ZamawiająCY: Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 ŁańcutPobieranie 132.88 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar132.88 Kb.


ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie

ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut

tel. /fax (017) 225-30-61SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO I ODTWARZAJĄCEGOZawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)

INFORMACJE OGÓLNE

Rozdział I


 1. Opis sposobu przygotowania oferty

 2. Wymagania w zakresie składania ofert częściowych

 3. Informacja o zawarciu umowy ramowej

 4. Informacja o zamówieniach uzupełniających

 5. Wymagania w zakresie składania ofert wariantowych

 6. Termin wykonania zamówienia

 7. Opis warunków udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 8. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawcy, jakie powinna zawierać oferta w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 9. Informacja o sposobie porozumiewania z wykonawcami

 10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, oraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 12. Miejsce i termin składania ofert

 13. Wymagania dotyczące wadium

 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 15. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących siwz

 16. Termin, do którego oferent będzie zwią­zany złożoną ofertą

 17. Miejsce i termin otwarcia ofert

 18. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

 19. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 20. Informacja o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

 21. Przedstawiciele zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami

Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III – Formularz cenowy

Rozdział IV - Istotne postanowienia umowne

DRUK OFERTY

Załącznik nr 1 – oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 2 – oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychINFORMACJE OGÓLNE

 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro.

 2. Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

 3. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specy­fika­cję istotnych warunków zamówienia (siwz).

 4. Załączniki do siwz powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wy­jątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w siwz, bez dokonywania w nich zmian przez oferenta oraz dołączone do oferty. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy ofe­renta, wpisuje on “nie dotyczy”.

 5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Za­leca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygo­towania oferty oraz podpisania umowy.


ROZDZIAŁ I

I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta winna być sporządzona na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik do siwz.

 2. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami rozdz. I punktu VIII siwz.

 3. W przypadku, gdyby Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączał kopie jakiegoś dokumentu powyższa kopia winna być potwierdzona przez niego albo jego upoważnionego przedstawiciela.

 4. Każdy Wykonawca przedłoży nie więcej niż jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

 5. Oferta winna być sporządzona na piśmie w języku polskim.

 6. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym jako termin składania ofert.

 7. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 8. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

 9. Wszelkie miejsca, w których oferent na­niósł  zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę, wraz z pieczątką imienną oraz datą naniesienia zmiany.

Oferent winien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będą po­siadać oznaczenia:

oferta na przetarg nieograniczony na dostawę


sprzętu nagłaśniającego i odtwarzającego

nie otwierać przed 17.08.2006 r.” 1. Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać na­zwę i adres Wykonawcy, aby w przypadku stwier­dzenia wpłynięcia oferty po terminie otwarcia ofert można ją było odesłać, po upływie czasu przewidzianego na wniesienie protestu.

 2. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

 3. Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie ter­minu składania ofert.


II. WYMAGANIA W ZAKRESIE SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.


III. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w rozumieniu art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych.


IV. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.


V. WYMAGANIA W ZAKRESIE SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.


VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać terminie do 15 września 2006 r.


VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

 1. złożą ofertę z wymaganymi dokumentami, załącznikami, oświadczeniami oraz zaświadczeniami,

 2. złożą ofertę zgodną w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami siwz oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych,

 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na co najmniej 24 miesiące.

 4. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.


VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY, JAKIE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży w ofercie następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt.1-3,

 2. Oświadczenie wykonawcy że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

 5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

 6. Wykaz co najmniej 2 wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

Jednocześnie wraz z ofertą należy złożyć:

 1. Zaparafowane Istotne postanowienia umowne.

 2. Opis oferowanego sprzętu ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia parametrów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły "spełnia - nie spełnia" na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń.


IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (na adres 37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 70/26) lub faksem


(na numer 17 225 3061).

2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez Zamawiającego lub Wykonawcę faksem, każda ze stron na żądanie drugiej jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i w przypadku żądania drugiej strony została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4. Protest należy wnieść na piśmie. Dopuszczalne jest wniesienie protestu również faksem , jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘ­DZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNA­CZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryte­riami:

cena znaczenie 100 %

 1. Kryterium stanowi kryterium mierzalne, będzie oceniane w skali od 0 do 100 pkt, obliczane jako:

(cena oferty najniższej x 100) : cena oferty badanej = liczba punktów

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która w wyniku wyliczenia uzyska największą liczbę punktów.


XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:

Oferent określi cenę za przedmiot zamówienia, która stanowi cenę oferty, sumując cenę urządzenia oraz czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia.

 1. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny, w sposób określony w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Nie wyrażenie zgody przez Wykonawcę na poprawienie oczywistej omyłki spowoduje odrzucenie jego oferty.

 3. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o naniesionych poprawkach.

 4. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny lub omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 88 zostanie odrzucona.

 5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w walucie polskiej.


XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w PZOPP w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70/26,
  37-100 Łańcut, pokój nr 4 (główny księgowy) nie później niż do 17.08.2006 r. do godz. 1300.

 2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powy­żej zostaną zwrócone Wykonawcy nie otwarte.


XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY


Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTY­CZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, je­żeli wniosek wpłynie do niego na nie mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz.


 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może modyfikować treść siwz.

 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przy­gotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian.

 4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.


XVI. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄ­ZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

 2. W przypadku wniesienia protestu na czynności Zamawiającego po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.


XVII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 17.08.2006 r. o godz. 1330 w  Powiatowym Zespole Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut


XVIII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

 1. Otwarcie ofert jest jawne.

 2. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wnio­sek Zamawiający prześle mu informację zawierającą dane odczytane w trakcie otwarcia ofert.

 3. Podczas otwierania kopert z ofertami, Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców i ceny ofertowe oraz inne szczegóły, odpowiednio do przedmiotu zamówienia.

 4. Koperty oznaczone “WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

 5. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert w celu stwierdzenia liczby ważnych ofert. W przypadku gdyby nie wpłynęła ani jedna ważna oferta przetarg zostanie unieważniony.

 6. Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych warunków zamó­wienia oraz naruszać zasady ustawy o zamówieniach publicznych zostaną przez za­mawiającego odrzucone.

 7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzie­lenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 8. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada za­sa­dom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu­blicz­nych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


PROTEST


 1. Wykonawca może wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

 2. Protest należy wnieść na piśmie. Dopuszczalne jest wniesienie protestu również faksem lub drogą elektroniczną, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

 3. Protest należy wnieść zgodnie z postanowieniami art. 180 i kolejnych ustawy Prawo zamówień publicznych.


ODWOŁANIE

 1. Na zasadach określonych w art. 184 i kolejnych ustawy Prawo zamówień publicznych od rozstrzygnięcia protestu przysługuje od­wołanie.


SKARGA DO SĄDU

 1. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.

 2. Skargę wnosi się zgodnie z postanowieniami art. 194 i kolejnych ustawy Prawo zamówień publicznych.


XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jeśli Zamawiający wniesienie takiego zabezpieczenia przewiduje.


XXI. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są:


Dyrektor PZOPP w Łańcucie, tel. 0-17 225 30 61

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził:

DYREKTOR PZOPP

Łańcut, 09.08.2006 r.ROZDZIAŁ II


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiot zamówienia
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zamówienia:

32342400-6

Sprzęt nagłaśniający

32342420-2

Studyjne konsole mikserskie

32340000-8

Mikrofony i głośniki

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu nagłaśniającego i odtwarzającego.
I ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY


Nazwa sprzętu

Charakterystyka/Dane techniczne

Ilość sztuk

Kolumna pełnopasmowa

Pasywna kolumna dwudrożna o mocy 350 W RMS i oporności 8 Ohm, specjalnej konstrukcji horn, tytanowy driver wysokotonowy o średnicy 1.75", 15" głośnik niskotonowy, który posiada specjalną, odporną na wysoką temperaturę, wewnętrzną i zewnętrzną owijkę, bardzo duże maksymalne wychylenie membrany, wyważone ergonomiczne uchwyty, niezależne elektroniczne zabezpieczenia obu głośników. Promieniowanie H90st. - V40st., pasmo 55Hz - 20 kHz, max. SPL 127 dB,

4

Kolumna basowa

Pasywna kolumna niskotonowa o mocy 500 W RMS i oporności 8 Ohm, 18" głośnik niskotonowy, który posiada specjalną, odporną na wysoką temperaturę, wewnętrzną i zewnętrzną owijkę, bardzo duże maksymalne wychylenie membrany, wyważone ergonomiczne uchwyty, elektroniczne zabezpieczenie głośnika, pasmo 38Hz - 360 kHz, max. SPL 122 dB,

4

Końcówka

mocy


2 × 700W

Końcówka mocy 2x700W; każdy kanał ma posiadać przestrajany (do 170Hz) filtr górnoprzepustowy; stosowaną do głośników wysokotonowych przestrajaną equalizację AIR (zakres od 2kHz do 6kHz); wejściowe gniazda symetryczne (XLR); symetryczne (jack TRS) oraz gniazda thru (XLR); wbudowany przełączany crossover (12dB/Oct) z wyborem częstotliwości (63Hz; 125Hz) umożliwiający stosowanie końcówki do zasilania subwoofera; diodowe mierniki poziomu; diody temperatury oraz pracujących zabezpieczeń; niski poziom szumów i zniekształceń; wbudowany automatyczny limiter z możliwością wyłączenia; złącza głośnikowe Speakon oraz zaciski; nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne zapewniające optymalną temperaturę; wielostopniowe systemy zabezpieczające; ciche włączanie i wyłączanie końcówki; 2 x 300W RMS (8 Ohm); 2 x 500W RMS (4 Ohm); 2 x 700W RMS (2 Ohm); 1000W (8 Ohm bridge); 1400W RMS (4 Ohm bridge).

2

Końcówka

mocy


2 × 400W

Końcówka mocy 2x400W; każdy kanał ma posiadać przestrajany (do 170Hz) filtr górnoprzepustowy; stosowany do głośników wysokotonowych przestrajaną equalizację AIR (zakres od 2kHz do 6kHz); wejściowe gniazda symetryczne (XLR); symetryczne (jack TRS) oraz gniazda thru (XLR); diodowe mierniki poziomu; diody temperatury oraz pracujących zabezpieczeń; wyjątkowo niski poziom szumów i zniekształceń; wbudowany automatyczny limiter z możliwością wyłączenia; złącza głośnikowe jack (TRS) oraz zaciski; nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne zapewniające optymalną temperaturę; wielostopniowe systemy zabezpieczaące; ciche włączanie i wyłączanie końcówki; 2 x 140W RMS (8 Ohm); 2 x 275W RMS (4 Ohm); 2 x 400W RMS (2 Ohm); 550W (8 Ohm bridge); 800W RMS (4 Ohm bridge).

2

Kable głośnikowe


Spełniające wymogi obciążenia mocy kolumn głośnikowych.

komplet

Kolumny głośnikowe, końcówki mocy, mikser i akcesoria tworzą całość zamówienia kompletu aparatury nagłaśniającej.

II AKCESORIA


Nazwa sprzętu

Charakterystyka/Dane techniczne

Ilość sztuk

MIKSER


28-kanałowa

(24 mono/ 2 stereo),Konsoleta 28-kanałowa (24 mono / 2 stereo), wyposażona w niesymetryczne i symetryczne wejścia z zasilaniem Phantom, 4-pasmowy korektor na każdym kanale, 100-milimetrowe tłumiki suwakowe, 4 szyny Aux, korektor i cyfrowy procesor efektów w sekcji Master.

Charakterystyka częstotliwościowa: 20 Hz-30 kHz (+/-0,5 dB) • Kanały wejściowe: 28 (24 mono / 2 stereo)

 • Wejścia: Jack, XLR, +48V Phantom, 100 Hz High Pass Filter

 • Korekcja: 4-pasmowa (LF, HF, HM - reg. częstotliwość, LM)

 • Punkty insertowe na kanałach i sumie

 • Szyny Aux: 4

 • Wyjścia: Main, Mono, Record (analogowe i cyfrowe S/PDIF)

 • Sekcja główna: 4-pasmowy korektor, 12-segmentowe wskaźniki, 100 Hz Low Pass Filter, wyjście słuchawkowe, gniazdo lampy, etc.

 • Cyfrowy procesor efektów (16 programów + kombinacje); możliwość współpracy z procesorem zewnętrznym

1

Mikrofon dynamiczny

 • Wyrównane, poszerzone pasmo przenoszenia

 • Jednorodna superkardioidalna charakterystyka kierunkowa

 • Pneumatyczne zawieszenie elastyczne.

 • Pasmo przenoszenia: 50 do 16000 Hz.

5

MULTICORE
(na bębnie)

MULTICORE K28C30D
ilość kanałów: 28 (24xIN, 4 × RETURN),
złącza: XLR,
długość: 30 m

1

Odtwarzacz CD

 • Format odtwarzania:

 • DVD-Audio, DVD-Video, DVD-RAM/DVD-R, DVD-RW, DVD+R/DVD+RW

 • DVD+R DL/DVD-R DL, VCD, SVCD, CD, CD-R/RW

 • HighMAT (Level 2)

 • WMA

 • Pliki MP3, Pliki JPEG, HDCD, MPEG4, DivX

 • Obsługiwane standardy PAL 625/50, PAL 525/60, NTSC
  VIDEO:

 • Przetwornik D/A video 108 MHz/12-bitowy

 • Konwersja do standardu HD (High Definition)

 • Technologia HD Enhancer

 • Zaawansowane skanowanie progresywne

 • Automatyczny i regulowany zoom

 • Cyfrowa redukcja szumów

 • Tryby obrazu

 • Regulacja obrazu

 • Wybór monitora

 • Możliowość wyboru wyjścia NTSC
  AUDIO

 • Przetwornik D/A audio 192 kHz/24 bitowy

 • Multi Re-Master

 • Poprawianie jakości dźwięku

 • Tryb nocny, Tryb H-Bass TV

 • Dekoder DTS, Dekoder Dolby Digital

 • Zaawansowany surround

 • Funkcja zwiększania słyszalności dialogów

 • Dźwięk dookólny w słuchawkach (V.S.S)

 • Kompresja zakresu dynamiki

 • FUNKCJA UŁATWIAJĄCA OBSŁUGĘ

 • Poprawianie obrazu uruchamiane jednym przyciskiem

 • Kontrola szybkości odtwarzania płyt DVD-RAM

 • Funkcja bezpośredniego dostępu, odtwarzanie z listy (DVD-RAM). szybkie i wolne odtwarzanie audio
1Mini Dysk

Segmentowy odtwarzacz MiniDisc

nagrywająco - odtwarzający

Klasa QS

Wyświetlacz z dwiema liniami tekstu

Cyfrowa regulacja poziomu nagrywania

Konwerter częstotliwości próbkowania

Rozbudowane możliwości edycyjne


MD LP2/LP4

ATRAC-R


C/A Current Pulse

A/C 24 bit

Transformator R-core

Możliwość nagrywania MONO - podwójny czas nagrywania

Programowalny

Wejście optyczne

Automatyczne numerowanie

Edycja TOC

Time machine 6 sek

Funkcja Un-Do1

Statyw mikrofonowy

Profesjonalny statyw mikrofonowy wykonany z rur stalowych i aluminiowych odlewów. Teleskopowe ramię statywu.
Uniwersalna i stabilna konstrukcja.

 • Wysokość: 950-1550mm

 • Ramię: 530-880mm

 • Materiał: stal/aluminium

 • Pokrywany proszkowo

5

Kabel mikrofonowy

Hall kabel mikrofonowy z końcówkami typu XLR 10 m długości, kolor czarny

Podwójnie izolowany i podwójnie ekranowany w celu przenoszenia sygnału czystego, poprzez eliminację szumów i przydźwięku sieci. • Lutowane połączenia zalane plastikiem na sztywno, tworząc niezniszczalne, wewnętrzne jądro wtyku.

 • Delikatny, elastyczny polimer tworzący zewnętrzną powłokę wtyku, wymodelowaną w wygodny uchwyt według zasad ergonomii.

 • Twarda, trwale osadzona obudowa wtyku.

 • Bardzo mocna powłoka kabla z elastycznego polimeru trwała i odporna na przetarcia.

 • Żyły przewodów, wykonane z najwyższej jakości miedzi.Wewnętrzna izolacja przewodów ze spienionego polietylenu.

 • Bardzo mocny ekran, wykonany z powlekanej miedzianej plecionki.

50 m

ROZDZIAŁ III

FORMULARZ CENOWY

Nazwa sprzętu

Ilość sztuk

Cena brutto

1 szt.

Wartość brutto

Kolumna pełnopasmowa

4Kolumna basowa

4Końcówka

Mocy 2 × 700W2Końcówka

Mocy 2 × 400W2


Kable głośnikowe


komplet


MIKSER


28-kanałowa

(24 mono/ 2 stereo),1Mikrofon dynamiczny

5MULTICORE
(na bębnie)

1Odtwarzacz CD

1Mini Dysk

1Statyw mikrofonowy

5Kabel mikrofonowy

50 mRAZEM
Podpisano

(upoważniony przedstawiciel oferenta)


ROZDZIAŁ IV
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY


 1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu nagłaśniającego i odtwarzającego.

 2. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 15 września 2006 r.

 3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………...

 4. Kwota, o której mowa w ust. 1 zawiera obowiązujący podatek 22 % Vat.

 5. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po jego wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego na podstawie protokołu końcowego odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

 6. Termin płatności faktur wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

 7. Zamawiający przeprowadzi odbiór przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym przez strony.

 8. Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt gwarancji i wyda Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne.

 9. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowań stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które od­powiada Wykonawca, w wysokości 5 % całkowitej kwoty za wykonanie przed­miotu zamówienia,

b) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki od całkowitej kwoty za przedmiot zamówienia.


 1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

 2. Wszelkie zmiany umowy odbywać się będą w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel oferenta)
OFERTA
Nazwa i adres siedziby oferenta, numer telefonu, faxu, adres e-mail ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Do: nazwa i siedziba zamawiającegoPowiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70/26,
37-100 Łańcut,

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu nagłaśniającego i odtwarzającego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:


1. Cena sumaryczna wykonania przedmiotu zamówienia o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia wynosi ....................................................... zł z VAT,

(słownie ...................................................................................................................)

2. Wykonawca udziela ......... gwarancji (minimum 2 lata).

3. Prace będą wykonane w terminie do 15.09.2006 r.

4. Oświadczamy, że uważamy się związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w siwz.

5. Oświadczamy, że zawarty w siwz pro­jekt umowy zostały przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w miejscu i ter­minie wyznaczonym przez zamawiającego.

6. Oświadczamy, że oferowany przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

Załącznikami do niniejszej oferty są:


 1. ..................................................................

 2. ..................................................................

 3. ..................................................................

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel oferenta)Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE W TRYBIE art. 22 ust. 1 pkt. 1-3

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nazwa i adres oferenta

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Oświadczam, że jestem Wykonawcą który: 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia działalności obejmującej przedmiot zamówienia,

 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel oferenta)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE W TRYBIE art. 24 ust. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa i adres oferenta .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Oświadczam, że jestem Wykonawcą, który nie podlega wykluczeniu z postępowania i wobec którego nie zachodzi żadna z niżej wymienionych okoliczności, gdyż nie należę do:


 1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

 2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

 3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 4. osób fizycznych, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie kazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 8. osób prawnych, których członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 9. podmiotów zbiorowych, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Podpisano
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)


: bip -> atach
atach -> Rady powiatu łAŃcuckiego
atach -> Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stolarki okiennej w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu. Zamawiający
atach -> Załącznik nr 7 do siwz (załącznik nr do umowy) warunki techniczne dla samochodu bazowego I przedziału medycznego ambulansu sanitarnego typu – C
atach -> I-i. 272 2012 Gorzyce, 02. 04. 2012 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
atach -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
atach -> Lp. Kod odpadu
atach -> ProtokóŁ 7/2011 z posiedzenia zarządu powiatu łAŃcuckiego z dnia 7 lutego 2011 r
atach -> Starostwo Powiatowe w Łańcucie ul. Mickiewicza 2
atach -> Or-br. 0021 2013 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w Strzyżowie w okresie od 23 stycznia 2013 r do 19 lutego 2013 r oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie Panie Przewodniczący
atach -> Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 21 grudnia 2011 r do 14 lutego 2012 r. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w okresie od 21 grudnia 2011 r do 14 lutego 2012 r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna