Zamość 2014. 12. 01 Protokół Nr I/2014Pobieranie 71.32 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar71.32 Kb.

Zamość 2014.12.01Protokół Nr I/2014


z sesji Rady Miasta Zamość VII kadencji odbytej

w dniu 1 grudnia 2014 r. w sali Consulatus w Ratuszu
w godz. od 1300 do 1501
Radni obecni na sesji:
1. Budzyńska Joanna

2. Godzisz Ireneusz

3. Kitka Szczepan

4. Kucharska Elżbieta

5. Kudela Marek

6. Kurzępa Piotr

7. Kutyła Adam

8. Łuczka Leszek

9. Małysz Piotr

10. Marzec Józef

11. Matwiejczuk Jan Wojciech

12. Nizioł Jerzy
13. Nowakowski Wiesław

14. Nowosad Dorota

15. Obszański Jan

16. Pawlik Adam

17. Pfeifer Marta

18. Sędłak Wanda

19. Sowa Krzysztof20. Stręciwilk – Gościcka Maria

21. Walewander Marek

22. Zagdański Dariusz

23. Zwolak Rafał
Obecni zaproszeni goście:

- Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP

- Maciej Stopczyński – Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej

w Zamościu

- Irena Kurzępa – Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego

- mł. insp. Mirosław Wcisło – I zastępca Komendanta Miejskiego Policji

- bryg. mgr inż. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski Państwowej Straż Pożarnej w Zamościu

- Stanisław Jaślikowski – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

- Lesław Bartoszek – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

- Roman Trześniowski – Członek Zarządu Dalkia Wschód Sp. z o. o. w Zamościu

- Przemysław Pogódź – Powiatowy Lekarz Weterynarii

- Barbara Szleszyńska – Malec – Prezes Związku Sybiraków w Zamościu

- Kazimierz Jazienicki – Prezes Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników

- Marek Splewiński – Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska

Porządek sesji:

1. Otwarcie pierwszej sesji Rady Miasta przez radnego najstarszego wiekiem obecnego


na sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i prowadzenie sesji do czasu wyboru
Przewodniczącego Rady Miasta.

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Miasta, wg treści określonej
w art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5. Zgłoszenie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miasta.

6. Prezentacja kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miasta.

7. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru przewodniczącego Rady Miasta.

8. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady Miasta.

9. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Miasta prowadzenia sesji.

10. Zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Miasta.

11. Prezentacja kandydatów.

12. Przeprowadzenie głosowania w przedmiocie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta.

13. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta.

14. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Miasta.

Ad 1.

p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Szanowni Goście! Wysoka Rado! Panowie Prezydenci! Otwieram I sesję Rady Miasta Zamość VII kadencji. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym przypadł mi zaszczyt otwarcia I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zamość VII kadencji. Tę uroczystą sesję proponuję rozpocząć od Hymnu Państwowego. Proszę o powstanie!/odśpiewanie Hymnu/

Dziękuję, proszę usiąść.
p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Goście! Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.-(tekst jednolity z 2001r. z póź. zm.), pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje Komisarz Wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników do rad na obszarze całego kraju. Zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r., zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 24 listopada 2014r. poz. 1640. I sesja Rady Miasta Zamość została zwołana w dniu 1 grudnia 2014r., zatem spełnione zostały wymogi prawa w tym zakresie. Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 23 wybranych radnych, tyle liczy ustawowy skład Rady Miasta Zamość, obecnych jest 23 radnych, co stanowi więcej niż wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.


p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Serdecznie witam zaproszonych gości /wg listy!/

Serdecznie witam Pana Marcina Zamoyskiego – Prezydenta Miasta, Pana Tomasza Kossowskiego - Z-cę Prezydenta Miasta, Panią Jadwigę Kijek – Skarbnika Miasta, Karola Garbulę – Sekretarza Miasta, Państwa radnych, przewodniczących zarządów osiedli, kadrę kierowniczą Urzędu Miasta, dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz mieszkańców miasta przybyłych na dzisiejszą sesję
Ad 2.

p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Wysoka Rado! Teraz nastąpi wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnych. Proszę Pana Wiceprzewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o ich wręczenie. Proszę najmłodszego wiekiem radnego pana Adama Pawlika o odczytywanie z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych, a następnie każdego odczytanego proszę o powstanie i odebranie zaświadczenia./zaświadczenia zostały wręczone/


Ad 3.

p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Wysoka Rado! Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu składają ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Obecnie odczytam Państwu rotę ślubowania:

Proszę wszystkich o powstanie!

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Proszę najmłodszego wiekiem radnego pana Adama Pawlika o odczytywanie z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych, a następnie każdego odczytanego proszę o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania. /odczytano listę, wyczytywani radni powstali i wypowiadali słowo „ślubuję”/


p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Dziękuję bardzo. Gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miasta Zamość.


Ad 4.

p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Wysoka Rado! Przystępujemy do powołania Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem będzie przyjęcie zgłoszeń kandydatów na funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta, przygotowanie i przeprowadzenie aktu głosowania tajnego. Jednocześnie informuję, że osoby zgłoszone jako kandydaci na przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta nie mogą być członkami Komisji Skrutacyjnej.
Proszę Państwa radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej:

1. Pan Jerzy Nizioł zgłosił Pana Adama Kutyłę /wyraził zgodę/

2. Pani Elżbieta Kucharska zgłosiła Pana Marka Kudelę /wyraził zgodę/

3. Pan Leszek Łuczka zgłosił Pana Rafała Zwolaka /wyraził zgodę/
p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze kogoś zgłosić do Komisji?


p. Jan Obszański – Radny Miasta Zamość

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W imieniu klubu radnych PiS wnoszę w trybie przewidzianym w §9 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta Zamość proponuję drugie posiedzenie Rady Miasta w dniu 8 grudnia 2014 r.


p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Czy ktoś ma jeszcze jakieś wnioski? /zgłoszeń nie było/. Proszę o przegłosowanie tego wniosku. Kto z Państwa jest za zgłoszonym wnioskiem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?

Głosowanie: za – 10, przeciw – 13
p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Radny Miasta Zamość

Składam wniosek formalny o zamknięcie składu Komisji Skrutacyjnej. Proszę o przegłosowanie wniosku. Zgodnie z regulaminem pracy Rady wniosek formalny zgłoszony powinien być w pierwszej kolejności przegłosowany, czyli mój wniosek o zamknięcie listy powinien zostać przegłosowany przez Pana. Dziękuję.


p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Jeśli nie ma więcej zgłoszeń, to proponuję zamknąć listę. Kto z Państwa jest za zamknięciem listy? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?

Głosowanie: za – 13, przeciw – 10
p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Stwierdzam, że lista zgłoszeń kandydatów do Komisji Skrutacyjnej została zamknięta.

Proszę o przegłosowanie całego składu Komisji. Kto z Państwa radnych jest za powołaniem zgłoszonego składu Komisji? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?

Głosowanie: za - 13, przeciw – 9, wstrzymujący się – 1


Stwierdzam, że Rada Miasta powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Pan Marek Kudela

2. Pan Adam Kutyła

3. Pan Rafał Zwolak
Członków Komisji proszę o ukonstytuowanie się oraz, po zgłoszeniu kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta, przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie aktu głosowania.
Ad 5.

p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Wysoka Rado! Przystępujemy do zgłaszania kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miasta oraz do jego wyboru. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Osobę zgłaszającą proszę o uzasadnienie kandydatury.


p. Jan Obszański – Radny Miasta Zamość

Państwo Prezydenci, Wysoka Rado zgłaszam Pana Piotra Małysza na Przewodniczącego Rady Miasta Zamość.


p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Czy Pan radny Piotr Małysz wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Miasta?


p. Piotr Małysz – Radny Miasta Zamość

Tak, wyrażam zgodę.


p. Rafał Zwolak – Radny Miasta Zamość

Szanowni Państwo, sami Państwo widzicie jak ciężko prowadzić sesję, jak ciężko być przewodniczącym, dlatego chciałbym zgłosić człowieka, który ma olbrzymie doświadczenie w tej roli. Chciałbym zgłosić człowieka, który zna bardzo dobrze prawo o samorządzie gminnym i człowieka który nie raz pokazał nam, że potrafi łagodzić sporne sprawy w radzie. Tym człowiekiem jest radny Jan Wojciech Matwiejczuk.


p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Czy Pan radny Jan Wojciech Matwiejczuk wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Miasta?


p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Radny Miasta Zamość

Tak, wyrażam zgodę.


p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze kogoś zgłosić? /Nie było zgłoszeń/

Jeśli nie ma więcej zgłoszeń, to proponuję zamknąć listę. Kto z Państwa jest za zamknięciem listy? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?

Głosowanie: za - 23


Stwierdzam, że lista zgłoszeń kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta została zamknięta. Ogłaszam przerwę.

p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Wznawiam obrady po przerwie. Witam Panią Jolantę Baran – Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Zamościu, witam również Pana Andrzeja Wnuka – Prezydenta elekta Miasta Zamość. Proszę o zabranie głosu Panią Jolantę Baran.


p. Jolanta Baran – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Zamościu

Witam Państwa serdecznie, bardzo przepraszam za moje spóźnienie, ale z uwagi na obowiązki służbowe musiałam być w Lublinie. Jako Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Zamościu, chciałam bardzo serdecznie pogratulować nowym radnym, wybranym na okres czteroletni do Rady Miasta Zamość. Serdecznie gratuluję i życzę Państwu przede wszystkim pomyślności, dobrych decyzji oraz satysfakcji z pracy na rzecz rozwoju miasta idealnego, miasta Zamościa. Wszystkiego dobrego. Będąc tu chciałam przy okazji bardzo podziękować Panu Prezydentowi Marcinowi Zamoyskiemu, wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, Panu Sekretarzowi, Pani Jolancie Kuźmie, Panu Waldemarowi Waszkowi, za techniczną pomoc w przeprowadzeniu i zorganizowaniu tych wyborów. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu całej Miejskiej Komisji Wyborczej w Zamościu. Chciałaby również podziękować Pani Komisarz Wyborczemu, Pani Teresie Bodys i całej Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu, za pomoc merytoryczną, wskazówki, wytyczne, dla całej komisji w przeprowadzeniu tych wyborów.

Na koniec pozwolę sobie podziękować członkom Miejskiej Komisji Wyborczej w Zamościu, z którymi bardzo dobrze mi się współpracowało. Dziękuję.
Ad 7.

p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Proszę Pana Marka Kudelę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie procedury głosowania.


p. Marek Kudela – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

Wysoka Rado!

1/zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym Rada wybiera przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym;

2/zgodnie z §23 ust. 6 Regulaminu Rady Miasta Zamość, w głosowaniu tajnym, radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Miasta, podpisanych przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. Karty do głosowania rozda Komisja Skrutacyjna, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania. Karty zostały przygotowane, na karcie znajdują się nazwiska 2 kandydatów zgłoszonych przez Radę: Pan Piotr Małysz i Pan Jan Wojciech Matwiejczuk. Głosując za wyborem kandydatów, stawiamy znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Postawienie znaku „x” w kratkach przy kilku kandydatach albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Zgłoszony kandydat powinien otrzymać 50% + 1głosów obecnych na sali radnych. 23 radnych bierze udział w głosowaniu, przygotowano 23 karty ostemplowane, na każdej karcie są podpisy członków Komisji Skrutacyjnej.

p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Jeśli nie ma uwag, to dla formalności proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem przedstawionej procedury głosowania? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?


Głosowanie: za – 23

Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła procedurę głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta. Proszę Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania.
p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Proszę Komisję Skrutacyjną o przeliczenie głosów oraz sporządzenie protokołu wyników głosowania. /Komisja udała się na przeliczenie głosów i sporządzenie protokołu/ Na czas obliczania głosów i sporządzenia protokołu ogłaszam 15 min. przerwy.


/po przerwie/

p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Wznawiam obrady sesji po przerwie. Proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.


p. Marek Kudela – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje Protokół Nr 1/2014 Komisji Skrutacyjnej z przebiegu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Zamość. /Protokół Nr 1/2014 Komisji Skrutacyjnej z przebiegu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Zamość, stanowi załącznik do protokołu z sesji./
Ad 8.

p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Dziękuję za przedstawienie wyników głosowania! Na podstawie protokołu z wyników głosowania proszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta.


p. Marek Kudela – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Odczytana treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Zamość.
p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do treści uchwały? /Uwag nie zgłoszono/

Jeżeli nie ma uwag, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?

Głosowanie: za – 22, wstrzymujący się – 1


Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Zamość. W związku z wyborem Pana Jana Wojciecha Matwiejczuka na Przewodniczącego Rady Miasta, w imieniu własnym oraz wszystkich Państwa gratuluję wyboru oraz życzę Panu Przewodniczącemu wszelkiej pomyślności w kierowaniu Radą.
Ad 9.

p. Piotr Kurzępa – Przewodniczący obrad Senior

Dalsze prowadzenie obrad przekazuję Panu Janowi Wojciechowi Matwiejczukowi Przewodniczącemu Rady Miasta.p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta

Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Dziękuję Panu Piotrowi Kurzępie za przeprowadzenie ślubowania radnych i wyboru Przewodniczącego Rady Miasta. W imieniu własnym i wszystkich radnych dziękuję mieszkańcom miasta Zamościa za wybór nas na radnych Rady Miasta i zobowiązać się we własnym imieniu i pozwolić sobie również w Państwa imieniu, że nie zawiedziemy mieszkańców i będziemy starać się aby realizować ich wnioski, postulaty i żeby zrobić wszystko dla rozwoju miasta Zamościa.

Serdecznie dziękuję Pani Jolancie Baran Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Zamościu i na Pani ręce składam podziękowania dla całej komisji. W tej kadencji była to ciężka praca, ale w naszej ocenie wywiązaliście się Państwo bardzo dobrze i za tę pracę i wysiłek dziękujemy. Serdecznie dziękuję radnym za wybór na Przewodniczącego Rady Miasta postaram się Państwa nie zawieść, a jednocześnie zapraszam Państwa do współpracy wszystkich radnych bez względu na poglądy polityczne, żebyśmy mogli pracować dla dobra miasta Zamościa i realizować wnioski mieszkańców jak również własne programy wyborcze. Dziękuję bardzo!
Ad 10.

p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta

Wysoka Rado! Przystępujemy do zgłaszania kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Miasta.


Zgodnie § 12 ust.1 załącznika do uchwały Nr XVIII/186/2012 Rady Miejskiej Zamościa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zamość,
Rada wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących. Proszę Państwa radnych o zgłaszanie kandydatów. Osobę zgłaszającą proszę o uzasadnienie kandydatury.
p. Jan Obszański – Radny Miasta Zamość

W imieniu radnych klubu PiS zgłaszam kandydaturę radnego Pana Dariusza Zagdańskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.


p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta

Czy Pan radny Dariusz Zagdański wyraża zgodę?


p. Dariusz Zagdański – Radny Miasta Zamość

Tak, wyrażam zgodę.


p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta

Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze kogoś zgłosić?


p. Matra Pfeifer – Radna Miasta Zamość

Zgłaszam kandydaturę radnego Pana Ireneusza Godzisza na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Pan Ireneusz Godzisz ma wykształcenie wyższe prawnicze, z woli mieszkańców po raz piąty zasiada w Radzie Miasta Zamość. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego w I kadencji, następnie sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w II kadencji. Przez dwie kadencje był Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Zamość. Na podstawie powyższego należy stwierdzić, iż posiada on bardzo duże doświadczenie samorządowe. Ponadto jest osobą komunikatywną i otwartą na współpracę ze wszystkimi na rzecz miasta Zamościa i jego mieszkańców. Jego dotychczasowa praca w Radzie Miasta, wiedza samorządowa oraz bogate doświadczenie samorządowe w pełni uprawniają go do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość. Dziękuję.


p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta

Dziękuję. Czy Pan radny Ireneusz Godzisz wyraża zgodę?


p. Ireneusz Godzisz – Radny Miasta Zamość

Tak, wyrażam zgodę.


p. Adam Kutyła – Radny Miasta Zamość

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo w imieniu koła wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców Jerzego Nizioła „Zamość Nasz Wspólny Dom” na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość zgłaszam Pana Jerzego Nizioła. Wiceprzewodniczącego poprzedniej kadencji, doświadczonego samorządowca, zasiadającego w Radzie Miasta nieprzerwanie od czterech kadencji. Dziękuję.


p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta

Dziękuję. Czy Pan radny Jerzy Nizioł wyraża zgodę?


p. Jerzy Nizioł – Radny Miasta Zamość

Tak, wyrażam zgodę.


p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta

Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze kogoś zgłosić? Jeśli nie ma więcej zgłoszeń, to proponuję zamknąć listę. Kto z Państwa jest za zamknięciem listy? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?


Głosowanie: za – 22, wstrzymujący się – 1Stwierdzam, że lista zgłoszeń kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady Miasta została zamknięta.
p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta

Jeśli nie ma chętnych do zabrania głosu, to przejdziemy do ustalenia sposobu głosowania:W przypadku zgłoszenia kilku kandydatów:

Głosując za wyborem kandydatów, stawiamy znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk nie więcej niż 2 wybranych kandydatów. Postawienie znaku „x” w kratkach przy więcej niż 2 kandydatach albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi lub wnioski do przedstawionego sposobu głosowania?


p. Józef Marzec – Radny Miasta Zamość

Chciałbym sie dowiedzieć, bo jak Pan Przewodniczący zaznaczył, że przy nazwiskach jeżeli będzie jedno skreślenie a dwa wolne to głos będzie nieważny?


p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta

Są zgłoszone 3 nazwiska, więc głosujemy skreślając do 2 nazwisk. Jeżeli będzie skreślone jedno nazwisko to głos jest ważny.


Jeśli nie ma więcej uwag, to dla formalności proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem przedstawionego sposobu głosowania? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosowanie: za – 23

Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła sposób głosowania przy wyborze wiceprzewodniczących.


Ad 12.

p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta

Proszę Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. Na czas przygotowania kart ogłaszam 5 min. przerwy.

/po przerwie/
p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta

Wysoka Rado. Wznawiam obrady po przerwie. Proszę członków Komisji Skrutacyjnej o wydanie radnym kart do głosowania wg listy obecności, przypomnienie sposobu głosowania oraz przeprowadzenie aktu głosowania.


p. Marek Kudela – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

Głosując za wyborem kandydatów, stawiamy znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk nie więcej niż 2 wybranych kandydatów. Postawienie znaku „x” w kratkach przy więcej niż 2 kandydatach albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Karty przygotowano, na każdej karcie znajduje się 3 zgłoszonych kandydatów w kolejności alfabetycznej, każda karta jest podpisana przez członków Komisji Skrutacyjnej. Przygotowano urnę, która stoi na stole prezydialnym. Urna jest otwarta i pusta. /Urna zostaje zamknięta./ Głosować można w sali Nr 12.


Akt głosowania:

Pan Rafał Zwolak – Członek Komisji Skrutacyjnej odczyta, kolejno z listy obecności, nazwiska radnych. Członkowie Komisji wręczyli radnym karty do głosowania.

Radni, poprzez akt głosowania, dokonali wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta

Proszę Komisję Skrutacyjną o przeliczenie głosów oraz sporządzenie protokołu wyników głosowania. /Komisja udała się na przeliczenie głosów i sporządzenie protokołu/

Na czas obliczania głosów i sporządzenia protokołu ogłaszam 10 min. przerwy.
/po przerwie/
p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta

Wznawiam obrady Sesji Rady Miasta po przerwie. Proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Miasta.


p. Marek Kudela – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego i ustaleniu wyników głosowania, Komisja Skrutacyjna stwierdza,/ że oddano głosów ważnych „23” nieważnych nie było/. Kandydaci na Wiceprzewodniczących Rady otrzymali następujące ilości głosów:

Pan Ireneusz Godzisz 13 głosów na TAK , Pan Jerzy Nizioł 12– głosów na TAK,

Pan Dariusz Zagdański 10 głosów na TAK. Biorąc pod uwagę ilość otrzymanych głosów przez kandydatów Komisja informuje, że Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Zamość wybrani zostali:

  1. Pan Ireneusz Godzisz

  2. Pan Jerzy Nizioł  3. p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta

  4. Gratuluję nowo wybranym Panom Wiceprzewodniczącym Rady Miasta. /Protokół Nr 2/2014 z przebiegu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zamość, stanowi załącznik do protokołu z sesji./


Ad 13.

  1. p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta

Dziękuję. Na podstawie protokołu z wyników głosowania proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie projektu uchwały Rady Miasta Zamość w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
p. Marek Kudela – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zamość


  1. p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta

Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do treści uchwały? /Nie zgłoszono uwag/ Jeżeli nie ma uwag, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?


Głosowanie: za – 19, wstrzymujących się – 2
Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zamość.  1. p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta

W związku z wyborem: Pana Ireneusza Godzisza i Pana Jerzego Nizioła na Wiceprzewodniczących Rady Miasta, w imieniu własnym oraz wszystkich Państwa gratuluję wyboru oraz życzę wszelkiej pomyślności w kierowaniu Radą i zapraszam do stołu prezydialnego. Czy Panowie Wiceprzewodniczący chcieliby zabrać głos?
p. Ireneusz Godzisz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zamość

Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałem bardzo serdecznie podziękować po pierwsze mieszkańcom za to, że obdarzyli mnie zaufaniem i wybrali mnie na radnego Rady Miasta. Dziękuję tym radnym, którzy w dniu dzisiejszym oddali na mnie głos. Chce powiedzieć z tego miejsca i chce powiedzieć z tego miejsca tym którzy byli przeciwko mojej kandydaturze, chce zadeklarować dla mnie jako radnego piątej kadencji był i jest jako racja stanu dobro miasta Zamość. Jeżeli tak wszyscy tutaj obecni radni, bez względu na poglądy będziemy traktowali naszą pracę to ze swojej strony deklaruję współpracę z każdym radnym za rzecz rozwoju miasta Zamościa. Dziękuję.


p. Jerzy Nizioł – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zamość

Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Jestem niezmiernie dumny z tego, że mieszkańcy miasta Zamościa obdarzyli mnie po raz kolejny zaufaniem i powierzyli mandat radnego. To jest z jednej strony zaszczyt, ale też wielkie zobowiązanie. Deklaruję pracę dla całego miasta, dla problemów które musimy rozstrzygać wspólnie. Nie będzie dla mnie podziału pomiędzy lewą czy prawą stroną. Zawsze wychodziłem z założenia, że trzeba szukać porozumienia między różnymi poglądami. Deklaruję również ciężką pracę wspólnie z kadrą zawodową Urzędu Miasta, bo to przecież wspólnie mamy wykonywać zadania nam powierzone. Dziękuję wszystkim za oddane głosy. Dziękuję za przyjemność pracy z Prezydentem Marcinem Zamoyskim. Dziękuję bardzo.


p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta

Dziękuję bardzo Panom Wiceprzewodniczącym.


Ad 14.

  1. p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta

Czy ktoś chciałby zabrać głos? /zgłoszeń nie było/Jeśli nie ma więcej chętnych do zabrania głosu, to na tym wyczerpaliśmy porządek obrad. Wszystkim Państwu dziękuję za udział w pracach Rady.

1/ Państwo radni zgodnie z § 36 Statutu Miasta otrzymują legitymacje radnego. Proszę o dostarczenie do Biura Rady jednego zdjęcia o wym. 3,5cm x 4,5cm.

Chciałbym również Państwa radnych poinformować, że do 7 dnia od dnia ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów na Prezydenta Miasta w Dzienniku Urzędowym odbędzie się sesja Rady Miasta. Informację o zwołaniu sesji otrzymamy od Komisarza Wyborczego.

Chciałbym wszystkim Państwu radnym podziękować za wybory, za wybór prezydium Rady. Panu Prezydentowi Marcinowi Zamoyskiemu za współpracę i jednocześnie zapraszam Pana Marcina Zamoyskiego na następną Sesję Radny Miasta.


Na tym zamykam I sesję Rady Miasta Zamościa VII kadencji.

Przewodniczący Rady Miasta ZamośćJan Wojciech Matwiejczuk©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna