Zamawiający


I.10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z WykonawcamiPobieranie 0.71 Mb.
Strona2/7
Data28.04.2016
Rozmiar0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


I.10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1.Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
 • Mirosława Koćwin – w zakresie przedmiotu zamówienia tel.: 77 4066 441, faks: 77 454 5416

w godz. od. 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku;

 • Zdzisława Jura - w zakresie procedury ustawy PZP tel. 77 4066 464

w godz. od 8.00 do 14.00 (poniedziałek, środa, piątek).
Pisemnie na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, 45-081 Opole ul. Piastowska 18-20, (Sekretariat).

Faks : 77 4545-416;


I.11. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


I.12. Otwarcie i ocena ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 23.09.2010 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Piastowska 20 w Opolu, (sala narad - przyziemie Pałacyku).

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Po otwarciu każdej złożonej w terminie oferty, nastąpi odczytanie nazwy (firmy) i adresu (siedziby) Wykonawcy, którego oferta została otwarta, a także zaoferowane: cena ofertowa za wykonanie zamówienia, termin wykonania zamówienia i warunki płatności.

4. Otwarcie ofert jest jawne, a Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5. W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, ceny tych ofert, terminy wykonania zamówienia, i warunki płatności.

6. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, oferty są jawne od chwili ich otwarcia, przy czym zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy - nie będą ujawniane przez Zamawiającego informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

7. W części niejawnej przetargu oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym oraz pod względem zgodności treści oferty z treścią „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” i zostanie dokonana ich ocena. W części niejawnej bierze udział tylko Komisja Przetargowa.

8. W przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2, ustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę z ubiegania się o udzielenie zamówienia. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę podmiotu, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą.

9. Zamawiający, zgodnie art. 87 ust.2, poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10. Zamawiający, zgodnie z art. 89 ustawy, odrzuci ofertę jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że:


  1. jest niezgodna z ustawą,

  2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,

  3. j ej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozu­mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie zaproszonego do składania ofert;

  6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,

  7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

  8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.I.13. Zakończenie postępowania oraz formalności, jakich Wykonawca musi dopełnić w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

 1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, udzieli zamówienia (w formie pisemnej umowy) Wykonawcy, który spełni wszystkie przedstawione w niniejszej Specyfikacji wymagania oraz, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.

 2. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania faxem Wykonawcom, którzy złożyli oferty zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą (określonego w punkcie I.11), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2.

 3. Projekt wyżej wymienionej umowy znajduje się w rozdziale II niniejszej Specyfikacji. W przypadku wyboru oferty złożonej przez dwa lub więcej podmioty występujące wspólnie, w umowie ponadto zostaną zawarte zapisy zapewniające, że:

- wszyscy partnerzy będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,

- Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie „konsorcjum”. 1. Zgodnie z art.92 ust.1 ustawy, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.


Niezależnie od tego, powyższe informacje zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego (www.wbp.opole.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.


 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która będzie najkorzystniejsza, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

 2. Podpisanie umowy odbędzie się w terminie i w miejscu określonym przez Zamawiającego.

7. Ogłoszenie o zawarciu umowy, wraz z uzasadnieniem wyboru Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej (www.wbp.opole.pl).


: przetargi
przetargi -> Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
przetargi -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
przetargi -> Lokalizacja
przetargi -> Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012
przetargi -> Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
przetargi -> Przedmiot oferty
przetargi -> Część siwz III opis przedmiotu zamówienia
przetargi -> Formularz wyceny dla częŚĆi V dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
przetargi -> ZAŁĄcznik numer 4 do siwz formularz cenowy
przetargi -> Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera

Pobieranie 0.71 Mb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna