Zamawiający Nr przetarguPobieranie 127.26 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar127.26 Kb.
Zamawiający Nr przetargu: TT – 4/2010
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa

„Wolska Żelazna Brama”

00-864 Warszawa, ul. Krochmalna 32 ZATWIERDZAM

..................................................................................

Zarząd Spółdzielni

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Podstawa prawna : Regulamin SBM”WŻB” w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień na wykonanie prac remontowych, konserwacyjnych, usług lub realizacji dostaw.
Tryb postępowania : przetarg nieograniczony /negocjacje z ogłoszeniem/ zamówienie z wolnej ręki *
Rodzaj zamówienia : usługa / dostawa / roboty budowlane *
Wspólny słownik zamówień: CPV 71315410-6
Nazwa zamówienia :

Wykonywanie rocznych przeglądów kominiarskich i konserwacji przewodów wentylacji grawitacyjnej przez okres od 2010 do 2014 roku w budynkach SBM” Wolska Żelazna Brama” w Warszawie


Informacje o zamówieniu umieszczono :

 • na stronie internetowej SBM” WŻB” w dniu 20.04.2010 r.

 • na tablicy ogłoszeń w dniu 20.04.2010 r.

 • w prasie w zasięgu ogólnokrajowym (Gazeta Wyborcza - w dniu 20.04.2010 r.)

Autor(rzy) opracowania

Danuta Dziewońska ; Adam Rząca

.........................................................


Warszawa, dnia 15.04.2010 r.
*) niepotrzebne skreślić

INFORMACJE
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

  1. w zakresie proceduralnym - Marek Rośnierski tel. 22 624 57 91 pok. Nr 47 I p;

pon. i czw. godz. 1200 - 1700; wt., śr.; pt. 900 - 1500

  1. w zakresie merytorycznym - Adam Rząca tel. 22 624 57 91 wew. 121; pok. 48 I p;

pon. i czw. godz. 1200 - 1700; wt., śr.; pt. 900 - 1500


 1. SIWZ udostępniono na stronie internetowej Spółdzielni www.sbmwzb.pl.

SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego u osób wymienionych w pkt. 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 15,00 zł w kasie Spółdzielni.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Kalkulację ofertową, która stanowić będzie podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia umownego Wykonawcy, należy sporządzić bez dokonywania jakichkolwiek zmian.

 4. Zaleca się dokonanie wizji lokalnych przed przygotowaniem oferty.

 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia przez oferenta podwykonawców.

 6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyn.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Zamówienie obejmuje wykonywanie przeglądów kominiarskich i konserwacji przewodów wentylacji grawitacyjnej przez okres od 2010 do 2014 roku w budynkach SBM” WŻB” w Warszawie w dwóch fazach:

FAZA I : coroczne przeglądy kominiarskie przez 5 lat, polegające na sprawdzeniu drożności i szczelności kanałów wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach biurowych i technicznych atestowanym anemometrem wraz z dodatkowymi czynnościami:

   1. założeniem i prowadzeniem książki kominiarskiej budynku w celu uzyskania pisemnego potwierdzenia sprawdzenia drożności w kuchni i łazience przez właściciela lub użytkownika lokalu poprzez złożenie czytelnego podpisu,

   2. wykonanie inwentaryzacji rysunkowej wentylacji grawitacyjnej na rzucie dachu,

   3. sporządzenie opinii kominiarskiej na każdy budynek.

Prace przeglądowe z zakresu fazy 1 (zadanie podstawowe) będą przedmiotem umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą po rozstrzygnięciu niniejszego przetargu.

Efektem tego zadania ma być przede wszystkim ocena stanu technicznego badanych wentylacji grawitacyjnych, dokładny opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem sposobu ich usunięcia oraz wyraźne stwierdzenia dopuszczenia do dalszej eksploatacji.

FAZA 2 : usuwanie nieprawidłowości wykazanych w trakcie w/w przeglądów, takich jak:   1. nadmierne zabrudzenie kanałów matecznych – przez ich czyszczenie,

   2. niedrożność wentylacji grawitacyjnej – przez udrażnianie kanałów z naprawami ścian tzn. tynków, powłok, okładzin i przywróceniem stanu istniejącego,

   3. brak należytego ciągu – przez wykonanie montażu rur nasadowych izolowanych z turbo wentami,

   4. nieszczelności kanałów wentylacyjnych – przez szlamowanie kanałów.

   5. nieprawidłowe podłączenia przykanalików – przez ich przełączenie do właściwego pionu.


Prace z zakresu fazy 2 będą zlecane na zasadzie odrębnych umów i na podstawie wyceny wykazanych w przeglądzie kominiarskim usterek, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru Spółdzielni. Wycena zostanie dokonana na podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę (załącznik nr 4 do SIWZ).
Sposób wykonania, przebieg i ocena prac podlega kontroli i akceptacji służb technicznych SBM ”WŻB”.


  1. Zamówienie dotyczy budynków o następujących adresach:

PROSTA 2/14, WALICÓW 20, PERECA 2, PERECA 13/19, GRZYBOWSKA 30, GRZYBOWSKA 39, KROCHMALNA 2, KROCHMALNA 3, KROCHMALNA 32A, CHŁODNA 11, CHŁODNA 15, ŻELAZNA 58/62 ,PAWIA 26 oraz pawilon KROCHMALNA 32.


  1. Usługa wykonywana w budynkach Krochmalna 32 i 32A wymaga prowadzenia prac po uzgodnieniach z użytkownikami i w sposób dla nich mało uciążliwy.

II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
 1. Wymagany okres realizacji zamówienia w okresie rocznym –

od 01 lutego do 30 czerwca w każdym roku od 2011 do 2014 r., a w 2010 r. od dnia podpisania umowy do 30 października, w co najmniej 2 budynkach miesięcznie.

 1. W trakcie wykonywania prac należy wywiesić ogłoszenie Spółdzielni o ich wykonywaniu na danym budynku. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane za pośrednictwem administratora obiektu i inspektora budowlanego.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃI DOKUMENTÓW KONIECZNYCH DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.


 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

  4. posiadania dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej

  5. odbycia wizji lokalnej na obiektach.

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w terminie i w wysokości określonej w rozdz. V niniejszego SIWZ

 2. W celu wykazania spełnienia warunków, o których m.in. mowa w pkt. 1, Zamawiający żąda przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów do wypełnionego FORMULARZA OFERTOWEGO :

   1. FORMULARZ nr 1 – oświadczenie - o spełnieniu udziału w postępowaniu

   2. FORMULARZ nr 2 – oświadczenie - WYKAZ USŁUG – jako potwierdzenie spełnienia wymogu pkt. 1b) Zamawiający żąda wykazania co najmniej 3 zamówień ( z załączeniem referencji) o charakterze i zakresie porównywalnym z zakresem zamówienia SBM „WŻB”

   3. FORMULARZ nr 3 – oświadczenie – WYKAZ OSÓB jako potwierdzenie spełnienia wymogu pkt. 1c), zgodnie z Art. 62 pkt. 6 ustawy Prawo Budowlane. Zamawiający żąda wykazania co najmniej 1 osoby posiadającej świadectwo kwalifikacji MISTRZA KOMINIARSKIEGO

   4. FORMULARZ nr 4 – oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ i odbyciu wizji lokalnych.

   5. Załącznik nr 1 - Dowód wniesienia wadium.

   6. Załącznik nr 2 - Zaakceptowany wzór istotnych postanowień umownych.

   7. Załącznik nr 3 – Tabela pomocnicza – wycena przeglądów kominiarskich.

   8. Załącznik nr 4 – Tabela wartości prac do formularza ofertowego

   9. aktualny odpis z właściwego rejestru, (np. KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej), jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

   10. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

   11. aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzające , że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

 1. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(nych) przedstawiciela(li) Oferenta.

 2. Gdy przedstawiona kopia budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, jest nieczytelna, Zamawiający może zażądać oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

IV. INFORMACJE DODATKOWE.


1. Oferentom zaleca się dokładne zapoznanie się z SIWZ.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnienia niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął nie później niż 7 dni przed terminem składania ofert.

2. Pytania Zamawiający przyjmuje drogą pisemną ( fax, poczta, osobiście) na adres Zamawiającego.


 1. Zamawiający udzieloną odpowiedź przekazuje wszystkim uczestnikom postępowania bez

ujawnienia źródła zapytania i zamieszcza na stronie internetowej.

 1. W szczególnych przypadkach Zamawiający może modyfikować treść SIWZ przed upływem terminu

składania ofert. Nową SIWZ przekazuje Oferentom, którzy pobrali wersję podstawową i umieszcza

modyfikację na stronie internetowej. 1. Jeżeli w wyniku modyfikacji, okaże się że będzie niezbędny dodatkowy czas na sporządzenie Oferty , Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

 2. Zamawiający nie przewiduje zwołania Zebrania Oferentów.

V. WADIUM – wymagania.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w pieniądzu.

2. Wpłaty z podaniem numeru przetargu, należy dokonać przelewem na konto Spółdzielni BANK

PEKAO S.A. nr 77 1240 6247 1111 0000 4976 2615 lub wnieść gotówkę do kasy Spółdzielni.


 1. Kopie przelewu należy włożyć do oferty.

 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony Oferent, który nie wniesie

wadium.

5. Zamawiający dokona zwrotu wadium :

a) wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana.

b) Oferentowi, który wygrał przetarg, Zamawiający zwraca wadium po podpisaniu umowy.

c) Oferentowi, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert,

d) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent w odpowiedzi na wezwanie nie złożył

dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, o których mowa w rozdz. III pkt 3

6. Oferent, którego oferta została wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli :

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.


VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 45 dni

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oferent może na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą na okres nie dłuższy niż do 60 dni łącznie.

Odmowa wyrażenia zgody przez Oferenta nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie związania ofertą jest dopuszczalne z przedłużeniem okresu ważności wadium.


VII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami wyboru: 1. cena PRZEGLĄDU KOMINIARSKIEGO łącznie (suma wartości prac na wszystkich budynkach w okresie 5 lat) ( C1 )

- waga 50%

 1. cena CZYSZCZENIA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH (średnia cena jednostkowa z pięciu lat za 1mb kanału) (C2)

– waga 10%

 1. cena UDROŻNIENIA KANAŁÓW Z PRACAMI NAPRAWCZYMI (średnia cena jednostkowa z pięciu lat za 1mb kanału) (C3)

– waga 10%

 1. cena MONTAŻU RUR NASADOWYCH + TURBO WENT (średnia cena jednostkowa za 1kpl. -- z pięciu lat) (C4)

– waga 10%

 1. cena USZCZELNIENIA KANAŁÓW (średnia cena jednostkowa z pięciu lat za 1 m2 powierzchni uszczelnianej) (C5)

– waga 10%

 1. cena PRZEŁĄCZNIA DO WŁAŚCIWEGO PIONU (średnia cena jednostkowa z pięciu lat za 1 m2 powierzchni uszczelnianej) (C6)

– waga 10%

Najkorzystniejsza oferta otrzyma najwyższą ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza ilość punktów.

Ocena punktowa ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów, zostanie dokonana w oparciu o następujące zasady:

- w zakresie poszczególnego kryterium oferta może uzyskać odpowiednio i maksymalnie 50pkt (kryterium 1), 10pkt (kryterium 2,3,4,5,6).

- ocena punktowa będzie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

- ocena punktowa w zakresie poszczególnego kryterium będzie liczona wg wzoru:
C(n) = cena oferty najniższej x 100 pkt x waga (%)

cena oferty badanej


VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Oferta (formularz oferty) wraz z załączonymi dokumentami, oświadczeniami musi być

sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie w języku polskim, na maszynie,

komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę(by) upoważnioną(ne)

do reprezentowania Oferenta.

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.


 1. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji.

 2. Wszystkie poprawki dokonane w formie przekreślenia powinny zostać parafowane przez osobę(by) podpisującą(ce) ofertę.

 3. Zaleca się, aby oferta była trwale zszyta.

 4. Ofertę należy złożyć w kopercie nieprzezroczystej i zamkniętej szczelnie. Kopertę należy zaadresować. Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego oraz podać nr i tytuł przetargu. Należy również podać nazwę i adres Oferenta.

 5. Wszelkie zmiany lub wycofanie przed terminem składania ofert winny być pakowane i adresowane wg zasad jak wyżej.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.


1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 31 Ip. (sekretariat Zarządu).

2. Termin składania ofert upływa w dniu 06.05.2010 r. o godz. 1400.

W przesyłkach pocztowych Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego.

3. Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania . 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2010 r. o godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 30 Ip.

 2. Do wiadomości obecnych zostaną podane :

  1. nazwy i adresy siedzib Oferentów,

  2. ceny i terminy wykonania,

  3. okresy udzielonej gwarancji – podczas otwierania poszczególnych ofert.

  4. kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia – bezpośrednio przed otwarciem ofert.

 1. Otwarcie ofert jest jawne. Protokół z otwarcia ofert na pisemny wniosek Oferentów jest im przekazywany bez zwłoki.

X. SPOSÓB OCENY OFERT.


1. Zamawiający poprawi w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając Oferenta, których oferty będą

poprawione:

a) oczywiste pomyłki pisarskie

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w

treści oferty.


 1. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

 2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach gdy :

 1. jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

 4. zawiera błędy w obliczeniu ceny

 5. Oferent w terminie 3 dni od dnia doręczenia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 1c)

 6. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

   1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach:

   1. nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

   2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

   3. gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zmiany nie leży w interesie Spółdzielni, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

   4. gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą podpisanie ważnej umowy.

XI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.


Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru – uzyskała największą ilość punktów.
XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.


 1. Zamawiający będzie żądać od Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) przedstawionej w ofercie, liczonej za cały pięcioletni okres wykonywania przeglądów kominowych.

 2. Zabezpieczenie może być wniesione w następującej formie:

 1. w pieniądzu,

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 3. gwarancjach bankowych,

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

 1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób:

 1. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i przejęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego, tj. nie wcześniej niż w 2014 roku,

 2. 30% pozostałego zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 14 dni po upływie terminu gwarancji jakości.

 1. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, wpłaty z podaniem numeru przetargu, należy dokonać przelewem na konto Spółdzielni:

BANK PEKAO S.A. 77 1240 6247 1111 0000 4976 2615 lub wnieść gotówkę do kasy Spółdzielni.

 1. Zabezpieczenie należy wnieść i dostarczyć dowód wpłaty przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

XIII. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA I ZAWARCIE UMOWY.


1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia oferentów, którzy

złożyli oferty o wyborze, podając nazwę, siedzibę i adres oferenta, którego ofertę wybrano oraz

uzasadnienie jej wyboru.


 1. Informacje, o których mowa w pkt 1 zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.

 2. Z Oferentem, który wygrał przetarg, Zamawiający zawrze umowę we wskazanym miejscu i w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli Oferent, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy, albo nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej oceny.

XIV. PROTESTY I ODWOŁANIA.


1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów Regulaminu

SBM”WŻB” w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień na wykonanie prac remontowych,

konserwacyjnych lub realizacji dostaw, przysługuje środek odwoławczy w formie protestu.


 1. Protest przysługuje tylko uczestnikom postępowania, którzy złożyli ofertę.

 2. Protest nie przysługuje, gdy dotyczy:

 • SIWZ

 • wyboru trybu w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 • odrzucenia przez Spółdzielnię wszystkich ofert

 1. Protest Oferent składa w formie pisemnej na dziennik podawczy pocztą lub osobiście, w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania.

 2. Protest można wnieść przed zawarciem umowy z wybranym Oferentem.

 3. Protest Spółdzielnia rozpatruje w terminie 7 dni od daty złożenia, na rozprawie na posiedzeniu jawnym.

 4. Wpływ protestu wstrzymuje czynności związane z zawarciem umowy do chwili rozstrzygnięcia przez Zarząd Spółdzielni.

 5. Protest zostaje odrzucony gdy :

 1. naruszono termin jego wniesienia,

 2. wniesiono go po dacie zawarcia umowy.

 1. Jawność rozprawy, na którą Zarząd Spółdzielni zaprasza Oferentów dokonując ich powiadomienia na co najmniej 2 dni przed wyznaczonym terminem, może być wyłączona na wniosek Oferenta.

 2. Nieprawidłowe powiadomienie uczestnika postępowania powoduje odroczenie rozprawy, lecz nie wstrzymuje rozpoznania protestu.

 3. Od postanowienia Zarządu Spółdzielni nie przysługuje odwołanie.

O p r a c o w a ł S p r a w d z i ł

.............................................................. ..............................................................

podpis i pieczątka podpis i pieczątka


................................................... ...................., dnia ............................

pieczęć firmowa


OFERTA


Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa

„Wolska Żelazna Brama”

ul. Krochmalna 32

00-864 Warszawa


W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ........................................................... na Wykonywanie rocznych przeglądów kominiarskich i konserwacji przewodów wentylacji grawitacyjnej przez okres od 2010 do 2014 roku w budynkach SBM” Wolska Żelazna Brama” w Warszawie
Firma ....................................................................................................................................................................

( pełna nazwa firmy)


siedziba : ..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, powiat.


.................................................. .................................................... .................................................

telefon / telefax e-mail http


.................................................. ................................................... ................................................

NIP REGON KRS


będący płatnikiem podatku VAT, po zapoznaniu się ze SIWZ oferuje wykonanie:


   1. FAZY nr 1 zamówienia (wynagrodzenie pięcioletnie za przeglądy kominowe – przepisać wartość z wiersza 1; kol.9 - Tabeli z załącznika nr 4 do niniejszej oferty) za kwotę brutto: ........................................................................................................................................................................... zł (słownie : ..............................................................................................................................................................) w tym netto : ...................................................... zł ; VAT w wys. ..... %, tj. ................................................. zł

   2. FAZY nr 2 zamówienia w oparciu o następujące ceny jednostkowe (przepisać wartości z wierszy od 2 do 6; kol. – Tabeli z załącznika nr 4 do niniejszej oferty):

 1. Czyszczenie kanałów wentylacyjnych matecznych – brutto …………………………………zł/1mb

Słownie: ……………………………………………………………………………………….zł/1mb

 1. Udrożnienie kanałów wentylacyjnych – brutto …………………………………zł/1mb

Słownie: ……………………………………………………………………………………….zł/1mb

 1. Montaż rur nasadowych + turbo went - brutto ……………………………….....zł/1kpl

Słownie: ……………………………………………………………………………………….zł/1kpl

 1. Uszczelnienie kanałów wentylacyjnych - brutto ………………………………….zł/1m2

Słownie: ……………………………………………………………………………………….zł/1m2

 1. Przełączenia do właściwego pionu - brutto ………………………………….zł/1kpl

Słownie: ……………………………………………………………………………………….zł/1kpl


 1. Oferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 2. Przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki dotyczące terminów wykonywania zamówienia.

 3. Udzielamy ............................... okresu gwarancji na każdy roczny przegląd kominowy.

 4. Po zapoznaniu się z SIWZ oraz warunkami umownymi oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń.

 5. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą w okresie 45 dni, liczonym od następnego dnia po upływie terminu składania ofert.

 6. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, że wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie z załącznikami są prawdziwe.

 7. Wadium w kwocie ..................... zł (słownie : ................................................................................... ................................................................ zł ) zostało uiszczone w dniu ............................................ w formie pieniądza. Dokument wniesienia w załączeniu.

 8. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego i do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys. 5% ceny ofertowej brutto.


Załączniki do oferty :

 1. Formularz nr 1 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 2. Formularz nr 2 - oświadczenie WYKAZ USŁUG

 3. Formularz nr 3 – oświadczenie WYKAZ OSÓB

 4. Formularz nr 4 - oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ i dokonaniu wizji lokalnej

 5. Załącznik nr 1 - Dowód wniesienia wadium

 6. Załącznik nr 2 - Zaakceptowany wzór istotnych postanowień umownych

 7. Załącznik nr 3 – Tabela pomocnicza – wycena przeglądów kominiarskich

 8. Załącznik nr 4 – Tabela wartości prac do formularza ofertowego

......................................................................................................................................

(podpis/y, pieczątka/i osób upoważnionych do reprezentowania oferenta)
Formularz nr 1 do SIWZ / oferty

Nazwa oferenta ..................................................................................................................................................


Adres oferenta ....................................................................................................................................................
Zamówienie na ...................................................................................................................................................

(lub nr przetargu)OŚWIADCZENIE


o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym oświadczam, ze :
 1. Jestem (Jesteśmy) uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

 2. posiadam(y) uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia prac i czynności,

 3. dysponuję(my) niezbędną wiedzą i oświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi wykonać dane zamówienie,

 4. znajduję (my) się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 5. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania w rozumieniu jak w treści art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

............................................................................

podpis upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)

Warszawa, dnia ............................ 2010 r.


Formularz nr 3 do SIWZ / oferty
Nazwa oferenta ...................................................................................................................................................
Adres oferenta .....................................................................................................................................................
Zamówienie na .....................................................................................................................................................

WYKAZ OSÓB

Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia
L.p

StanowiskoImię i nazwiskoNr uprawnień zawodowych i zakres

Staż pracy

ogółem


1

Kierownik Grupy –

Mistrz kominiarski

2

PracownicyUWAGA: do powyższego wykazu winny być załączone KOPIE UPRAWNIEŃ .

..................................................................................

...................., dnia ............................. 2010r podpis upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)


Formularz nr 2 do SIWZ / oferty
Nazwa oferenta .......................................................................................................................................
Adres oferenta .........................................................................................................................................
Zamówienie na ........................................................................................................................................

( lub nr przetargu)WYKAZ USŁUG


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym oświadczam, że moja / nasza firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat następujące zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowego przetargu.

L. p

Nazwa zamawiającego

Adres,


którego dotyczyło zamówienie

Zakres prac


Wartość zamówienia


Całkowita wartość zamówieniaSiły własne

Podwykonawcy

1

2

3

4

5

6

7

Ogółem

Uwaga : należy załączyć referencje do wymaganej ilości pozycji. Referencje mogą być weryfikowane.


................., dnia .............................. 2010 r. ............................................................................

podpis upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)


Formularz nr 4 do SIWZ / oferty

Nazwa oferenta ..................................................................................................................................................


Adres oferenta ....................................................................................................................................................
Zamówienie na ...................................................................................................................................................

(lub nr przetargu)OŚWIADCZENIE


o zapoznaniu się z SIWZ i dokonaniu wizji lokalnej
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się szczegółowo z SIWZ oraz dokonałem(liśmy) wizji lokalnych w obiektach objętych niniejszym zamówieniem, poznałem(liśmy) wielkość i rodzaj budynków, ich wyposażenie i nie zgłaszam(my) zastrzeżeń do przekazanych przez SBM „WŻB” danych i informacji mających istotny wpływ na przygotowanie oferty i jej wyceny finansowej.

Moja(nasza) wycena finansowa zawiera wszystkie niezbędne działania i czynności konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.


............................................................................

podpis upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)

Warszawa, dnia ............................ 2010 r.


Załącznik nr 2 do SIWZ/oferty
Istotne postanowienia umowne

(na wykonanie usługi)

W dniu .................................... w Warszawie pomiędzy :

Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową „Wolska Żelazna Brama” z siedzibą w 00-864 Warszawie przy ul. Krochmalnej 32 zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym NIP 525-000-66-67 REGON 006225272,

reprezentowanym przez :

1. Andrzeja Cholewę – Prezesa Zarządu

2. Krzysztofa Kosteckiego – Członka Zarządu

a

....................................................................................................................................................................będącym płatnikiem VAT, NIP ........................................... , REGON : ..................................................

zwanym dalej Wykonawcą, działającym na podstawie .............................................................................

....................................................................................................................................................................

(wypis z KRS lub innego rejestru, umowa konsorcjalna, pełnomocnictwo)


, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy), reprezentowanym przez :

....................................................................................................................................................................

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ................................, została zawarta umowa następującej treści :
§ 1


 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na wykonywaniu rocznych przeglądów kominiarskich (faza 1) przez okres od 2010 do 2014 roku w budynkach SBM” Wolska Żelazna Brama” w Warszawie , zwaną dalej „usługą”.

 2. Strony przyjmują szczegółowy zakres wyżej wymienionej usługi :

Coroczne przeglądy kominiarskie przez 5 lat, polegające na sprawdzeniu czystości, ciągu, drożności i szczelności oraz prawidłowości podłączeń kanałów wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach biurowych i technicznych atestowanym anemometrem wraz z dodatkowymi czynnościami:

 1. założeniem i prowadzeniem książki kominiarskiej budynku w celu uzyskania pisemnego potwierdzenia sprawdzenia drożności w kuchni i łazience przez właściciela lub użytkownika lokalu poprzez złożenie czytelnego podpisu,

 2. wykonanie inwentaryzacji rysunkowej wentylacji grawitacyjnej na rzucie dachu,

 3. sporządzenie opinii kominiarskiej na każdy budynek z oceną stanu technicznego badanych wentylacji grawitacyjnych, z dokładnym opisem stwierdzonych nieprawidłowości i podaniem sposobu ich usunięcia oraz wyraźnym stwierdzeniem dopuszczenia do dalszej eksploatacji.

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących Polskich Norm oraz przepisów prawa, w szczególności Prawa Budowlanego, na warunkach ustalonych niniejszą umową.

 2. Faza nr 2, objęta tym samym postępowaniem, polegająca na czyszczeniu kanałów matecznych, udrażnianiu kanałów wentylacji grawitacyjnej z naprawami ścian tzn. tynków, powłok, okładzin i przywróceniem stanu istniejącego, wykonaniu montażu rur nasadowych izolowanych z turbo wentami, uszczelnianiu kanałów wentylacyjnych poprzez szlamowanie, będzie zlecana na podstawie odrębnych umów i w oparciu o wyceny wykazanych w przeglądzie kominiarskim usterek, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru Spółdzielni.

Wycena zostanie dokonana na podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

§ 2


 1. Przedstawicielem Wykonawcy jest ......................................................................................................

 2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru dokumentów rozliczeniowych jest kierownik Działu Technicznego lub inna osoba upoważniona przez Zarząd.

 3. Nadzór nad usługą przewidzianą niniejszą umową ze strony Zamawiającego prowadzić będzie inspektor nadzoru ...........................................................................................................................

 4. Realizacja usługi odbywać się będzie w obecności użytkowników w terminie wcześniej uzgodnionym w formie pisemnej.

§ 3

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę corocznie od 01 lutego do 30 czerwca w latach od 2011 do 2014 roku, a w roku 2010 od daty podpisania umowy do 30 października, z założeniem wykonywania przeglądu w jednym miesiącu w co najmniej dwóch budynkach.

 2. Wykonawca we współpracy z Działem Technicznym SBM „WŻB” opracuje roczny harmonogram usługi.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy : 1. udostępnienie lokali mieszkalnych i pomieszczeń,

 2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

 3. odbiór dokumentacji,

 4. zapłata umówionego wynagrodzenia za wykonane usługi, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 5

 1. Za wykonanie całości zamówienia Fazy nr 1 za okres 5-letni, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w formularzu oferty w pkt. I, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, na kwotę: ................................................................................................................................................................. zł (słownie : ..................................................................................................................................................)

w tym netto : .............................................. zł ; VAT w wys. ..... %, tj. .............................................. zł

 1. Strony przyjmują na okres 5 lat niezmienne ceny jednostkowe zadania wg Fazy nr 2, określone w formularzu oferty w pkt. II, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, w wysokości :

 1. Czyszczenie kanałów wentylacyjnych matecznych – brutto ……………………………zł/1mb

Słownie: ……………………………………………………………………………………….zł/1mb

 1. Udrożnienie kanałów wentylacyjnych – brutto ……………………………zł/1mb

Słownie: ……………………………………………………………………………………….zł/1mb

 1. Montaż rur nasadowych + turbo went - brutto ………………………….....zł/1kpl

Słownie: ……………………………………………………………………………………….zł/1kpl

 1. Uszczelnienie kanałów wentylacyjnych - brutto …………………………….zł/1m2

Słownie: ……………………………………………………………………………………….zł/1m2

 1. Przełączenie do właściwego pionu wentylacyjnego - brutto …………………………….zł/1kpl

Słownie: ……………………………………………………………………………………….zł/1kpl


 1. Powyższe ceny zawierają wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

 2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trakcie jej realizacji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (z zastrzeżeniem §11 ust.1b), odpowiadające stopniowi zaawansowania usług, stwierdzonemu protokołem sporządzonym przy udziale Przedstawicieli Zamawiającego.

§ 6

 1. Zapłata należności za wykonaną usługę w zakresie opisanym w §1 ust.2, zostanie dokonana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, po doręczeniu prawidłowo wystawionych faktur z załączonymi protokołami odbiorczymi z wykonanej usługi, podpisanymi przez komisję odbiorową.

 2. Wykonawca wystawi osobne faktury dla poszczególnych obiektów.

 3. Zamawiający będzie realizował faktury wystawiane dla grupy lub osobnej nieruchomości, opierając się na wartościach oferowanych w tabeli pomocniczej „Wycena przeglądów kominiarskich z podziałem na budynki” dołączonej przez Wykonawcę do Formularza ofertowego.

 4. Termin zapłaty faktur ustala się na 21 dni od dnia ich doręczenia.

 5. Za dzień zapłaty faktury Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.

 6. W przypadku zwłoki w płatności stosuje się odsetki w ustawowej wysokości.

§ 7

 1. Zamawiający dołącza dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) określonej w §5 ust.1 niniejszej umowy.

Dokument wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

 1. Zabezpieczenie wniesiono w następującej formie *):

  1. w pieniądzu,

  2. gwarancjach bankowych,

  3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

 2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób:

  1. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i przejęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego, tj. nie wcześniej niż w 2014 roku,

  2. 30% pozostałego zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 14 dni po upływie terminu gwarancji jakości.

 3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 8

Wykonawca udziela gwarancji na przeglądy przewodów wentylacyjnych przez cały okres obowiązywania umowy oraz na 12 m-cy po wykonaniu przeglądu w ostatnim budynku w roku 2014.


§ 9

Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.


§ 10

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy : 1. Wykonawca przerwał wykonanie usługi i udokumentowana, a nieusprawiedliwiona przerwa trwa dłużej niż 3 dni,

 2. wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne,

 3. Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie,

 4. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za wykonane usługi.

§ 11


 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 1. za zwłokę w terminowym realizowaniu zamówienia określonego w §3 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki potwierdzony przez Zamawiającego.

 2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego po przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w § 10 ust. 4) niniejszej umowy.

 2. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia.

 3. Strony mają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§15

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Zamawiający.


WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Załączniki :

a) załącznik nr 1 – dokument rejestrowy firmy

b) załącznik nr 2 – SIWZ

c) załącznik nr 3 – formularz OFERTY

d) załącznik nr 4 – dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia

należytego wykonania umowy


*) niepotrzebne skreślić

Pobieranie 127.26 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna