ZamawiająCY: jw. 5308 – 17 wojskowy oddział gospodarczyPobieranie 33.72 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar33.72 Kb.

Znak sprawy: 54/WOG/Łączność/13

INFORMACJA NA TABLICĘ OGŁOSZEŃ BIURA PRZEPUSTEK

i STRONĘ INTERNETOWĄ www.17wog.wp.mil.pl
grupa 7

ZAMAWIAJĄCY:

JW. 5308 – 17 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY


75-901 Koszalin, ul. 4–go Marca
ZAWIADAMIA O

- WNIESIENIU INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 181 UST. 1 UPZP;

- UNIEWAŻNIENIU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ;

- POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI ORAZ DOKONANIU CZYNNOŚCI ZANIECHANEJ;

- OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH;

- PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.
Zamawiający JW 5308 – 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie zawiadamia, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę
o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 na dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych oraz papieru ciągłego do drukarek komputerowych dla JW 5308 – 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego – znak sprawy 54/WOG/Łączność/13 – została wniesiona informacja, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

Zamawiający informuje, że w dniu 18.09.2013 r. do przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne na dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych oraz papieru ciągłego do drukarek komputerowych dla JW 5308 – 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Wykonawca firma PARTNER IKA-90 Sp. Jawna Iwona Stempień, Krzysztof Stempień z siedzibą w Gryficach, ul. Kamieńska 23 – złożył informację, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy Pzp, w której informuje Zamawiającego o podjętej przez niego czynności niezgodnej z przepisami ustawy i SIWZ. Czynność ta polega na wyborze najkorzystniejszej oferty niezgodnej z zapisami zawartymi


w SIWZ.

Wykonawca zarzuca, że w pozycjach: 6; 21; 22; 23; 28; 33; 35; 37; 38; 40; 41; 42; 44; 45; 47; 53; 58; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 70; 76; 77; 78; 79; 101; 134; 135; 138; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 164; 165; 166; 167; 168; 172; 173; 174 Formularza cenowego-szczegółowego oferty złożonej przez PPHU „TORIS-PAPIER” Arkadiusz Tokarewicz z siedzibą w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8B, „zgodnie z informacją producenta w/w pozycji tj. Black Point S.A. produkty w punktach 6; 21-23; 28; 33; 35; 37-38; 40-42; 44-45; 47; 53; 58; 61-67; 70; 76-79; 101; 134-135; 138; 150-156; 164-168; 172-174 formularza cenowego nie są produktami w 100% nowymi i zawierają elementy z recyklingu.”

Zamawiający uznał zasadność przekazanej informacji zgodnie z art. 181 ust. 2 i powtórzył czynność badania ofert, w związku z czym unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty oraz dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.
UZASADNIENIE

Zamawiający w dniu 16.09.2013 r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę firmy PPHU „TORIS-PAPIER” Arkadiusz Tokarewicz z siedzibą w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8B w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych oraz papieru ciągłego do drukarek komputerowych dla JW 5308 – 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.

W dniu 18.09.2013 r. w terminie określonym w art. 182 ust. 1 pkt 2) Wykonawca – PARTNER IKA-90 Sp. J. Iwona Stempień, Krzysztof Stempień, z siedzibą w Gryficach ul. Kamieńska 23 – przesłał informację, o której mowa w art. 181 ust. 1. Zamawiający po zapoznaniu się z nadesłaną informacją uznał zasadność przekazanej informacji, w związku z czym unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty i powtórzył czynność badania ofert.

Aby uznać słuszność przedstawionych zarzutów Zamawiający w dniu 20.09.2013 r. wezwał Wykonawcę – PPHU „TORIS-PAPIER” Arkadiusz Tokarewicz z siedzibą w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8B – do wyjaśnienia treści oferty w celu usunięcia wszelkich wątpliwości co do spełnienia przez w/w Wykonawcę wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia, który szczegółowo określony został w SIWZ. Wątpliwości wzbudziły zaoferowane przez Wykonawcę produkty równoważne wymienione w Formularzu cenowym-szczegółowym, tj. produkty PRINTE, których producentem jest Black Point S.A. oraz produkty Active Jet


i Actis, których producentem jest Action S.A. Zamawiający wezwał do przedstawienia dowodów
(tj. dokumentów, oświadczeń producenta), potwierdzających, że oferowane produkty równoważne spełniają wymagania Zamawiającego (przede wszystkim, że są materiałami fabrycznie nowymi, wyprodukowane
z nowych pełnowartościowych, nie używanych wcześniej materiałów – nieregenerowanych i nie napełnianych powtórnie, zgodnie z zapisami części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia).

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 24.09.2013 r. Wykonawca – PPHU „TORIS-PAPIER” Arkadiusz Tokarewicz złożył odpowiedź, że „po konsultacji z producentem zaoferowanych produktów stwierdziliśmy, że artykuły zaoferowane w naszej ofercie nie spełniają wymagań SIWZ”.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy PPHU „TORIS-PAPIER” Arkadiusz Tokarewicz
z siedzibą w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8B - podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na mocy art. 92 ust. 1 ustawy Pzp zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 na dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych oraz papieru ciągłego do drukarek komputerowych dla JW 5308 – 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta nr 3 - firmy:PARTNER IKA-90 Sp. J.

Iwona Stempień, Krzysztof Stempień

72-300 Gryfice, ul. Kamieńska 23

Wybrana oferta spełnia wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego, oferta zawiera najniższą cenę, tj. wartość oferty 349.039,98 zł brutto, liczba punktów w kryterium cena – 100 pkt.

Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu: cena 100 %.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość zamówienia netto/brutto

Liczba punktów

Lokata

1

GRAF COMPUTER Sp. J.

Elżbieta Kowalczyk, Janusz Słowiński

75-655 Koszalin, ul. Zwycięstwa 247A


290.970,50

97,53

II

357.893,72

2

PPHU „TORIS-PAPIER”

Arkadiusz Tokarewicz

75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 8B


251.102,13

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp

308.855,62

3

PARTNER IKA-90 Sp. J.

Iwona Stempień, Krzysztof Stempień

72-300 Gryfice, ul. Kamieńska 23


283.772,34

100,00

I

349.039,98

4

BiuLux Agnieszka Korzeniowska

78-230 Karlino, ul. Szymanowskiego 9B/6252.688,54

Wykonawca wykluczony na podstawie

art. 24 ust. 2 pkt 4 uPzp.

Oferta odrzucona w zw. z art. 24 ust. 4 uPzp.


310.806,90

5

UNITECH Robert Pusz

75-950 Koszalin, ul. Lutyków 4-6231.608,00

Wykonawca wykluczony na podstawie

art. 24 ust. 2 pkt 4 uPzp.

Oferta odrzucona w zw. z art. 24 ust. 4 uPzp.


284.877,84

INFORMACJA O ODRZUCONYCH OFERTACH I WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH

Złożono 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Oferty 3 Wykonawców zostały odrzucone.

Z postępowania wykluczono 2 Wykonawców.

INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia


o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

KOMENDANT


/-/ Płk mgr inż. Piotr KŁOSIŃSKI

Koszalin, dn. 26.09.2013 r.
Pobieranie 33.72 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna