Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sekcja I: zamawiająCYPobieranie 11.63 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar11.63 Kb.
Gorzów Wielkopolski: Przewozy autokarowe zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe
w 2008 roku


Numer ogłoszenia: 20473 - 2008; data zamieszczenia: 30.01.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp., ul. Myśliborska 36, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7279281, 508149087, fax 095 7279283.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie kultury fizycznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewozy autokarowe zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe w 2008 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówieniem objęte są usługi przewozu autokarami zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe od dnia podpisania umowy do końca 2008 roku.

Informacje szczegółowe:


Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien dysponować dwoma autokarami 49-osobowymi spełniającymi następujące kryteria:
- rok produkcji 1996 lub młodsze
- posiadającymi klimatyzację, video i barek
w celu przewozu zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe od dnia podpisania umowy do końca 2008 roku. Przypadki (do 3 w roku) gdy w tym samym okresie Zamawiający będzie potrzebował większą ilość pojazdów niż podano w specyfikacji obligują Wykonawcę do wynajęcia podwykonawcy na warunkach ofertowych.
Za każdy nocleg kierowcy podczas wyjazdu Wykonawca może doliczyć do ceny wynikającej z ilości przejechanych kilometrów kwotę netto równą 250% aktualnej diety krajowej. Jednocześnie Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy oferenta podczas zleconych wyjazdów.
Jedyne kryterium ofertowe to cena brutto za 1 km.
Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać zapotrzebowanie na pojazdy z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych określając w nim cel wyjazdu i przybliżoną liczbę przejechanych kilometrów. Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na terenie Gorzowa Wlkp. w miejscu i czasie wyznaczonym w zapotrzebowaniu. Przed i jak i po wyjeździe kierowca Wykonawcy zobowiązany jest spisać stan licznika pojazdu co zostanie potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiającego. Kopia tego dokumentu powinna być załączona do faktury Wykonawcy.
Zamawiający, korzystając z doświadczenia lat poprzednich podaje następujące dane, przydatne do skalkulowania przedmiotu zamówienia:
- przybliżona roczna liczba przejechanych kilometrów autokarami - 25000 km
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.23.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz:


  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

  oraz


  - dysponują minimum 2 autokarami 49-osobowymi - rok produkcji 1996 lub młodsze, posiadającymi klimatyzację, video i barek.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w swojej ofercie przedstawi następujące dokumenty:

  1. Wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ


  2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ - w przypadku spółki cywilnej oświadczenie podpisują wszyscy wspólnicy.
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
  4. Wykaz sprzętu, którym dysponuje Wykonawca - załącznik nr 3
  5. Oświadczenie o podwykonawstwie - załącznik nr 4

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.awf-gorzow.edu.pl/zam_publiczne.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nazwa: Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp.
Adres: ul. Myśliborska 36 66-400 Gorzów Wlkp. - Sekretariat.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2008 godzina 12:00, miejsce: Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp.
ul. Myśliborska 36 66-400 Gorzów Wlkp. - Sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna