ZamawiającyPobieranie 0.71 Mb.
Strona1/7
Data28.04.2016
Rozmiar0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ZAMAWIAJĄCY - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Oddział Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych, Opole /45-081/, ul. Piastowska 18-20,

tel.: 77 4540-223; 77 4540-240

NIP: 754-11-38-050 , Regon: 531632298,

Konto Bankowe:

Bank Zachodni WBK S.A. I o/ Opole 62 1090 2138 0000 0005 5600 0447

Adres strony internetowej: www.wbp.opole.pl„SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA”

Nr sprawy: DUS/OA/ 9 /2010

Przedmiot zamówienia: „Digitalizacja Regionalnych Zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”.CPV 72.31.00.00.-1; 72.25.20.00.-6

PRZETARG OGŁOSZONO:

 • w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15.09.2010 roku - adres strony: www.portal.uzp.gov.pl,
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.09.2010 r.

 • w Internecie na stronie www.wbp.opole.pl w dniu 15.09. 2010 r.

TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości nie przekraczającej kwot określonych, na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Zatwierdzam: …………….……………..........

Opole, wrzesień 2010 r.
ROZDZIAŁ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
I.1. Informacje ogólne:

 1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

 2. Ilekroć w Specyfikacji jest mowa o „Wykonawcy”, zgodnie z art. 2 ust. 11 ustawy, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

 3. W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane złożenie przez Wykonawcę wadium. Wykonawca, którego oferta będzie wybrana w niniejszym postępowaniu, nie będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. W ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 5. Oferta oraz wszelkie załączniki do niej, oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca, w szczególności nie może zastrzec nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę (wykonawcy zamówienia), a także zawartych w ofertach: ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności.I.2.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1.  Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja wybranych zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu z XIX i XX wieku. Wykaz zbiorów znajduje się w załączniku Nr 1 do SIWZ.

2.  Digitalizacji mają zostać poddane księgi (książki i czasopisma śląskie XIX i XX w, starodruki, rękopisy) zszyte, oprawne oraz poszyty, - zawierające łącznie 249 000 skanów. Na przyjęty przez Zamawiającego skan mogą składać się dwie strony formatu A4 (skanowanie rozkładówkami) lub jedna A3 tak, aby format A3 został maksymalnie wypełniony.

3. Razem z dokumentami Wykonawcy przekazane zostaną wszystkie niezbędne informacje dotyczące identyfikacji obiektów.

4.  Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje: profesjonalne zapakowanie wszystkich zbiorów, transport, skanowanie dokumentów, nadanie plikom indywidualnych nazw, zapis zeskanowanych plików na nośniku, kontrola merytoryczna i jakościowa, wykonanie ewentualnych poprawek. Skany należy przygotować:

a)  w postaci plików w formacie TIFF, z rozdzielczością 300 dpi (książki i czasopisma z XIX i XX wieku) i 600 dpi (starodruki i rękopisy, w kolorze, z obramowaniem wokół skanowanego obiektu wielkości 1 cm

b) wymagania odnośnie nośników danych (2 komplety, tj. kopia podstawowa i kopia zapasowa)

- Dysk HDD, interfejs S-ATA II

- format wielkości 3,5”

- pojemność min. 500 max. 1000GB

- MTBF 1200000

- wilgotność (dysk odłączony) – 5-95%

- Linear Shock (dysk odłączony) – 300 G

- 2 kieszenie na dysk 3,5” – interfejs E-SATA oraz USB 2.0  


 • ilość dysków HDD w zależności od pojemności  danych, zapisanie na oddzielnych dyskach:

 1. książek i czasopism;

 2. starodruków i rękopisów;

  5. Każdy numer czasopisma ma być zapisany w osobnym pliku. Dołączone do oryginału wkładki, dodatki, plany itp. zapisane mają być każdy osobno jako jeden skan . 

6. Usługa digitalizacji ma być wykonana przy użyciu odpowiedniego sprzętu, to jest skanera, który pozwoli na prawidłową realizację zamówienia, w tym:

a)  skanowanie zbiorów zszytych i oprawnych  w różnym stanie zachowania,  przy użyciu skanera z kołyską,

b) skanowanie przy użyciu zimnego oświetlenia, pozbawionego promieniowania UV, bezpiecznego dla papieru,

c)  skanowanie z szybą bądź bez szyby, w zależności od stanu zachowania skanowanego oryginału i jego grubości,

d)  skanowanie i czytelny zapis planów, rysunków, tabel i fotografii zamieszczonych w zbiorach,

e)  plik 24 bitowy kolor z opcją 256 odcieni szarości dla zbiorów czarno- białych.

7.  Z uwagi na niejednolity strukturowo materiał (różny stan zachowania papieru i druku) i co za tym idzie możliwość wystąpienia pewnych utrudnień w trakcie skanowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania stanu wykonania przedmiotu zamówienia i przedstawiania swoich uwag i zaleceń. Wszystkie uwagi i zalecenia przekazywane będą Wykonawcy na piśmie, przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę.

8.  Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania przebiegu prac z przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca ma prawo na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, zwracać się do Zamawiającego z pytaniami lub propozycjami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia. Realizacja wszelkich, uwzględnionych propozycji i zaleceń nie może mieć wpływu na zmianę ceny za wykonanie zamówienia, przedstawionej przez Wykonawcę w ofercie.

9. Wykonawca odpowiada za zachowanie powierzonych obiektów (całkowite zniszczenie, uszkodzenie lub zaginięcie).

10. Wykonawca zrealizuje zamówienie własnym sprzętem i przy użyciu własnych środków, których koszt wliczony ma być w cenę usługi.

11. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, na minimum 36 miesiące.

 

I.3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w zakresie obejmującym zamówienie;

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym akceptują 14 dniowy termin płatności faktur przez Zamawiającego;

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych art.24 ust.1.

Ocenę spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzi Komisja Przetargowa Zamawiającego – na podstawie złożonych oświadczeń (zał. Nr 3 i 4 do formularza oferty) oraz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków – wymienionych w punkcie I.4 niniejszej Specyfikacji wg metody spełnia/ nie spełnia.

Przy dokonywaniu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym analizowane będą wymienione w punkcie I.4 oświadczenia i dokumenty - pod względem kompletności, zawartości merytorycznej oraz wiarygodności.


W przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Ofertę podmiotu, który został wykluczony z postępowania uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
I.4. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym.
Na podstawie art. 26 ust. 2 oraz art. 44 ustawy, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817) Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:


 1. Oświadczenia o spełnianiu wymaganych warunków określonych w treści art. 22 ust. 1 ustawy oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik Nr 3 do formularza oferty).

 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się złożenie kopii tego dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem w sposób określony w punkcie I.5.13 niniejszej Specyfikacji.

 3. Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 4. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług dla potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt I.3. p.pkt 2), Zamawiający żąda przedłożenia wykazu wykonanych lub wykonywanych prac o porównywalnym charakterze dla przedmiotu zamówienia, zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), wykonania co najmniej 3 zamówień , polegających na digitalizacji zbiorów bibliotecznych (skanowanie i zapis cyfrowy na nośniku), o wartości każdego zamówienia minimum 100 000,00 zł . Wykaz powinien zawierać wartość brutto tych zamówień, datę wykonania i nazwę odbiorców wg. załączonego wzoru (załącznik Nr 4 do formularza oferty) oraz dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Brak choćby jednego z wymaganych dokumentów wymienionych powyżej, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, chyba że zajdą okoliczności o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy.


Wszystkie wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia wymagają formy pisemnej i muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (podpis i imienna pieczęć z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”) przez osobę wymienioną w wykazie osób upoważnionych do składania woli w imieniu Wykonawcy lub osobę posiadającą pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisania oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości co do jej prawdziwości.


I.5. Opis sposobu przygotowania i składania ofert.
1. Wykonawca składa wypełnioną i podpisaną ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji oraz dokumenty wymienione w punkcie I.4.

2. Oferta musi zostać opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji.

3. Zamówienie obejmuje przedmiot określony szczegółowo w pkt. I.2. wraz z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Wykonawca składa bezwarunkową ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Tylko taka oferta będzie podlegać ocenie Zamawiającego.

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta, która nie będzie dotyczyła całego zakresu zamówienia zostanie odrzucona jako sprzeczna z treścią Specyfikacji.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych (przewidujących odmienny niż określony w niniejszej Specyfikacji sposób wykonania zamówienia).

6. Wykonawca nie może złożyć kilku alternatywnych ofert. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty warunkowej bądź zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność ich treści. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

8. Wszystkie formularze powinny być wypełnione wg wskazówek zawartych w niniejszej Specyfikacji.

9. Oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami punktu I.5.1 niniejszej Specyfikacji.

10. Wskazane jest by oferta była w całości spięta lub zszyta w sposób trwały uniemożliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie.

11. Wszystkie strony oferty zawierające treść (wraz z załącznikami) muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (wymienione w dokumencie potwierdzającym status prawny firmy lub posiadające pełnomocnictwo) oraz winne być opieczętowane pieczęciami firmowymi – dotyczy to również wszystkich załączników. Wskazane jest by wszystkie strony oferty (wraz z załącznikami) zawierające treść były ponumerowane. W przypadku dołączenia do oferty dokumentu w formie oryginału Wykonawca musi go również podpisać.

12 . Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, do oferty musi być dołączone prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie o ile umocowanie takie nie wynika z treści dokumentu rejestrowego, o którym mowa

w punkcie I.4.2.

13. W przypadku gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię jakiegoś dokumentu, każda strona tej kopi (zawierająca treść) winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez upełno- mocnionego przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w punkcie I.5.11.

14. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia i oznaczonej:


 • firmą (nazwiskiem) i adresem Wykonawcy, aby można było ją odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej spóźnienia,

 • zaadresowaną: „Wojewódzka Biblioteka Publiczna”, 45-081 Opole, ul. Piastowska 18-20” z dopiskiem Przetarg – "Digitalizacja regionalnych zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu"


14.1. Na ofertę składają się:

a) Wypełniony Formularz oferty ;

b) Wypis z rejestru działalności lub inny dokument;

c) Zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek US i podatku ZUS, KRUS;

d) Oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy (załącznik nr 3);

e) Akceptowana umowa ;

f) Wykaz usług (zał. Nr 4);

g) Pełnomocnictwo obowiązkowe dla konsorcjum lub jeśli Wykonawca ustanowił pełnomocnika.


15. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie u Zamawiającego: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, 45-081 Opole, ul Piastowska 20, w terminie do 23.09.2010 r. do godz. 10.00
16. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

17. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską. 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom .

19. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

20. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie takie musi być oznaczone jak w pkt. I.5.14 oraz dodatkowo opatrzone dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

21. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
Oferty sporządzone niezgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie I.5 zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy - jako sprzeczne z treścią „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.

I.6. Termin wykonania zamówienia.


Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 09 grudnia 2010 roku.


1.7. Kryteria oceny ofert.


1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie niżej podanym kryterium i jego znaczeniem:

Kryterium : Cena ofertowa (brutto) za całość zamówienia - 100%


L.p.

Kryterium

Waga

Maksymalna ilość punktów


1

Cena

100%

100pkt
 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, nie podlegającą odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów C, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej punktów.
 1. Ocena ofert zostanie wyliczona wg wzoru:

najniższa cena x 100 pkt x 100 %

Liczba punktów C = -----------------------------------------------

cena badanej oferty x 100 %


Ocenę ofert przeprowadzi komisja przetargowa Zamawiającego.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy PZP oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

5. Wyniki działań matematycznych zaokrąglane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Jeżeli w wyżej wymieniony sposób nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego w tym wezwaniu. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach.

7. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający nie skorzysta z możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy.  1. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej.

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien podać na formularzu cenę ofertową za wykonanie całości przedmiotu zamówienia - ryczałtową, kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

2. Wykonawca składa tylko jedna ofertę i oferuje tylko jedna cenę.

3. Cena oferty musi obejmować pełny zakres usług określonych w punkcie I.2 niniejszej specyfikacji i powinna uwzględniać również wszystkie dodatkowe koszty mające na nią wpływ np. transportu, ubezpieczenia, gwarancji i tp..

4. Cena nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 ze zm.).

5. Jeżeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce upusty cenowe to proponując je Zamawiającemu w

ofercie, musi już uwzględnić je w cenie.

6. Cena oferty winna być podana w złotych polskich netto oraz brutto (z uwzględnieniem należnego VAT),cyfrowo i słownie.

7. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i nie będzie podlegała jakimkolwiek zmianom.


 1. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.


I. 9 Sposób porozumiewania się z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1.Zamawiający ustala, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i zapytania do niniejszej Specyfikacji oraz wyjaśnienia dotyczące tych zapytań Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem ( bez potrzeby potwierdzenia ich pismem).

Jeżeli przekazanie następuje faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej, potwierdza fakt otrzymania dokumentu. Numer faksu Zamawiającego: 77- 454-5416.


Uwaga: Powyższe ustalenie nie dotyczy sytuacji opisanej punkcie I.5.20 niniejszej Specyfikacji – wycofania lub zmiany (przed upływem terminu składania ofert) złożonej oferty. Powiadomienie w takiej sprawie Wykonawca musi złożyć pisemnie.
2. W przypadku pisemnego występowania do Zamawiającego, korespondencję można składać osobiście w sekretariacie Zamawiającego lub przesłać na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 45-081 Opole, ul. Piastowska 18-20, z dopiskiem „Przetarg – "Digitalizacja regionalnych zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu"

3. Przekazane dokumenty uważane będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”. Wyjaśnienia treści Specyfikacji udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie – art.38 ust. 1 - 2.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonane w ten sposób modyfikacje Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację. Staną się one integralną częścią Specyfikacji. Treść modyfikacji zostanie również opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści Specyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał Specyfikację. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie również udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

7. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniane będą wymagane dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem: www.wbp.opole.pl.: przetargi
przetargi -> Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
przetargi -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
przetargi -> Lokalizacja
przetargi -> Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012
przetargi -> Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
przetargi -> Przedmiot oferty
przetargi -> Część siwz III opis przedmiotu zamówienia
przetargi -> Formularz wyceny dla częŚĆi V dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
przetargi -> ZAŁĄcznik numer 4 do siwz formularz cenowy
przetargi -> Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera

Pobieranie 0.71 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna