Zakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników kompanii węglowej s. APobieranie 381.51 Kb.
Strona1/7
Data04.05.2016
Rozmiar381.51 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
Załącznik

do Harmonogramu dochodzenia

do Układu Zbiorowego Pracy

w Kompanii Węglowej S.A.
Projekt

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY

DLA PRACOWNIKÓW KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.


Jednolity tekst z uwzględnieniem ustaleń (uzgodnień i rozbieżności)

dokonanych do dnia 31 grudnia 2006 r. i rozwiązań zawartych

w Porozumieniu z dnia 20.12.2004 r. (z późn. zm. tj. aneksem nr 1, 2 i 3)

Katowice, 31 grudnia 2006 r.


SPIS TREŚCI
WSTĘP 4


ROZDZIAŁ I
PRZEPISY WSTĘPNE 5

ROZDZIAŁ II


CZAS PRACY 7

ROZDZIAŁ III


URLOPY 9

ROZDZIAŁ IV


INNE UPRAWNIENIA I ŚWIADCZENIA GÓRNICZE ZWIĄZANE Z PRACĄ 11

ROZDZIAŁ V


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 14

ROZDZIAŁ VI


WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ 17

ROZDZIAŁ VII


RÓŻNE 23

ROZDZIAŁ VIII


POSTANOWIENIA KOŃCOWE 25

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW


Załącznik nr 1 Wykaz kopalń i zakładów będących jednostkami organizacyjnymi Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach

Załącznik nr 4 Specjalne wynagrodzenie z Karty Górnika

Załącznik nr 5 Nagrody jubileuszowe

Załącznik nr 6 Nagroda z okazji Dnia Górnika

Załącznik nr 7 Dodatkowa nagroda roczna, tzw. „14-ta pensja”

Załącznik nr 8 Odprawa emerytalno-rentowaZałącznik nr 9 Zasady przyznawania deputatu węglowego i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do deputatu węglowego dla pracowników oraz bezpłatnego węgla dla emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób

Załącznik nr 9a Deputat węglowy i bezpłatny węgiel

Załącznik nr 10 Zasady oraz tryb przyznawania i obliczania rent wyrównawczych

Załącznik nr 11 Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy

Załącznik nr 12 Tabele stawek wynagrodzenia zasadniczego

Załącznik nr 13 Taryfikator kwalifikacyjny

Załącznik nr 14 Zasady wynagradzania członków drużyn ratowniczych

Załącznik nr 15 Zasady określania stopnia szkodliwości, uciążliwości i niebezpieczeństwa pracy oraz przyznawania i wypłacania dodatków za pracę w tych warunkach

Załącznik nr 16 Warunki ustalania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia za pełnienie dyżurów domowych

WSTĘP

Najwyższym dobrem jest człowiek, jego życie i zdrowie.

Pracodawca uznając, iż szczególną wartością spółki są jej pracownicy będzie dążył w ramach strategii swojego działania do pełnego poszanowania ich praw i godności.

Działalność gospodarcza jednostek organizacyjnych Kompanii polegająca na produkcji i podziale wytworzonych dóbr nie odbywa się w odosobnieniu, wszyscy pracownicy współpracują ze sobą i pracują wzajemnie dla siebie.


Rozwój jednostek organizacyjnych jest wspólnym interesem kierownictwa
i zatrudnionych pracowników. Cele zakładu realizowane są przez systematyczną współpracę pomiędzy kierownictwem i pracownikami na wszystkich stanowiskach.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Kompanii Węglowej S.A. określa szerzej i korzystniej niektóre uprawnienia pracownicze uregulowane powszechnie


i jednolicie w prawodawstwie pracy oraz innych przepisach.
Strony zawierające niniejszy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, zobowiązują się do przestrzegania zasad równości szans efektywnej i dobrze zorganizowanej pracy tak, aby wynagrodzenie odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy w powiązaniu z jej jakością i wydajnością oraz dążyć będą aby wynagrodzenie wszystkich pracowników objętych Układem osiągnęły poziom wynagrodzeń pracowników górnictwa w Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY WSTĘPNE


Art. 1


 1. Niniejszy Układ Zbiorowy Pracy zawiera się dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach – wymienionymi w załączniku nr 1 do Układu.

 2. Układ nie obejmuje:


Treść nieuzgodniona:

 1. członków Zarządu i pełnomocników Zarządu Kompanii,
 1. młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu lub w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy,

 2. zatrudnionych na zastępstwo,

 3. zatrudnionych w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

Art. 2


Treść nieuzgodniona:

 1. Układ zawiera się w oparciu o Art. 59 Konstytucji RP na podstawie przepisów art. 24128 Kodeksu pracy.

 2. Układ zawiera się na czas nie określony. W przypadku wypowiedzenia Układu przez którąkolwiek ze stron, jego zapisy obowiązują do czasu zawarcia nowego Układu.

Art. 3


Ilekroć w Układzie jest mowa o:

 1. „Układzie” – rozumie się przez to niniejszy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach,

 2. „Pracownikach” – rozumie się przez to wszystkich pracowników objętych Układem,


Treść nieuzgodniona:

 1. Kierowniku zakładu pracy” – rozumie się przez to osobę kierującą jednostką organizacyjną Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach,
 1. „Kompanii” – rozumie się przez to Kompanię Węglową S.A. w Katowicach,

 2. „Jednostce organizacyjnej lub zakładzie pracy” – rozumie się przez to każdą
  z osobna kopalnię, zakład oraz centralę Kompanii Węglowej S.A. wchodzące w skład Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach wymienione w załączniku nr 1 do Układu,


Treść nieuzgodniona:

 1. Organizacji związkowej” – rozumie się przez to związki zawodowe spełniające warunki w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (z późn. zm.),
 1. „Regulaminie pracy” – rozumie się przez to Regulamin pracy obowiązujący
  w jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A.,

 2. „Odrębnych przepisach” – rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy
  i innych ustaw oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie,


Treść nieuzgodniona:

 1. Pracodawcy” – rozumie się przez to każdą kopalnię, zakład oraz Centralę Kompanii wymienione w zał. nr 1 posiadające status pracodawcy w myśl art. 3 Kodeksu pracy,
 1. „Minimalnym wynagrodzeniu krajowym” – rozumie się przez to minimalne miesięczne wynagrodzenie ustalone według odrębnych przepisów, obowiązujące w grudniu roku poprzedzającego rok, za który przysługuje wypłata danego składnika wynagrodzenia lub świadczenia,

 2. „Średnim krajowym wynagrodzeniu” – rozumie się przez to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedzającego rok, za który przysługuje wypłata danego składnika wynagrodzenia lub świadczenia,


Treść nieuzgodniona:

 1. Najniższym wynagrodzeniu” – rozumie się przez to dla pracowników zatrudnionych pod ziemią – nie mniej niż 95%, dla pracowników zatrudnionych w zakładach przeróbki mechanicznej węgla – nie mniej niż 55%, a dla pozostałych pracowników powierzchniowych – nie mniej niż 50% średniego krajowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 11, za czas pracy określony w art. 7,
 1. „Pracownikach zatrudnionych pod ziemią” – rozumie się przez to pracowników, którzy ten rodzaj pracy mają zapisany w umowie o pracę,

 2. „Pracownikach przeróbki” – rozumie się przez to pracowników zatrudnionych przy pracach wymienionych w załączniku nr 13 do Układu w zakresie przeróbki mechanicznej węgla, łącznie z dozorem inżynieryjno-technicznym nadzorującym te prace,


Treść nieuzgodniona:

 1. „Stronach Układu” – rozumie się przez to Zarząd Kompanii Węglowej S.A. oraz zakładowe organizacje związkowe lub organ wskazany przez związek w trybie art. 24128 § 3 Kodeksu pracy,
 1. „Karta Górnika” – rozumie się przez to specjalne wynagrodzenie z Karty Górnika, o którym mowa w załączniku nr 4 do Układu.

Art. 4


 1. Pracodawca ustala regulamin pracy w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, określając w nim organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

 2. W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie regulamin pracy ustala pracodawca.

 3. Postanowienia regulaminu pracy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Układu.

Art. 5


   1. Układ zastępuje z dniem wejścia w życie, wynikające z dotychczasowych przepisów odpowiednie warunki umów o pracę stanowiących podstawę nawiązania stosunków pracy, a zawiadomienie o warunkach pracy określonych w Układzie nie stanowi wypowiedzenia zmieniającego w rozumieniu art. 42 Kodeksu pracy.

   2. Przy wprowadzeniu Układu dopuszcza się możliwość obniżenia pracownikowi kategorii osobistego zaszeregowania bez konieczności dokonywania wypowiedzenia zmieniającego, o ile nowo ustalone wynagrodzenie ogółem pracownika nie będzie niższe od dotychczas otrzymywanego, za porównywalny czas pracy i warunki pracy.

   3. Korzystniejsze postanowienia Układu, z dniem jego wejścia w życie, zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.

   4. Postanowienia Układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się dla poszczególnych pracowników z upływem właściwego dla nich okresu wypowiedzenia pod warunkiem, że nowo ustalone wynagrodzenie ogółem pracownika nie będzie niższe od dotychczas otrzymywanego, za porównywalny czas pracy i warunki pracy.
: start -> dokumenty
start -> Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – Start upy
start -> Psychomotoryki (psyche z greckiego dusza, movere z łacińskiego poruszać)
start -> Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie
start -> Zasady rozliczeń hospitalizacji w zakładach lecznictwa stacjonarnego w roku 2004
start -> Relatywizm absolutyzm realizm etyczny
start -> 54. international cycling race for national defence ministry cup 176 km Pisz Orzysz 22 August 2015
start -> V szkolne Eliminacje Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” Dnia 11. 01. 2011r w naszej szkole odbył się Turniej Budowlany „Złota Kielnia”
start -> Startuje XV edycja Turnieju „z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” Do 10 października potrwają zapisy do XV edycji Turnieju „z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”


  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna