Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach art. 11 ust. 8 ustawyPobieranie 35.4 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar35.4 Kb.SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach art.11 ust.8 ustawy


Prawo Zamówień Publicznych.

Wyżej wymienione postępowanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień

Publicznych

Przedmiot zamówienia:


Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków i Lwowskiej w Tarnowie - metoda wykopowa i bezwykopowa”
Zamawiający: Tarnowskie Wodociągi Spółka z o.o.

ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów
Zapraszamy do składania ofert


znak 02/TP/2011 Tarnów, dnia 7.02.2011 r.
I. Nazwa i adres Zamawiającego

Tarnowskie Wodociągi Spółka z o.o.

33 – 100 Tarnów, ul. Narutowicza 37

tel. 14 6 235 300, fax. 14 6 235 400, www.tw.tarnow.pl, biuro@tw.tarnow.pl


II. Określenie przedmiotu zamówienia.

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków i Lwowskiej w Tarnowie - metoda wykopowa i bezwykopowa

1. Zakres przedmiotu zamówienia:

1.1. Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100, SDR 17 PN 10, o Dn 160 (160x9.5) i rur PE100, SDR 17 PN 10, o Dn 110 (110x6.6) – ok. 345 mb. – metoda wykopowa i przewierty.

1.2.Wykonanie sieci wodociągowej z rur żeliwnych sferoidalnych Dn 150, Dn 100 i Dn 80 – ok. 200 mb.- metoda wykopowa i przewierty.

1.3.Wykonanie sieci wodociągowej z rur „safe tech RC Dn 160x9,5 (osłona PP) – ok. 52 mb.- metoda bezwykopowa (kraking).Uwaga:

Należy wycenić i zastosować armaturę wodociągową jednego producenta. Zamawiający dopuszcza armaturę nast. producentów: AVK, Hawle lub Jafar.

W poz. 58 przedmiaru należy wycenić 2 kpl. zasuw Dn 300 zamiast Dn 250.

Włazy żeliwne z logo Tarnowskich Wodociągów.

Szczegółowy zakres robót wg SIWZ, dokumentacji i przedmiarów robót.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót i czynności towarzyszących, związanych z wykonaniem zamówienia zgodnie z posiadaną dokumentacją, na warunkach niniejszej specyfikacji oraz w istniejących warunkach terenowych.


III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania całego zakresu robót zamówienia – do dnia 30.06.2011 roku.


IV. Informacje ogólne.

1. Zamawiający udostępnia SIWZ na swojej stronie internetowej www.tw.tarnow.pl równocześnie z ogłoszeniem o zamówieniu

2.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję oferty.

3.Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty obciążają Wykonawcę.

4.Wszelkie prace związane z organizacją, wykonaniem i rozbiórką tymczasowego zaplecza budowy, Wykonawca będzie realizował w ramach kosztów własnych bez możliwości fakturowania na Zamawiającego.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić „Lidera konsorcjum” z odpowiednimi pełnomocnictwami .


V. Oferty częściowe i wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych.


VI. Opis warunków udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy:

a)nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1-2, ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych.

c)spełniający warunki niniejszej Specyfikacji.

Nie spełnienie powyższych warunków będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty.

Oferty nie spełniające wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostaną odrzucone.
VII. Informacja o wymaganych oświadczeniach i dokumentach w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy –załącznik Nr 1 (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – podpis (y) składa każdy z Wykonawców)

Formularz ofertowy zawiera m.in. wymagane od każdego Wykonawcy oświadczenia.

2) Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy (każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) zobowiązani są przedłożyć :

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, stwierdzające prawo wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej, niż 6 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) oświadczenie o gotowości podjęcia się funkcji kierownika budowy, oraz dokumenty stwierdzające ,że kierownik budowy posiada wymagane na podstawie ustawy Prawo Budowlane uprawnienia:

-uprawnienia budowlane stwierdzające przygotowanie zawodowe kierownika budowy, zgodne z przedmiotem zamówienia,

- dokument stwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

3) Wykonawcy (każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) są zobowiązani przedłożyć polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

4) Wykonawcy zobowiązani są wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania co najmniej jednego zamówienia w zakresie budowy sieci wodociągowej z rur PE lub rur żeliwnych o średnicy min.160 mm i o wartości zamówienia w kwocie minimum 200 000 zł.netto (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przynajmniej jeden z Wykonawców musi się wykazać wykonaniem wymaganego zamówienia ).

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć referencje lub dokumenty potwierdzające, że wymagane zamówienie zostało wykonane prawidłowo.


 1. Wadium

Wadium w postępowaniu wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 1. Forma wadium.


Wadium może być wniesione w następujących formach:

 1. pieniądzu;

 2. poręczeniach bankowych;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

 2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

 3. kwotę gwarancji,

 4. termin ważności gwarancji

 5. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 1. Miejsce i sposób wniesienia wadium.


1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:


ING Bank Śląski o/Tarnów 76 1050 1445 1000 0012 0005 1637

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.


2)Oryginał wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w: Kasie, która znajduje się w BOK (w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku) ul. Wodna 2, a kserokopię załączyć do oferty.


 1. Termin wniesienia wadium.


Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 1. Zwrot wadium.


Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium po rozstrzygnięciu i podpisaniu umowy lub po unieważnieniu przetargu.

 1. Utrata wadium.


Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą


Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
X. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ.

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja.

3. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

4. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami :

mgr inż. Witold Skórski, tel. 14 6 235 352
XI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.Ofertę należy sporządzić i przedstawić zamawiającemu w jednym egzemplarzu, w języku polskim, oferta winna zawierać:


 • nazwę i dokładny adres oferenta,

 • datę sporządzenia oferty,

- określenie zakresu robót i czynności objętych ofertą zamówienia,

 • wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. Nr 1 SIWZ

- cenę brutto (liczbowo i słownie) wykonania przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem wartości netto i podatku VAT, w wys. 23 %

 • termin gwarancji – min. 36 miesięcy.

 • okres ważności oferty (30 dni) - od daty ostatecznego terminu składania ofert.

 • kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji, przedmiarów robót i warunków niniejszej SIWZ

2. Oświadczenia mają być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy,


XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 1. W wycenie należy ująć:

 1. koszty wszystkich robót i prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym koszty wszelkich wymaganych odtworzeń, projektu organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego i wymaganych prac geodezyjnych.

 2. cena winna uwzględniać wszystkie możliwe do przewidzenia koszty , które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i w związku z tym wymagane jest od Wykonawców szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją oraz sprawdzenie warunków terenowych wykonania zamówienia.

c) w formularzu ofertowym należy podać cenę netto, brutto i podatek VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.
XIII. Warunki płatności.

Szczegółowe warunki płatności zostaną wprowadzone do umowy. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).


XIV. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.

 1. Przygotowana według powyższych wskazówek oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu oferenta i wraz z załącznikami umieszczona w trwale zabezpieczonej kopercie.

Koperta ma być zaadresowana do zamawiającego i posiadać napis: Oferta-

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków i Lwowskiej w Tarnowie - metoda wykopowa i bezwykopowa
 1. Tak przygotowaną ofertę należy składać w sekretariacie Tarnowskich Wodociągów, Tarnów, ul. Narutowicza 37, do dnia 24.02.2011 r., do godz. 10.00

 2. Do momentu upływu terminu składania ofert, oferent ma prawo do wycofania swojej oferty, w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź też, w celu jej modyfikacji (np. w wyniku uzyskanych wyjaśnień) i ponownego złożenia przed upływem terminu.


XV. Otwarcie ofert i ich ocena.

1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Tarnowskie Wodociągi, Tarnów ul. Narutowicza 37,sala konferencyjna I piętro, w dniu 24.02.2011 r. o godz.10.15.

2.Oferty ważne, spełniające wymagania niniejszej specyfikacji oceniane będą wg kryterium:

Cena oferty - 100%
Niniejsze zamówienie zostanie przyznane temu Wykonawcy, który przedstawi najniższa cenę za realizację zamówienia, którego oferta spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji i została uznana za najkorzystniejszą


XVI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.

1.Zakres i przedmiot zamówienia.

2.Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:

.a)rozliczenia częściowe za wykonane roboty mogą być realizowane w okresach miesięcznych na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur VAT i potwierdzonych przez Zamawiającego protokołów odbioru robót częściowych.

b)termin płatności faktur - do 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.

c)do czasu odbioru końcowego możliwe będą łączne płatności w wysokości do 60 % całkowitej ceny zamówienia.

d)pozostała zapłata 40 % ceny całkowitej zamówienia będzie możliwa po prawidłowym wykonaniu zamówienia i podpisaniu przez obie strony Umowy protokołu odbioru końcowego robót.

3.Okres gwarancji na wykonane roboty – co najmniej 3 lata od daty protokolarnego odbioru pełnego zakresu robót.

4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od ilości zamawianych robót (określonych w SIWZ) w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

5.W umowie o wykonanie robót strony przyjmą zapis w sprawie kar umownych w określonych przypadkach i w wysokościach:

a)za nieterminowe wykonanie robót wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0.3% wartości umownej, za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy,

b)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0.3% wartości umownej, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c)za odstąpienie od realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umownej.

6) Roboty wycenione w ofercie, a nie wykonane nie będą podlegać zapłacie.

7) W razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie z tytułu zrealizowanej części umowy.

8).Wprowadzone zostanie zastrzeżenie o odszkodowaniu uzupełniającym, podnoszące wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 9). Wysokość stawki VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym okresie rozliczeniowym – obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT

10) Niniejsza SIWZ wraz z ofertą Wykonawcy będą stanowiły integralną część Umowy.
XVII. Zawarcie umowy.

Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po zakończeniu postępowania przetargowego, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie

Niedotrzymanie terminu podpisania umowy uznane będzie za uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy.
XVI. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach art.11 ust.8 i nie podlega przepisom Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
XIX. Załączniki do specyfikacji.

Załączniki do nin. specyfikacji :

- formularz ofertowy – zał. Nr 1

- przedmiar robót-dokumentacja techniczna na stronie internetowej lub do wglądu w siedzibie Zamawiającego.


Zatwierdzam:


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna