Zamówienie tłumaczenia ustnegoPobieranie 20.22 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar20.22 Kb.
Agencja Tłumaczeń AMD

ul. Mosiężna 21/2453-441 Wrocław

ZAMÓWIENIE TŁUMACZENIA USTNEGO


Nazwa firmy / Imię nazwisko :
NIP firmy :
Kod i miejscowość :
Adres :
Telefon / Fax :
E-mail :
Osoba kontaktowa :


Niniejszym zlecam Agencji Tłumaczeń AMD z siedzibą we Wrocławiu wykonanie tłumaczenia ustnego o charakterze * :

( * - wpisz „x” w odpowiednie pole )


Tłumaczenia symultanicznego :
Tłumaczenia konsekutywnego :
Tłumaczenia w notariacie :

Z języka na język (i) :
Termin tłumaczenia :
Tematyka :
Miejsce i godzina :
Czas zaangażowania tłumacza :
Ustalony koszt usługi :

  • Sposób dostarczenia materiałów pomocniczych dla tłumacza * :
E-mail :
Fax :
Poczta / kurier :
Osobiście :
Brak :


Zamawiający akceptuje następujące warunki realizacji zleceń Agencji Tłumaczeń AMD :


  • Zamawiający zobowiązuje się wypłacić ustalone wynagrodzenie za wykonaną usługę na rzecz firmy AMD w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT gotówką lub przelewem na rachunek bankowy firmy.

  • Zamawiający upoważnia firmę AMD do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  • Tłumaczenia konsekutywne standardowo zlecane są w blokach min. dwugodzinnych, tłumaczenia symultaniczne w cztero- lub ośmiogodzinnych.

  • W przypadku tłumaczenia symultanicznego istnieje możliwość zaangażowania jednego tłumacza przy obopólnej zgodzie Zlecającego, Agencji Tłumaczeń AMD jak i zaangażowanego tłumacza.

  • Agencja Tłumaczeń AMD zapewnia poufność przekazanych danych niezbędnych do realizacji zlecenia.

  • Agencja Tłumaczeń AMD ponosi odpowiedzialność ograniczoną do kosztów przekładu i zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonanym tłumaczeniem.

………………………………….............................Data, pieczęć i czytelny podpis Zamawiającego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna