Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13Pobieranie 359.57 Kb.
Strona5/5
Data30.04.2016
Rozmiar359.57 Kb.
1   2   3   4   5


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa wykonawcy ...................................................................................


Adres wykonawcy ...................................................................................
Numer telefonu ...................................................................................
Numer faksu ...................................................................................
Przedmiotem zamówienia jest :„Sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do aparatów Pentra 400 HORIBA ABX oraz AXYM dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Załącznikiem nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Oświadczam, iż przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez nas umowy.
Oświadczam, iż zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, warunkami zamówienia oraz postanowieniami załączonego do specyfikacji wzoru umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń. Przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia.


....................................................

(miejscowość i data).....................................................

(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)
     1. Załącznik nr 5 – OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa wykonawcy ...................................................................................


Adres wykonawcy ...................................................................................
Numer telefonu ...................................................................................
Numer faksu ...................................................................................
Oświadczam, iż spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778)

....................................................

(miejscowość i data).....................................................

(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)
     1. Załącznik nr 6 – OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA


OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU

WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy ...................................................................................


Adres wykonawcy ...................................................................................
Numer telefonu ...................................................................................
Numer faksu ...................................................................................

Niniejszym oświadczam, że:

nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778)....................................................

(miejscowość i data).....................................................

(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)
     1. Załącznik nr 8 – WZÓR UMOWY

UMOWA NR ZP/36/2010

będąca wynikiem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne

w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ………………..

zawarta w Sosnowcu w dniu ………………………
pomiędzy:

WYKONAWCĄ:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

reprezentowanym przez:

.......................................................

.......................................................

a
ZAMAWIAJĄCYM:
Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, ul. Kościelna 13, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000084423, posiadającym NIP 644-001-18-44, Regon 000288544
reprezentowanym przez: Dyrektora- dr n. med. Piotra Z. Brewczyńskiego
o treści następującej:

§ 1


PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest sukcesywna sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych, określonych w załączniku nr 1 - w ofercie Wykonawcy, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Zamawiającego według zapotrzebowań częściowych składanych przez Zamawiającego, do aparatu Pentra 400 HORIBA ABX/AXYM. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w pełnym zakresie.
§ 2

CENA PRZEDMIOTU UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Zamawiający zobowiązuje się dokonać po każdorazowej dostawie zapłaty za daną partię przedmiotu zamówienia zgodnie z ustalonymi przez strony cenami jednostkowymi zawartymi w ofercie Wykonawcy i w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

Strony zgodnie ustalają łączną wartość umowy

netto: ……………………………… zł.

brutto: …………………………….. zł.

(słownie brutto: ……………………………………………………………………….. )

2.W powyższej kwocie zawarte są wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego, w szczególności koszty: towaru, transportu, rozładunku, a także należnych opłat podatkowych i celnych.

3.Wykonawca każdorazowo po wykonaniu zamówienia częściowego wystawi fakturę VAT w terminie nie przekraczającym 7 dni po wykonanej dostawie. Należności z tytułu prawidłowo zrealizowanego zamówienia będą przekazane na konto Wykonawcy, określone na fakturze, w ciągu 45 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru zamówionych materiałów, podpisanego przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

4.Ceny jednostkowe odczynników i pozostałych materiałów, podane w formularzu cenowym, będą cenami stałymi przez czas trwania umowy.

5.Cena jednostkowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku zmiany (obniżenia lub podwyższenia) stawek podatkowych dla przedmiotu zamówienia, o wyrażoną w złotych różnicę pomiędzy stawką podatku VAT dotychczasową a nową, i wówczas zmianie ulegać będzie tylko cena brutto.

6.Wystąpienie o zmianę cen jednostkowych przez Wykonawcę musi odbyć się z wyprzedzeniem, nie później niż 14 dni przed proponowaną datą zmiany cen.

7.Zmiana cen będzie obowiązywała po podpisaniu odpowiedniego aneksu przez obie strony.

8.W przypadku zalegania przez Zamawiającego z zapłatą za dostarczony towar, Wykonawca nie będzie mógł zbyć wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego.


§ 3

CZAS TRWANIA UMOWY


1.Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od…………do……………………………

§ 4


TERMIN REALIZACJI I WARUNKI DOSTAWY
1.Dostawy następować będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego.

2.Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone potrzeby własne.

3. Zamówienia będą składane faksem pod nr fax Wykonawcy:………………………. .

4.Przesłanie zamówienia na w/w nr faksu będzie jednoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego.

5.Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu lub nr faksu. Jeżeli Wykonawca zmieni nr faksu lub adres i nie powiadomi o tym zdarzeniu Zamawiającego, to uważa się, że zamówienie jest skutecznie złożone pod ostatnio znanym Zamawiającemu nr faksu.

6.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej IMPiZŚ na własny koszt i ryzyko w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia częściowego przez Zamawiającego dla trybu standard oraz w ciągu 72 godzin dla zamówień oznaczonych „cito”.

7.W przypadku zwłoki w dostawach towaru ponad termin określony w pkt. 9 umowy Zamawiający ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy.

8.Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy, zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.

9.W sprawie zamówień Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym Pana / ią ………………………………………………, tel. …………………………., tel. kom. …………………………… , fax ………………………………. .
§ 5

GWARANCJE

1.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia (odczynniki , materiały eksploatacyjne , kalibratory i inne) jest nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.

2.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia posiada wymagane atesty, certyfikaty, karty charakterystyki, dopuszczenia do obrotu i używania oraz że spełnia wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie.

3.Dostawca dostarczy określone w § 5.2 dokumenty, do pierwszej dostarczanej partii towaru.

4.Wykonawca gwarantuje, że w załączniku 1 do niniejszej umowy wyszczególnił i oszacował z należytą starannością wszystkie odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory i materiały zużywalne niezbędne do prawidłowej pracy analizatora, określonego w § 1 pkt. 1, niezbędne do wykonania ilości badań/ oznaczeń podanych przez Zamawiającego w SIWZ.

5.Jeżeli dla prawidłowego funkcjonowania analizatora niezbędne okaże się używanie jakichkolwiek dodatkowych (innych niż określone w załączniku 1) odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów lub materiałów zużywalnych, Wykonawca będzie je dostarczał Zamawiającemu na swój koszt, w ilościach gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie analizatora.

6.Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał towary identyczne, w szczególności o tych samych parametrach, właściwościach, tego samego Producenta jak przedstawione w ofercie.

7.Wykonawca gwarantuje, że dostarczy przedmiot zamówienia o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 4/5 okresu ważności podanego na opakowaniu, licząc od momentu dostawy.

8.Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości.

9.Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, termin przydatności do użycia.

10.Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że jakość lub funkcjonalność dostarczonego przedmiotu zamówienia nie odpowiada wysokim standardom, w szczególności w przypadku wad jakościowych dostarczonego towaru, towarów przeterminowanych, braku dokumentów, o których mowa w pkt. 2 , w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru lub braków ilościowych.

11. Towarem wadliwym jest towar nie spełniający któregokolwiek z wymogów określonych w paragrafie 4, oraz mający braki ilościowe, wady i uszkodzenia, a także wady ukryte.

12. W przypadku wystąpienia wad jakościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji.

13. W razie stwierdzenia wad ilościowych w dostarczonym towarze Wykonawca zobowiązuje się przesłać niedobór ilościowy towaru w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania reklamacji od Zamawiającego.

14. Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia przedmiot zamówienia, w którym stwierdzono wadę na wolny od wad lub uzupełnia braki ilościowe i nie obciąża Zamawiającego żadnymi kosztami materiałowymi. Natomiast nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wyłącznie z winy Zamawiającego.

§ 6


KARY UMOWNE

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

2.za odstąpienie od umowy w całości lub części z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wartości brutto umowy;

3.za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy , ustalonego w §5.6, w wysokości 0,2% wartości niedostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki

za przekroczenie terminu wymiany wadliwego towaru na towar bez wad, ustalonego w §5.12, w wysokości 20,00 za każdy dzień zwłoki

za przekroczenie terminu uzupełnienia niedoboru ilościowego towaru, ustalonego w §5.13 w wysokości 20,00 za każdy dzień zwłok

Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego z upływem 10 dni od dnia doręczenia wezwania Wykonawcy.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań umownych, dla których nie przewidziano kar umownych - strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
§ 7

ZABEZPIECZNIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY


1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, tj. w kwocie ………….zł (słownie:……………….) w:

formie…………………………..

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone przez Zamawiającego : • 100% kwoty w terminie 30 dni od dnia zakończenia umowy.

§ 8


ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIAZANIE UMOWY
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku niewłaściwego wykonywania dostaw przez Wykonawcę, a w szczególności, jeżeli:

a. Wykonawca trzykrotnie nie wymieni zakwestionowanego wadliwego przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 5 pkt. 12 i 13

b. Wykonawca nie zrealizuje w terminie 3 kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego,

c. reklamacje będą się powtarzały częściej niż raz na 3 miesiące,

d. Wykonawca dwukrotnie dostarczy przedmiot umowy inny niż przedstawiony w ofercie

§ 9


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne spory dotyczące wykonania umowy rozstrzygał będzie Sąd Rejonowy w Katowicach.

2.W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy(nie powodujące zmian umowy w stosunku do treści oferty) mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony pod rygorem nieważności.

4.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

5.Integralną część umowy stanowią:


1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia …………………….

2.oferta Wykonawcy.
WYKONAWCA
Pieczątka i podpis

ZAMAWIAJĄCY
Pieczątka i podpis


Pobieranie 359.57 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna