posiadają średnią, miąższość 2,4 - 10,8 m i zalegają na głębokości ca 2837 - 2872 m n.p.m. (głębokość spągu). Surowcem jest gaz ziemny bezgazolinowy o średniej zawartości metanu 83,0 - 83,4 %. Złoża te są eksploatowane, a stan zasobów tych złóż na koniec 1994 r. wynosił 1990,47 mln m3.

Natomiast udokumentowane na terenie gminy złoża kruszywa naturalnego to:

- złoże Skrzynki,

- złoże Rybojedzko,

- złoże Rybojedzko I,

- złoże Rybojedzko II,

- złoże Piekary,

- złoże Trzebaw.

Są to złoża czwartorzędowe: piaskowe i piaskowo - żwirowe. Wszystkie są eksploatowane; częściowo zawodnione, za wyjątkiem złoża Trzebaw. Do złóż dużych należą złoże Rybojedzko - pozostałe to złoża małe. Udokumentowane złoża kruszywa naturalnego przedstawiają sie następująco:

— złoże Skrzynki 523,5 tys. ton,

— złoże Rybojedzko 3553,5 tys. ton,

— złoże Rybojedzko I 112,8 tys. ton,

— złoże Rybojedzko II 201,8 tys. ton,

— złoże Piekary 201,8 tys. ton,

— złoże Trzebaw 42,6 tys. ton.

Złoże Rybojedzko zakwalifikowano jako częściowo kolizyjne z uwagi na częściowe zalesienie terenu. Eksploatacja złóż kruszywa naturalnego prowadzona jest na podstawie ważnych koncesji na wydobycie kopaliny. Na terenie gm. Stęszew występuje rozpoznanie pięć złóż torfu, które zakwalifikowano jako złoża o zasobach szacunkowych. Ponadto zarejestrowano cztery ,,dzikie", nieczynne wyrobiska kruszywa naturalnego — piasku w miejscowościach Skrzynki, Tomice, Rybojedzko i Będlewo oraz dwa punkty okresowej eksploatacji torfu w miejscowości Mirosławki i Łódź na obszarze wstępnie rozpoznanych złóż torfu.
Perspektywy zagospodarowania złóż

Po przeanalizowaniu budowy geologicznej terenu oraz uwzględniając elementy ochrony środowiska wyznaczono na obszarze gm. Stęszew trzy obszary prognostyczne występowania kruszywa naturalnego, w rejonie wsi: Piekary, Wroczyn i Modrze (są, to głównie złoża piasku). Łączne zasoby tych obszarów oszacowano na 4,5 mln m3. Złoża torfu po udokumentowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze) mogą, być lokalnie wykorzystane dla celów nawozowych w rolnictwie. Wyklucza się eksploatację torfów na terenach przyrodniczo cennych.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna