Zaimki osobowe (Personal Pronouns)Pobieranie 94.63 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar94.63 Kb.
GRAMATYKA

Zakres materiału: 1.zaimki osobowe; 2.odmiana czasownika ‘to be’ przez osoby w czasie teraźniejszym Present Simple; 3. zwrot ‘there is/there are’; 4.wyrażenie posiadania: ‘s ; of; zwrot ‘have got/has got’, przymiotniki dzierżawcze; 5.liczba mnoga rzeczowników;

6. przyimki miejsca (1) 7. zaimki wskazujące; 8. wyrazy ‘some/ any’; 9. przedimek nieokreślony: a/an (1); 10. Konstrukcja zdania angielskiego i miejsce przymiotnika w zdaniu; 11. Pytania ogólne i szczegółowe (1). 1. Zaimki osobowe (Personal Pronouns)

liczba pojedyncza

liczba mnoga

I – ja (zawsze dużą literą)

we – my

you – ty

you – wy

he – on

she – ona

it – ono, tothey – oni, one
uwaga: druga osoba liczby pojedynczej (ty) i druga osoba liczby mnogiej (wy) są w angielskim takie same (you)


 1. Czasownik ‘to be’ (‘być) w czasie teraźniejszym Present Simple

forma twierdząca

forma pytająca

forma przecząca

Krótkie odpowiedzi

Formy skrócone

twierdzące

przeczące

twierdzące

przeczące

I am - ja jestem

Am I?

I am not

Yes, I am.

No, I’m not.

I’m

I’m not

you are – ty jesteś

Are you?

You are not

Yes, you are.

No, you aren’t.

you’re

you’re not; you aren’t

he is – on jest

she is – ona jest

it is – ono/to jest


Is he?

Is she?


Is it?

He is not

She is not

It is not


Yes, he is.

Yes, she is.


Yes, it is.

No, he isn’t.

No, she isn’t.

No, it isn’t.


he’s
she’s
it’s

he ‘s not, he isn’t

she’s not; she isn’t

it’s not, it isn’t


we are – my jesteśmy

Are we?

We are not

Yes, we are.

No, we aren’t.

we’re

we’re not, we aren’t

you are – wy jesteście

Are you?

You are not

Yes, you are.

No, you aren’t.

you’re

you’re not, you aren’t

they are – oni są, one są

Are they?

They are not

Yes, they are.

No, they aren’t.

they’re

They’re not, they aren’t

uwaga: w krótkich odpowiedziach twierdzących nie używa się form skróconych

 1. Zwrot ‘there is/there are’

Zwroty te pojawiają się na początku zdania angielskiego, gdy wprowadzamy nowy temat lub przedmiot rozmowy:

There is a computer in the classroom. [W klasie jest komputer.]

Is there a book on the table? [Czy na stole jest książka?]

There isn’t a TV in my room. [W moim pokoju nie ma telewizora.]

There are many books on the shelf. [Na półce jest dużo książek.]

Are there any chairs in the classroom? [Czy w klasie są krzesła?]

There aren’t any students in the classroom. [W klasie nie ma uczniów.]

W zdaniach z liczba pojedynczą rzeczownika używamy „there is/there isn’t”, a w zdaniach z liczbą mnogą rzeczownika „there are/there aren’t.

uwaga: proszę zwrócić uwagę na kolejność wyrazów w zdaniu angielskim.


 1. Wyrażanie posiadania

  1. dopełniacz saksoński (Saxon Genitive): ‘s; ‘

W języku angielskim do rzeczownika oznaczającego właściciela przedmiotu dodajemy ‘s (po ostatniej literze wyrazu):

David’s family [rodzina Dawida]

father’s car [samochód ojca]

children’s toys [zabawki dzieci]

Jeśli rzeczownik w liczbie mnogiej kończy się na literę ‘s’, dodajemy sam apostrof ‘:

parents’ house [dom rodziców]

boys’ books [książki chłopców]

uwaga: proszę zwrócić uwagę na kolejność wyrazów w zwrocie angielskim.  1. wyraz ‘of’

Posiadanie można również wyrazić przy pomocy zdania z ‘of’:

the family of David [rodzina Dawida]

the house of my parents [dom moich rodziców]


  1. zwrot ‘have got/has got’

Zwrot ‘have got/has got’ oznacza ‘mam/ma; posiadam/posiada’ i używa się go w zdaniach w sposób wskazany w tabeli. Jego znaczenie jest identyczne ze znaczeniem czasownika ‘have’ [mieć]. Używa się go w mowie i mniej formalnych tekstach pisanych:

He has got a pen. [On ma pióro.]

Has she got a dog? [Czy ona ma psa?]

It hasn’t got a tail. [To nie ma ogona.]

You have got a sister. [Masz siostrę.]

Have they got a house? [Czy oni mają dom?]

We haven’t got children. [Nie mamy dzieci.]

Zwrot ‘have got/has got’ stosuje się tylko w czasie teraźniejszym Present Simple, w innych czasach gramatycznych używa się wyłącznie czasownika ‘have’.
forma twierdząca

forma pytająca

forma przecząca

Krótkie odpowiedzi

Formy skrócone

twierdzące

przeczące

twierdzące

przeczące

I have got - ja mam

Have I got?

I have not got

Yes, I have.

No, I haven’t.

I’ve got

I’ve not got;

I haven’t gotyou have got – ty masz

Have you got?

You have not got

Yes, you have.

No, you haven’t.

you’ve got

you’ve not got; you haven’t got

he has got – onmat

she has got – ona ma

it has got – ono/to ma


Has he got?

Has she got?

Has it got?


He has not got

She has not got

It has not got


Yes, he has.

Yes, she has.

Yes, it has.


No, he hasn’t.

No, she hasn’t.


No, it hasn’t.

he’s got
she’s got
it’s got

he ‘s not got, he hasn’t got;

she’s not got; she hasn’t got;

it’s not got, it hasn’t got


we have got – my mamy

Have we got?

We have not got

Yes, we have.

No, we haven’t.

we’ve got

we’ve not got, we haven’t got

you have got – wy macie

Have you got?

You have not got

Yes, you have.

No, you haven’t.

you’ve got

you’ve not got, you haven’t got

they have got – oni mają, one mają

Have they got?

They have not got

Yes, they have.

No, they haven’t.

they’ve got

They’ve not got, they haven’t got

uwaga: w krótkich odpowiedziach twierdzących nie używa się form skróconych  1. przymiotniki dzierżawcze (Possessive Adjectives)

W języku angielskim nie istnieje wyraz ‘swój/swoja/swoje’. Zamiast niego używa się przymiotników dzierżawczych, oznaczających posiadanie. Każdy zaimek osobowy ma odpowiadający mu przymiotnik dzierżawczy:

zaimki osobowe

przymiotniki dzierżawcze

I

my - mój, moja, moje

you

your – twój, twoja, twoje

he

she


it

his – jego

her – jej

its – onego,tego


we

our – nasz, nasza, nasze

you

your – wasz, wasza, wasze

they

their - ich


He has got his book. [On ma jego (swoją) książkę.]

They are in their house. [Oni są w ich (swoim) domu.]


 1. Liczba mnoga rzeczownika (Plural of Nouns)

a) Liczbę mnogą rzeczownika tworzy się przez dodanie litery –s do rzeczownika, np.:

boy – boys [chłopiec – chłopcy]

book – books [książka – książki]

b) Jeśli rzeczownik kończy się na –s, -ch, -sh, -x, to tworzymy jego liczbę mnogą dodając do rzeczownika końcówkę –es, np.:

bus – buses [autobus – autobusy]

watch – watches [zegarek – zegarki]

flash – flashes [błysk – błyski]

box – boxes [pudełko – pudełka]

c) Jeśli rzeczownik kończy się na literze –y poprzedzonej pojedyncza spółgłoską, to jego liczbę mnogą tworzymy odcinając ‘y’ i dodając –ies, np.:

family – families [rodzina – rodziny]

d) Niektóre rzeczowniki mają nieregularną liczbę mnogą, np.:

man – men [mężczyzna – mężczyźni]

woman – women [kobieta – kobiety]

child – children [dziecko – dzieci]

person – people [osoba – ludzie]

uwaga: 4 powyższe przykłady należy zapamiętać, ponieważ chodzi o pojęcia bardzo często używane 1. przyimki miejsca (Prepositions of Place)

Przyimki miejsca pozwalają określić położenie przedmiotu w stosunku do innego przedmiotu, np.:

on the table [na stole]

in the bag [w torbie]

under the chair [pod krzesłem]

near the book [obok/niedaleko książki]


 1. zaimki wskazujące [Demonstrative Pronouns]

Zaimki wskazujące pozwalają określić położenie przedmiotu w przestrzeni lub w czasie w stosunku do osoby mówiącej:
Bliskie w czasie lub przestrzeni dla osoby mówiącej

Dalekie w czasie lub przestrzeni dla osoby mówiącej

Liczba pojedyncza rzeczownika

this – ten, ta, to

that – tamten, tamta, tamto

Liczba mnoga rzeczownika

these – ci, te

those – tamci, tamte

This book is interesting. [Ta książka jest interesująca.]

That book is boring. [Tamta książka jest nudna.]

These books are in English. [Te książki są po angielsku.]

Those books are in German. [Tamte książki są po niemiecku.]


 1. wyrazy ‘some’, ‘any’

Wyraz ‘some’ (kilka, trochę) zazwyczaj pojawia się przed rzeczownikami w liczbie mnogiej w zdaniach twierdzących, kiedy nie podaje się dokładnej liczby przedmiotów, np.

There are some books on the shelf. [Na półce jest kilka książek.]

Wyraz ‘any’ (jakieś, żadne) zazwyczaj pojawia się przed rzeczownikami w liczbie mnogiej w zdaniach pytających i przeczących, kiedy nie podaje się dokładnej liczby przedmiotów, np.

Are there any books on the shelf? [Czy są jakieś książki na półce?]

There aren’t any books on the shelf. [Na półce nie ma żadnych książek.]


 1. przedimek nieokreślony a/an (1)

Przedimek nieokreślony ‘a/an’ pojawia się w zdaniu angielskim zawsze przed nazwą zawodu w liczbie pojedynczej; ‘a’ – przed wyrazem zaczynającym się od spółgłoski, ‘an’ – przed wyrazem zaczynającym się od samogłoski, np.

She is an artist. [Ona jest artystką.] He is a student. [On jest uczniem/studentem.] 1. Konstrukcja zdania angielskiego i miejsce przymiotnika w zdaniu

  1. Podstawowa konstrukcja zdania w języku angielskim:

podmiot + orzeczenie + pozostałe części zdania, np.

He is a student. [On jest studentem.]

Ania is from Poland. [Ania pochodzi/jest z Polski.]


  1. Przymiotnik w zdaniu angielskim pojawia się:

   • po czasowniku ‘to be’, np. Andy is good.

   • przed rzeczownikiem, np. Andy is a good teacher.

uwaga: kiedy w zdaniu jest przymiotnik przed rzeczownikiem, przedimek nieokreślony pojawia się przed przymiotnikiem


 1. Pytania ogólne (yes/no questions) i szczegółowe (wh-questions)

  1. Pytania ogólne (yes/no) questions, to takie, na które można odpowiedzieć ‘yes’ [tak] lub ‘no’ [nie], np.: Is he from Poland? [Czy on jest z Polski?]

  2. Pytania szczegółowe (wh-questions) zaczynają się od słów pytających:

 • Where [gdzie]

 • When [kiedy]

 • Why [dlaczego]

 • How [jak]

 • What [co]

 • who [kto]

i w odpowiedzi na takie pytania należy podać konkretną informację, np.

What is his job? [Jakie jest jego zajęcie/praca?]

He is a doctor. [Jest lekarzem.]

GRAMMAR PRACTICE 1. Proszę zastąpić podkreślone wyrazy w zdaniu odpowiednim zaimkiem osobowym:

a. Artur is from Poland. He is from Poland.

b. Tina is a secretary. …. is a secretary.

c. John and Christine are from Australia. …. are from Australia.

d. My father is a doctor. …. is a doctor.

e. The dog is in the garden. …. is in the garden.

f. Their cousins are actors. …. are actors.

g. My brother and I are students. …. are students.

h. Your sister is a teacher. …. a teacher.

i. The table is in the garden. …. in the garden.

uwaga: w języku angielskim przedmioty/zwierzęta/rośliny określa się zaimkiem ‘it’; ‘he’ i ‘she’ są w zasadzie używane wyłącznie w stosunku do osób
 1. Proszę wstawić am, is lub are w odpowiednim miejscu:

  1. I .am... from Poland.

  2. Betty …. years old.

  3. She …. a student.

  4. Pussy … her cat.

  5. Mark and Sue … in London now.

  6. Tom … my best friend.

  7. You … good at English.

  8. They … in New York.

  9. We …. at school at the moment.

  10. He … interested in astronomy.

  11. It … his dog.
 1. Proszę napisać zdania nie stosując form skróconych:

a. What’s your name? What is your name?

b. He’s a teacher. …….. a teacher.

c. They’re from Germany. …….. from Germany.

d. We’re students. …….. students.

e. They’re doctors. …….. doctors.

f. She‘s an artist. …….. an artist.

g. It’s a big table. ……... a big table.


 1. Proszę napisać poniższe wyrażenia, stosując formy dzierżawcze ‘s, lub ‘:

a. the name of his mother …his mother’s name…………………………

b. the job of his wife ………………………………………………..

c. the family of David ………………………………………………..

d. the age of my sister ………………………………………………..

e. the names of their children ……………………………………………….

f. the books of his sisters ………………………………………………..

g. the car of his uncle ………………………………………………..


 1. Proszę wskazać, w których zdaniach występuje forma dzierżawcza rzeczownika, a w których forma skrócona czasownika ‘to be’, przepisując zdania w pełnej formie:

  1. My mother’s name is Sandra. = The name of my mother is Sandra.

  2. My mother’s a hairdresser. = My mother is a hairdresser.

  3. David’s married. =

  4. David’s mother is Sandra. =

  5. Ted’s his father’s name. =

  6. David’s sisters are Nancy and Betty. =

  7. Sandra and Tom’s children’s names are Ann, Sara and John.

  8. Andy’s family is quite big. =
 1. Proszę wstawić apostrof (‘) w odpowiednie miejsca w tekście:

My parents’ names are Mike and Paula. My mothers a journalist and my father an engineer. Ive got two sisters and a brother. My sisters names are Claire and Maggie. My brothers names Greg. Hes married. Hes a journalist and his wifes a teacher.


 1. Proszę wskazać poprawne zdanie:

 • a) His from Britain. b) He’s from Britain. 

 • a) Their from Brazil. b) They’re from Brazil.

 • a) He’s name is Pete. b) His name is Pete.

 • a) Their name is Rodriguez. b) They’re name is Rodriguez.

 • a) She’s name is Mary. b) Her name is Mary.

 • a) Its tail is big. b) It’s tail is big.

 • a) We’re in our home. b) We’re in it’s home.

 1. Proszę podkreślić właściwą formę rzeczownika:

  1. There are computer / computers in the two self-study room / rooms.

  2. There are table / tables and chair / chairs, and a cassette player / players.

  3. There are thirty teacher / teachers.

  4. There are beautiful building / buildings in San Francisco.

  5. There is one student / students from Greece.

  6. There are six boy / boys in a team / teams.
 1. Proszę wstawić do zdania właściwy przyimek miejsca:

  1. The bag is .on... (na) the table.

  2. The mobile phone is …… (pod) the chair.

  3. The book is ….. (obok) the phone.

  4. The pen is …. (w) the bag.

  5. The calculator is …. (na) the book.
 1. Proszę uzupełnić pytania i odpowiedzi:

a. What’s ..this..? ..It’s... a watch.

b. What are …these… ? …They’re.. keys.

c. What’ … that? ….. a pen.

d. What …. these? …...’re books.

e. …..’s that? It’…. an umbrella.

f. What ....those? They’…. keys.
 1. Proszę uzupełnić zdania wyrazami ‘some’ lub ‘any’:

  1. There aren’t ...any..... bookcases in the dining room.

  2. They have ……. curtains in the living room.

  3. There are …… flowers on the table.

  4. They haven’t got …... lamps in the kitchen.

  5. Are there ….. carpets in the house?

  6. They have got a table and ….. chairs in the study.

 2. Proszę uzupełnić zdania przedimkiem nieokreślonym ‘a’ lub ‘an’:

  1. He’s ..an.. engineer.

  2. I’m .... student.

  3. She’s….. artist.

  4. Tom’s …. doctor.

  5. Patricia’s …. teacher.

  6. My mother is …. writer.
 1. Proszę ułożyć poprawne zdania:

a. I’m hello William. …....Hello, I’m William…..

b. you are from where? …………………………….

c. your name what’s? …………………………….

d. London from I’m. …………………………….

e. name’s hello my Piotr. …………………………….

f. Hnannah name’s my. …………………………….

g. old you are how? …………………………….

h. you a teacher are? ……………………………. 1. her what’s family name? …………………………….

 2. what’s nationality your? …………………………….

 3. his what’s address? …………………………….
 1. Proszę dopasować pytania do odpowiedzi:

  1. Where’s he from? 1. Her name’s Francesca.

  2. What’s her name? 2. She’s a doctor.

  3. Where are they from? 3. His name’s Andrew.

  4. What’s his name? 4. He’s from France.

  5. What’s her job? 5. They’re from Sweden.

a. .4. b. …. c. …. d. ….. e. .....

 1. Proszę dopasować pytania do odpowiedzi:

  1. Is he British? 1. No, it isn’t.

  2. Is his first name Pete? 2. Yes, he is.

  3. Are Emma and Mary friends? 3. No, she isn’t.

  4. Is she from London? 4. Yes, they are.

a. ..2.. b. …. c. …. d. ….


 1. Proszę udzielić krótkiej odpowiedzi na pytania:

  1. Are you from England? ….No, I’m not…

  2. Are you married? …..Yes, I am….

  3. Is your surname Wilson? ………………….

  4. Are you seventeen? ………………….

  5. Are you a student? …………….……

  6. Is your phone number 034568473? …………………
 1. Proszę ułożyć poprawne zdania:

a. very classrooms are comfortable the. …The classrooms are very comfortable. …

b. San Francisco a city is beautiful. …………………………………………….

c. the is international class very. …………………………………………….

d. lessons are interesting the very. …………………………………………….

e. is teacher friendly their. …………………………………………….

f. there San Francisco are kind people in. …………………………………………….
 1. Proszę przeczytać tekst i na jego podstawie uzupełnić dialog pod tekstem:

Hello! I’m Nick Franklin and I’m eighteen. I’m from Scotland and I’m a student at Manchester Central College. I’m the editor of ForMat, our college magazine.

A: Hello.

B: …Hello…

A: What’s your name?

B: …………………..

A: Where are you from, Nick?

B: …………………..

A: And how old are you?

B: ……………………

A: What’s your job?

B: ……………………..


 1. Proszę ułożyć pytania do podanych odpowiedzi:

  1. I’m Mary Ann. …What’s your name?….

  2. I’m from New York. …………………………

  3. Twenty one. …………………………

  4. My name’s John. …………………………

  5. I’m from Australia. …………………………

  6. I’m a doctor. …………………………

READING COMPREHENSION

  1. Proszę przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania:

Hi, I’m Daniel White. I’m from Manchester in England. This is my school, Manchester Central College. I am fourteen and I’m a student in Class 4B. My favourite subjects are Maths and Physics. I’m good at PE and Computer Studies. My form teacher is Mr. Hill. He’s from London.

 1. How old is Daniel? … He is fourteen. ……………………...

 2. What’s Daniel’s job? …………………………………………

 3. Where is Daniel from? …………………………………………

 4. What’s the name of his school? …………………………………………

 5. What are Daniel’s favourite subjects? …………………………………………

 6. What is he good at? …………………………………………

 7. Who is his form teacher? ………………………………………….
  1. Proszę przeczytać dialog I określić, czy znajdujące się pod nim zdania są prawdziwe (T), czy fałszywe (F):

Mary: Hello, Emma. Hey, who’s this?

Emma: Hi, Mary. This is William.

Mary: And how old is he?

Emma: He’s twenty two.

Mary: What’s his nationality?

Emma: He’s British.

Mary: What does he do?

Emma: He’s a prince.

Mary: A prince! And, er, what’s his family name?

Emma: His surname is Windsor.

Mary: Oh, really? So, is he from Windsor?

Emma: No, he isn’t. He’s from London.

Mary: He’s very good-looking. What’s his phone number?

Emma: That’s a secret!

a. William isn’t a doctor. …T… d. He’s American. …..

b. He isn’t twenty four. ….. e. His surname is Oxford. …..  1. He isn’t from New York. …. f. His phone number is a secret. ….

ADEPT, j. angielski, semestr I, lekcja 1 - 8
Pobieranie 94.63 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna