Zamawiający


I.14. Sposób otrzymania „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”Pobieranie 0.71 Mb.
Strona3/7
Data28.04.2016
Rozmiar0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

I.14. Sposób otrzymania „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.


1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 5 w godz. 8.00-15.00 na wniosek Wykonawcy przekazany pisemnie lub faksem (numer faksu: 77 – 4545416), Zamawiający prześle Specyfikację na jego adres.

2. Ponadto, Specyfikacja będzie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego (www.wbp.opole.pl) od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

  1. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
 1. Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ich interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zn.) przysługuje prawo odwołania.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego.
I.16. Postanowienia końcowe.

1. W przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy, Zamawiający unieważni przedmiotowe postępowanie i powiadomi o tym Wykonawców na zasadach określonych w art. 93 ust.3 ustawy.

2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych kosztów - do wysokości uzasadnionych kosztów przygotowania i złożenia oferty.

3. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej Specyfikacji, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze. zm.).


I.17. Załączniki do SIWZ:


 1. Wykaz zbiorów do digitalizacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu (zał. nr 1),

 2. Formularz oferty (zał. nr 2),

 3. Oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy Pzp (zał. nr 3);

 4. Projekt umowy;

 5. Wykaz usług w ostatnich 3 latach (zał. nr 4);


I.18 Dokumenty które należy złożyć przez Wykonawcę:


 1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty (zał. nr 2);

 2. Wypis z rejestru działalności lub inny dokument;

 3. Zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek US i podatku ZUS, KRUS;

 4. Oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy Pzp (zał. nr 3);

 5. Akceptowany projekt umowa;

 6. Wykaz usług (zał. Nr 4);

7. Pełnomocnictwo obowiązkowe dla konsorcjum lub jeśli Wykonawca ustanowił pełnomocnika.

ROZDZIAŁ II - PROJEKT UMOWY
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z niniejszym projektem.

U M O W A
Zawarta w Opolu w dniu ............................. 2010 roku, pomiędzy:

Wojewódzką Biblioteką Publiczną z siedzibą w Opolu /45-081/ przy ul. Piastowskiej 18-20,

NIP: 754-11-38-050, reprezentowana przez:


.....................................................................................................................................................

zwana w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a
firmą:

........................................................................................................................................................

......

z siedziba w ................. przy ul. ............................., zarejestrowana w ................................ podnumerem ............................................, NIP........................................, reprezentowana przez:

...................................................................................................... zwana dalej Wykonawca,

zwanymi łącznie Stronami,

o następującej treści:Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu

nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

§1

1. Przedmiotem Umowy jest digitalizacja regionalnych zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu zgodnie z załączonym wykazem.

2. Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach

Programu Dziedzictwo Narodowe, Priorytet: Zasoby cyfrowe.§2

1. Wykonawca oświadcza, ze posiada wszelkie uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przedstawioną ofertą przetargową,

zasadami uczciwego kupiectwa, należytą starannością i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz normami.

3. Dokumenty przeznaczone do skanowania zostaną dostarczone i odebrane przez Wykonawcę, co zostanie

potwierdzone stosownym Protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez strony Umowy.

4. Z uwagi na niejednolity strukturowo materiał (różny stan zachowania papieru i druku) i co za tym idzie

możliwość wystąpienia pewnych utrudnień w trakcie skanowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do

sprawdzania stanu wykonania przedmiotu zamówienia i przedstawiania swoich uwag i zaleceń.

Wszystkie uwagi i zalecenia przekazywane będą Wykonawcy na piśmie, przez upoważniona przez

Zamawiającego osobę.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo stałego dostępu do przekazanych zbiorów i kontroli przebiegu

realizacji przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca ma prawo na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, zwracać się do

Zamawiającego z pytaniami lub propozycjami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia. Realizacja

wszelkich, uwzględnionych propozycji i zaleceń nie może mieć wpływu na zmianę ceny za wykonanie

Wykonawca zamówienia, przedstawionej przez Wykonawcę w ofercie.
§3

Termin realizacji: od dnia zawarcia niniejszej Umowy do 09 grudnia 2010 r.


§4

1. Reprezentantem Zamawiającego dla celów związanych z realizacja postanowień niniejszej umowy jest

mgr Mirosława Koćwin - Kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych, tel. 077 4066441.

2. Reprezentantem Wykonawcy dla celów związanych z realizacja postanowień niniejszej umowy jest

...................................................................... tel. .........................

§5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy począwszy

od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru prac, o którym mowa w § 2 pkt 3 Umowy.

2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o wykryciu wad. W przypadku

stwierdzenia wad dostarczonych skanów, Wykonawca zobowiązuje się do ich powtórnego wykonania, w

terminie 7 dni, nowych wolnych od wad, a w przypadku braku takiej możliwości zwrotu uiszczonej za

nie należności.

3. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność materialną za powstałe szkody wskutek jego działania lub

zaniechania w trakcie realizacji niniejszej Umowy.

4. Odpowiedzialność polega na pokryciu kosztów naprawy i rekonstrukcji dokumentów lub wypłacie

stosownego odszkodowania.

5. Wycena powstałych szkód zostanie dokonana przez rzeczoznawców wskazanych przez strony umowy.

6. Zgłoszenie usterek może nastąpić drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy

........................................, lub faksem na numer faksu Wykonawcy .........................................


§6

1. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy wyniesie:

Łącznie z podatkiem VAT (brutto): ........................ ..........................zł (słownie: ..............................
…....................................................................................................................... złotych)
Łączna wartość netto: …...................................................zł.
2. Cena za realizację przedmiotu zamówienia obejmuje: profesjonalny transport, skanowanie dokumentów, nadanie plikom indywidualnych nazw, zapis zeskanowanych plików na nośnikach, kontrolę merytoryczną

i jakościową, wykonanie ewentualnych poprawek, opakowanie, opisanie nalepek na opakowaniu

plastikowym oraz wszystkie koszty dodatkowe poniesione przez Wykonawcę na realizację niniejszego zamówienia .

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 nastąpi na postawie faktury VAT wystawionej przez

Wykonawce, w terminie 14 dni od jej otrzymania, przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokolarne potwierdzenie wykonania prac i ich odbioru pod

względem jakościowym i ilościowym Protokołem odbioru prac.

5. Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych

odsetek.
§7

1. Wykonawca z chwila podpisania przez strony Protokołu odbioru prac przenosi na Zamawiającego, w

ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 pkt. 1 prawa autorskie, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2006 r. nr 90 poz. 631 z pózn. zm.).

2. Zamawiający ma wyłączne prawo do korzystania, rozporządzania, rozpowszechniania oraz

opracowywania dzieł, otrzymanych w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy na wszystkich

polach eksploatacji.
§8

1. Za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy Strony zastrzegają możliwość naliczenia kar

umownych:

a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 %

kwoty określonej w § 6 ust.1,

2. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia

o którym mowa w § 6 ust.1, za każdy dzień opóźnienia.

b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 %

kwoty określonej w § 6 ust.1. Kara umowna z tego tytułu nie może być naliczona jeżeli odstąpienie

od umowy przez Zamawiającego nastąpiło z przyczyn wskazanych w § 9 pkt.1,

2. Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Stronom przysługuje

odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.

3. Kary umowne należne Zamawiającemu na podstawie postanowień niniejszej umowy mogą zostać

potracone z należności Wykonawcy wymienionej w § 6 ust.1 lub będą płatne odrębnie na podstawie noty

obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

4. Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania określonych usług.


§9

1. Zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie mona było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, a postanowienie § 8 ust.1b nie

maja zastosowania.

2. Niezależnie od sytuacji unormowanej w art. 145 Pzp, Zamawiającemu przysługuje prawo do

natychmiastowego odstąpienia od Umowy:

1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie przez okres

kolejnych 2 dni, bez uzasadnionych przyczyn,

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swe umowne obowiązki bez należytej staranności, w sposób

zakwestionowany przez Zamawiającego i gdy mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, w

wyznaczonym terminie, nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków,

3) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie swoich obowiązków

umownych i przerwa ta trwa dłużej ni 2 dni, a Wykonawca nie kontynuuje prac, pomimo wezwania

Zamawiającego złożonego na piśmie.

3. Odstąpienie od Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej przez złożenie oświadczenia

drugiej stronie.
§10

Zamawiający nie dopuszcza dokonywania żadnych zmian postanowień niniejszej Umowy.


§11

1. Spory na tle stosowania postanowień niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać

polubownie.

2. W razie niemożności znalezienia kompromisu w sposób opisany powyżej w ust.1 właściwym dla

rozstrzygnięcia sporu będzie rzeczowo właściwy sąd siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umowa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy

Prawo zamówień publicznych.


 1. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron.


ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Nr sprawy: DUS/OA/9/2010Załącznik nr 1 do SIWZ

Wykaz pozycji przygotowanych do digitalizacji  565 pozycji  249 000 skanów

 Książki śląskie XIX I XX wiek, starodruki i rękopisy.     
Lp

Sygn. Ś

Pozycja

Liczba skanów

1

214

Friedrich der Grosse : König von Preussen : ein Leben und Wirken nebst einer gedrängten Geschihte des siebenjährigen Krieges für Leser aller Stände nach den besten Quellen historisch=biographisch bearbeitet von ... / Theobald Chauber. Stuttgart : J. Scheible's Buchhandlung, 1834. - 586 s. ; 20 cm.

306

2

1909

Das Glatzer Land und Volk : mit 6 Skizzen und 69 photographischen Ansichten von ... / P. Richter.
Neurode : E. Rose, 1914. - 167 s. ; 20 cm.

87

3

1966

Die Gegenreformation in Schlesien / Heinrich Ziegler. Halle : Verein für Reformationsgeschichte, 1888. - 157 s. ; 23 cm.
(Schrifren des Vereins für Reformationsgeschichte ; nr 24)

90

4

1969

Deutschland Oesterreich-Ungarn Polen : ein Beitrag zur Lösung der polnischen Frage / A. Napieralski.
Beuthen : "Katolik", 1918. - 27 s. ; 20 cm.

19

5

1995

Illustrierter Führer durch Neustadt in Oberschlesien und Umgebung mit Ausflügen in die Sudeten.
Leipzig : Woerl's Reisebücher Verl., 1907. - 24 s. ; 15 cm. (Woerl's Reisehandbücher)

45

6

1996

Veröffentlichungen über Kindernot und Kinderschutz in Schlesien, H. 2 : Erweiterter Geschäftsbericht über das Jahr
1912. Breslau : Selbstverl. des Vereins, 1913. - 56 s. ; 23 cm.

36

7

2005

Jerzy Kardynał Kopp : książę-biskup wrocławski (1887-1914) / Augustyn Arndt.
[B.m.] : [b.w.] (Wrocław : Schlesische Volkszeitung), 1914. - 32 s. : il. ; 22 cm.

23

8

2066

La question de Silesie : extrait de la Revue "Polonia" / Henri Grappin.
Paris : Agence Polonaise de Presse, 1916. - 38 s. ; 19 cm.

47

9

2091

Die Reformation in Liegnitz : Festschrift zur 400=jähr. Gedenkfeier der deutschen Reformation den evangelischen
Gemeinden von Liegnitz. 2 Tl. / dargeboten von F. Bahlow. Liegnitz : [b.w.](Druck : Krumbhaar), 1918. - s. 53-192 ; 23 cm.
Sonderabdr.: Mitteilungen des Geschichts- und Altertums=Vereins zu Liegnitz

77

10

2187

Die polnische Frage im Hause der Abgeordneten des preussischen Landtages zu Berlin nach stenographischen
Berichten. Posen : Gebr. Winiewicz, 1917. - 126 s. ; 20 cm.

69

11

2198

Einleitung zum Bericht des Provinzial-Konservators der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien über die Tätigkeit
vom 1. Januar 1913 bis 31. Dezember 1914. Breslau : [b.w.] (Druck Grass, Barth & Comp.), [1914]. - 11 s. ; 23 cm.

13

12

2211/VII

Verhandlungen der ... ordentlichen Schlesischen Provinzial=Synode zu Breslau. 7 : vom 28 November bis 9
December 1893. Breslau : O. Gutsmann, 1894. - 676 s. ; 22 cm.

349

13

2211/VIII

Verhandlungen der ... ordentlichen Schlesischen Provinzial=Synode zu Breslau. 8 : vom 24. November bis 4.
December 1896. Breslau : O. Gutsmann, 1897. - 556 s. ; 22 cm.

289

14

2211/X

Verhandlungen der ... ordentlichen Schlesischen Provinzial=Synode zu Breslau. 10 : vom 14. bis 25. Oktober 1902.
Breslau : O. Gutsmann, 1903. - 623 s. ; 22 cm.

323

15

2211/XIII

Verhandlungen der ... ordentlichen Schlesischen Provinzial=Synode zu Breslau. 13 : vom 17. bis 27. Oktober 1911.
Breslau : O. Gutsmann, 1912. - 719 s. ; 22 cm.

371

16

2211/XVI

Verhandlungen der ... ordentlichen Schlesischen Provinzial=Synode zu Breslau. 16 : vom 30. November bis
8. Dezember 1920. Breslau : O. Gutsmann, 1926. - 86 s. ; 22 cm.

52

17

2221

Matka Boża : die Votivkirche der Mutter Gottes in Altendorf / eine Erzählung aus dem Volksmunde von Hugo
Sterba. Ratibor : J. Schimitzek, 1908. - 57 s. ; 20 cm.

38

18

2227/III

Bericht des Provinzial-Konservators der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien über die Tätigkeit
vom 1. Januar 1911 bis 31. Dezember 1912, erstattet an die Provinzial-Kommission zur Erhaltung und Erforschung der
Denkmäler Schlesiens.Breslau : Grass, Barth & Comp., 1913. - 55 s. ; 25 cm. (Veröffentlichungen der Provinzial-Kommission zur Erhaltung und Erforschung der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien ; 9)

41

19

2227/IV

Bericht des Provinzial-Konservators der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien über die Tätigkeit
vom 1. Januar 1913 bis 31. Dezember 1914 erstattet an die Provinzial-Kommission zur Erhaltung und Erforschung der
Denkmäler Schlesien. Breslau : Grass, Barth & Comp., 1915. - 63 s. ; 25 cm.(Veröffentlichungen der Provinzial-Kommission zur
Erhaltung und Erforschung der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien ; 10)

46

20

2232

Geschichte der Pfarrkirche St. Maria / Anton Jendrzejczyk. [Oppeln] : [b.w.], [po 1900]. - 20 s. ; 20 cm.

13

21

2242

Die katholische Pfarrkirche zu Ratibor : baulich und geschichtlich geschildert : mit Grundriss und Ansichten /
Hermann Schaffer. - 2. vervollst. Ausg. Ratibor : Im Verlage der Literatischen Bruderschaft, 1905. - 54 s., [5] k. tabl. ; 24 cm.

44

22

2288

Mein Oberschlesien : Skizzen und Geschichten / Valeska Bethusy-Huc.
Kattowitz : Gebrüder Böhm, 1912. - 207 s. : il., fot., portr. ; 19 cm.

114

23

2338/I

Breslauer philologische Abhandlungen. Bd.1, H.1-4 / Konrad Zacher [i in.]. Breslau : W. Koebner, 1887. - Wiele liczb. ; 22 cm.

243

24

2338/II

Breslauer philologische Abhandlungen. Bd.2, H.1-4 / Fridericus Wilhelm [i in.]. Breslau : W. Koebner, 1887-1888. - Wiele liczb. ; 22 cm.

256

25

2338/III

Breslauer philologische Abhandlungen. Bd.3, H.1-5 / Paulus Habel [i in.]. Breslau : W. Koebner, 1888. - Wiele liczb. ; 22 cm.

253

26

2338/IV

Breslauer philologische Abhandlungen. Bd.4, H.1-4 / Maximilianus Goldstaub [i in.]. Breslau : W. Koebner, 1889. - Wiele liczb. ; 22 cm.

238

27

2404

Das Arbeiterwohnungswesen in der Oberschlesien Montanindustrie : zum XII. Allgemeinen Deutschen
Bergmannstage Breslau 1913 / Oberschlesischen Berg und Hüttenmännischen Verein ; Bearb. von Kurt Seidl. Kattowitz : Oberschlesischer Berg- und Hüttenmännischer Verein, 1913. - 117 s. : il. ; 26 cm.

68

28

2739

Die Pest in Breslau : Erzählung für Volk und Jugend / Wilhelm Herchenbach. Regensburg : G. J. Manz, 1861. - 163 s. ; 17 cm.

91

29

2741/I

Humoristische Erzählungen in schlesischer Mundart. Bd.1. Quietschvergnügt : Humoresken in schlesischer
Mundart / Hermann Bauch; Hermann Bauch. - 6. Aufl. Breslau : F. Goerlich, [1910]. - 173 s. ; 18 cm

95

30

2743/V

Erzählungen und Gedichte in schlesischer Mundart. Bd.5. Uff'm Durfe is schien : Heiteres und Ernstes im
schlesischer Mundart / Hermann Bauch. - 2. Aufl. Breslau : F. Goerlich, [po 1900]. - 104 s. ; 18 cm.

61

31

2743/VI

Erzählungen und Gedichte in schlesischer Mundart. Bd.6. Plomp uff de Staadt! : Heiteres und Ernstes in
schlesischer Mundart. - 2. Aufl. Breslau : F. Goerlich, [po 1900]. - 100 s. ; 18 cm.

61

32

2743/VII

Erzählungen und Gedichte in schlesischer Mundart. Bd.7. Schläsch ihs Trumpf! : Heiteres und Ernstes in
schlesischer Mundart / Hermann Bauch. Breslau : F. Goerlich, [po 1900]. - 101 s. ; 18 cm.

57

33

2756

Inschriften für Grabdenkmäler / zsgest. D. Decke, Kuhnert.
Breslau : Im Selbstverl., [ok.1916]. - 20 s. ; 24 cm.(Flugschrift des Schlesischen Bundes für Heimatschutz ; 4)

16

34

2759

Die Kirchenbücher Schlesiens beider Confessionen / Hrsg. vom für Geschichte und Alterthum Schlesiens Verein. Breslau : E. Wohlfarth, 1902. - 79 s. ; 22 cm.

52

35

2760

Tabellarisch-chartographische Uebersicht sämtlicher Kirchensysteme in Schlesien / ausgest. ... von Friedrich Gottlob Eduard Anders. Breslau : W. G. Korn, 1861. - 98 s. ; 23 cm. Zawiera : 1. Allgemeine Kirchen-Tabelle von Schlesien, 2. Allgemeine Kirchen-Charte von Schlesien

57

36

2773

Chronik von Lähn und Burg Lähnhaus am Bober : urkundliche Beiträge zur Geschichte der Städte,
Ritterburgen, Fürsten und Adelsgeschlechter Schlesiens / A. Knoblich. Breslau : G. P. Aderholz, 1863. - 260 s. ; 18 cm.

141

37

2775

Das Riesengebirge Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem Glatzer und Waldenburger Gebirge : praktischer Reiseführer / bear. von Siegfried Beck. - 21. Aufl. Berlin : A. Goldschmidt, 1909-1910. - 208 s. ; 16 cm.(Griebens Reiseführer ; Bd. 18)

135

38

2778

Lesebuch für Schlesien : Einbändige Ausgabe für die Mittel= und Oberstufe einfacher katholischer Volksschulen. Breslau : F. Hirt, 1910. - 528 s. ; 22 cm. F.Hirts Deutsches Lesebuch. Ausg. G Für die Pro- vinz Schlesien

272

39

2871

Die ehemalige Dominikaner=Kirche, jetzt Kuratial= Kirche zu Ratibor, baulich und geschichtlich geschildert
von ... / Hermann Schaffer. Ratibor : [b.w.](Druck. J. Schimitzel), 1895. - 12 s. ; 23 cm.

12

40

2953

Geologischer Führer in das Riesengebirge / Georg Gürich. Berlin : Verl. von Gebrüder Borntraeger, 1900. - 301 s.;16 cm. Sammlung geologischer Führer 6

166

41

2990

Schlesische Gedichte / Karl von Holtei. - 25. Aufl. Schweidnitz : L. Heege, [ok.1880]. - 332, IV s. ; 18 cm.

178

42

3056

Nasi mandaryni i ich cele / Kasper Zubowski. Wrocław : C. H. Storch, 1850. - 35 s. ; 17 cm.

24

43

3060

Rys dziejów księstwa oświęcimskiego i zatorskiego / Jan Nepomucen Gątkowski.
Lwów : nakł. autora, 1867. - 123 s. ; 21 cm.

86

44

3299

Kurzer Abriss der Familiengeschichte / derer Otto Studnitz. Breslau : C. Dülfer, po 1889. - 83 s., [6] k. tabl. ; 25 cm.

67

45

3646

Hirtenbrief erlassen zum Beginn der heiligen Fastenzeit des Jahres 1917 = O rex gloriae, veni cum pace! / Adolf
(Fürstbischof). Breslau : Schlesische Volkszeitung, 1917. - 30 s. ; 23 cm.

19

46

3647

Meine Reise nach Galizien, Oesterreich=Schlesien und Böhmen / Wilhelm von Gaertner.
Breslau : W. G. Korn, 1890. - 22 s. ; 21 cm.

18

47

3664

Nowo wydany kancyonał pruski zawierający w sobie wybór pieśni starych i nowych w ziemi pruskiey i
brandenburskiey zwyczaynych, z wyrokami Pisma S. nad każdą pieśnią : z gorliwymi modlitwami kościelnemi,
pospolitemi i osobliwemi ... Królewiec : [b.w.] (Druk. Hartung), 1903. - 852, 64 s. ; 17 cm.

420

48

3672

Próbki dobrey litteratury wieku szesnastego.T.1 (Mikołaj Rej), T.2 (Jana Kochanowskiego) / przez autorkę
"Pamiątki po dobrey matce" / Klementyna Hoffmanowa. Wrocław : Z. Schletter, 1838-1842. - 136, 201 s. ; 15 cm.
(Nowa Biblioteczka Poświęcona Dzieciom i Młodym Panienkom ; t.3,4) 2 t. w 1 wol.

292

49

3673

Die künstlerische Leistung des deutschen Ostens / Hubert Schrade. Berlin : Propyläen Verl., [1913]. - s. 532-584, [3] k. tabl.
: il. ; 26 cm. Sonderdr. aus Der deutsche Osten / hrsg. von K. E. Thalheim u. A. Hillen Ziegfeld

35

50

3681

Geschichten das sind warhafftige, und über alle Massen possierliche oder anmuthige Fratzen, von dem wunderbarlichen, sehr alten u. weitbeschrienen Gespenste dem Rübezahl : welches sich auf den Gebürgen in Schlesien u. Böhmen zum öfftern in mannigfaltiger Gestalt ... / Johannes Praetorius. - Nunmehro aber für den curiösen Liebhaber auffs Neue an Tag gegeben. Leipzig : Insel Verlag, 1908. - 122 s. ; 23 cm

69

51

3699

Geschichte der Malteserkommende Glatz (1183-1627). T. 1 : Von der Gründung bis zur Husitenzeit / Franz Sauermann.
Glatz : L. Schirmer, 1909. - 57 s., [1] k. mapa ; 22 cm. (Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des
Königl. kath. Gymnasiums zu Glatz)

36

52

3746

Städte-Lexikon des deutschen Reichs ... / Auf Grund amtlicher Materialien bearb. von E. H. Petzold.
Bischofswerda : E. H. Petzold, 1901. - XXIV, 129 s.

83

53

3759

Das polnische Gemeinwesen im preussischen Staat : die Polenfrage / Ludwig Bernhard.
Leipzig : Duncker & Humblot, 1907. - X, 686 s., 2 k. mapy ; 22 cm.

356

54

3797/I-II

Pisma ... z portretem autora. T. 1 / Zygmunt Krasiński. Mikołów, Częstochowa : K. Miarka, 1912. - 415 s., [1]
k. portr. ; 16 cm. Współopr. z T. 2

380

55

3797/III-IV

Pisma ... z portretem autora. T. 3 / Zygmunt Krasiński. Mikołów, Częstochowa : K. Miarka, 1912. - 4 t. w 2
wol. ; 16 cm. Współopr. z t. 4

358

56

3809

Die Polen-Not im Deutschen Osten : Studien zur Polenfrage / Wilhelm Massow. Berlin : A. Duncker, 1903. - 428 s. ; 22 cm.

222

57

3876

Gedenkblätter zur Erinnerung an die Einweihung der Barbara=Kirche in Breslau am Sonntag Invocavit, dem
27.Februar 1898 (nach der 1897/8 erfolgten Instandsetzung der inneren Räume und der Orgel).
Breslau : Verl. der Evangelischen Buchhandlung, 1898. - 18 s. ; 23 cm.

15

58

3896

Lesebuch für die Oberklassen katholischer Volksschulen der Provinz Schlesien. Ausgabe A.
Dortmund : W. Crüwell, 1917. - 575 s. ; 21 cm.

304

59

4017

Korespondencya Juliusza Słowackiego to jest Listy do matki i wszystkie inne : wydanie zupełne pierwsze
ilustrowane w setną rocznicę narodzin poety / Juliusz Słowacki ; zebrał Kamil Juliusz Kantak.
Mikołów ; Warszawa : K. Miarka, 1910. - 383, 419 s. ; 16 cm. T.1 i 2 w 1 wol.

246

60

4054

Weg zum Himmel : katholisches Gebet- und Gesangbuch / hrsg. Ludwig Skowronek. - 4. verm. Aufl.
Ratibor : Katholische Verlagsanstalt, 1908. - 800 s. ; 12 cm.

408

61

4058

Sammlung der in der Stadt Beuthen Ob.=Schl. gültigen Polizei-Verordnungen, Ortsstatute und sonstigen
polizeilichen Vorschriften / zsgest. u. hrsg. von F. Bender. Beuthen : Th. Kirsch, 1896. - VII, 336 s. ; 18 cm.

178

62

4062

Unrichtigkeiten in der schlesischen Geschichte und ihre Berichtigung nebst einem vorangestellten kurzen Abrisse
der schlesischen Geschichte / Heinrich Schubert. Breslau : Priebatsch Buchh., 1905. - 23 s. ; 22 cm.

19

: przetargi
przetargi -> Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
przetargi -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
przetargi -> Lokalizacja
przetargi -> Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012
przetargi -> Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
przetargi -> Przedmiot oferty
przetargi -> Część siwz III opis przedmiotu zamówienia
przetargi -> Formularz wyceny dla częŚĆi V dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
przetargi -> ZAŁĄcznik numer 4 do siwz formularz cenowy
przetargi -> Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera

Pobieranie 0.71 Mb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna