Zakres wiedzy I umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach konkuru z plastyki – historia sztuki. Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela etap szkolny gimnazjumPobieranie 92.85 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar92.85 Kb.
ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH KONKURU Z PLASTYKI – HISTORIA SZTUKI.

WYKAZ LITERATURY OBOWIĄZUJĄCEJ UCZESTNIKÓW
ORAZ STANOWIĄCEJ POMOC DLA NAUCZYCIELA


ETAP SZKOLNY - GIMNAZJUM

Eliminacje szkolne są przeprowadzone w formie pisemnej.


Uczestnik rozwiązuje test zawierający zadania otwarte i zamknięte dotyczące:

Znajomości dziejów sztuki od starożytności aż po czasy najnowsze;

Wiedzy o epokach artystycznych;

Znajomości dzieł sztuki, określanie ich przynależności do epoki, stylu lub kierunku, a w przypadku dzieł wybitnych – podanie autora, tytułu i czasu powstania;

Znajomości epok artystycznych, a w obrębie epok – stylów, kierunków, nurtów;

Znajomości twórczości uznanych artystów;

Podstawowej znajomości terminologii sztuk plastycznych i technik artystycznych.

WSZYSTKIE PRZYKŁADY Z DOSTĘPNYCH PODRĘCZNIKÓW.


ETAP REJONOWY - GIMNAZJUM

Eliminacje rejonowe są przeprowadzone w formie pisemnej.


Uczestnik rozwiązuje test zawierający zadania otwarte i zamknięte.

Wiedza o dziedzinach sztuki

Malarstwo – podstawowe techniki i podłoża malarskie.

Rzeźba – techniki rzeźbiarskie, materiały stosowane do tworzenia obiektów przestrzennych.

Architektura – funkcje architektury (mieszkalna, użyteczności publicznej, sakralna, sepulkralna), tradycyjne i nowoczesne materiały tworzenia dzieł architektury.

Grafika warsztatowa – druk wypukły, wklęsły, płaski (drzeworyt, miedzioryt, litografia).

Sztuka użytkowa – rzemiosło artystyczne, wzornictwo przemysłowe, grafika komputerowa (funkcje artystyczne i użytkowe), sztuka reklamy

Muzea, edukacja muzealna, najważniejsze muzea w Polsce i na świecie, galerie i domy aukcyjne.

Środki wyrazu artystycznego jako język dzieła sztuki

Kolor i plama, podstawowe informacje o podziale barw – podstawowe, pochodne, chromatyczne, achromatyczne, gama barwna – monochromatyczna, kontrastowa, temperatura barw (barwy ciepłe i zimne)

Rysunek – linia, kreska, kontur i ich funkcje, efekty artystyczne.

Faktura, modelunek światłocieniowy, przestrzeń i perspektywa, rodzaje kompozycji.

Ekspresja dzieła sztuki;

Styl jako głos epoki i indywidualności artystycznej.

Tematyka dzieł sztuki

Portret i autoportret; pejzaż; malarstwo plenerowe; weduta; marina; sceny rodzajowe; martwa natura; charakterystyka tematów artystycznych na tle epok stylowych.Dzieje sztuki

Prehistoria – najważniejsze epoki i przemiany twórcze, prehistoria na ziemiach1. Prehistoria

– definicja pojęcia

– rys chronologiczny (paleolit, neolit, epoka brązu i żelaza)

– malowidła naskalne (Lascaux i Altamira, Chauvet, Cosquer)

– figurki Wenus (Wenus z Willendorfu)

– budowle megalityczne (Stonehenge w Anglii)

– gród w Biskupinie jako przykład kultury łużyckiej na ziemiach polskich

2. Starożytny Egipt

– rys chronologiczny i geograficzny, religia i stosunki społeczne

– architektura (piramida Cheopsa jako przykład budowli sepulkralnej)

– malarstwo („Faraon na polowaniu” – kanon postaci)

– rzeźba (Sfinks jako symbol starożytnego Egiptu, kanon na przykładzie posągu faraona)

3. Starożytna Grecja

– rys chronologiczny i geograficzny, religia i stosunki społeczne

– porządki architektoniczne

– architektura – założenia konstrukcyjne (świątynie i teatry budowle akropolu ateńskiego (wszystkie), budowle tj.: teatr Dionizosa, wyrocznia Apollina, Artemizjon, Halikarnas – mauzoleum)


– elementy architektoniczne (kapitel, baza, fryz, tympanon, portyk, kariatydy)

– rzeźba – Fidiasz, Poliklet, Myron – słynni rzeźbiarze i ich dzieła

– malarstwo wazowe: geometryczne, czarno- i czerwonofigurowe

4. Starożytny Rzym

– malarstwo iluzjonistyczne (Pompeje)

– warunki rozwoju sztuki rzymskiej

– architektura – nowe konstrukcje i budowle użyteczności publicznej ( słynne bazyliki,

termy, akwedukty, amfiteatry, cyrki, łuki triumfalne, kolumny i posągi konne)

5. Romanizm

– rys historyczny i geograficzny

– architektura: rodzaje budowli, cechy charakterystyczne; konstrukcja

– malarstwo: freski i iluminacje

- rzeźba i płaskorzeźba podporządkowana architekturze (Drzwi Gnieźnieńskie, Kolumny z kościoła św Trójcy w Strzelnie)

6. Gotyk

– rys historyczny i geograficzny

– architektura: przełom w konstrukcji budowli – system filarowo-żebrowy, łuki odporowe i przypory

– elementy architektoniczne (maswerk, fiale, rzygacze)

– witraż

– rzeźba podporządkowana architekturze; realizm i ekspresja przedstawień

– malarstwo i rzeźba gotycka (Uta i Eckhardt – rzeźby fundatorów z Naumburga
- Madonna z Krużlowej, Wit Stwosz – Ołtarz Mariacki, Pieta z Avinionu)

7. Renesans

– rys historyczny i geograficzny

– humanizm – nawiązanie do idei antycznych

– architektura: inspiracja architekturą starożytną, poszukiwanie proporcji budowli, równowagi i harmonii, podkreślenie statyki poprzez przewagę poziomów, kamienice, pałace, zamki, ratusze

– rzeźba: niezależność wobec architektury, nowe przedstawienie postaci ludzkiej, proporcje, równowaga, harmonia kompozycji są przedmiotem poszukiwań artysty (Donatello, Michał Anioł)

– malarstwo; tematyka religijna i mitologiczna, perspektywa malarska, miękki światłocień idealizacja postaci

– wielcy twórcy renesansu: Leonardo da Vinci, Michał Anioł Buonarroti, Rafael Santi

8. Manieryzm, barok i rokoko

– rys historyczny i geograficzny

– architektura świecka – zespół pałacowo- ogrodowy (np. Wersal, Wilanów)

– architektura sakralna –charakterystyczne kościoły.

– charakterystyczne cechy stylu: dynamika formy, bogactwo dekoracji.

– malarstwo: tematyka religijna, mitologiczna, sceny rodzajowe, martwa natura, pejzaże; malarstwo iluzjonistyczne, portret. Cechy: modelunek światłocieniowy, dynamizm, realizm przedstawień (np. El Greco, Rembrandt, Rubens, Caravaggio, Watteau)

– rzeźba: ekspresja i dynamizm, dekoracyjność formy (np. Bernini)

9. Klasycyzm

– rys historyczny i geograficzny

– nawiązanie do antyku

– architektura świecka – pałace, budowle użyteczności publicznej: teatry, banki, urzędy.

– architektura sakralna – charakterystyczne kościoły

– malarstwo i rzeźba – inspiracja klasycznymi kanonami piękna; tematyka mitologiczna lub portrety, idealizacja postaci (np. J.L. David, Ingres, Canova)10. Romantyzm

– rys historyczny i geograficzny

– malarstwo: tematyka historyczna lub pejzaż ze sztafażem; cechy: melancholia, dynamiczna forma, emocjonalne podejście do tematu (np. Delacroix, Goya, Friedrich, Turner, Géricault)

11. Realizm

– rys historyczny i geograficzny

– malarstwo i rzeźba: tematyka dnia codziennego z elementami krytyki społecznej (np. Courbet, A. Gierymski, Millet)

12. Impresjonizm i postimpresjonizm

– rozwój fotografii i nauki, wpływ na malarstwo

– nowy sposób tworzenia obrazu (np. Monet, Renoir, Degas)

– pointylizm, dywizjonizm (np. Seraut, Signac, Sisley)

– przyjęcie artystycznej funkcji przez sztukę

13. Symbolizm i secesja

– tło społeczno-polityczne

– architektura: nawiązania do form natury (np. Gaudi)

– malarstwo i grafika (np. Mucha, Wyspiański, Malczewski, Wojtkiewicz, Mehoffer, Klimt)

- rzeźba (A.Rodin)

– sztuka użytkowa zyskuje rangę dzieła sztuki14. Sztuka I połowy XX w.

– fowizm – cechy: wprowadzenie konturu i czystych kolorów (np. Matisse, Vlaminck, Derrain)

– ekspresjonizm – cechy: wyrażanie emocji, uczuć w wyrazistej formie plastycznej (np. Munch, Nolde)

– abstrakcjonizm – cechy: oderwanie od natury, abstrakcja geometryczna (np. Malewicz, Mondrian), abstrakcja intuicyjna (np.Kandinsky)

– kubizm – cechy: sprowadzenie formy do prostych brył geometrycznych (np. Braque, Picasso)

– futuryzm – cechy: fascynacja ruchem (np. Balla)

– dadaizm – cechy: zerwanie z konwenansami, pragnienie szokowania (np. Duchamp)

– surrealizm – cechy: odwoływanie się do marzeń sennych (np. de Chirico, Dali, Magritte)

– formizm – cechy: podkreślanie formy w dziele, sprzeciw naturalizmowi (np. Pronaszko, Chwistek, Witkacy)

– konstruktywizm – cechy: abstrakcja geometryczna, rytmy i kolory czyste (np. Strzemiński, Kobro)

– artyści niezrzeszeni: Makowski – czerpie z kubizmu, sztuki ludowej; Modigliani – portrety, wydłużona sylwetka; Chagall – kubizm, surrealizm.

15. Sztuka współczesna

– tło społeczno-polityczne, nowe tendencje w sztuce

– action paiting (np. Pollock)

– pop art (np. Lichtenstein, Warhol)

– op art (np. Vasarely)

– hiperrealizm (np. Hanson)

– land art (np. Christo)

– happening (np. Kaprow, Cage)

– architektura (np. Wright, Gropius, Le Corbusier, van der Rohe, Mendelsohn)

– twórcy polscy (Wróblewski, Kantor, Opałka, Beksiński, Linke, Duda-Gracz, Hasior, Abakanowicz)ETAP WOJEWÓDZKI

Eliminacje wojewódzkie są przeprowadzone w dwuczęściowej formie pisemnej.    1. W części pierwszej uczestnik eliminacji rozpoznaje style, detale, cechy sztuki, dzieła prezentowane na slajdach, prawidłowe odpowiedzi umieszcza w przygotowanym teście.

    2. W części drugiej uczestnik eliminacji wojewódzkiej dokonuje opisu dzieła sztuki. Uczestnik powinien wykazać się umiejętnością analizy
     i interpretacji jednego dzieła sztuki. wg punktów:

(dzieła do analizy wskazano w wykazie literą A )


 1. INFORMACJE WSTĘPNE ( Co wiesz o autorze? Jaki okres, kierunek w sztuce reprezentuje? )

 2. KRÓTKI OPIS I ANALIZA (Co jest przedstawione na obrazie? Jakie środki wyrazu zastosował artysta? – technika, kompozycja, kolorystyka, światło i modelunek światłocieniowy, stosunek do rzeczywistości)

 3. KRÓTKA INTERPRETACJA (Jaki jest sens, przekaz dzieła?)

 4. PODSUMOWANIE (Jakie jest znaczenie dzieła w twórczości artysty, w okresie powstania i dalszych dziejach sztuki? Jak oceniasz artystyczne i ideowe walory dzieła?).

W etapie wojewódzkim ocenie podlegać będzie:

Znajomość dziejów sztuki od starożytności aż po czasy najnowsze;

Wiedza o epokach artystycznych;

Umiejętność rozpoznawania dzieł sztuki – na podstawie reprodukcji określanie ich przynależności do epoki, stylu lub kierunku, a w przypadku dzieł wybitnych – podanie autora, tytułu i czasu powstania;

Znajomość epok artystycznych, a w obrębie epok – stylów, kierunków, nurtów;

Znajomość twórczości uznanych artystów;

Znajomość ikonografii sztuki europejskiej- podstawowych tematów i ich źródeł

Umiejętność analizowania dzieł sztuki pod względem formalnym;

Podstawowa znajomość terminologii sztuk plastycznych i technik artystycznych;

Umiejętność budowania poprawnych stylistycznie i logicznie wypowiedzi pisemnych.
PRZYKŁADY DO ROZPOZNANIAi ANALIZOWANIA
SZTUKA ERY PREHISTORYCZNEJ
- Wenus z Willendorfu
- malowidła z Lascaux
- zespół Stonehenge
- zabudowa Biskupina

SZTUKA STAROŻYTNEJ MEZOPOTAMII
- zigurat z Ur
- Sztandar z Ur
- stella kodeksu Hammurabiego
- płaskorzeźba Zraniona Lwica – pałac Assurbanipala w Niniwie
- Brama Isztar w Babilonie

SZTUKA STAROŻYTNEGO EGIPTU
- Piramida faraona Dżesera w Sakkara
- Sfinks w Giza
- Triada króla Mykerinosa
- Gęsi z Meidum
- Skryba z Sakkara
- świątynia królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari
- świątynia Ramzesa II w Abu Simbel
- Posąg Sezostrisa I
- Kolosy Memnona
- Złota maska Tutenhamona
- głowa królowej Nefretete

SZTUKA ŚWIATA EGEJSKIEGO
- Idol Cykladzki
- Paryżanka – malowidło z Knossos
- Książę wśród lilii – malowidło w Knossos
- Brama Lwów w Mykenach

SZTUKA STAROŻYTNEJ GRECJI
- budowle akropolu ateńskiego (wszystkie)

- budowle tj.: teatr Dionizosa, wyrocznia Apollina, Artemizjon, Halikarnas – mauzoleum,


RZEŹBA:

- kora, kuros


- Apollo z Tenei
- Woźnica z Delf

- Fidiasz – posąg Ateny Partenos (na przykładzie rzymskiej kopii), Zeus Olimpijski,


- Myron – Dyskobol, Atena i Marsjasz,

- Poliklet – Doryforos, Amazonka

- Skopas – Bachantka

- Praksyteles – Hermes z małym Dionizosem, Afrodyta z Knidos,

- Lizyp – Odpoczywający Herakles

- Nike z Samotraki, Umierający Gall, Grupa Laokoona, płaskorzeźby Ołtarza Pergamońskiego, Afrodyta z Melos.

MALARSTWO

- Przykładowe wazy w stylach: geometrycznym, orientalizującym, czarno i czerwonofigurowym.SZTUKA STAROŻYTNEGO RZYMU
Forum Romanum – widok ogólny;

Panteon;

Akwedukt w Pont-du-Gard;

Bazylika;

Koloseum;

Łuk Tytusa, Konstantyna;

Pomnik konny Marka Aureliusza;

Kolumna Trajana.

Fragment odsłoniętego Herkulanum: Wiosna, Trzy Gracje. Malowidła (Pompeje) – iluzjonizm; domy rzymskie.

SZTUKA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA, BIZANTYJSKA

- rekonstrukcja i plan wczesnochrześcijańskiej bazyliki św. Piotra w Rzymie (pojęcia tj.: narteks, prezbiterium, transept, atrium, baptysteria)

- sarkofag wczesnochrześcijański – orant, orantka

- malarstwo katakumbowe – symbole ichtis, chi - ro

- Chrystus Dobry Pasterz freski, rzeźba
- kościół San Vitale w Rawennie (wnętrze, mozaiki z prezbiterium)

– kościół Hagia Sophia w Konstantynopolu (bryła, wnętrza)


- Trójca Święta Rublowa (ikona)

- Ikona Matki Boskiej WłodzimierskiejSZTUKA PRZEDROMAŃSKA I ROMAŃSKA:
- Ornamenty: plecionka romańska

 • Kaplica pałacowa w Akwizgranie

 • Kościół św. Michała w Hildesheim

 • Kościół Cluny III (na podstawie rekonstrukcji)

 • Zespół budowli w Pizie

 • Krypta św. Leonarda na Wawelu (wnętrze)

 • Kolegiata pw Wniebowzięcia Panny Marii i św Aleksego w Tumie pod Łęczycą

 • Rotunda św. Prokopa w Strzelnie

 • Kolegiata św Piotra w Kruszwicy

 • Portal w Moissac

 • Strona z monogramem ewangelistów oraz monogramem Chi Ro z Księgi z Kells

 • Ewangeliarz Ottona III

 • Drzwi Gnieźnieńskie z katedry pw NMP

 • Kolumny z kościoła św Trójcy w Strzelnie

 • Tkanina z Bayeux

 • Posadzka z kolegiaty w Wiślicy

SZTUKA GOTYCKA
- katedra w Chartres
- Sainte Chapelle w Paryżu
- katedra w Kolonii
- Pałac Dożów w Wenecji (elewacja)
- katedra w Gnieźnie

- kościół Mariacki w Krakowie

- barbakan w Krakowie
- Pieta z Lubiąża
- Piękna Madonna z Wrocławia
- katedra w Reims
- katedra Nôtre Dame w Paryżu
- kościół Mariacki w Gdańsku
- Uta i Eckhardt – rzeźby fundatorów z Naumburga
- Madonna z Krużlowej
- Wit Stwosz – Ołtarz Mariacki, Nagrobek Kazimierza Jagiellończyka
- Pieta z Avinionu A
- Bracia Limburg – karty z Bardzo bogatych Godzinek księcia du Berry (cykl kalendarza)
MIĘDZY GOTYKIEM A RENESANSEM::
- Giotto – freski z kaplicy Scrovegnich w Padwie, freski z Asyżu A
- Duccio – Maesta z katedry w Sienie
- Jan van Eyck – Ołtarz gandawski, Małżeństwo Arnolfinich , Madonna kanclerza Rollin
- Rogier van der Weyden – Zdjęcie z krzyża, Sąd Ostateczny

- Hans Memling – Ołtarz „Sąd Ostateczny”


- Hieronim Bosch – Ogród rozkoszy ziemskich, Syn marnotrawny A, tryptyk Kuszenie św. Antoniego , Leczenie głupoty, Wóz siana A


RENESANS I MANIERYZM

- Donato Bramante: Tempietto - Rzym

- Andrea Palladio: Villa Rotonda pod Vicenza

- Pałac Rucellai we Florencji,

- Benedetto da Maiano: Palazzo Strozzi, Florencja.

- Franciszek Florentczyk – Wawel – dziedziniec i krużganki

- Bartłomiej Berrecci: Kaplica Zygmuntowska na Wawelu.

- Santi Gucci - nagrobek Stefana Batorego, nagrobki do Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu, króla Zygmunta Augusta i królowej Anny Jagiellonki

- Ratusz w Poznaniu

- Zabudowa Zamościa

- Pieter Bruegel – Walka karnawału z postem, cykl: Pory roku, Upadek Ikara A
- Michał Anioł – rzeźba Mojżesz, Pieta, Jeniec

- Donatello – rzeźba – Dawid, Gattamelata

- Michał Anioł – malarstwo – freski kaplicy Sykstyńskiej A

- Rafael Santi – Trzy gracje, Madonna Sykstyńska A, Szkoła Ateńska

- Leonardo da Vinci – Dama z gronostajem, Ostatnia wieczerza A, Zwiastowanie

- Jacopo Pontormo – Nawiedzenie, Zdjęcie z krzyża,

- Fiorentino Rosso – Mojżesz broniący córek Jetry,

- Parmigianino – Autoportret w wypukłym lustrze, Madonna z długą szyją A

- El Greco – Obnażenie z szat, Zwiastowanie, Widok Toledo A, Zmartwychwstanie,

- Giuseppe Arcimboldo – Lato,- Benvenuto Cellini –Solniczka Franciszka I,
SZTUKA BAROKU I ROKOKO

 • Kościół Il Gesu w Rzymie

 • Gianlorenzo Bernini - plac i kolumnada przed bazyliką św. Piotra w Rzymie, Dawid, Apollo i Dafne - Ekstaza św. Teresy, Tron św. Piotra, Nagrobek papieża Urbana VIII, Fontanna Czterech Rzek, fontanna z trytonem, Konfesja nad grobem św. Piotra,

 • Francesco Borromini - kościół San Carlo alle Quatro Fontane , Balthassare Longhena - kościół Santa Maria delle Salute w Wenecji

 • Charles le Brun, Louis le Vau - pałac Vaux le Vicomte

 • Jules Hardouin-Mansart - kościół des Invalides (Inwalidów) w Paryżu

 • Jacob Prandtauer - kościół opactwa w Melk

 • Johann Bernhard Fischer von Erlach - pałac Schőnbrunn

 • Matthaus Pöppelmann - Zwinger w Dreźnie

 • George Wenceslaus von Knobelsdorff - pałac Sanssouci w Poczdamie

 • Michelangelo Merisi da Caravaggio - Kosz z owocami, Powołanie św. Mateusza A, Męczeństwo św. Mateusza, Złożenie do grobu A, Wieczerza w Emaus, Wróżąca Cyganka, Śmierć Matki Boskiej,

 • Artemisia Gentileschi - Judyta i Holofernes

 • Andrea del Pozzo - plafon w kościele świętego Ignacego w Rzymie

 • Pieter Paul Rubens - Podniesienie Krzyża A, Zdjęcie z krzyża z Antwerpii, Porwanie córek Leukippa Wenus z lustrem, Trzy gracje

 • Jacob Jordaens - Król pije

 • Anton van Dyck - Portret Karola I na łowach, portret Izabelli Brandt

 • Jan Breugel „Aksamitny“ - Bukiet kwiatów

 • Rembrandt Hermesz van Rijn – Lekcja anatomii doktora Tulpa A, Wymarsz strzelców, Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem, Danae, Autoportret w futrzanym płaszczu, Powrót syna marnotrawnego A,

 • Jan Vermeer van Delft - Czytająca list (z Drezna), Kobieta ważąca perły A, Widok Delft, Kobieta z naszyjnikiem pereł, Alegoria malarstwa A, Koronczarka, Nalewająca mleko, Dziewczyna z perłą,

 • Jan Steen - Zwariowane gospodarstwo

 • Willem Claeszon Heda - Martwa natura

 • Diego Rodriguez de Silva Velazquez - Panny dworskie (Las Meninas) A, Infantka Małgorzata, Wenus z lustrem,

 • Francisco Zurbaran - Martwa natura z czterema naczyniami, z pomarańczami, Agnus Dei

 • Esteban Bartolome Murillo – Immaculata,

 • Nicolas Poussin - Et in Arcadia Ego , Pogrzeb Fokiona, Orfeusz i Eurydyka

 • Antonio Canale - Widok kościoła San Giorgio Maggiore

 • Antoine Watteau - Odjazd na Cyterę A,

 • Jean-Honore Fragonard – Huśtawka,

 • Giovanni Trevano - kościół śś. Piotra i Pawła w Krakowie

 • Tylman z Gameren - kościół św. Anny w Krakowie, Pałac Branickich w Białymstoku

 • Augustyn Locci - pałac w Wilanowie

 • Anonim - portret trumienny Stanisława Woyszy

 • Anonim - Taniec śmierci (z kościoła bernardynów w Krakowie)


SZTUKA KLASYCYZMU W EUROPIE, SZTUKA CZASÓW STANISŁAWOWSKICH I KLASYCYZM W POLSCE

 • Jacques Ange Gabriel – Petit Trianon (obie fasady)

 • Chalgrin – Łuk na Placu Gwiazdy w Paryżu

 • Jacques- Germain Soufflot – kościół św. Genowefy w Paryżu

 • Pierre Vignon - Kościół Marii Magdaleny w Paryżu

 • Dominik Merlini – pałac Na wodzie,

 • Jan Chrystian Kamsetzer – teatr na wyspie

 • Szymon Bogumił Zug – kościół ewangelicko-augsburski w Warszawa,

 • Jakub Kubicki – pałac belwederski w Warszawie

 • Antonio Canova – Amor i Psyche, Portret Pauliny Borghese jako Wenus, Trzy gracje

 • Bertel Thorvaldsen – pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, pomnik Kopernika, Ganimedes i orzeł,

 • Jakub Tatarkiewicz – Psyche omdlewająca

 • Jacques Louis David – Przysięga Horacjuszy A, Śmierć Marata,

 • Dominique Ingres – Źródło, Wielka Odaliska, Łaźnia turecka,

 • Marceli Bacciarelli – Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego z klepsydrą A, Stanisław August Poniatowski w stroju koronacyjnym, poczet królów polskich, Jan III Sobieski pod Wiedniem

 • Bernardo Belotto (zw. Canaletto) – Kolumna Zygmunta od strony Wisły, Krakowskie Przedmieście, Widok Warszawy od strony Pragi, widok na Salę Canaletta na Zamku Królewskim w Warszawie

ARCHITEKTURA I RZEŹBA XIX WIEKU (PO KLASYCYZMIE)

 • Charles Barry – Parlament w Londynie

 • Karl Friedrich Schinkel – Pałac w Kórniku

 • Charles Garnier – Opera w Paryżu

 • Joseph Paxton – pałac Kryształowy w Londynie

 • Gustave Eiffel – Wieża w Paryżu

 • Auguste Rodin – Myśliciel, Katedra, Pocałunek, Ręka Boga, Mieszczanie z Calais, Danaida,

 • Jean Baptiste Carpeaux – Taniec
ROMANTYZM

 • Francisco Goya y Lucientes - Gdy rozum śpi, budzą się potwory, Rozstrzelanie powstańców madryckich A Saturn pożerający swe dzieci,

 • Eugène Delacroix - Wolność wiodąca lud na barykady A, Scena z masakry na Chios, Portret Chopina, Portret Paganiniego,

 • Théodore Géricault - Tratwa Meduzy A,

 • Caspar David Friedrich – „Nadzieja” w lodach, Opactwo w dąbrowie, Mnich nad brzegiem morza, Krzyż w górach

 • William Blake – Wielki czerwony smok, Litość,

 • Joseph William Turner - Szybkość para deszcz A, Burza śnieżna, Widok z Wenecji, Pożar parlamentu

 • John Constable - Wóz siana A, Katedra w Salisbury (wersja z 1823 r),

 • Piotr Michałowski – Bitwa pod Samosierrą (wersja z ok. 1837 r.)

 • François Rude - Wymarsz ochotników (Marsylianka),

 • Artur Grottger - Pożegnanie powstańca, Kucie kos, Bój (z cyklu Lituania),

REALIZM

 • Gustave Courbet – Kamieniarze A, Autoportret z psem, Atelier malarza, Dzień dobry, panie Courbet, Pogrzeb w Ornans,

 • Jean François Millet - Anioł Pański A, Zbierające kłosy, Siewca, Odpoczynek oraczy

 • Honore Daumier – Praczka,

 • Ilia Riepin – Burłacy na wołdze,

 • Józef Szermentowski - Bydło schodzące do wodopoju, Odpoczynek oraczy

AKADEMIZM

 • Alexandre Cabanel – Narodziny Wenus

 • Henryk Siemiradzki – Dirce chrześcijańska, Pochodnie Nerona A,

PRERAFAELICI

 • John Everett Millais – Ofelia A

 • Dante Gabriel Rossetti – Zwiastowanie A,

SYMBOLIZM

 • Gustave Moreau – Zjawa, Taniec Salome

IMPRESJONIZM

 • Edouard Manet – Olimpia , Śniadanie na trawie,

 • Claude Monet - Impresja - Wschód słońca, Katedra w Rouen (przynajmniej dwie wersje) A, Stogi (dwie wersje), Nenufary (dwie wersje),

 • Edgar Degas – Primabalerina, Klasa tańca A, Wyścigi konne (Jeźdźcy. Amatorzy),

 • Camille Pisarro - Czerwone dachy

 • Pierre-Auguste Renoir - Parasolki A, Dziewczęta przy pianinie, Tańce na wsi, Tańce w mieście, Loża

 • Berthe Morisot – Kołyska, Polowanie na motyle

NEOIMPRESJONIZM

 • George Seurat – Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte A,

 • Paul Signac - Port w Marsylii

POSTIMPRESJONIZM

 • Paul Cézanne - Góra Sainte-Victoire (kilka wersji),

 • Vincent van Gogh – Buty, Jedzący kartofle A, Autoportret z zabandażowanym uchem, Droga z cyprysami, Słoneczniki (przynajmniej dwie wersje), Kruki nad łanem zboża A, Gwiaździsta noc, Irysy,

 • Paul Gauguin - Wizja po kazaniu – walka Jakuba z aniołem, Żółty Chrystus, Autoportret z Żółtym Chrystusem, Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? A
SECESJA

 • Antonio Gaudi – Casa Mila, Sagrada Familia (fasada), Casa Batllo, Park Guell

 • Hektor Guimard – Wejścia do paryskiego metra

 • Gustave Klimt – Pocałunek A, Judyta i Holofornes,

 • Tiffany – projekt lampy witrażowejMALARSTWO POLSKIE II POŁ. XIX WIEKU, MŁODA POLSKA

- Artur Grottger - Pożegnanie powstańca A, Świętokradztwo (z cyklu Wojna), Plac zamkowy w Warszawie (z cyklu Warszawa), Kucie kos


- Jan Matejko - Kazanie Skargi A, Hołd Pruski, Kościuszko pod Racławicami, Poczet królów polskich, Konstytucja 3 maja
- Juliusz Kossak - Polowanie z sokołem, Stadnina na Podolu
- Wojciech Gerson - Cmentarz w Zakopanem,

- Aleksander Gierymski – Piaskarze,

- Maksymilian Gierymski – Patrol powstańczy,
- Józef Chełmoński - Przedstawienia: Trojek i Czwórek, Żurawie, Bociany, Kuropatwy na śniegu, Burza A, Babie lato

- Jacek Malczewski – Melancholia, Introdukcja, Błędne koło, Krajobraz z Tobiaszem, Zatruta studnia (1906, Poznań) A, Thanatos (1902, Warszawa), Śmierć Elenai

- Józef Mehoffer – Dziwny ogród A,

- Józef Pankiewicz – Wóz z sianem A, Dziewczynka w czerwonej sukience,

- Władysław Podkowiński – Dzieci w ogrodzie, Szał

- Boznańska – Dziewczynka z chryzantemami A, Autoportret z parasolką, Wnętrze pracowni, Dzieci na schodach

- Władysław Ślewiński – Kobieta czesząca włosy

- Stanisław Wyspiański – Bóg Ojciec (witraż), cykl widoków na kopiec Kościuszki, Gmach Towarzystwa Lekarskiego (wystrój wnętrza, witraż), witraże i polichromie kościoła Franciszkanów w Krakowie, kartony do witraży wawelskich, Staś, Podwójny portret Elizy PareńskiejSZTUKA XX w. rozpoznawanie stylu, nurtu

fowizm – ( Matisse - Portret żony z zieloną pręgą A, Vlaminck - Czerwone drzewa, Barki na Sekwanie, Derrain - Most Westminsterski)

ekspresjonizm ( Munch, Nolde)

abstrakcjonizm – abstrakcja geometryczna ( Malewicz, Mondrian), abstrakcja intuicyjna (np.Kandinsky)

kubizm – (Braque - Domy w Estaque , Skrzypce i dzban; Picasso - Horta de Ebro, Portret Vollarda, gitara)

futuryzm – ( Balla - Dynamizm psa na smyczy A, Dziewczynka biegnąca na balkonie: Boccioni - Jedyna forma ciągłości w przestrzeni)

dadaizm – (Duchamp - Fontanna, Suszarka do butelek, Koło od roweru)

surrealizm – (de Chirico; Dali - Uporczywość pamięci A, Płonąca żyrafa; Magritte)

formizm – (Pronaszko, Chwistek, Witkacy)

konstruktywizm – (Strzemiński, Kobro)

artyści niezrzeszeni: Makowski ; ChagallSZTUKA WSPÓŁCZESNA – rozpoznawanie stylu, nurtu

action paiting ( Pollock)

pop art (Lichtenstein, Warhol)

op art (Vasarely)

hiperrealizm ( Hanson)

konceptualizm (Kawara)

land art ( Christo)

happening (Kaprow, Cage)

Literatura

Aktualne podręczniki do plastyki dla gimnazjum

B. Osińska Sztuka i czas, cz. I i II

ewentualnie

E. Gombrich, O sztuce, Warszawa 1997Sztuka Świata, t. I-XIII, red. P. Trzeciak, Warszawa 1989-2000

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa 1969; wydanie nowe [zmienione] Warszawa 1996
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna