Zamawiający abies kuczyńscy sc Miecze 26 19-206 Rajgród specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 48.93 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar48.93 Kb.ZAMAWIAJĄCY

ABIES Kuczyńscy sc

Miecze 26

19-206 Rajgród

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


( ZWANA DALEJ SIWZ )

KATEGORIA - ROBOTY BUDOWLANE

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,

i nie jest objęte obowiązkiem stosowania przepisów zgodnie z ustawą dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(t. j. Dz. U. nr 223 z 2007r., poz. 1655 ze zm. - zwaną dalej ustawą Pzp)

na mocy art. 3 ust. 1 pkt. 5 w/w ustawy

Dotyczy:

Montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 21 kW jako odnawialne źródło energii wykorzystane na potrzeby firmy ABIES Kuczyńscy sc12345

Część I Postanowienia ogólne 1. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Część II Opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres robót dotyczy wykonania robót budowlanych związanych z:

Dla realizacji inwestycji przewiduje się wykorzystanie sieciowego systemu zasilania słonecznego o mocy 21 kW składającego się z:

84 paneli fotowoltaicznych P 255 W,

2 inwerterów sieciowych typu SMA ST 10000LT,

kabla solarnego typu IBC FlexiSun o długości 420 m i średnicy 6 mm,

konektorów typu MC4,

systemu montażowego na dach skośny,

rozdzielnia elektryczna z osprzętem i okablowaniem do systemu zasilania,

zestawu akumulatorów od 1200 - do 2000Ath.

Moduły będą umieszczone na dachu budynku na typowej konstrukcji wsporczej wolnostojącej o możliwości wytrzymania prędkości wiatru do 120 km/h.

Specyfikacja techniczna – parametry poniższe lub równoważne:

Moc szczytowa [P max] do 250Wp

Sprawność ogniwa do 17,50%

Sprawność modułu do 15,30%

Napięcie mocy maksymalnej [Vmp] do 29,49V

Natężenie prądu mocy maksymalnej [Imp] do 8,39A

Napięcie obwodu otwartego [Voc] do 37,41V

Prąd zwarciowy [Isc] do 8,59A

Tolerancja Mocy do +/-3%

Maksymalne napięcie systemu do 1000V

Dopuszcza się stosowanie podobnych urządzeń technicznych o tych samych parametrach technicznych i jakościowych spełniających przedstawione założenia dla mocy systemu zasilania słonecznego 21 KW lub wyższym.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej

którą stanowi:


 • Projekt budowlany

 • Przedmiar robót

2) Na przedmiot zamówienia Zamawiający żąda udzielenia co najmniej 36 - miesięcznej gwarancji.

Część III Termin realizacji zamówienia oraz szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia

1) Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 02.03.2015r.2) Zakres obowiązków Wykonawcy:

 • Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazane miejsce.

 • Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją, o której mowa w części II ust. 1 niniejszej SIWZ. • Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP przeciwpożarowymi, o ochronie środowiska i innymi, mającymi ścisły związek z realizacją przedmiotu zamówienia.

 • Przedmiot zamówienia będzie wykonany wyłącznie z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz w innych dziedzinach działalności gospodarczej, zgodnych z dokumentacją projektową przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem części. II ust. 2 niniejszej SIWZ.

 • Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególności:

   • certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami lub z aprobatami technicznymi,

albo

   • certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

albo

   • deklaracje zgodności.

 • Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać do odbiorów częściowych każde roboty

zanikające i zakrywane.

 • Wykonawca zobowiązuje się w ramach przyjętej ceny ryczałtowej wykonać roboty niezębne, których nie przewidziano w dokumentacji przedmiotu zamówienia, a których wykonanie stanie się konieczne dla dalszego kontynuowania zaplanowanych robót. Robót tych nie wolno rozpoczynać bez zgody Zamawiającego i autora projektu sprawującego nadzór autorski.

 • Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać niezwłocznie każde zagrożenie budowlane.

 • Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się:

   • zorganizować teren realizacji przedmiotu zamówienia i zaplecza oraz zapewnić jego całodobową ochronę przed wejściem osób nieuprawnionych,

   • zorganizować dojazdy do terenu budowy,

   • zapewnić porządek i czystość na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i jego najbliższym otoczeniu oraz przestrzegać przepisów o ochronie środowiska,

   • wykonywać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby w minimalnym stopniu zakłócić funkcjonowanie pozostałych części obiektu Zamawiającego,

   • zapewnić wykonywanie przedmiotu zamówienia we właściwych warunkach higienicznych i socjalnych,

   • umożliwić wstęp na teren realizacji przedmiotu zamówienia pracownikom organu nadzoru budowlanego, instytucji zarządzającej, uprawnionym pracownikom Zamawiającego,

   • uporządkować teren realizacji przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót w terminie zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego,

   • świadczyć usługi związane z realizacją obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji udzielonych na przedmiot zamówienia,

Część IV Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przy wykonaniu prac zatrudnią pracowników nadzoru posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. jedn.: Dz. U. z 2006r., Nr. 156, poz. 1118 ze zm.), którzy są członkami izby samorządu zawodowego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) w odpowiednich specjalnościach

b) znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia przy założeniu, iż zapłata za wykonanie poszczególnych części zamówienia nastąpi w terminie 30 dni (na podstawie faktur VAT wystawionych w ostatnim dniu miesiąca) od daty ich odbioru, potwierdzonego protokołem;

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp).

2) Sposób przygotowania oferty

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną, czytelną i trwałą techniką, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Dokumenty wystawione w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta zestawiona w sposób trwale połączony.

Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Oświadczenia i dokumenty podpisuje uprawniony lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oświadczeń i innych dokumentów powinno być dołączone do oferty. Ustanowione pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału, odpisu lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Nie dopuszcza się jakichkolwiek poprawek, skreśleń w treści oferty wraz z załącznikami, bez jednoczesnego podpisania się przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy przy naniesionych poprawkach, skreśleniach, itp.

Część V Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Oświadczenia i dokumenty podpisuje uprawniony lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.Część VI Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1) Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:mgr inż. Marcin Kuczyński, tel. (086) 2734116, 0604 124 558 od godz. 8:00 do 16:00

Część VII Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadiumCzęść VIII Termin związania ofertą

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Część IX Opis sposobu przygotowywania ofert

Kopertę oznakowaną nazwą i adresem Wykonawcy należy zaadresować na adres zamawiającego z tytułem Montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 21 kW jako odnawialne źródło energii” 30.09.2014r., godz. 10:00". 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

 1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie.

 2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia oferty

ZAMIANA I WYCOFYWANIE OFERTY

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert lub wycofać ofertę.

 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak przy składaniu ofert (vide: część IX ust. 1-2 SIWZ), z dopiskiem „ZAMIANA”.

 3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian), z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

 5. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożoną ofertą, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

KOREKTA OMYŁEK

 1. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.Część X Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia.30.09.2014r. do godz. 1000.

 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.09.2014r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego

 3. Sesja otwarcia ofert jest jawna. W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas sesji otwarcia, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

 4. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Część XI Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena ofertowa musi być podana w PLN i obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych).

 2. Cenę ofertową stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

 3. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz ofertowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto.

 4. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54 , poz. 535 ze zm.).

 5. Cena podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.

 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ jednocześnie będąca „o najniższej cenie”.

 7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.

 8. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce zawarcia umowy.

Część XII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa (C) - 100 %.

........................

miejscowość i datanazwa i adres Wykonawcy

OFERTA

Biorąc udział w procedurze wyboru ofert na

Montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 21 kW jako odnawialne źródło energii wykorzystane na potrzeby firmy ABIES Kuczyńscy sc

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

netto: ................................. PLN;

słownie: ................................................... PLN,

plus podatek VAT:(23%)......................................PLN;

słownie:................................................................... PLN,

brutto: ..................................... PLN;

słownie:............................................................................ PLN,

zgodnie z dokumentacją projektową


 1. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy .........-cio miesięcznej gwarancji.

 2. Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z „SIWZ” i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

 4. Oświadczamy, iż upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności złożonej oferty oraz nie wnosimy uwag co do prawidłowości i kompletności dokumentacji wykonawczo-remontowej i nie będziemy wnosić o zapłatę za roboty dodatkowe wynikające z niezgodności oferty z tą dokumentacją.

 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w „SIWZ”.

 6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 7. Oświadczamy, że zapewnimy zgodne z obowiązującymi przepisami wykonanie i nadzór nad robotami budowlanymi.

 8. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do jego zrealizowania w ramach ceny ofertowej.

 9. Akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie poszczególnych części zamówienia nastąpi w terminie 30 dni (na podstawie faktur VAT ) od daty ich odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru wykonywanych w tym okresie robót.

 10. Oświadczamy, iż zaoferowane przez nas do wbudowania materiały posiadają stosowne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

 11. Oświadczamy, iż zaoferowane przez nas urządzenia spełniającą wymogi znaku bezpieczeństwa.

……………………………………(podpisy i pieczątki uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna