Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13Pobieranie 359.57 Kb.
Strona1/5
Data30.04.2016
Rozmiar359.57 Kb.
  1   2   3   4   5
Zamawiający:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
ul. Kościelna 13


41-200 Sosnowiec

Regon: 000288544

NIP: 644-001-18-44

Tel. (032) 266 08 85

Znak: ZP/36/2010

www.imp.sosnowiec.pl

Kod przedmiotu zamówienia wg CPV:
33696500-0

33696300-8


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.n.:


„Sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do aparatów Pentra 400 HORIBA ABX oraz AXYM dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”.


Zawartość specyfikacji:

1.INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 4

2.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 4

3.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY 6

4.KRYTERIA OCENY OFERTY 7

5.TERMIN WYKONANIA UMOWY 8

6.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 8

7.OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZY DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 8

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 8

9.INFORMACJE NA TEMAT WADIUM 8

10. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 10

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 10

12. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 10

13. PRAWO WYKONAWCÓW DO WNOSZENIA SRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ 11

14. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY USŁUGI. 12

15.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 12

16.INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZMIANY UMOWY 13

17.Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 14

Asortyment 14

Wykonawca wraz z ofertą na pakiet 1 jest zobowiązany przedłożyć ofertę na kalibratory, materiały kontrolne i eksploatacyjne niezbędne do wykonania ww. oznaczeń. 14

Wykonawca wraz z ofertą na pakiet 2 jest zobowiązany przedłożyć ofertę na kalibratory, materiały kontrolne i eksploatacyjne niezbędne do wykonania ww. oznaczeń. 16

18. Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTY 17

ODCZYNNIKI DO APARATU AXYM 17

Asortyment 17

Numer katalogowy 17

ODCZYNNIKI DO APARATU PENTRA 400 HORIBA ABX 19

19. Załącznik nr 3 – DANE KONTAKTOWE OFERENTA 21

19.Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 22

22


20.Załącznik nr 5 – OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 24

21.Załącznik nr 6 – OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 25

22.Załącznik nr 8 – WZÓR UMOWY 26     1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

Zamawiający:Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec,


zwany dalej Zamawiającym,
zaprasza do udziału oraz złożenia oferty w przetargu nieograniczonym:

„Sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do aparatów Pentra 400 HORIBA ABX oraz AXYM dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”.


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778)

     1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferty niejednoznaczne (zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych) nie będą brane pod uwagę.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, liczba części: 2.
 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Ofertę należy złożyć na druku „Oferta” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanym przez Zamawiającego. Załączniki do specyfikacji należy wypełnić ściśle według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać na nich: „nie dotyczy”. Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje wykonawcy mogą składać na własnych drukach, pod warunkiem, że zostaną one sporządzone według schematu druków załączonych do specyfikacji.
 1. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub wypełniona ręcznie nieścieralnym atramentem.
 1. Oferta - pod rygorem nieważności - powinna być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna zawierać podpis i pieczątkę osoby podpisującej ofertę. Upoważnienie
  do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
 1. Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną
  do reprezentowania Wykonawcy.
 1. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub przez Wykonawcę.
 1. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).
 1. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 1. Złożona oferta będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
 1. Jeżeli oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być one zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „Tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
 1. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z zasady jawności, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu wniosku udostępni do wglądu żądaną ofertę/y. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy może nastąpić przeglądanie oferty dokona Zamawiający.
 1. Oferty, protokół oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania mogą być przeglądane tylko i wyłącznie w siedzibie Zamawiającego,
  na pisemny wniosek Wykonawcy.
 1. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach, zamkniętych w sposób trwały, opisanych
  w następujący sposób:

Koperta zewnętrzna: zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany


na wstępie SIWZ, opisana:
„Sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do aparatów Pentra 400 HORIBA ABX oraz AXYM dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”.


   1. „Nie otwierać przed: 06.12.2010 r. godz. 9.30”

   2. Koperta wewnętrzna: ma być zaadresowana i opisana j.w. oraz zawierać dodatkowo nazwę i adres Wykonawcy.
 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu składania ofert.     1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
4.Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24.1 i 2 ustawy Pzp.
5.Ocena spełnienia opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.


2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy- załącznik nr. 2 oraz załącznik nr 3 dane kontaktowe oferenta
b) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez zastrzeżeń – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

c)Oświadczenie potwierdzające wiarygodność oferenta na podstawie art. 22 ust. 1,


na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
d)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 Pzp

na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji


e) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia. Dokument uważa się za aktualny w przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia przez organ wydający nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f) Zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego oraz z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności. Zaświadczenia uważa się
za aktualne, jeśli zostały wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
g) Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone

produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (certyfikaty, deklaracje zgodności )


Dokumenty o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
     1. KRYTERIA OCENY OFERTY

Kryterium oceny ofert będzie cena - 100%.


Oceniane kryteria.


Lp.

Kryterium

Ranga

1.

Cena ofertowa

100%


Pobieranie 359.57 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna