Zakres ubezpieczeniaPobieranie 34.07 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar34.07 Kb.

Zakres ubezpieczenia


ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE zapewnia ochronę ubezpieczeniową wszystkim członkom OeAV (Austriackiego Związku Alpejskiego) w przypadku wypadków w czasie wolnym w zakresie udzielania pomocy (akcji ratowniczych).

Ochrona pokrycia szkody dla świadczeń z zakresu udzielania pomocy, przewozu i leczenia obowiązuje w przypadku wypadków w czasie wolnym, wypadków przy pracy oraz choroby.

ALPENVEREIN ELTWEIT SERVICE obowiązuje na całym świecie za wyjątkiem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia ochrony prawnej, które są ograniczone do Europy.

Ubezpieczycielem dla ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE jest UNIQA Ubezpieczenia osobowe S.A., dla ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń ochrony prawnej GENERALI Ubezpieczenia S.A.

 

Wartość ubezpieczenia


1.      do 22.000,- EURO na pokrycie kosztów akcji ratowczej na osobę i zdarzenie przewidziane umową ubezpieczeniową.                                                                      Jako koszty akcji ratowniczej rozumie się wszelkie koszty miejscowych służb ratowniczych  ( w przypadku wydarzeń w pobliżu granicy również koszty organizacji ratowniczych państw sąsiednich ), które są konieczne, jeżeli osoba ubezpieczona uległa wypadkowi lub została narażona na niebezpieczeństwo w górach lub w wodzie i ranna lub zdrowa musi zostać przewieziona ( to samo obowiązuje na przypadek śmierci ).                                         Kosztami przewiezienia są wszystkie udokumentowane koszty poszukiwania transportu do najbliższej przejezdnej drogi lub do szpitala położonego najbliżej miejsca wypadku.

Koszty użycia śmigłowca refundowane są wyłącznie w wypadku, jeżeli użycie śmigłowca zarządził ośrodek ratowniczy powołany przez właściwą zwierzchnią jednostkę administracyjną.

 

2.      Koszty transportu i leczenia      Usługa transportu z zagranicy bez ograniczenia wartości.

      Koszty przewozu rannego / chorego i koszty przewozu zmarłego w kraju bez ograniczenia wartości, jeżeli przewóz jest konieczny.

      Konieczne leczenie ( łącznie z koniecznym transportem medycznym do szpitala ) zagranicą do 7.500,- EURO.

 

Pokrycie kosztów w punkcie 2 obejmuje w szczególności:

 

2.1. Wszystkie koszty uzasadnionego transportu medycznego chorego z zagranicy do szpitala w kraju w miejscu stałego zamieszkania lub do miejsca stałego zamieszkania, do tego koszty transportu osoby bliskiej osobie transportowanej. Warunkiem przewozu oprócz zdolności do transportu osoby ubezpieczonej jest fakta)      istnienia zakłóceń zdrowia zagrażających życiu lub

b)      fakt, że zaopatrzenie medyczne w danym miejscu nie zapewnia leczenia odpowiadającego standardom miejsca zamieszkania lub

c)      należy się spodziewać pobytu stacjonarnego w szpitalu trwającego ponad 5 dni.

2.2. Powstałe zagranicą ( nie w kraju stałego zamieszkania ) koszty koniecznego leczenia łącznie z lekami przepisanym przez lekarza, koniecznego transportu medycznego do najbliżej położonego odpowiedniego szpitala do sumy ubezpieczeniowej 7.500,- EURO, przy czym z tego na leczenie ambulatoryjne łącznie z lekami przepisanymi przez lekarza jest do dyspozycji 1.500,- EURO. Dla leczenia ambulatoryjnego łącznie z lekami przepisanymi przez lekarza obowiązuje udział własny w wysokości 70,- EURO na osobę i pobyt zagranicą. Są one odejmowane zawsze od świadczenia ubezpieczeniowego  towarzystwa UNIQA Ubezpieczenia osobowe S.A., a więc również w przypadku obowiązku świadczenia innego ubezpieczenia obowiązkowego lub prywatnego.

Na koszty leczenia stacjonarnego ubezpieczyciel wypłaca zaliczkę. Zaliczka jest wypłacana jedynie szpitalowi.

           

2.3. Pełne koszty przewiezienia zmarłego do jego ostatniego miejsca zamieszkania.

2.4. Koszty przeniesienia i przewiezienia zwłok w kraju. Kosztami przeniesienia są koszty transportu z jednego szpitala do szpitala położonego w pobliżu stałego miejsca zamieszkania lub do miejsca stałego zamieszkania. Kosztami przewiezienia zwłok są koszty transportu zmarłego do jego ostatniego miejsca zamieszkania.

2.5. Transport zgodnie z pkt. 2.1., 2.3. i 2.4. musi być zorganizowany przez organizację wymienioną na karcie członkowskiej OeAV, w przeciwnym wypadku pokrywane jest jedynie 750,- EURO.

Świadczenia zagranicą zgodnie z pkt. 2 dotyczą pierwszych 6 tygodni każdej podróży zagranicznej. Suma ubezpieczeniowa obowiązuje na osobę i wyjazd zagraniczny.

 

3.      Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do 2,180.186,- EURO.Ubezpieczenie ochrony prawnej do 32.703,- EURO.

 

Pokryte są zobowiązania wynagrodzenia strat powstałych w wyniku szkód na osobie i rzeczach (odpowiedzialność cywilna), koszty adwokata i sądowe celem wykonania roszczeń o odszkodowanie za szkody przeciwko sprawcy szkody  oraz jego ubezpieczyciela od odpowiedzialności cywilnej lub celem obrony w sądzie lub innej władzy administracyjnej przeciwko zarzutowi niedbałego  naruszenia przepisów karnych  ( ochrony prawnej ), o ile takie wynikają krajowym i zagranicznym członkom z ich działalności związkowej. 

Jako działalność związkową rozumiemy:

      Udział we wszelkich imprezach organizowanych przez sekcje OeAV,

      Uprawianie (również prywatnie, poza imprezami sekcji ) następujących dyscyplin sportowych: wędrówki, chodzenie po górach, wspinaczka górska, jazda na nartach, biegi na nartach,  snowboard, kajakarstwo, canyoning, rowery górskie i jazda na rowerach sportowych uprawiana jako hobby.                                                   Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Europę łącznie z wyspami Morza Śródziemnego ( za wyjątkiem wysp Oceanu Atlantyckiego, Islandii, Grenlandii, Spitsbergena oraz azjatyckiej części Turcji i Wspólnoty Niepodległych Państw).

 

Wyłączenia z zakresu pokrycia kosztów akcji ratowniczej:

 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:      Wypadków / chorób, które nastąpiły przy zawodowym lub innym, płatnym wykonywaniu działalności oraz wypadków / chorób członków organizacji ratunkowych podczas organizowania akcji ratunkowych lub innych działań na zlecenie organizacji ratunkowych. (Wyjątek: Płatna działalność jako egzaminowany przewodnik górski lub narciarski oraz jako egzaminowany przewodnik grup wędrownych jest ubezpieczona.)

      Wypadków przy użyciu pojazdów. Ubezpieczone są wypadki samochodowe w drodze (również pośredniej) do i z miejsca zbiórki oraz imprez OeAV oraz w drodze do i z miejsc działalności związkowej zgodnej ze statutem (również prywatnie) jak wędrowanie, chodzenie po górach, wspinaczka górska, jazda na nartach, biegi na nartach, snowboard, kajakarstwo, canyoning, jazda na rowerach górskich i jazda na rowerach sportowych uprawiana jako hobby. Wypadki na kolejkach linowych oraz wyciągach są ubezpieczone.

      Wypadków przy użyciu urządzeń latających (latawców, paralonti), statków powietrznych (prywatnych samolotów silnikowych i szybowców) oraz skoki na spadochronie. Ubezpieczone jest korzystanie z samolotów silnikowych, które są dopuszczone do transportu pasażerskiego (np. samoloty liniowe).

      Wypadków w czasie udziału w zawodach krajowych, federalnych lub międzynarodowych w narciarstwie alpejskim i nordyckim, snowboardzie oraz stylach wolnych, saneczkarstwie, bobslejach i skeletonie, a także treningów.

      Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje

wypadków/chorób podczas ekspedycji wysokogórskich na terenach leżących na wysokości przekraczającej 6.000 m n.p.m., oraz podczas ekspedycji w Arktyce, na Antarktydzie i Grenlandii (patrz też informacja na ostatniej stronie).

 

Wyłączenia z zakresu pokrycia kosztów transportu i leczenia:

 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:      Leczenia, które rozpoczęło się przed rozpoczęciem podróży zagranicznej.

      Leczenia chorób chronicznych za wyjątkiem skutków nagłych ataków.

      Leczenia, którego celem jest pobyt zagranicą.

      Leczenia zębów, które nie jest związane z udzieleniem pierwszej pomocy celem uśmierzenia bólu.

      Aborcji oraz badań związanych z ciążą i rozwiązania za wyjątkiem tych przedwczesnych porodów, które nastąpią co najmniej na dwa miesiące przed terminem naturalnego porodu.

      Leczenia w wyniku nadmiernego spożycia alkoholu oraz nadużywania narkotyków i lekarstw.

      Operacji kosmetycznych, kuracji i rehabilitacji.

      Szczepień profilaktycznych.

      Leczenia chorób i skutków wypadków, które powstały w wyniku wydarzeń wojennych wszelkiego rodzaju oraz w wyniku aktywnego uczestnictwa w niepokojach lub innych umyślnie popełnionych czynach karalnych.

      Leczenia chorób i skutków wypadków wynikających z czynnego udziału za wynagrodzeniem w publicznie organizowanych imprezach sportowych i treningu oraz leczenia chorób i skutków wypadków wynikających z udziału w imprezach sportowych i treningu, które są wymienione jako „wyłączenia z zakresu pokrycia kosztów ratowania”.

      Leczenia chorób i skutków wypadków, które są skutkiem szkodliwego działania energii atomowej.

      Leczenia chorób i skutków wypadków przy uprawianiu dyscyplin sportów lotniczych ( patrz „Wyłączenia z zakresu pokrycia kosztów ratowania”).

      Leczenia chorób i skutków wypadków członków organizacji ratowniczych, które powstały podczas zorganizowanych akcji ratowniczych oraz innych działań na zlecenie organizacji ratowniczych.                                                           Uwaga:                                                                                                    Wypadki samochodowe zagranicą są ubezpieczone generalnie w ramach świadczeń wymienionych w pkt. 2 o ile nie powstają w wyniku udziału w imprezach sportowych silnikowych (dotyczy także rajdów samochodowych i rally) i związanych z nimi treningami.

 

Czas trwania ubezpieczenia


Ochrona ubezpieczeniowa jest zapewniona, o ile bieżąca składka członkowska była zapłacona przed wystąpieniem szkody.

Wyjątek stanowi styczeń każdego roku. Jeżeli szkoda wystąpi w tym okresie czasu, a składka członkowska za dany rok kalendarzowy nie jest jeszcze zapłacona, to świadczenie zostanie wypłacone tylko wtedy, gdy składka zostanie jeszcze opłacona, a składka członkowska za rok ubiegły była zapłacona.

Przy wpłacie składki po 31 stycznia ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się dnia następnego godzina zero.

Nowi członkowie, którzy wstępują od 1.9. każdego roku są uważani do 1.1. kolejnego roku również jako ubezpieczeni pomimo tego, że za ten okres nie naliczana jest składka członkowska.

 

Co należy zrobić w przypadku szkody ?


 

Wysłać zgłoszenie wypadku przy pomocy formularza szkody do Sparkassen-Versicherungsdienst (6020 Innsbruck, Brunecker Str. 2e) lub do Oesterreichischen Alpenverein (6010 Innsburck, Wilhelm-Greil-Str. 15). Dołączyć kopie poświadczenia wpłaty, przy pomocy którego została zapłacona składka członkowska w Alpenverein.

Formularze szkody są do uzyskania w sekcjach lub w związku: A-6010 Innsbruck, Wilhelm-Greil-Str. 15.

 

Dodatkowo:  1. W przypadku akcji ratowniczej: Po otrzymaniu rachunków od ratowników górskich nie płacić ich, ale oryginały przesłać do SVD lub OeAV. Rachunki za helikopter wcześniej złożyć u ubezpieczyciela społecznego i następnie z postanowieniem (płatność częściowa, odmowa) przesłać do SVD/OeAV.

  2. W przypadku leczenia ambulatoryjnego (łącznie z zakupem leków): Samemu najpierw pokryć koszty. Rachunek lekarza musi zawierać następujące dane: Nazwisko i data urodzenia leczonej osoby, nazwa choroby, świadczenie lekarskie i czas, poświadczenie zapłaty. Rachunki po przedłożeniu w ubezpieczeniu społecznym należy przedłożyć najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu podróży wraz z postanowieniem ubezpieczyciela społecznego.

  3. W przypadku leczenia stacjonarnego, holowania (przewozu zwłok) z zagranicy, transportu ( przewozu zwłok) w kraju: Najpierw koniecznie nawiązać kontakt z UNIQA Ubezpieczenia osobowe S.A. (Tel. 0043 (0) 1 2049999, Fax. 0043 (0) 1 21175-1199, w godzinach pracy biura!) lub z Tyrol Air Ambulance (Tel. 0043 (0) 512 22422, Fax. 0043 (0) 512 28 88 88, E-mail: taa@taa.at, serwis 24 godzinny). Aby otrzymać zaliczkę na pokrycie kosztów lub przedsięwziąć konieczne środki (transport) muszą być znane nazwisko, adres, data urodzenia oraz numer członkowski w Alpenverein. Dzięki temu zostanie nawiązany kontakt z lekarzem prowadzącym i ustalony sposób i rodzaj transportu (karetka, pociąg, samolot linii pasażerskich, helikopter). Ostateczną decyzję podejmuje lekarz Tyrol Air Ambulance.

 

Informacja dotycząca ekspedycji / wypraw trekkingowych


 

Ponieważ podróży trekkingowych nie uważa się za ekspedycje, są one objęte ochroną ubezpieczeniową (uwaga! tylko podczas pierwszych sześciu tygodni). Jeżeli w programie takich podróży przewidziano też jednodniowe zdobywanie szczytów o wysokości przekraczającej 6.000 m n.p.m., takiego zdobywania szczytów również nie uważa się za ekspedycję, tak więc jest ono objęte ochroną ubezpieczeniową.

W wypadku podróży zagranicznych trwających dłużej niż 6 tygodni, zakład ubezpieczeniowy UNIQA oferuje odrębne ubezpieczenie podróżne. Informacje i materiały dotyczące tej oferty można uzyskać za pośrednictwem Sparkassen-Versicherungsdienst, pod nr. tel. +43 (0) 512 561980 / e-mail: office\svd.co.at lub c.mair\svd.co.at

r.zenz@svd.co.at lub info@svd.co.at lub nr tel: +43 512 56 19 80

 

 Kto jest ubezpieczony?

 

Każdy członek OeAV, który zapłacił swoją składkę członkowską za bieżący okres ubezpieczenia. Również członkowie zwolnieni z płacenia składek, jak dzieci i młodzież bez dochodów do max. 27 roku życia, których oboje rodzice są członkami (w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci tylko jeden rodzic)  oraz jubilaci są w pełni ubezpieczeni, o ile są zgłoszeni w związku i tym samym posiadają aktualną legitymację członkowską. Członkowie OeAV, którzy swoje stałe miejsce zamieszkania posiadają zagranicą lub posiadają zagraniczne obywatelstwo są również w pełni ubezpieczeni. Pojęcie „zagranica” przytoczone w warunkach ubezpieczenia odnosi się w tym przypadku do stałego miejsca zamieszkania. 

Uwaga!


 

Przed przewiezieniem, przewiezieniem zwłok (nie w przypadku akcji ratowniczej) oraz transportu w kraju i zagranicą koniecznie nawiązać kontakt z:

      Tyrol Air Ambulance (Tel. 0043 (0) 512 22422, Fax. 0043 (0) 512 28 88 88, E-mail: taa@taa.at

      UNIQA Ubezpieczenia osobowe S.A. (Tel. 0043 (0) 1 2049999, Fax. 0043 (0) 1 21175-1199 (w godzinach pracy biura).

W przeciwnym wypadku zostanie pokryte jedynie 750,- EURO !

 

Podstawa umowy


 

Podstawę umowy tworzą ogólne warunki dla ubezpieczeń od wypadków oraz szczegółowe warunki dla grupowych ubezpieczeń od wypadków, ogólne oraz uzupełniające warunki ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej oraz postanowienia ramowe będące podstawą tych umów. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pomocniczo.Oznacza to, że świadczenia są wykonywane tylko wtedy i w takim stopniu, w jakim inne ubezpieczenie (ubezpieczyciel społeczny, ubezpieczyciel prywatny) nie świadczy świadczeń lub też ich faktycznie nie wykonał. Nie istnieje prawo do roszczeń, jeżeli świadczenia dla osoby ubezpieczonej zostały wykonane nieodpłatnie lub powinny były zostać wykonane nieodpłatnie.

 

Aktualne do 31.12.2006
Pobieranie 34.07 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna