Zamawiający: Nazwa = gmina jarosław adres = ul. Piekarska 5 Kod pocztowy = 37-500 Miejscowość = jarosław województwo = podkarpackiePobieranie 20.01 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar20.01 Kb.
Jarosław, dnia 2010.11.23.

UG.2214/13/10INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
I. Zamawiający:

Nazwa = GMINA JAROSŁAW


Adres = UL. PIEKARSKA 5
Kod pocztowy = 37-500
Miejscowość = JAROSŁAW
Województwo = PODKARPACKIE
II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP = TAK
Nr BZP = na portalu UZP 343416-2010
Data zamieszczenia = 25.10.2010 r.
III. Rodzaj zamówienia = ROBOTA BUDOWLANA
Tryb udzielania zamówienia = PRZETARG NIEOGRANICZONY
IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego = „MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY JAROSŁAW – ETAP I – OŚWIETLENIE ZASILANE ENERGIĄ ODNAWIALNĄ”
V. Wybór najkorzystniejszej oferty:

zad. 1.a. Nazwa = KONSORCJUM: Lider – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „ALTUM” Alicja Czuba,

zad. 1.b. Adres = 30-443 Kraków, ul. Jugowicka 12

zad. 1.c. Województwo = małopolskie,

zad. 1.a. Nazwa = KONSORCJUM: Partner – EGL Energia Spółka z o.o.

zad. 1.b. Adres = 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 13

zad. 1.c. Województwo = podkarpackie,

zad. 1.d. Cena wybranej oferty = 7 597 173,56 PLN – NETTO,9 268 551,74 PLN – BRUTTO.

zad. 1.e. Uzasadnienie wyboru: WYBRANA OFERTA SPEŁNIA WYMAGANIA ZAWARTE W SIWZ ORAZ ZAWIERA NAJNIŻSZĄ CENĘ.


VI. Informacje o Wykonawcach:

Wykonawcy, którzy złożyli oferty = 2
Nr oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko i imię oraz adres wykonawcy

Warunki udziału w postępowaniu

Liczba pkt

w kryteriumcena 100 %

Pozycja

1.

KONSORCJUM – Lider:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „ALTUM” Alicja Czuba

30-443 Kraków, ul. Jugowicka 12

KONSORCJUM – Partner: EGL Energia Spółka z o.o.

35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 13

Spełnia

/nie spełnia*100,00

1

2.

RODOS” ROBERT NOWAK

76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 23/24

Spełnia/

nie spełnia*

Wykluczony

art. 24 ust 2. pkt. 4,

odrzucona

art. 24 ust. 4,

art. 89 ust. 1 pkt. 5

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania - 1

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – 1


INFORMACJA

O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
Zamawiający: Gmina Jarosław, działając zgodnie a art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o wykluczeniu Wykonawcy: „RODOS” Robert Nowak, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 23/24, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jarosław – Etap I – Oświetlenie zasilane energią odnawialną”.
Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zaś zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W wyniku przeprowadzonych czynności badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca – firma: „RODOS” Robert Nowak, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 23/24, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu dotyczących:1. posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP);

W toku badania i oceny złożonej oferty stwierdzono, że wykaz robót budowlanych (zał. Nr 5 do oferty) nie zawiera minimum jednego zamówienia, którego przedmiotem była budowa instalacji oświetlenia hybrydowego w ilości co najmniej 150 szt. stanowisk oświetleniowych, wymóg ten został zapisany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – pkt. 6.2. jakie dokumenty należy złożyć aby spełnić warunek udziału w postępowaniu – pkt. 5.1 lit. b – posiadanie wiedzy i doświadczenia.


Działając zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy zamawiający pismem UG.2214/13/10 z dnia 10.11.2010 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie między innymi warunku udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – pkt. 5.1 lit. b – posiadanie wiedzy i doświadczenia, a w – pkt. 6.2. jakie dokumenty należy złożyć aby spełnić ten warunek.

W dniu 16.11.2010 r. (w wymaganym terminie) złożył w siedzibie zamawiającego uzupełnienie dokumentów i oświadczeń do oferty (teczka zawierająca 114 kart). W złożonych przez Wykonawcę wyjaśnieniach (teczce dokumentów) nie znaleziono dokumentu potwierdzającego wykonanie minimum jednego zamówienia, którego przedmiotem była budowa instalacji oświetlenia hybrydowego w ilości co najmniej 150 szt. stanowisk oświetleniowych.

2. Wykonawca – firma: „RODOS” Robert Nowak, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 23/24, nie przedłożył wymaganych dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Wykonawca – firma: „RODOS” Robert Nowak, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 23/24, po wezwaniu do uzupełnienia dokumentów (pismo UG.2214/13/10 z dnia 10.11.2010 r.), złożył w wyznaczonym terminie brakujące dokumenty (teczka zawierająca 114 kart).Zamawiający w wyniku przeprowadzonych czynności badania i oceny złożonej oferty oraz uzupełnionych dokumentów stwierdza, że oferowane słupy oświetleniowe nie spełniają wymogów określonych przez Zamawiającego (opisane w teczce uzupełnionych dokumentów karty 29 – 39). Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia opisał między innymi jakie wymagania muszą spełniać słupy tj. W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami…. Sterownik wraz z akumulatorami zostanie zainstalowany wewnątrz konstrukcji słupa ponad poziomem terenu.

Wykonawca – firma: „RODOS” Robert Nowak, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 23/24, w swojej ofercie zaproponowała słupy S-80SRwH produkcji Elektromontaż Rzeszów S.A. i słupy 08/135/4p produkcji MABO Adolf Bogacki Mierzyn oraz oddzielne szafki kablowo-rozdzielcze, które niespełnianą wymagań zawartych w Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
: bip -> atach
atach -> Rady powiatu łAŃcuckiego
atach -> Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stolarki okiennej w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu. Zamawiający
atach -> Załącznik nr 7 do siwz (załącznik nr do umowy) warunki techniczne dla samochodu bazowego I przedziału medycznego ambulansu sanitarnego typu – C
atach -> I-i. 272 2012 Gorzyce, 02. 04. 2012 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
atach -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
atach -> Lp. Kod odpadu
atach -> ProtokóŁ 7/2011 z posiedzenia zarządu powiatu łAŃcuckiego z dnia 7 lutego 2011 r
atach -> ZamawiająCY: Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut
atach -> Starostwo Powiatowe w Łańcucie ul. Mickiewicza 2
atach -> Or-br. 0021 2013 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w Strzyżowie w okresie od 23 stycznia 2013 r do 19 lutego 2013 r oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie Panie Przewodniczący
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna