Zalecenia dotyczące eutanazji zwierząt doświadczalnych: część Opracowane przez Zespół: Pani Bryony Close (przewodnicząca), Dr Keith Banister, Dr Vera Baumans, Dr Eva-Maria Bernoth, Dr Niall Bromage, Dr John Bunyan, Profesor Dr Wolff Erhardt, Profesor PaulPobieranie 1.26 Mb.
Strona1/16
Data08.05.2016
Rozmiar1.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Zalecenia dotyczące eutanazji

zwierząt doświadczalnych: część 1.
Opracowane przez Zespół: Pani Bryony Close (przewodnicząca),

Dr Keith Banister, Dr Vera Baumans, Dr Eva-Maria Bernoth, Dr Niall Bromage, Dr John Bunyan, Profesor Dr Wolff Erhardt, Profesor Paul Flecknell, Dr Neville Gregory, Profesor Dr Hansjoachim Hackbarth, Profesor David Morton i Pan Clifford Warwick
Adres do korespondencji: Pani B Close, Battleborough Croft, Battleborough Lane, Brent Knoll, Highbridge, Somerset TA9 4DS, UK

Dokument ten został opracowany dla programu DGXI Komisji Europejskiej w celu zastosowania razem z zarządzeniem 86/609/EEC z 24 listopada 1986 roku pod tytułem Przybliżenie praw, regulacji i zarządzeń administracyjnych, obowiązujących w Krajach Członkowskich, do­tyczących ochrony zwierząt stosowanych w doświadczeniach i innych celach naukowych (nr L 358, ISSN 0378-6978). Dotyczy to w szczególności Artykułu 2(1) opublikowanego przez Komisję Europejską w październiku 1995 roku, który definiuje “humanitarne metody uś­miercania” jako “uśmiercanie zwierzęcia przy minimalnym cierpieniu fizycznym i psychicznym, odpowiednio dostosowane do danego gatunku”.

Dokument ten jest opublikowany w dwóch częściach. Część pierwsza zawiera rozdział pierwszy i drugi oraz spis piśmiennictwa. Trzeci rozdział, razem ze spisem wszystkich cytowanych w obydwu częściach publikacji i omówieniem materiału szkoleniowego, będzie opublikowany w styczniowym numerze Laboratory Animals w 1997 roku. Odbitki obydwu części raportu będą dostępne pod adresem: Mrs S E Wolfensohn, Supervisor of Veterinary Services, University of Oxford, Veterinary Services, c/o University Laboratory of Physiology, Parks Road, Oxford OXI 3PT, UK
(Tel: +44(0)1865-272545,
Fax:+44(0)1865-272118,
Email: sarah.wolfensohn@vet.ox.ac.uk).

Spis treści części 1


Podziękowania 2

Przedmowa 2  1. Wstęp 3

1.1 Zasady eutanazji 3

1.2 Wyjaśnienie nazewnictwa 3

1.3 Oznaki bólu i stresu 4

1.4 Rozpoznanie i potwierdzenie

śmierci 5

1.5 Personel i jego szkolenie 5

1.6 Zasady postępowania

i ograniczenia ruchów zwierząt 6

1.7 Wyposażenie 6

1.8 Zasady utylizacji zwłok 6
  1. Uwagi ogólne na temat

metod eutanazji 6

2.1 Dopuszczalne metody eutanazji 6

2.2 Metody dopuszczalne do

eutanazji zwierząt nieprzytomnych 14

2.3 Niedopuszczalne metody eutanazji 16

Spis piśmiennictwa 18


Podziękowania

Chcielibyśmy podziękować Komisji Euro­pej­skiej DGXI za sponsorowanie tego raportu oraz Laboratory Animals Ltd za jego opublikowanie i szeroką dostępność.Za uwagi i pomoc w redagowaniu raportu chcielibyśmy podziękować następującym oso­bom i organizacjom:

Dr J Anderson (Animals (Scientific Procedures) Inspectorate, UK Home Office), Dr N Baudrihaye (European Federation of Pharmaceutical Industries’ Association), Profesor J Bourne (Institute for Animal Health, Anglia), Dr D Forbes (Laboratory Animal Science Association, Anglia), Profesor K Gärtner (Medizinische Hochschule Hannover, Niemcy), Pan J A Gregory (Institute of Animal Technology, Anglia), Profesor O Hänninen (Sekretarz Generalny, ICLAS), Pani R Harrison (Anglia), Dr F R Homberger (University of Zurich, Szwajcaria), Pan T D Hornett (Glaxo Research and Development, Anglia), Dr K Iwarsson (Karolinska Institutet, Szwecja), Dr T Jeneskog (National Board for Laboratory Animals (CFN), Szwecja), Dr M Jennings (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Anglia), Dr HG Mahouy (Institut d’Hématologie, Université de Paris, Francja), Profesor R Murison (University of Bergen, Norwegia), Pan P Nowlan (University of Dublin, Irlandia), Profesor C Rehbindre (National Board for Laboratory Animals (CFN), Szwecja), Pan A Sainsbury (Institute of Zoology, Londyn), Profesor P Schambye (Board of Animal Experiments Inspectorate, Dania), Dr W Scharmann (Bundesgesundheitsamt, Niemcy), Profesor U Schatzmann (Universität Bern, Szwajcaria), Dr D Straughan (Anglia), Dr P Terpstra (CRC Contract Research Center, Belgia), Profesor J E van Dijk (University of Utrecht, Holandia), Pan D Wilkins (Eurogroup for Animal Welfare), Dr J Wong (Canadian Council on Animal Care).Przedmowa

Dokument ten został opracowany w celu ułatwienia personelowi pra­cującemu ze zwierzętami wykorzystywanymi w doświad­czeniach i w innych celach naukowych, wyboru metody eutanazji najbardziej humanitarnej i odpowiedniej dla osobników danego gatunku. Przedstawiono krótki opis każdej metody oraz przesłanki do ich akceptacji lub odrzucenia. Nie opisywano szczegółów technicznych każdej z metod. Można je znaleźć w publikacjach zebranych w spisie piśmiennictwa.

Metody zaklasyfikowane jako “do­pusz­czalne” to te, które uznane zostały za hu­manitarne w przypadku zwierząt przytomnych lub poddanych działaniu słabych środków uspokajających. Inne metody mogą być dopuszczone tylko w przypadku zwierząt w pełni uśpionych lub nieprzytomnych. W zasadzie wszystkie metody mogą być stosowane w przypadku zwierząt nieprzy­tomnych za wyjątkiem tych, które są niebezpieczne dla personelu lub, jeśli istnieje ryzyko, że zwierzę odzyska przytomność zanim nastąpi śmierć. Najczęściej stosowane są w praktyce metody objęte kategorią “do­puszczalne tylko w przypadku zwierząt nieprzytomnych”. Ostatnia kategoria: metody “niedopuszczalne” nie powinna być stosowana ze względów określanych dla każdego indywidualnego przypadku.

Dokument ten składa się z trzech roz­działów. Rozdział 1 zawiera ogólny opis wy­mogów prawnych dotyczących eutanazji, uchwalonych w 1986 roku przez Radę Nadzorczą EEC, wyjaśnienie nazewnictwa oraz opis innych czynników, które powinny być brane pod uwagę przy uśmiercaniu zwierząt doświadczalnych. Rozdział 2 zawiera in­formacje na temat metod eutanazji stosowanych do uśmiercania kręgowców i jest podzielony na: dopuszczalne metody fizyczne i chemiczne, metody dopuszczalne tylko w przypadku zwie­rząt nieprzytomnych i metody niedopuszczalne. Rozdział trzeci omawia metody uśmiercania osobników poszczególnych gatunków, od ryb do naczelnych i dostarcza ogólnych informacji na temat właściwego z nimi postępowania, włącznie z informacjami o postępowaniu z za­rodkami i larwami. Opisano i krótko prze­dyskutowano metody eutanazji, a na końcu każdej części dotyczącej danego gatunku umieszczono tabelę podsumowującą zalecane dla niego metody.

Dodatkowo sporządzono przystępne spisy cytowanego i dodatkowego piśmiennictwa (podzielone na ogólne i dotyczące grup gatunkowych), a także informacje na temat materiałów do szkolenia audiowizualnego, które mogą być wykorzystane w programach szkoleniowych w zakresie humanitarnych metod eutanazji.

Zaleca się, aby cały personel zapoznał się z rozdziałem 1. Potrzebne informacje dotyczące poszczególnych metod znaleźć można w rozdziale 2, a dotyczące poszczególnych ga­tunków w rozdziale 3.

Pobieranie 1.26 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna