Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13Pobieranie 359.57 Kb.
Strona2/5
Data30.04.2016
Rozmiar359.57 Kb.
1   2   3   4   5

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium
Wartość punktowa ceny jest wyliczana wg wzoru:
Wartość punktowa ceny = Cmin/Cn x 100

cmin - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich rozpatrywanych i

nieodrzuconych ofert

cn - cena oferowana


     1. TERMIN WYKONANIA UMOWY

Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
     1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji

 2. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie przewidywane koszty realizacji zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty.

 3. Cena oferty winna obejmować podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż usług objętych przedmiotem zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

 4. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 5. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej specyfikacji.

 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.


     1. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZY DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, liczba części:2.
     1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. 2.17 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 06.12.2010 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój 103.

 2. Celem dokonania zmian bądź poprawek - Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego
  w SIWZ terminu składania ofert.

 3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.


     1. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM


Obowiązek wpłaty wadium
1.Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniężnej,

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 3. gwarancjach bankowych

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U. Nr 109 poz.1158, z późniejszymi zmianami).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:Citibank Handlowy S.A /oddział Katowice Nr 82 1030 1827 0000 0000 0777 3153, określając tytuł wpłaty i numer sprawy.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie

decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego.
6. Okres ważności wadium winien obejmować cały okres związania ofertą.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

   a)  upłynął termin związania ofertą; 1. zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

 2. zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

8. Z zastrzeżeniem pkt. 10, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy:  

a)     który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

b)     który został wykluczony z postępowania;

c)    którego oferta została odrzucona.
9.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt. 8 ppkt. b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.


12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;


 1. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.     1. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania.
 1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami (e-mail lub fax) traktowaną na równi z formą papierową.
 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert-pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż na do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 1. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach j.w. upoważnieni są:
W sprawach merytorycznych:
Małgorzata Kapala, Katarzyna Kwiecień tel.032 6341 153 (pakiet 1)
Paweł Wylężek- tel. 032 6341 126/174 (pakiet 2)
W sprawach formalnych:

Justyna Rosikoń tel. 032 6341 249mail j.rosikon@imp.sonowiec.pl


     1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
  z upływem terminu składania ofert.

 2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.


     1. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT
 1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 06.12.2010 r. o godzinie 09:30 w pok. 102. Otwarcie kopert jest jawne.
 1. Przed otwarciem kopert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
  na sfinansowanie poszczególnych pakietów zamówienia.
 1. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące oferty.
 1. W przypadku, kiedy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu wszystkie informacje określone w pkt. 3.
 1. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi najpierw, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz czy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony
  z postępowania, jego oferta nie jest rozpatrywana. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 1. W następnym etapie badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni, złożyli odpowiednie oferty.
 1. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnienia oferty.
 1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty, niezwłocznie informując
  o tym Wykonawcę. Poprawa błędów w obliczeniu ceny oferty będzie się odbywała
  na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 87 ust.2.
 1. Zamawiający unieważni przetarg w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778)


  1. odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ,

  2. została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.
 1. Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń,
  na stronie internetowej www.imp.sosnowiec.pl oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.


     1. PRAWO WYKONAWCÓW DO WNOSZENIA SRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

7. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

10.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.


11. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI – Środki Ochrony Prawnej - rozdział 2 i 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778)

     1. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY USŁUGI.

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 7).


Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiający poda Wykonawcy, którego oferta została wybrana, w piśmie informującym o wyniku postępowania.


     1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy


w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie w formach przewidzianych w art. 148 ust.1 ustawy PZP.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  1. pieniądzu;

  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  3. gwarancjach bankowych;

  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.


3. Dokument wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu (poręczenia, gwarancje) musi zawierać sformułowania: „płatna bezwarunkowo, na pierwsze żądanie”, „nieodwołalnie”.
4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art.151 ustawy PZP:

a)  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

b)  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

c)  Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu


po upływie okresu rękojmi za wady

     1. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmian zapisów umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.


     1. Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Pakiet 1 Odczynniki do aparatu Axym


L.p.

Asortyment

Zapotrzebowanie roczne (ilość oznaczeń)Trójcykliczne antydepresanty

2800Salicylany we krwi

2400Barbiturany w moczu (sbarb)

2400Karbamazepin

2800Poch. Benzodwuazepiny w moczu (sbenz)

2800Kwas walproinowy

2400Teofilina

450Digoksyna

500Paracetamol

600Amfetamina

800Kannabinole

400Opiaty

400Metadon

400Alkohol etylowy

2400


Pobieranie 359.57 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna