Zakładane efekty kształcenia dla studiów III stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie agronomiaPobieranie 69.71 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar69.71 Kb.
ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW III STOPNIA (DOKTORANCKICH) W DYSCYPLINIE

AGRONOMIA

Nazwa jednostki prowadzącej studia

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP

Obszar wiedzy

Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne

Dziedzina nauki lub sztuki

Nauki rolniczeSymbol efektów

kształcenia

dla dyscypliny

Efekty kształcenia dla dyscypliny – opis słowny

Opis procesu służącego uzyskaniu danego efektu i sposobu weryfikacji tego efektu

Nazwa

przedmiotu

Wymiar

godzinowy*

Formy

zajęć

Formy zaliczenia

WIEDZA

A_W01

ma wiedzę z zakresu biologii, chemii, statystyki matematycznej i fizyki dostosowaną do prac badawczych właściwych dla dyscypliny i specjalności naukowej

Wykłady monograficzne

25 (20)

wykład

zaliczenie

Metody badań w naukach rolniczych

38 (18)

wykład; ćwiczenie

egzamin

Studialne, terenowe i laboratoryjne prace badawcze

40 (0)

praca własna doktoranta pod nadzorem opiekuna naukowego

zaliczenie

A_W02

ma podstawową wiedzę ekonomiczną oraz prawną w zakresie dotyczącym prawa autorskiego, rolnictwa i środowiska przyrodniczego

Ekonomia

43 (23)

wykład

egzamin

Wykłady monograficzne

8 (8)

wykład

zaliczenie

Seminarium doktorskie

8 (8)

seminarium

zaliczenie

A_W03

ma zintegrowaną wiedzę w zakresie biosfery i kształtowania środowiska rolniczego

Wykłady monograficzne

33 (24)

wykład

zaliczenie

Seminarium doktorskie

26 (22)

seminarium

zaliczenie

A_W04

zna i rozumie powinność nauki, metodologiczne zasady tworzenia wiedzy naukowej, cechy wiedzy naukowej

Ogólna metodologia badań naukowych

30 (10)

wykład

egzamin

Seminarium doktorskie

40 (30)

seminarium

zaliczenie

A_W05

posiada wiedzę o metodach badawczych stosowanych w naukach rolniczych i ich zastosowaniach w poznaniu funkcjonowania organizmów żywych, środowiska rolniczego i poznaniu możliwości technologicznych wytwarzania rolniczych produktów roślinnych

Ogólna metodologia badań naukowych

16 (6)

wykład

egzamin

Metody badań w naukach rolniczych

34 (16)

wykład; ćwiczenie

egzamin

Seminarium doktorskie

40 (30)

seminarium

zaliczenie

A_W06

posiada wiedzę o zagrożeniach cywilizacyjnych dla środowiska przyrodniczego i skutkach stosowanych technologii wytwarzania produktów rolniczych dla środowiska i człowieka

Wykłady monograficzne

26 (20)

wykład

zaliczenie

A_W07

zna współczesne problemy wsi i rolnictwa oraz identyfikuje ich przyczyny i skutki

Wykłady monograficzne

45 (36)

wykład

zaliczenia

Seminarium doktorskie

24 (14)

seminarium

zaliczenie

A_W08

posiada zarys wiedzy z zakresu pedagogiki w szkole wyższej

Pedagogika

38 (28)

wykład; konwersatorium

zaliczenie

Dydaktyka z metodyką nauczania

12 (8)

konwersatorium

zaliczenie

Udział w zajęciach dydaktycznych ze studentami

20 (0)

praktyka dydaktyczna

zaliczenie

UMIEJĘTNOŚCI

A_U01

potrafi korzystać z istniejącej wiedzy naukowej, oceniać jej poprawność metodyczną i formalną oraz wartość merytoryczną, potrafi wykonać recenzję pracy naukowej

Ogólna metodologia badań naukowych

11 (6)

wykład

egzamin

Seminarium doktorskie

44 (30)

seminarium

zaliczenie

A_U02

potrafi sformułować projekt badawczy w zakresie dyscypliny naukowej, stawiać hipotezy badawcze i zadania badawcze oraz je rozwiązywać metodami naukowymi

Ogólna metodologia badań naukowych

11 (6)

wykład

egzamin

Metody badań w naukach rolniczych

15 (8)

wykład; ćwiczenie

egzamin

Seminarium doktorskie

37 (24)

seminarium

zaliczenie

Studialne, terenowe i laboratoryjne prace badawcze

170 (0)

praca własna doktoranta pod nadzorem opiekuna naukowego

zaliczenie

A_U03

ma umiejętność precyzyjnego, zwięzłego formułowania myśli i ich prezentowania, opracowywania tekstu naukowego, sprawnego porozumiewania się z innymi ludźmi

Psychologia

6 (6)

wykład; konwersatorium

egzamin

Kultura żywego słowa z elementami retoryki

24 (16)

konwersatorium

zaliczenie

Seminarium doktorskie

56 (42)

seminarium

zaliczenie

A_U04

ma umiejętność posługiwania się programami informatycznymi w pracy naukowej w zakresie korzystania z elektronicznych źródeł literaturowych, pozyskiwania informacji, tworzenia baz danych i ich opracowywania, edycji tekstów oraz wykorzystania technik komputerowych w prezentacjach

Informatyka w badaniach naukowych

67 (42)

wykład; ćwiczenie

egzamin

A_U05

posługuje się biegle co najmniej jednym językiem obcym w tym słownictwem naukowym i zawodowym w zakresie dyscypliny naukowej

Język obcy

192 (112)

ćwiczenie (lektorat)

egzamin

A_U06

ma umiejętność doboru metod i środków dydaktycznych oraz skutecznego ich stosowania w dydaktyce szkoły wyższej

Dydaktyka z metodyką nauczania

26 (20)

konwersatorium

zaliczenie

Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami

120 (30**)

praktyka dydaktyczna

zaliczenie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

A_K01

rozumie istotę bytu ludzkiego, miejsca człowieka w świecie i jego poglądu na świat, cele ludzkich działań, zasady wartościowania, psychiczne podłoże relacji stosunków człowieka z otoczeniem

Filozofia

48 (28)

wykład

egzamin

Psychologia

56 (36)

wykład; konwersatorium

egzamin

Ekonomia

5 (5)

wykład

egzamin

A_K02

zna zasady etyczne właściwe dla uczonego i nauczyciela akademickiego, ma świadomość ich ważności społecznej i gotowość ich respektowania

Etyka w nauce i nauczaniu

18 (12)

konwersatorium

zaliczenie

A_K03

ma świadomość odpowiedzialności względem społeczeństwa za stan środowiska obszarów wiejskich i jakość rolniczych produktów żywnościowych

Wykłady monograficzne

20 (20)

wykład

zaliczenieA_K04

wykazuje gotowość współdziałania w zespołach ludzkich przy rozwiązywaniu problemów naukowych, zawodowych i społecznych

Studialne, terenowe i laboratoryjne prace badawcze

20 (0)

praca własna doktoranta pod nadzorem opiekuna naukowego

zaliczenie

Seminarium doktorskie

8 (8)

seminarium

zaliczenie

Objaśnienia oznaczeń: A – efekty kształcenia w dyscyplinie „agronomia”; Kategorie efektów: W – wiedza; U – umiejętności; K - kompetencje społeczne; 01 – numer efektu w obrębie danej kategorii zapisany w postaci dwóch cyfr dziesiętnych (numery 1-9 są poprzedzone cyfrą 0)

* cyfra przed nawiasem – ogólny nakład pracy doktoranta; cyfra w nawiasie – liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych** liczba samodzielnie prowadzonych przez doktoranta zajęć dydaktycznych ze studentami

Pobieranie 69.71 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna