Zakład KarnyPobieranie 134.61 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar134.61 Kb.

Zakład Karny


w Krakowie – Nowej Hucie
31-988 Kraków

ul. Spławy 2

Dział Kwatermistrzowski
NIP: 676-20-23-744 tel. : 012- 643-83-00

REGON: 000319977 fax.: 012- 645-15-54

e-mail: dkw_krakow_nowa_huta@sw.gov.pl

Znak:DKw-220/14/2011 Kraków, dnia 17.08.2011 r

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(oznaczana dalej jako SIWZ)dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu przyuczającego do zawodu brukarz

CPV 80530000-8
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
p
rzetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8*
ogłoszone

 1. w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr 220333 - 2011 w dniu 17.08.2011 r.
 1. na stronie internetowej www.sw.gov.pl
 1. w siedzibie zamawiającego.


Cena za SIWZ – nieodpłatnie
Termin składania ofert 29.08.2011r godz.10.30 Termin otwarcia ofert 29.08.2011r godz. 11.00

         1. Zatwierdzam

………………………………………..

(kierownik jednostki zamawiającego)

ROZDZIAŁ A
CZĘŚĆ I

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zakład Karny Kraków Nowa Huta

31-988 Kraków

ul. Spławy 2

NIP: 678-20-23-744

Tel: 012 - 643-83-00

Fax: 012 - 645-15-54

e-mail: dkw_krakow_nowa_huta@sw.gov.pl

strona internetowa: www.sw.gov.pl
CZĘŚĆ II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - poniżej kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.
CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia.

Zamówienie obejmuje przeprowadzenie kursu przyuczającego do zawodu brukarza dla 12 osób, którymi będą osadzeni w Zakładzie Karnym w Krakowie Nowej Hucie.

Wspólny słownik CPV 80530000-8

1.   Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu:Kurs przyuczający do zawodu technologa brukarza – czas trwania kursu: 160 godzin lekcyjnych (w tym 20 godzin zajęć teoretycznych i 140 godzin zajęć praktycznych ) obejmujących łącznie zakres wiadomości teoretycznych i zajęcia praktyczne. Dzienna liczba godzin dla jednego uczestnika nie może przekraczać 9 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Kurs będzie odbywał się dniach od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych w godzinach od 8.00-15.00. Kurs musi odbywać się min. 4 dni w tygodniu. Kurs musi zakończyć się wydaniem dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu i nabycie wiedzy przewidzianej w programie kursu.
2.   Liczba uczestników kursu – 12 osób

3.   Kurs odbywać się będzie na terenie Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie ul. Spławy 2

4.   Zamawiający zapewnia miejsce do nauki teoretycznej i zajęć praktycznych zgodnie z przepisami ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy tzn. pomieszczenie do przeprowadzenia kursu, natomiast sprzęt i narzędzia oraz materiały do przeprowadzenia kursu zapewnia Wykonawca.

5.   Wykonawca zapewnia w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych uprawionych wykładowców oraz instruktorów.  

6.   Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z organizacją realizacji przedmiotu zamówienia.

7.   Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do zapewnienia materiałów dydaktycznych, piśmienniczych, podręczników oraz narzędzi i sprzętu niezbędnych do przeprowadzenia kursu.

8. Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do zapewnienia stosownej odzieży wraz z obuwiem i środkami ochrony osobistej.

9.   Koszt materiałów dydaktycznych, piśmienniczych, podręczników, sprzętu i narzędzi oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursu nie może przekroczyć 60% całkowitej wartości umowy.10.  Celem kursu przyuczającego do zawodu brukarza jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania pracy w zawodzie brukarza oraz uzyskanie stosownych zaświadczeń potwierdzających zdobyte kwalifikacje.

11. W trakcie trwania kursu na zajęciach praktycznych każdy z uczestników wykona ćwiczenia praktyczne polegające m. in. na:

- odpowiednim przygotowaniu miejsca pracy z zachowaniem zasad egonomii, bhp i zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.

- nabyciu umiejętności z zakresu projektowania, czytania rysunku technicznego, doboru odpowiednich materiałów i ich odpowiedniej obróbce a następnie położenie stosownie do przeznaczenia.

- nabyciu umiejętności posługiwania się narzędziami.

- przygotowaniu podłoża zgodnie z jego przeznaczeniem przy zastosowaniu odpowiednich materiałów

- umiejętności układania kostki brukowej (z zastosowaniem różnych technik i metod np.: układanie wzorów)

- wykończeniu powierzchni objętych ćwiczeniem poprzez obsadzanie obrzeżami.

12.. Wykonawca w ramach zajęć praktycznych kursu przyuczającego do zawodu brukarza zobowiązany jest dostarczyć taką ilość i różnorodność materiału, która pozwoli nabyć uczestnikom m.in. w/w umiejętności z uwzględnianiem ich indywidualnych predyspozycji.

Minimalna ilość materiału do zajęć praktycznych wynosi: 180m² bruku, 60mb obrzeża trawnikowe

W celu przeprowadzenia zajęć praktycznych Zamawiający udostępni bezpłatnie miejsce do ćwiczeń osobne dla każdego uczestnika o powierzchni 15 m²

13. Wykonawca przed rozpoczęciem kursu przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram oraz program szkolenia, który winien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216).14.  Przeprowadzony kurs należy zakończyć egzaminem sprawdzającym wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne przewidziane w programie nauczania tego kursu.

15  Egzamin sprawdzający przeprowadzi na własny koszt Wykonawca. Czas trwania egzaminu nie wlicza się do czasu trwania kursu.

16.  Osoba, która uzyskała z egzaminów oceny wyższe od oceny niedostatecznej, otrzyma zaświadczenie  o ukończeniu kursu przyuczającego wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216 z 2006 r.).

17. Efekt pracy wykonanej przez osadzonych będzie stanowił efekt trwały i nie zostanie zdemontowany po zakończeniu kursu

18.  Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej wewnętrznej kontroli szkolenia mającej na celu podnoszenie jego jakości .

19.  Wykonawca ubezpieczy (ubezpieczenie NNW) w niezbędnym zakresie każdego uczestnika kursu.

20.    Wykonawca przeprowadzi na własny koszt stosowne badania lekarskie przez medycynę pracy dla 13 osób (12 uczestników i 1 osoby z listy rezerwowej) w siedzibie Zamawiającego.

CZĘŚĆ IV

PODWYKONAWCY

Zamawiający zastrzega sobie że zamówienia nie może być powierzone podwykonawcy.
CZĘŚĆ V

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia w całości: 30 września 2011Zamawiający nie dopuszcza przekroczenia terminu
CZĘŚĆ VI

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 5. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.


Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych zaświadczeń oraz oświadczeń, określonych w dodatku nr 2 SIWZ. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki, jeżeli wykonawca dostarczy w/w oświadczenia w których potwierdzi spełnienie w/w warunków. Nie spełnienie chociażby jednego z w / w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24.

CZĘŚĆ VII

WYKAZ ZAŚWIADCZEŃ ORAZ OŚWIADCZEŃ, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące zaświadczenia oraz oświadczenia:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ),

 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ).


UWAGA 1. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 - 2, powinny być podpisane przez osoby podpisujące ofertę, z zastrzeżeniem uwagi 2.

UWAGA 2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 1-2, powinien złożyć każdy z Wykonawców i powinny być podpisane przez osoby umocowane do ich złożenia w imieniu Wykonawców.
CZĘŚĆ VIII

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,

SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zgodnie z wyborem Zamawiającego dokonanym na mocy przepisu art. 27 ust. 1 ustawy, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem.

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnione są osoby:

W sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia p. Ewa Bartosik, tel. 012 643-83-00

W sprawach formalno - prawnych p. Marcin Lichoń, tel. 012 643-83-00 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00.

fax: 012 645-15-54.

CZĘŚĆ IX

WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

CZĘŚĆ X

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w części XIII SIWZ.

CZĘŚĆ XI

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Musi być podana w PLN brutto oraz netto cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem stawki należnego podatku VAT cyfrowo i słownie.

Cena może być tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

Cena musi się odnosić do całości zamówienia.
CZĘŚĆ XII

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis albo podpis skrócony i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).

 2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 3. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by strony oferty były połączone w sposób trwały.

 4. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

 5. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynikać będzie umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

 6. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.

 7. Do sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta”, wypełniając wszystkie rubryki formularza.

 8. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.

 9. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny.

 10. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia, o których mowa w części VII SIWZ. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem:
znak sprawy: DKw-220/14/2011
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu przyuczającego do zawodubrukarza

nie otwierać przed 29.08.2011 godz11:00
OFERTA I OŚWIADCZENIA


Koperta powinna być zamknięta aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert, powinna być przesłana lub złożona osobiście w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
CZĘŚĆ XIII

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Zakład Karny w Krakowie Nowej Hucie, ul. Spławy 2, 31-988 Kraków (sekretariat) w terminie do dnia 29.08.2011r. do godz. 10:30 - co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, Zakład Karny w Krakowie Nowej Hucie, ul. Spławy 2, 31-988 Kraków w dniu 29.08.2011r o godz. 11:00.
CZĘŚĆ XIV

KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT

Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób:

1. Cena – 100 %
CZĘŚĆ XV

FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 2. Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający zawiadomi o miejscu i terminie zawarcia umowy.

 3. Wykonawca zobowiązany jest stawić się w celu podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu.


CZĘŚĆ XVI

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
CZĘŚĆ XVII

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Umowa (umowy), która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiący dodatek do SIWZ, z uwzględnieniem treści ofert.

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Warunkiem takiej zmiany jest zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
CZĘŚĆ XVIII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie (odwołanie, skarga do sądu) przysługują Wykonawcy, jeżeli jego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W odniesieniu do prowadzonego postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

3.1 opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

3.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3.3 odrzucenia oferty odwołującego.

 1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

 4. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

 5. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

 7. Do pozostałych postanowień postępowania odwoławczego mają zastosowanie przepisy art.182 – 198 ustawy.

 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.

 9. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a – 198g ustawy.


ROZDZIAŁ B
CZĘŚĆ XIX

OFERTA CZĘŚCIOWA

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
CZĘŚĆ XX

UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
CZĘŚĆ XXI

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
CZĘŚĆ XXII

OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania oferty wariantowej.
CZĘŚĆ XXIII

POCZTA ELEKTRONICZNA, STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres: www.sw.gov.pl

2. Adres poczty elektronicznej : dkw_krakow_nowa_huta@sw.gov.pl
CZĘŚĆ XXIV

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.

2. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

CZĘŚĆ XXV

AUKCJA ELEKTORNICZNA

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

CZĘŚĆ XXVI

ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.
Dodatki do SIWZ

Nr 1 – formularz oferty (załącznik 1)

Nr 2 – wzory oświadczeń (załącznik 2.1 i 2.2)

Nr 3 – wzór umowy (załącznik nr 3)

Załącznik nr 1 do SIWZznak sprawy DKw – 220/14/2011

OFERTA

Imię i nazwisko Wykonawcy .........................................................................................................

Adres Wykonawcy .........................................................................................................................

Dowód Osobisty Wykonawcy – seria............numer........................................................................

NIP Wykonawcy.............................................................................................................................

Nazwa firmy Wykonawcy...............................................................................................................

Adres firmy Wykonawcy .................................................................................................................

Numer telefonu firmy Wykonawcy.....................................................................................................

Numer faksu firmy Wykonawcy....................................................................................................

NIP firmy Wykonawcy ........................................................................................................................................

Adres elektroniczny firmy Wykonawcy .........................................................................................
Oferujemy usługi szkoleniowe w ilości i za cenę wg poniższego zestawienia oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Lp.

Przedmiot zamówienia

J.m

Ilość kursów

Cena netto


Wartość netto w zł

Podatek VAT

Wartość brutto w zł

Stawka %

Kwota w zł

1

2

4

5

6

7

8

9

10

1

kurs przyuczający do zawodu brukarza

Kurs

1


2. Oferujemy realizację zamówienia w okresie do 30.09.2011

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt ogólnych warunków umowy stanowiący załącznik nr 3 został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.


................................dnia .............................. .............................................................

podpisy i pieczątki osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Dodatek nr 2 (załącznik nr 2.1) do SIWZ
Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu
znak: DKw-220/14/2011

.........................., dnia .........................

(miejscowość) (data)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

(oznaczenie Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Nadto oświadczam, że znana mi jest treść art. 297 § 1 kodeksu karnego.*)


...............................................................
(podpis)

__________________

*) Art. 297 § 1 kodeksu karnego:

„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od (...) organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Dodatek nr 2 (załącznik nr 2.2) do SIWZ
Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
znak: DKw-220/14/2011

.........................., dnia .........................

(miejscowość) (data)

___________________________________
___________________________________
___________________________________

(oznaczenie Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy, którego reprezentuję.
Nadto oświadczam, że znana mi jest treść art. 297 § 1 kodeksu karnego.*)

...............................................................

(podpis)

____________________

*) Art. 297 § 1 kodeksu karnego:

„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od (...) organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
Załącznik Nr 3 do SIWZ
WZÓR

UMOWA SZKOLENIOWA NR DKW............./11
zawarta w dniu …. …...2011r. w Krakowie pomiędzy:

Zakładem Karnym Kraków Nowa Huta, 31-988 Kraków, ul. Spławy 2 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

mjr mgr Jacka Mroza– Dyrektora Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie 

a ….......................................

z siedzibą w ...................................

zwanym dalej Wykonawcą , reprezentowanym przez:

….................................

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy DKW …................./11, o następującej treści: § 1

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu kursu przyuczającego do zawodu brukarza dla 12 osób, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i Ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

 2. Zobowiązuje się Wykonawcę do przeprowadzenia w/w kursu w terminie: od …........2011r. do 30.09.2011r.

W przypadku zrealizowania odpowiedniej liczby godzin zajęć przewidzianych w programie istnieje możliwość zakończenia kursu przed terminem 30.09.2011r.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania kursu w wymiarze min.160 godzin lekcyjnych (w tym 20 godzin zajęć teoretycznych dla wszystkich uczestników kursu i 140 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych)

 1. Dzienna liczba godzin kursu nie może przekraczać 10 godzin lekcyjnych dla jednego uczestnika (godzina lekcyjna to 45 minut).Kurs będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku z wyjątkiem soboty, niedzieli i dni świątecznych w godzinach 8.00-15.00 .Kurs musi odbywać się min. 4 dni w tygodniu.

 2. Zamawiający kieruje na w/w wymieniony kurs 12 osób.

 3. Zamawiający zobowiązuje się do sporządzenia listy rezerwowej uczestników kursu umożliwiającej łatwe wprowadzenie nowego uczestnika na miejsce osoby, która przed zakończeniem kursu zostanie skreślona z listy uczestników.

 1. Miejsce szkolenia – Zakład Karny w Krakowie Nowej Hucie ul. Spławy 2.

 2. Celem kursu przyuczającego do zawodu brukarza jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania pracy w zawodzie brukarza oraz uzyskanie stosownych zaświadczeń potwierdzających zdobyte kwalifikacje.

9. W trakcie trwania kursu na zajęciach praktycznych każdy z uczestników wykona ćwiczenia praktyczne polegające m. in. na:

- odpowiednim przygotowaniu miejsca pracy z zachowaniem zasad ergonomii, bhp i zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi

- nabyciu umiejętności z zakresu projektowania, czytania rysunku technicznego,doboru odpowiednich materiałów i ich właściwej obróbce a następnie położenie stosownie do przeznaczenia

- nabycia umiejętności posługiwania się narzędziami.

- przygotowania podłoża zgodnie z jego przeznaczeniem przy zastosowaniu odpowiednich materiałów

- umiejętności układania kostki brukowej ( z zastosowaniem różnych technik i metod np.: układanie wzorów)

- wykończeniu powierzchni objętych ćwiczeniem poprzez obsadzanie obrzeżami

§ 2


 1. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania kursu zgodnie z §32 Rozporządzenia Ministra pracy i polityki Społecznej z dnia 10 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy ( Dz.U z 2010, nr 177 poz 1193)

 2. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu szczegółowy program i harmonogram kursu oraz wzory zaświadczeń i certyfikatów o ukończeniu kursu.

 3. Wykonawca prowadzić będzie dokumentację kursu, którą stanowią:

1)  program nauczania,

2)  dziennik zajęć edukacyjnych zawierający co najmniej: listę obecności z podpisami uczestników, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych

3)  protokół z egzaminu końcowego,

4)  rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu,

5) imienna listy potwierdzającej odbiór dokumentu o ukończeniu kursu z podaniem daty i czytelnym podpisem uczestników


 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia:

1) materiałów wykończeniowo-budowlanych, dydaktycznych, piśmienniczych, podręczników, skryptów itp.,

2)  podstawowych narzędzi i sprzętu niezbędnych do realizacji kursu,

3) stosownej odzieży roboczej wraz z obuwiem i środkami ochrony osobistej.

4)  ubezpieczenia uczestników kursu od następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW). Koszt tego ubezpieczenia jest elementem kosztu kursu ogółem.  5) przeprowadzenia stosownych badań lekarskich przez medycynę pracy dla 13 osób.

 1. Koszt zakupu materiałów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia kursu nie może przekroczyć 60% całkowitej wartości umowy.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu kursu przyuczającego przez uczestników. Czas trwania egzaminu nie wlicza się do czasu trwania kursu, a jego koszt jest kosztem kursu ogółem.  

 3. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego na 3 dni wcześniej o dacie i godzinie egzaminu końcowego uczestników kursu.

 4. Wykonawca zobowiązuje się do wydania uczestnikowi kursu zaświadczenia o zdobytych kwalifikacjach zgadnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach  pozaszkolnych.

§ 3

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w całości bez możliwości powierzenia innym podmiotom realizacji przedmiotu zamówienia.

 3. Za należyte wykonanie umowy uznaje się wykonanie wszystkich zapisów umowy oraz oferty szkoleniowej.

 1. Jeżeli Wykonawca wykona zamówienie w sposób nienależyty Zamawiający może potrącić tytułem kary umownej 5 % całkowitej wartości umowy.

 2. Jeżeli wykonawca odstąpi od wykonania zamówienia w części lub w całości płaci karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości umowy.

 3. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje zamówienia w określonym terminie płaci karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

 4. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Umowy, Zamawiający może odstąpić w trybie natychmiastowym od Umowy obciążając wykonawcę karą umowną w wysokości 10% całkowitej wartości umowy.

 5. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

§ 4

 1. Za przeprowadzenie kursu określonego w §1 ust.1 niniejszej Umowy, Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie brutto w wysokości …........zł brutto

 1. Ustalona cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, a w szczególności wynagrodzenia wykładowców, koszty materiałów dydaktycznych, wykończeniowo - budowlanych oraz narzędzi i sprzętu niezbędnych do przeprowadzenia kursu, odzieży roboczej, ubezpieczenia NNW uczestników, badanie lekarskie oraz egzaminu. W razie odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za wykonaną część umowy.

 2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za osoby, które ukończą kurs i otrzymają dokument potwierdzający ukończenie kursu. Za każdą osobę, która nie ukończy kursu zamawiający obniży wynagrodzenie o 10% ceny kursu.

 3. W przypadku nie ukończenia kursu przez skazanego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie za tą osobę będzie wypłacone wyłącznie za faktycznie poniesione przez Wykonawcę udokumentowane koszty, nie wyższe jednak niż wymienione w ust. 1

 4. W przypadku nie przystąpienia lub nie ukończenia kursu przez jego uczestnika  Zamawiający wskazuje osobę z listy rezerwowej.

 5. Zamawiający stwierdza, że zostały zabezpieczone środki finansowe na zapłatę w/w wynagrodzenia.

 6. Zamawiający zastrzega sobie, że cena uzgodniona za wykonanie usługi chwili podpisania umowy nie może być zmieniona po jej podpisaniu pod rygorem odstąpienia od niniejszej umowy.

 7. Należność za przeprowadzone szkolenie płatna będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT (rachunków) wraz z:

1)  rejestrem wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu wraz z protokołem z egzaminu końcowego,

2)  kopią zaświadczeń o ukończeniu kursu,

3)  kopią listy obecności uczestników kursu z podpisami uczestników, podpisaną za zgodność z oryginałem przez kierownika instytucji szkoleniowej lub upoważnionego pracownika,

4) imienną listą potwierdzającą odbiór dokumentu o ukończeniu kursu z podaniem daty i czytelnym podpisem uczestników,

4)   protokołem odbioru usługi (notatką z wykonania przedmiotu zamówienia), o którym mowa § 5 podpisaną przez kierownika jednostki szkoleniowej,

5) harmonogramem i programem szkolenia 1. Nie przewiduje się możliwości częściowej zapłaty za kurs lub szkolenie w trakcie jego trwania.

 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 3. Fakturę (rachunek) należy wystawić na:

Zakład Krany w Krakowie Nowej Hucie

Ul. Spławy 2, 31-988 Kraków, 

REGON:  000319977   NIP:  6782023744

 

§ 5

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do rozliczenia protokół odbioru usługi (notatka z wykonania przedmiotu zamówienia), który podpisują Zamawiający i Wykonawca zawierający: nazwę Zamawiającego i Wykonawcy, termin prowadzenia kursu szkoleniowego, liczbę godzin lekcyjnych, wykaz imienny osób które ukończyły kurs
lub go nie ukończyły (wraz z podaniem przyczyn), dokładna datę zrealizowania zamówienia w całości, określenie zaświadczeń o ukończeniu kursu wydanych uczestnikom szkolenia.

§ 6

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o przypadkach niezdyscyplinowania, nieobecnościach na zajęciach lub skreślenia uczestnika z listy osób objętych kursem oraz o wszelkich innych zmianach dotyczących kursu (nie rozpoczęciu zajęć, przerwach w kursie) pod rygorem odmowy zapłaty przez Zamawiającego za kurs .

 

§ 7 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia uprawnionym instytucjom zewnętrznym kontroli kursu  finansowanego przez Zleceniodawcę ze środków FPP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak też w miejscu realizacji projektu.


§ 8

 1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu:

a)  wizytacji szkolenia,

b)  wglądu do dokumentacji szkolenia,

c)  udziału w egzaminie końcowym.


 1. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wszedł wykonując zamówienie.

 

§ 9

 1. Zamawiający udostępni bezpłatnie pomieszczenie do przeprowadzenia kursu natomiast sprzęt i narzędzia do przeprowadzenia kursu zapewni Wykonawca.

 2. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt na czas trwania kursu ponosi Zamawiający


§ 10

Zleceniobiorca zamówienia oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia kursów na mocy wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w pod nr. z dnia …................


§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 § 12

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego .

 

§ 13

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .

 

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz. otrzymuje Wykonawca.


WYKONAWCA                                                                           ZAMAWIAJĄCY 

 
: Data -> Files
Files -> Regulamin przetargu ofertowego pisemnego
Files -> Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Preambuła
Files -> In Hotel Benczúr Hotel accommodation booking form
Files -> Zatwierdzam podpis kierownika jednostki specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Files -> Protok ó Ł nr 9/07 z posiedzenia Komisji Wsi I Rolnictwa Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytego w dniu 23 października 2007 roku
Files -> Regulamin Wystawy Stałej Fotografii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi § 1
Files -> Analiza przekazów handlowych umieszczonych przed i po audycjach dla małoletnich w programach telewizyjnych, telewizji publicznej oraz posiadających polską koncesję, na podstawie dwóch prób tygodniowych
Files -> Uwaga: dokument ten nie jest oryginałem pisma, a stanowi cyfrowe odwzorowanie (ocr) papierowego dokumentu, udostępnionego na stronie krrit w formacie pdf
Files -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawa części zamiennych do ogrzewania, pneumatyki, oświetlenia I układów hamulcowych autobusów komunikacji miejskiej
Files -> Departament Strategii struktury zarządcze w mediach publicznych w wybranych państwach europejskich

Pobieranie 134.61 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna