Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Cytogenetyki i Fizjologii Molekularnej Traw SpecjalizacjaPobieranie 53.89 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar53.89 Kb.
CV

dr Arkadiusz Kosmala
E-mail: akos@igr.poznan.pl

Telefon: (+48 61) 65 50 285


Zakład Biologii Stresów Środowiskowych
Zespół Cytogenetyki i Fizjologii Molekularnej Traw
Specjalizacja stresy abiotyczne, niska temperatura i susza, ekspresja genów, proteom, Lolium-Festuca
Profil badawczy

 • Molekularne podstawy tolerancji roślin na stresy abiotyczne (niska temperatura, susza),

 • Transfer genów tolerancji na stresy z gatunków rodzaju Festuca do gatunków z rodzaju Lolium,

 • Obiekt badań: głównie trawy pastewne kompleksu Lolium-Festuca.


Metody

 • Analiza ekspresji genów na poziomie transkryptu (RT-PCR w czasie rzeczywistym)
  i białka (2-D elektroforeza, spektrometria mas),

 • Analizy fizjologiczne (WC, RWC, wyciek elektrolitów, parametry wymiany gazowej, fluorescencja chlorofilu),

 • Testy tolerancji na niską temperaturę i suszę w warunkach naturalnych
  i symulowanych.


Projekty badawcze krajowe i międzynarodowe

 • Projekt SAGES, Sustainable Grasslands withstanding Environmental Stresses, realizowany w ramach 5. PR Unii Europejskiej (Nr QLRT-1999-30764), 2001-2003, wykonawca

 • Projekt promotorski KBN (nr 3 PO6A 015 24): „Analiza cytogenetyczna i molekularna form introgresywnych życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) z genami kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis Huds.)”, 2003-2004, wykonawca

 • Projekt MRiRW: „Poprawienie odporności życicy wielokwiatowej na stresy środowiskowe (mróz i suszę) poprzez kontrolowaną introgresję genów z kostrzewy trzcinowej”, 2004-2006, wykonawca

 • Projekt własny MNiSW (nr 2 P06A 044 30): „Analiza proteomu Festuca pratensis Huds. po różnym czasie aklimatyzacji roślin w niskich temperaturach”, 2006-2009, kierownik

 • Projekt badawczy zamawiany MNiSW „Nowe metody genetyki molekularnej i genomiki służące doskonaleniu odmian roślin uprawnych” (PBZ-MNiSW-2/3/2006). „Identyfikacja genów związanych z aklimatyzacją do chłodu i odpornością na mróz u życicy trwałej (Lolium perenne L.)” (nr zadania badawczego PBZ-MNiSW-2/3/2006/21), 2007-2011, wykonawca

 • Projekt własny MNiSW (nr NN303 340735): „Udział tlenku azotu (NO) w mechanizmie stresowego zapisu molekularnego w roślinie - w układzie modelowym ziemniak / Phytophthora infestans”, 2009-2012, wykonawca

 • Projekt własny MNiSW (nr N N303 313437): „Udział histonu H2A.Z w odpowiedzi roślin na stres suszy: określenie zależności pomiędzy obecnością H2A.Z w regionach promotorowych, a aktywnością transkrypcyjną genów”, 2009-2012, wykonawca

 • Projekt własny MNiSW (nr N N303 807640): „Analiza zmian w ekspresji genów akwaporyn pod wpływem stresu dehydratacyjnego u wybranych gatunków z rodzaju Festuca”, 2011-2014, wykonawca

 • Projekt MRiRW [HOR hn 801-9/11 (nr 14)]: „Poprawienie odporności życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum) na suszę”, 2011-2013, kierownik

 • Projekt NCN (nr 2011/01/B/NZ8/00162): „Wpływ ekstraktu z roślin gospodarzy na syntezę mikotoksyn oraz aktywność transkrypcyjną i metaboliczną patogenicznych izolatów Fusarium proliferatum”, 2011-2014, wykonawca

 • Projekt własny NCN (nr 2011/03/B/NZ9/00068): „Molekularne i fizjologiczne podstawy kondycjonowania nasion jako strategii zwiększającej tolerancję kiełkujących nasion i siewek rzepaku na stres solny”, 2012-2015, wykonawca


Staże zagraniczne

 • Wielka Brytania, Institute of Grassland and Environmental Research (IGER), Aberystwyth: 2001 (3 m-ce), 2003 (2 m-ce), 2005 (2 m-ce);

 • Francja, Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Lusignan: 2002 (2 tyg.);

 • Norwegia, the Norwegian University of Life Sciences, Ås: 2005 (3 m-ce).


Współpraca krajowa
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczy i Ekonomiczny, Katedra Fizjologii Roślin (prof. M. Rapacz, dr B. Jurczyk).

Temat: Badanie fizjologicznych mechanizmów tolerancji roślin na mróz i suszę. Badania były prowadzone w ramach dwóch projektów badawczych MNiSW: zamawianego (nr zadania badawczego PBZ-MNiSW-2/3/2006/21, lata 2007-2011) i własnego (nr N N303 807640, 2011-2014); A. Kosmala, I. Pawłowicz, Z. Zwierzykowski.Publikacje:

- Bocian A., Kosmala A., Rapacz M., Jurczyk B., Marczak Ł., Zwierzykowski Z. (2011).

J. Plant Physiol. 168: 1271-1279.

- Kosmala A., Perlikowski D., Pawłowicz I, Rapacz M. (2012). J. Exp. Bot. 63: 6161-6172.

- Pawłowicz I., Kosmala A., Rapacz M. (2012). Acta Physiol. Plant. 34: 1915-1924.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Pracownia Metabolomiki i Proteomiki (prof. M. Stobiecki, dr Ł. Marczak).

Temat: Wykorzystanie spektrometrii mas do identyfikacji białek, które mogą być kluczowe w ekspresji tolerancji na mróz u Lolium perenne. Badania prowadzone były w ramach projektu badawczego zamawianego MNiSW (nr zadania badawczego PBZ-MNiSW-2/3/2006/21, 2007-2011); A. Kosmala, Z. Zwierzykowski.Publikacja:

- Bocian A., Kosmala A., Rapacz M., Jurczyk B., Marczak Ł., Zwierzykowski Z. (2011). J. Plant Physiol. 168: 1271-1279.Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy, Katedra Fizjologii Roślin (dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek).

Współpraca w ramach projektu badawczego MNiSW: „Udział tlenku azotu (NO) w mechanizmie stresowego zapisu molekularnego w roślinie – w układzie modelowym ziemniak/Phytophthora infestans” (2008-2011); A. Kosmala.Publikacja:

- Arasimowicz-Jelonek, M., Kosmala A., Janus Ł., Abramowski D., Floryszak-Wieczorek J. (2013). Plant Sci. 198: 83-90.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Zakład Biotechnologii (dr Piotr Ziółkowski).

Współpraca prowadzona jest w ramach projektu badawczego MNiSW/NCN nr N N303 313437: „Udział histonu H2A.Z w odpowiedzi roślin na stres suszy: określenie zależności pomiędzy obecnością H2A.Z w regionach promotorowych, a aktywnością transkrypcyjną genów” (2009-2012); A. Kosmala.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Fizjologii Roślin (dr Łukasz Wojtyła, mgr Szymon Kubala, dr hab. Małgorzata Garnczarska).

Współpraca w ramach projektu NCN nr 2011/03/B/NZ9/00068: „Molekularne i fizjologiczne podstawy kondycjonowania nasion jako strategii zwiększającej tolerancję kiełkujących nasion i siewek rzepaku na stres solny” (212-2015); A. Kosmala.Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin (prof. dr hab. Piotr Masojć).

Temat: Identyfikacja białek związanych z porastaniem u żyta; A. Kosmala, D. Perlikowski.Publikacja:

- Masojć P., Kosmala A. (2012). Mol. Breed. 30: 1355-1361.


- Masojć P., Kosmala A., Perlikowski D. (2013). J. Appl. Genet. 54: 11-19.


Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Instytut Biologii i Biochemii, Zakład Anatomii i Cytologii Roślin (dr hab. Krystyna Winiarczyk).

Temat: Molekularne podstawy męskiej sterylności u czosnku (Allium sativum); A. Kosmala.Publikacje:

- Winiarczyk K., Kosmala A. (2009). Sci. Hortic. 121 (3): 353-360;

- Shemesh Mayer E., Winiarczyk K., Błaszczyk L., Kosmala A., Rabinowitch H.D., Kamenetsky R. (2013). Planta 237: 103-120.

Współpraca zagraniczna

Norwegian University of Life Sciences, Department of Plant and Environmental Sciences, Ås, Norwegia (prof. O.A. Rognli, dr H. Rudi, dr S.R. Sandve).

Temat: Badania ekspresji genów związanych z tolerancją na niską temperaturę u F. pratensis i F. arundinacea przy zastosowaniu metod real time PCR, 2-D elektroforezy i spektrometrii mas; A. Kosmala, I. Pawłowicz, Z. Zwierzykowski. 1. publikacja:

- Sandve S.R., Kosmala A., Rudi H., Fjellheim S., Rapacz M., Yamada T., Rognli O.A. (2011). Plant Sci. 180: 69-77.

Aberystwyth University, Institute of Biological Environmental and Rural Sciences (IBERS), Aberystwyth, Wielka Brytania (prof. N. Jones, dr M. Humphreys).

Temat: Badania nad stabilnością cytogenetyczną u tetraploidalnych mieszańców Festulolium; Z. Zwierzykowski, T. Książczyk, A. Kosmala. 1. publikacja:

 • Zwierzykowski Z., Zwierzykowska E., Taciak M., Kosmala A., Jones N., Zwierzykowski W., Książczyk T., Krajewski P. (2011). Plant Breed. 130(4): 476-480.

Agricultural Research Organization, The Volcani Center, The Institute of Plant Sciences, Department of Ornamental Horticulture, Bet Dagan, Izrael (prof. Rina Kamenetsky Goldstein).

Temat: Molekularne podstawy męskiej sterylności u czosnku (Allium sativum); A. Kosmala 1. publikacja:

- Shemesh Mayer E., Winiarczyk K., Błaszczyk L., Kosmala A., Rabinowitch H.D., Kamenetsky R. (2013). Planta 237: 103-120.
Publikacje

 1. Masojć P., Kosmala A., Perlikowski D. (2013). Proteomic analysis of developing rye grain with contrasting resistance to preharvest sprouting. J. Appl. Genet. 54: 11-19.


 2. Arasimowicz-Jelonek, M., Kosmala A., Janus Ł., Abramowski D., Floryszak-Wieczorek J. (2013). The proteome response of potato leaves to priming agents and S-nitrosoglutathione. Plant Sci. 198: 83-90.

 3. Shemesh Mayer E., Winiarczyk K., Błaszczyk L., Kosmala A., Rabinowitch H.D., Kamenetsky R. (2013). Male gametogenesis and sterility in garlic (Allium sativum L.): barriers on the way to fertilization and seed production. Planta 237: 103-120.

 4. Kuczyńska A., Kosmala A., Surma M., Adamski T. (2012). Identification of tillering node proteins differentially accumulated in barley recombinant inbred lines with different juvenile growth habits. Int. J. Mol. Sci.13: 10410-10423.

 5. Masojć P., Kosmala A. (2012). Proteomic analysis of preharvest sprouting in rye using two-dimensional electrophoresis and mass spectrometry. Mol. Breed. 30: 1355-1361.

 6. Pawłowicz I., Kosmala A., Rapacz M. (2012). Expression pattern of the psbO gene and its involvement in acclimation of the photosynthetic apparatus during abiotic stresses in Festuca arundinacea and F. pratensis. Acta Physiol. Plant. 34: 1915-1924.

 7. Kosmala A., Perlikowski D., Pawłowicz I, Rapacz M. (2012). Changes in the chloroplast proteome following water deficit and subsequent watering in a high and a low drought tolerant genotype of Festuca arundinacea. J. Exp. Bot. 63: 6161-6172.

 8. Zwierzykowski Z., Zwierzykowska E., Taciak M., Kosmala A., Jones N., Zwierzykowski W., Książczyk T., Krajewski P. (2011). Genomic structure and fertility in advanced generations of breeding populations derived from the allotetraploid Festuca pratensis × Lolium perenne. Plant Breed. 130: 476-480.

 9. Sandve S.R., Kosmala A., Rudi H., Fjellheim S., Rapacz M., Yamada T., Rognli O.A. (2011). Molecular mechanisms underlying frost tolerance in perennial grasses adapted to cold climates. Plant Sci. 180: 69-77.

 10. Arasimowicz-Jelonek M., Floryszak-Wieczorek J., Kosmala A. (2011). Are nitric oxide donors a valuable tool to study the functional role of nitric oxide in plant metabolism? Plant Biol. 13: 747-756.

 11. Bocian A., Kosmala A., Rapacz M., Jurczyk B., Marczak Ł., Zwierzykowski Z. (2011). Differences in leaf proteome response to cold acclimation between Lolium perenne plants with distinct levels of frost tolerance. J. Plant Physiol. 168: 1271-1279.

 12. Kosmala A., Bocian A., Rapacz M., Jurczyk B., Zwierzykowski Z. (2009). Identification of leaf proteins differentially accumulated during cold acclimation between Festuca pratensis plants with distinct levels of frost tolerance. J. Exp. Bot. 60: 3595-3609.

 13. Winiarczyk K., Kosmala A. (2009). Development of the female gametophyte in the sterile ecotype of the bolting Allium sativum L. Sci. Hortic. 121: 353-360.

 14. Zwierzykowski Z., Zwierzykowska E., Taciak M., Jones N., Kosmala A., Krajewski P. (2008). Chromosome pairing in allotetraploid hybrids of Festuca pratensis × Lolium perenne revealed by genomic in situ hybridization (GISH). Chromosome Res. 16: 575-585.

 15. Rapacz M., Gąsior D., Kosmala A., Zwierzykowski Z., Humphreys M.W. (2007). The role of photosynthetic apparatus in cold acclimation of Lolium multiflorum. Characteristics of novel genotypes low-sensitive to PSII over-reduction. Acta Physiol. Plant. 29: 309-316.

 16. Kosmala A., Zwierzykowski Z., Zwierzykowska E., Łuczak M., Rapacz M., Gąsior D., Humphreys M.W. (2007). Introgression-mapping of the genes for winterhardiness and frost tolerancje from Festuca arundinacea into Lolium multiflorum. J. Hered. 98: 311-316.

 17. Kalinowski A., Bocian A., Kosmala A., Winiarczyk K. (2007). Two-dimensional patterns of soluble proteins including three hydrolytic enzymes of mature pollen of tristylous Lythrum salicaria. Sex. Plant Reprod. 20: 51-62.

 18. Zwierzykowski Z., Kosmala A., Zwierzykowska E., Jones N., Jokś W., Bocianowski J. (2006). Genome balance in six successive generations of the allotetraploid Festuca pratensis × Lolium perenne. Theor. Appl. Genet. 113: 539-547.

 19. Kosmala A., Zwierzykowski Z., Gąsior D., Rapacz M., Zwierzykowska E., Humphreys M.W. (2006). GISH/FISH mapping of genes for freezing tolerance transferred from Festuca pratensis to Lolium multiflorum. Heredity 96: 243-251.

 20. Kosmala A., Zwierzykowska E., Zwierzykowski Z. (2006). Chromosome pairing in triploid intergeneric hybrids of Festuca pratensis with Lolium multiflorum revealed by GISH. J. Appl. Genet. 47: 215-220.

 21. Kosmala A., Zwierzykowski Z., Zwierzykowska E., Rapacz M., Jokś W., Humphreys M.W. (2003). Introgression mapping for genes of abiotic stress resistance in Lolium multiflorum and Festuca pratensis. Czech J. Genet. Plant Breed. 39: 342-344.

 22. Skibińska M., Kosmala A., Humphreys M., Zwierzykowski Z. (2002). Application of GISH and AFLP techniques for identification of Lolium-Festuca introgressions. Cell. Mol. Biol. Lett. 7 (2A): 493-498.

Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazie Journal Citation Reports:


 1. Zwierzykowski Z., Książczyk T., Taciak M., Zwierzykowska E., Jones N., Kosmala A. (2012). Genome Constitution in Selected and Unselected Plants of F2–F4 Generations Derived from an Allotetraploid Festuca pratensis × Lolium perenne Hybrid. W: Barth S., Milbourne D. (eds) Breeding Strategies for Sustainable Forage and Turf Grass Improvement. Springer Netherlands, ISBN 978-94-007-4554-4, doi: 10.1007/978-94-007-4555-1_9.: 75-79.

 2. Kosmala A., Bocian A., Rapacz M., Jurczyk B., Marczak Ł., Zwierzykowski Z. (2012). Similarities and Differences in Leaf Proteome Response to Cold Acclimation Between Festuca pratensis and Lolium perenne. W: Barth S., Milbourne D. (eds) Breeding Strategies for Sustainable Forage and Turf Grass Improvement. Springer Netherlands, ISBN 978-94-007-4554-4, doi: 10.1007/978-94-007-4555-1_23.: 189-195.

 3. Kosmala A., Bocian A., Rapacz M., Wolanin B., Kachlicki P., Zwierzykowski Z. (2008). Analysis of Festuca pratensis proteome during cold acclimation. In: J. Prohens and M.L. Badens (eds), Modern Variety Breeding for Present and Future Needs, pp. 408-412. Editorial Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, Spain.

 4. Kosmala A. (2009). Molekularne podstawy aklimatyzacji roślin do niskich temperatur. Postępy Nauk Rolniczych 1: 11-23.

 5. Kosmala A., Bocian A., Zwierzykowski Z. (2009). Activities of proteolytic enzymes during cold acclimation of Festuca pratensis. W: Genetyka i Genomika w Doskonaleniu Roślin Uprawnych (B. Naganowska, P. Kachlicki, P. Krajewski, red.). Rozprawy i Monografie IGR PAN 18: 131-137.

 6. Zwierzykowski Z., Kosmala A., Jokś W. (2006). Postęp w hodowli Festulolium. W: Mieszańce Oddalone Roślin Uprawnych (red. W. Sodkiewicz, T. Sodkiewicz, M. Surma). Seria PAGEN, tom 7: 93-107. Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań.

 7. Rognli O.A., Rudi H., Donnison I., Kosmala A., Opseth L., Gylder K.E. (2005). Studies of candidate genes differentially expressed during cold acclimation in Festuca pratensis Huds. and Lolium perenne L. W: Recent Advances in Genetics and Breeding of the Grasses (red. Z. Zwierzykowski, A. Kosmala), 87-96. Institute of Plant Genetics PAS, Poznań.

 8. Kosmala A., Zwierzykowski Z. (2005). Genomika porównawcza w rodzinie Poaceae na przykładzie gatunków z rodzajów Lolium i Festuca. W: Genomika i Bioinformatyka Roślin (red. J. Chełkowski, G. Koczyk). Rozprawy i Monografie IGR PAN 16: 115-137.

 9. Zwierzykowski Z., Apolinarska B., Sodkiewicz W., Kosmala A., Leśniewska-Bocianowska A. (2004). Badania cytogenetyczne mieszańców oddalonych zbóż i traw pastewnych. W: Genetyka w Ulepszaniu Roślin Użytkowych (red. P. Krajewski, Z. Zwierzykowski, P. Kachlicki). Rozprawy i Monografie IGR PAN 11: 39-60.

 10. Zwierzykowski Z., Zwierzykowska E., Kosmala A., Łuczak M., Jokś W. (2003). Genome recombination in early generations of Festuca pratensisLolium perenne hybrids. In: Application of Novel Cytogenetic and Molecular Techniques in Genetics and Breeding of the Grasses (red. Z. Zwierzykowski, M. Surma, P. Kachlicki), s. 63-69. Institute of Plant Genetics PAS, Poznań.

 11. Płażek A., Wędzony M., Niemczyk E., Zwierzykowski Z., Kosmala A., Leśniewska-Bocianowska A., Humphreys M.W. (2003). Studies of soluble carbohydrate and phenolic accumulation and winter hardiness of Lolium-Festuca hybrid derivatives. W: Application of Novel Cytogenetic and Molecular Techniques in Genetics and Breeding of the Grasses (red. Z. Zwierzykowski, M. Surma, P. Kachlicki), s. 99-108. Institute of Plant Genetics PAS, Poznań.

 12. Kosmala A., Skibińska M., Zwierzykowski Z., Humphreys M.W., Rapacz M., Jokś W. (2003). Introgression of genes for abiotic stress resistance from Festuca pratensis and F. arundinacea into Lolium multiflorum germplasm. Vortr. Pflanzenzüchtg. 59: 225-231.

 13. Leśniewska-Bocianowska A., Kosmala A., Skibińska M., Zwierzykowski Z. (2001). Zastosowanie genomowej hybrydyzacji in situ w badaniach genetycznych mieszańców oddalonych kompleksu Lolium-Festuca. Zeszyty Problemwe Postępów


Nagrody i odznaczenia

 • Wyróżnienie pracy doktorskiej przez Radę Naukową Instytutu Genetyki Roślin PAN, 2004r.

 • Wyróżnienie pracy doktorskiej Nagrodą Prezesa Rady Ministrów, 2005 r.

 • Nagroda Dyrektora IGR PAN za wyróżniające się osiągnięcia naukowe, 2007 r.

 • Dyplom uznania (zespołowy) Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk w 2008 roku za cykl prac badawczych „Poznanie funkcjonalnych efektów introgresji genów z kostrzew do życic oraz struktury genomu wytworzonych mieszańców”.

 • Nagroda indywidualna II stopnia Dyrektora IGR PAN za osiągnięcia publikacyjne
  w roku 2011.

 • Nagroda indywidualna I stopnia Dyrektora IGR PAN za osiągnięcia publikacyjne
  w roku 2012.


Zainteresowania
Podróże, turystyka
: uploads -> resources -> CV%20polski
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Regulacji Ekspresji Genów Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Regulacji Ekspresji Genów Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Genomiki Zespół Genetyki Strukturalnej i Funkcjonalnej Roślin Strączkowych Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biotechnologii Zespół Roślin Energetycznych Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Sygnalizacji Stresowej Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Sygnalizacji Stresowej Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Cytogenetyki i Fizjologii Molekularnej Traw Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Genomiki Zespół Genomiki Strukturalnej i Funkcjonalnej Roślin Strączkowych Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biotechnologii Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż Specjalizacja
CV%20polski -> Zakład Biotechnologii Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż Specjalizacja
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna