Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21APobieranie 88.01 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar88.01 Kb.

Znak sprawy: ZP/RS/1/PZ/33/14Zamawiający:

Komunikacyjny Związek Komunalny

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

tel. 48 32 743 84 01

faks. 48 32 251 97 45

www.kzkgop.com.pl


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży elektronicznych biletów okresowych na rzecz i w imieniu KZK GOP oraz wykonywania innych czynności
z tym związanych.

Z a t w i e r d z a m:

Przewodniczący Zarządu

(-) Roman Urbańczyk

Katowice, dnia 09.06.2014 ..........................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego)


 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,

ul. Barbary 21A,

40-053 Katowice,

strona internetowa: www.kzkgop.com.pl,

który występuje jako Zamawiający (w dalszej części zwany również KZK GOP), w związku z realizacją projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), i który jest liderem na podstawie Umowy o Realizację wspólnego projektu Śląska Karta Usług Publicznych z dnia 13.10.2009 r.


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

  2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane jest z realizacją projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL), Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych
   w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego.

  3. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
   art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

  4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży elektronicznych biletów okresowych na rzecz i w imieniu KZK GOP, oraz w imieniu i na rzecz Partnerów projektu, w przypadku ich przystąpienia do sieci akceptacji kart ŚKUP, w tym przyjmowania zapłaty pieniądzem elektronicznym znajdującym się na karcie ŚKUP oraz wykonywania innych czynności, w szczególności, wydawania kart niespersonalizowanych, pobierania kaucji za wydane niespersonalizowane karty ŚKUP na rzecz KZK GOP, udostępniania informacji oraz aktualizacji stanu karty, z wykorzystaniem Terminali Opłat i Doładowań udostępnionych Wykonawcy przez KZK GOP, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ- Ogólne warunki umowy.

Całkowita liczba punktów, w których będzie prowadzona sprzedaż wynosi 800. Obszar, na którym mają być zlokalizowane punkty sprzedaży obejmuje gminy: Będzin, Bobrowniki, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Gliwice, Imielin, Jaworzno, Katowice, Knurów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Świętochłowice, Tychy, Wojkowice, Zabrze. Zamówienie podzielone jest na pięć Części: 1. Część I- 300 punktów sprzedaży,

 2. Część II- 200 punktów sprzedaży,

 3. Część III- 200 punktów sprzedaży,

 4. Część IV- 50 punktów sprzedaży,

 5. Część V- 50 punktów sprzedaży.

Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca mógł jednocześnie świadczyć usługi
w Części II i III zamówienia.

Wykazy liczby punktów sprzedaży na terenach gmin ujętych w poszczególnych Częściach zamówienia stanowią Załączniki nr 2a – 2e do SIWZ - Wykazy lokalizacji punktów sprzedaży Wykonawcy dla Części I - V.

Zamawiający dopuszcza, że w miarę zmieniającej się sytuacji na rynku oraz upowszechnienia płatności realizowanych za pomocą ŚKUP, możliwe będzie w zależności od potrzeb, poszerzenie sieci pośrednictwa sprzedaży o punkty leżące w gminach w subregionie centralnym lub zachodnim, lub częściowe ograniczenie lub zmniejszenie liczby punktów sprzedaży Wykonawcy, w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione względami niezależnymi od KZK GOP i Wykonawcy. Zamawiający udostępni wyposażenie w postaci Terminali Opłat i Doładowań, niezbędne do realizacji czynności sprzedaży elektronicznych biletów okresowych, przyjmowania zapłaty pieniądzem elektronicznym oraz kaucji, nie później niż 7 dni przed dniem, w którym należy rozpocząć świadczenie usługi. Zamawiający zapewni szkolenie osób prowadzących sprzedaż elektronicznych biletów okresowych z zasad obsługi Terminala Opłat i Doładowań i wyda stosowne zaświadczenie przeszkolonym osobom. Szkolenie organizowane jest w miejscu i terminie każdorazowo wskazywanym przez Zamawiającego.

Punkty sprzedaży muszą być wyposażone w przyłącze elektryczne, telefon oraz muszą być zlokalizowane w zasięgu sieci umożliwiającej bezprzewodowy przesył danych poprzez usługę GSM/UMTS dostarczaną przez Orange. Wykonawca będzie zobowiązany do przedsięwzięcia dostępnych mu środków mających na celu zabezpieczenie udostępnionych mu Terminali Opłat i Doładowań przed ingerencją nieprzeszkolonych do ich obsługi osób, niepowołanych osób, czy też ich kradzieżą. Ponadto punkty sprzedaży obok przyjętego podstawowego zakresu jakim jest odpowiednio zamykane pomieszczenie, powinny posiadać dodatkowe zabezpieczenie przed włamaniem - przynajmniej jedno z następujących: 24 godzinną ochronę przez wyspecjalizowane służby ochroniarskie, system alarmowy włamania/napadu z systemem transmisji alarmu, telewizyjny system nadzoru, elektroniczny system kontroli dostępu do pomieszczeń, kraty, żaluzje antywłamaniowe. Wykonawca zobowiąże się również do umieszczania otrzymanych od Zamawiającego materiałów informacyjnych - informacje o Taryfie opłat, możliwości zakupu elektronicznych biletów okresowych oraz innych informacji. Wykonawca informacje te wyłoży lub wywiesi – w zależności od rodzaju otrzymanego nośnika informacji – w widocznym miejscu. Powierzchnia eksponowanego miejsca udostępnionego przez Wykonawcę i przeznaczonego do umieszczania otrzymanych od KZK GOP materiałów informacyjnych nie przekroczy formatu A3.

3.2 Kody CPV: 63512000-1 usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych; 66151100-4 usługi elektronicznej sprzedaży detalicznej; 64227000-3 zintegrowane usługi telekomunikacyjne; 79941000-2 usługi pobierania opłat. 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zgodnie z postanowieniami Ogólnych warunków umowy, czas trwania umowy jest oznaczony i wynosi 75 miesięcy licząc od następnego miesiąca, w którym nastąpiło jej podpisanie.


 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

5.1.1 należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nieprzerwanie przez okres min. 6 miesięcy, co najmniej jedną usługę (umowę)


w zakresie sprzedaży lub dystrybucji lub pośrednictwa w sprzedaży biletów okresowych komunikacji miejskiej lub regionalnego, lądowego transportu zbiorowego lub doładowań lub kodowań elektronicznych biletów okresowych, kart lub innych nośników biletów komunikacji miejskiej lub regionalnego, lądowego transportu zbiorowego, o łącznej ilości zakupionych lub pobranych do dalszej sprzedaży lub dystrybucji lub pośrednictwa w sprzedaży biletów okresowych lub doładowań lub kodowań nie mniejszej niż:

 • dla Części I zamówienia: 210 000 sztuk biletów okresowych lub doładowań lub kodowań,

 • dla Części II zamówienia: 140 000 sztuk biletów okresowych lub doładowań lub kodowań,

 • dla Części III zamówienia: 140 000 sztuk biletów okresowych lub doładowań lub kodowań,

 • dla Części IV zamówienia: 35 000 sztuk biletów okresowych lub doładowań lub kodowań,

 • dla Części V zamówienia: 35 000 sztuk biletów okresowych lub doładowań lub kodowań.

Przez bilet okresowy rozumie się bilet o okresie obowiązywania minimalnie 24 godziny.

Przez doładowanie lub kodowanie elektronicznych biletów okresowych rozumie się zapisanie na karcie elektronicznej lub innym nośniku biletów okresowych.

5.1.2 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:


 • dla Części I zamówienia: 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony zł 00/100),

 • dla Części II zamówienia: 2 800 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy zł 00/100),

 • dla Części III zamówienia: 2 800 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy zł 00/100),

 • dla Części IV zamówienia: 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy zł 00/100),

 • dla Części V zamówienia: 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy zł 00/100).

5.1.3 nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
5.2 Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, określonych
w punktach od 6.1 do 6.11 SIWZ.

5.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY

Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

6.1 Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3a do SIWZ.

6.2 Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - usług z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, sporządzony wg wzorów stanowiących Załączniki nr 5a – 5e do SIWZ oraz dowody, czy ww. usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

6.2.a Dowodami, o których mowa w pkt. 6.2 SIWZ są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.2.a ppkt. 1).

6.2.b W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane


w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 6.2.a SIWZ.

6.3 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy - Załącznik nr 3b do SIWZ.

6.5 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.6 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.7 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega


z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.8 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.9 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.10 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.11 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Uwagi:


1. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy
w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca ten zamiast dokumentów, o których mowa:

- w pkt. 6.5 – 6.7 oraz 6.9 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- w pkt. 6.8 i 6.10 SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.

Dokumenty, o których mowa w niniejszych uwagach w pkt. 2 tiret 1 lit. a i c oraz w tiret 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w niniejszych uwagach w pkt. 2 tiret 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszych uwagach w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Mają odpowiednio zastosowanie terminy wystawienia dokumentów określone w uwadze 2.

4. W przypadku określenia w złożonych dokumentach jakichkolwiek wartości w walucie innej niż waluta polska, przeliczenie tej wartości na walutę polską będzie dokonane według średniego kursu waluty zawartego w tabeli kursów średnich NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wskazane informacje.

5. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem


na język polski.

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:

a) każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, tj. przedstawić oświadczenie i dokumenty wymienione w punktach 6.4 do 6.10 SIWZ.
W odniesieniu do oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6.1 do 6.3 SIWZ, Wykonawcy powinni złożyć jeden wspólny dokument potwierdzający spełnienie łącznie przez Wykonawców warunków opisanych w SIWZ,

b) kopie dokumentów dotyczących odpowiedniego Wykonawcy, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę,

c) każdy z Wykonawców musi złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ i DOKUMENTÓW
A TAKŻE OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

7.1 Zgodnie z wyborem Zamawiającego dokonanym na mocy przepisu art. 27 ust. 1 ustawy, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem.

7.2 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Ewa Peist – Naczelnik Wydziału Sprzedaży, tel.: (32) 74-38-536, faks: (32) 251-97-45,
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

8.1 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

- dla Części I: 260 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100),

- dla Części II: 175 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100),

- dla Części III: 175 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100),

- dla Części IV: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł 00/100),

- dla Części V: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł 00/100).

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 25.07.2014 r. do godz. 12.00.

8.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust 6 ustawy Pzp.

8.3 Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto Bank Handlowy w Warszawie S.A., numer konta: 14 1030 1508 0000 0008 1592 5017 z adnotacją „Wadium - Pośrednictwo na sprzedaż elektronicznych biletów okresowych: Część - …….”. Oznacza to, że przed upływem terminu składania ofert, na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze (tzn. powinien być uznany rachunek Zamawiającego na kwotę wadium).

8.4 Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w kasie w siedzibie Zamawiającego (parter, pokój 008) w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu składania ofert.

8.5 Zaleca się, aby kopia dokumentu wniesienia wadium była dołączona do oferty.

8.6 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający określi termin ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

8.7 Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a w/w ustawy.

8.8 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp.

8.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych art. 46


ust. 5 oraz art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

10.1 Wykonawca może złożyć na każdą z Części zamówienia tylko jedną ofertę (Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wybrane Części) z ceną podaną osobno dla każdej Części zamówienia.Uwagi:

 1. Zamawiający określa maksymalną liczbę czterech Części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć Wykonawca. Spośród Części II i III Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną z tych Części (na Część II albo III).

 2. Lokalizacja punktów sprzedaży Wykonawcy, którą Wykonawca ma obowiązek podać w wybranych przez Wykonawcę w zależności od Części zamówienia Załącznikach nr 2a - 2e do SIWZ, i które będą stanowić treść oferty, musi być różna w poszczególnych Częściach zamówienia. Oznacza to, że określony adres punktu sprzedaży może być podany tylko jeden raz przez Wykonawcę, niezależnie od tego, na ile Części zamówienia składa ofertę.

10.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ. Dotyczy to również podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia. Nieprawidłowe wypełnienie przez Wykonawcę Załączników nr 2a - 2e do SIWZ może skutkować odrzuceniem oferty.

10.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,


tzn. powinna być własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo pieczątka imienna
i podpis) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

10.4 Oferta powinna być umieszczona w trwale zaklejonym opakowaniu, uniemożliwiającym jego bezśladowe otwarcie (np. opieczętowane na wszystkich połączeniach), oznaczonym napisem „Przetarg nieograniczony – Pośrednictwo sprzedaży elektronicznych biletów okresowych: Część - …….”. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego, jak również napisem: „Nie otwierać przed dniem 25.07.2014 r., godzina 12:30."

10.5 Jeżeli opakowanie nie będzie opisane i oznakowane jak wyżej, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe lub przedwczesne otwarcie oferty.

10.6 Wszystkie oświadczenia i wykazy powinny być podpisane w sposób i przez osoby,


o których mowa w punkcie 10.3 SIWZ.

10.7 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

10.8 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub
do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści dołączonej do oferty umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami występującymi wspólnie lub z odpowiedniego pełnomocnictwa dołączonego do oferty.

10.9 Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez Wykonawcę. Zaleca się, aby zmiany były dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie istniejącego zapisu i wstawienie obok zapisu innego.

10.10 Wraz z ofertą (Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy) oraz wypełnionym Wykazem lokalizacji punktów sprzedaży Wykonawcy (Załączniki nr 2a – 2e
do SIWZ) do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione
w punkcie 6 SIWZ.

Zaleca się, aby do oferty dołączony był spis treści.

10.11 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie Części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

10.12 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów


o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny znajdować się w osobnej kopercie dołączonej do oferty i opisanej „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

10.13 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10.14 Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

10.15 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany
do złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę. Oświadczenia o wprowadzanych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert na piśmie pod rygorem nieważności. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 014 (kancelaria) w godzinach pracy KZK GOP, tj. w godzinach od 7.00


do 15.00. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) w księdze kancelaryjnej, a ofercie zostanie nadany kolejny numer.

11.2 Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2014 r. o godz. 12.00. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.

11.3 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2014 r. o godz. 12.30 w siedzibie Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, parter, pokój nr 015.

11.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej Części zamówienia.

11.7 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny w każdej Części zamówienia.

11.8 Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w punktach 11.6 i 11.7 SIWZ.


12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1 Do obliczenia ceny oferty w poszczególnych Częściach zamówienia należy zastosować poniższe wzory:

a) W Części I:

Con = 360 000 000 x „P” , gdzie:

Con – Cena oferty netto,

360 000 000 jest to 16 000 (przyjęty do wyliczeń średni miesięczny obrót brutto w zł przypadający na jeden punkt sprzedaży) pomnożone przez 300 (liczba punktów sprzedaży dla Części I) pomnożone przez 75 (okres w miesiącach realizacji zamówienia).

„P” – wysokość wynagrodzenia (prowizja w %) z tytułu świadczenia usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży elektronicznych biletów okresowych, czyli prowadzenia sprzedaży na rzecz i w imieniu KZK GOP. Wynagrodzenie (prowizję w %) należy określić z dokładnością do maksymalnie dwóch miejsc po przecinku.

Ceną oferty brutto (Cob) jest cena oferty netto powiększona o podatek od towarów


i usług (VAT) według stawki 23%.

Cena oferty brutto (Cob ) będzie przyjęta do oceny ofert.

b) W Części II:

Con = 240 000 000 x „P” , gdzie:

Con – Cena oferty netto,

240 000 000– jest to 16 000 (przyjęty do wyliczeń średni miesięczny obrót brutto w zł przypadający na jeden punkt sprzedaży) pomnożone przez 200 (liczba punktów sprzedaży dla Części II) pomnożone przez 75 (okres w miesiącach realizacji zamówienia).

„P” – wysokość wynagrodzenia (prowizja w %) z tytułu świadczenia usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży elektronicznych biletów okresowych, czyli prowadzenia sprzedaży na rzecz i w imieniu KZK GOP. Wynagrodzenie (prowizję w %) należy określić z dokładnością do maksymalnie dwóch miejsc po przecinku.

Ceną oferty brutto (Cob) jest cena oferty netto powiększona o podatek od towarów


i usług (VAT) według stawki 23%.

Cena oferty brutto (Cob ) będzie przyjęta do oceny ofert.

c) W Części III:

Con = 240 000 000 x „P” , gdzie:

Con – Cena oferty netto,

240 000 000 – jest to 16 000 (przyjęty do wyliczeń średni miesięczny obrót brutto w zł przypadający na jeden punkt sprzedaży) pomnożone przez 200 (liczba punktów sprzedaży dla Części II) pomnożone przez 75 (okres w miesiącach realizacji zamówienia).

„P” – wysokość wynagrodzenia (prowizja w %) z tytułu świadczenia usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży elektronicznych biletów okresowych, czyli prowadzenia sprzedaży na rzecz i w imieniu KZK GOP. Wynagrodzenie (prowizję w %) należy określić z dokładnością do maksymalnie dwóch miejsc po przecinku.

Ceną oferty brutto (Cob) jest cena oferty netto powiększona o podatek od towarów


i usług (VAT) według stawki 23%.

Cena oferty brutto (Cob ) będzie przyjęta do oceny ofert.

d) W Części IV:

Con = 60 000 000 x „P” , gdzie:

Con – Cena oferty netto,

60 000 000 – jest to 16 000 (przyjęty do wyliczeń średni miesięczny obrót brutto w zł przypadający na jeden punkt sprzedaży) pomnożone przez 50 (liczba punktów sprzedaży dla Części IV) pomnożone przez 75 (okres w miesiącach realizacji zamówienia).

„P” – wysokość wynagrodzenia (prowizja w %) z tytułu świadczenia usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży elektronicznych biletów okresowych, czyli prowadzenia sprzedaży na rzecz i w imieniu KZK GOP. Wynagrodzenie (prowizję w %) należy określić z dokładnością do maksymalnie dwóch miejsc po przecinku.

Ceną oferty brutto (Cob) jest cena oferty netto powiększona o podatek od towarów


i usług (VAT) według stawki 23%.

Cena oferty brutto (Cob ) będzie przyjęta do oceny ofert.

e) W Części V:

Con = 60 000 000 x „P” , gdzie:

Con – Cena oferty netto,

60 000 000 – jest to 16 000 (przyjęty do wyliczeń średni miesięczny obrót brutto w zł przypadający na jeden punkt sprzedaży) pomnożone przez 50 (liczba punktów sprzedaży dla Części V) pomnożone przez 75 (okres w miesiącach realizacji zamówienia).

„P” – wysokość wynagrodzenia (prowizja w %) z tytułu świadczenia usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży elektronicznych biletów okresowych, czyli prowadzenia sprzedaży na rzecz i w imieniu KZK GOP. Wynagrodzenie (prowizję w %) należy określić z dokładnością do maksymalnie dwóch miejsc po przecinku.

Ceną oferty brutto (Cob) jest cena oferty netto powiększona o podatek od towarów


i usług (VAT) według stawki 23%.

Cena oferty brutto (Cob ) będzie przyjęta do oceny ofert.

12.2 Cena dla każdej z Części zamówienia może być tylko jedna. Nie dopuszcza
się wariantowości cen.

12.3 Podana cena oferty, w złotych polskich cyfrowo i słownie, musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów


i usług VAT, innych opłat i podatków. Cenę oferty należy podać z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT

13.1 Zamawiający ustala jedno kryterium oceny ofert i jego znaczenie w każdej Części zamówienia:

cena oferty - 100%

13.2 W każdej Części zamówienia oferta, której cena będzie najniższa, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

13.3 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

14.1 Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana, termin i miejsce podpisania umowy.

14.2 Przed podpisaniem umowy Wykonawca poda Zamawiającemu w wyznaczonym terminie informacje niezbędne do podpisania umowy, a w szczególności, Wykaz punktów sprzedaży elektronicznych biletów okresowych oraz możliwości uzyskania kart ŚKUP niespersonalizowanych wraz z ich lokalizacją oraz systemem zabezpieczenia, aktualny na dzień zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza podanie w ww. Wykazie innych lokalizacji punktów sprzedaży niż podane przez Wykonawcę w ofercie pod warunkiem, że będą one zgodne z ogólną liczbą punktów sprzedaży oraz liczbą punktów sprzedaży w danej gminie, wynikającymi
z Załączników nr 2a – 2e do SIWZ.

14.3 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych wykonawców, jeżeli nie dołączono jej do oferty.

14.4 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach
i w formie określonych w pkt. 15 SIWZ.

14.5 Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem albo 15 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem pkt. 14.6.

14.6 Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 14.5, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia została złożona jedna oferta.
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1 Na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie (brutto), przy czym Zamawiający żąda aby kwota ta została zaokrąglona w dół do pełnych stu złotych.

15.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zabezpieczenie) może być wniesione wg wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

15.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A., numer konta: 89 1030 1508 0000 0008 1592 5025.

15.5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w terminie nie później


niż przed podpisaniem umowy. Oznacza to, że w terminie wyznaczonym na podpisanie umowy, na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze (tzn. powinien
być uznany rachunek Zamawiającego na kwotę zabezpieczenia) lub musi być dostarczony do Zamawiającego dokument wniesienia zabezpieczenia w innej formie (oryginał). Jeżeli Wykonawca nie złoży zabezpieczenia przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem podpisania umowy, to Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15.6 W przypadku, jeżeli zabezpieczenie wnoszone jest w formie gwarancji (ubezpieczeniowej, bankowej), z jej treści winno wynikać, iż Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę wszelkich należności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego (Beneficjenta).

15.7 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

15.8 Zwrot zabezpieczenia:

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
16. OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Ogólne warunki umowy zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.


17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

17.1 Środki ochrony prawnej określone w ustawie (odwołanie, skarga do sądu) przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

17.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

17.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

17.5 Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone


w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

c) wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2, w terminie 10 dni od dnia,


w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.6 Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował


w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

17.7 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.

17.8 Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a – 198g ustawy Pzp.
18. ZAŁĄCZNIKI BĘDĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ:

1. Formularz ofertowy (wzór)

2a. Wykaz lokalizacji punktów sprzedaży Wykonawcy dla Części I.

2b. Wykaz lokalizacji punktów sprzedaży Wykonawcy dla Części II.

2c. Wykaz lokalizacji punktów sprzedaży Wykonawcy dla Części III.

2d. Wykaz lokalizacji punktów sprzedaży Wykonawcy dla Części IV.

2e. Wykaz lokalizacji punktów sprzedaży Wykonawcy dla Części V.

3a. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

4. Ogólne warunki umowy.

5a. Wykaz wykonanych usług dla Części I.

5b. Wykaz wykonanych usług dla Części II.

5c. Wykaz wykonanych usług dla Części III.

5d. Wykaz wykonanych usług dla Części IV.5e. Wykaz wykonanych usług dla Części V.

/


Pobieranie 88.01 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna