Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczyPobieranie 24.58 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar24.58 Kb.
Warszawa: dostawa odżywek i materiałów opatrunkowych dla Polskiego Związku Judo
Numer ogłoszenia: 73253 - 2009; data zamieszczenia: 08.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Związek Judo , ul. Racławicka 132, 02-634 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 6460156, faks 0-22 6465750.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzjudo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Polski Związek Sportowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa odżywek i materiałów opatrunkowych dla Polskiego Związku Judo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa dla Polskiego Związku Judo wyłącznie odżywek o terminie ważności lub przydatności do spożycia nie krótszym niż 12 (dwanaście) miesięcy, które zostały poddane analizie w laboratoriach akredytowanych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) i posiadają aktualne raporty z tych analiz, a także materiały opatrunkowe i środki do masażu, w ilościach przedstawionych poniżej. L.p Nazwa Ilość op. ODŻYWKI 1 Monohydrat kreatyny + tauryna + fosforan magnezu (Phosphagen Elite a 1800 g lub równoważny) 10 2 Monohydrat kreatyny (Kreatyna 800 mg (250 kaps.) lub równoważny) 10 3 Monohydrat kreatyny + HMB + maltodekstryna + tauryna (Betagen proszek a 900 g lub równoważny) 20 4 HMB 250 mg (200 kaps.) lub równoważny 35 5 Aminokwasy egzogenne rozgałęzione = białko serwatki (900 g proszek) (Whey Protein proszek a 900 g lub równoważny) 10 6 Alfa i beta-laktoglobuliny, glutation, tauryna, fosforan magnezu (Precision Protein proszek a 900 g lub równoważny) 10 7 BCAA 1500 mg (150 tabl.) lub równoważny 30 8 Superamino Liquid (20 amp. x 25 ml lub równoważny) 40 9 Aminokwasy + węglowodany + HMB + L-glutamina + tauryna + arginina (Muscle Armor 900 g lub równoważny) 15 10 L-glutamina 750 mg (60 kaps.) lub równoważny 10 11 L-karnityna w płynie (liquid forte) a 1500 mg (20 amp. x 25 ml) lub równoważny 40 12 N-acetylocysteina (ZMA HP (160 kaps.) lub równoważny) 15 13 Jabłczan cytruliny (AreO2 (200 kaps.) lub równoważny) 20 14 CLA 1 000 mg (kwasy linolowe) (90 kaps.) lub równoważny 3 15 Preparat z substancji naturalnych (Thermo Dynamax (120 kaps.) lub równoważny) 2 16 Tribulus Terestris (120 kaps.) lub równoważny 40 17 Skrobia, maltodekstryna, tauryna w proszku (Carb Loader 750 g lub równoważny) 100 18 Energy Gell 100 g lub równoważny 150 19 Guarana 1500 mg (20 amp. x 25 ml) lub równoważny 25 20 Magnez 250 mg w płynie (20 amp. x 25 ml) (Magnesium liquid lub równoważny) 35 21 Proszek do napojów izotonicznych 400 g (Isostar 400 g lub równoważny) 100 22 Proszek do roztworów izotonicznych 400 g (Fit Aktiv 400 g lub równoważny) 20 23 Koncentrat napoju izotonicznego witaminowo-mineralnego (1: 36 + dozownik) 1000 ml (Mineral Plex 1 l lub równoważny) 45 24 Vitargo elektrolit proszek 20 saszetek a 70 g lub równoważny 15 25 Vitargo Loader proszek 20 saszetek a 70 g lub równoważny 15 MATERIAŁY OPATRUNKOWE 26 Tape szer. 3,8 cm (32 rolki) 25 27 Stretch tape 5 cm (24 rolki) 15 28 Stretch tape 7 cm (16 rolek) 15 29 Gąbki do tapeów (48 szt.) 2 30 Bandaże samoprzylepne Cobany 7 cm 60 31 Środek do usuwania kleju z tapeów (spray 226 g) 3 32 Klej do tapeów spray 10 33 Stadiopasta 10 34 Środek do masażu rozgrzewający 1000 ml 5 35 Środek do masażu chłodzący 1000 ml 3 36 Środek do masażu neutralny 1000ml 5 37 Oliwka do masażu 3 Produkty muszą spełniać normy technologiczne zgodnie z certyfikatem DIN EN ISO 9001:2000, muszą posiadać aktualne raporty z analiz przeprowadzonych przez Instytut Biochemii WADA, lub laboratoria akredytowane przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). Akredytacja musi być zgodna z ISO/EC 17025:2005. Wymagany minimalny termin ważności/przydatności do spożycia wynosi 12 miesięcy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 37.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: I. WYSOKOŚĆ WADIUM Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych). II. FORMA WADIUM Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn zm.). III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VI, podrozdział I pkt 1. 2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 68 1020 1156 0000 7102 0058 5596, a dokument potwierdzający wpłatę (pokwitowanie) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Polskim Związku Judo, ul. Racławicka 132, Warszawa. Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w podrozdziale II kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zaleca się dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego w Polskim Związku Judo, ul. Racławicka 132, Warszawa. 4. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. IV. ZWROT WADIUM 1. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po: 1) upływie terminu związania ofertą - w przypadku, gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, Zamawiający zwróci wadium po upływie pierwotnego okresu związania ofertą; 2) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) unieważnieniu postępowania i ostatecznym rozstrzygnięciu protestów lub upływie terminu do ich wnoszenia. 2. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na pisemny wniosek Wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) który został wykluczony z postępowania; 3) którego oferta została odrzucona. 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt 1. ppkt 2) i 3) niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. V. UTRATA WADIUM 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w szczególności zrealizowali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przynajmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze (1 dostawa odżywek i materiałów opatrunkowych) o wartości minimum 60.000,00 zł (z VAT), 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania; 2. spełniają pozostałe warunki określone w niniejszej Specyfikacji. 3. na oferowany przedmiot zamówienia posiadają: 1) zezwolenie/certyfikat dopuszczający do obrotu na terenie Unii Europejskiej, 2) certyfikat DIN EN ISO 9001:2000, 3) aktualne wyniki/raporty z analiz odżywek przeprowadzonych przez Instytut Biochemii WADA, lub laboratoria akredytowane przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). Akredytacja musi być zgodna z ISO/EC 17025:2005, 4) opisy, ulotki, materiały pozwalające jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych odżywek z opisem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia - podrozdział I Rozdziału II SIWZ. 4. Dla potwierdzenia spełniania powyższych warunków wykonawca jest obowiązany złożyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w podrozdziale III. 5. Ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w podrozdziale III, według formuły: spełnia - nie spełnia..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji; dla potwierdzenie powyższego oświadczenia załącza się dokument/y potwierdzający/e, że w okresie ostatnich trzech lat przynajmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze (1 dostawa odżywek i materiałów opatrunkowych) o wartości minimum 60.000,00 zł z VAT zostało zrealizowane z należytą starannością. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków bądź opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeżeli zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu (zaleca się dołączyć). 1.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia: 1) oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale II Specyfikacji, 2) certyfikaty, zezwolenia, opisy, wyniki analiz: a) zezwolenie/certyfikat dopuszczające/y odżywki stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia do obrotu na terenie Unii Europejskiej, b) aktualne wyniki/raporty z analiz odżywek przeprowadzonych przez Instytut Biochemii WADA, lub laboratoria akredytowane przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). Akredytacja musi być zgodna z ISO/EC 17025:2005, c) certyfikat DIN EN ISO 9001:2000, d) opisy, ulotki lub materiały pozwalające jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych odżywek z opisem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia - podrozdział I Rozdziału II SIWZ. 1.3. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 2) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www,pzjudo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Polski Związek Judo ul. Racławicka 132 02 - 634 Warszawa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2009 godzina 15:00, miejsce: Polski Związek Judo ul. Racławicka 132 02 - 634 Warszawa.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pobieranie 24.58 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna