ZAŁOŻenia program „organizator sportu dzieci I młodzieży w środowisku wiejskim” IX edycja 2011Pobieranie 15.33 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar15.33 Kb.
ZAŁOŻENIA

PROGRAM
ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM”

IX edycja 2011
Krajowe Zrzeszenie LZS od 2003 roku realizuje program „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim” mający za zadanie niwelowanie wieloletnich zaniedbań w dziedzinie sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim. Program w szczególności ma za zadanie wpływać na poprawę aktywności fizycznej, przeciwdziałanie patologiom społecznym, promowanie wszelkich akcji mających za zadnie poprawienie kondycji fizycznej i zachowań prospołecznych, a także wyłanianie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do dalszego szkolenia w sekcjach LZS.
I/ Główne cele programu:

 • zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w czasie wolnym,

 • wyszukiwanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,

 • promowanie systematycznej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,

 • promowanie wolontariatu w sporcie,

 • integracja społeczna oraz wyrównywanie szans poprzez sport,

 • współpraca z samorządami terytorialnymi wszystkich szczebli oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim,

 • przeciwdziałanie agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom cywilizacyjnym wśród dzieci i młodzieży,

 • zagospodarowanie obiektów sportowych, w tym boisk ORLIK 2012.

 • oraz powoływanie nowych jednostek organizacyjnych Zrzeszenia LZS.Założone cele realizowane będą przez:

 • organizację systemu imprez, zawodów, turniejów, mistrzostw, obozów i kolonii,

 • włączenie samorządów terytorialnych oraz innych instytucji i organizacji działających w środowisku wiejskim do wspomagania merytoryczno-finansowego realizowanych zadań na terenie działania poszczególnych organizatorów,

 • współpracę z nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,

 • pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska,

 • uporządkowanie stanu prawnego oraz koordynacja rejestracji nowych jednostek kultury fizycznej,

 • zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych,

 • inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu.II/ Organizatorzy:

  • Krajowe i Wojewódzkie Zrzeszenia LZS;

  • Ministerstwo Sportu i Turystyki;

  • Samorządy wszystkich szczebli.


III/ Realizatorzy:

Osoby posiadające uprawnienia organizatora sportu (minimum) oraz niezbędne doświadczenie w działalności sportowej na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.IV/ Zgłoszenia:

Zgłoszeń kandydatów - na załączonych drukach - dokonują stowarzyszenia (LKS-y, LZS-y), Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Zrzeszenia LZS.

Kompletne wnioski wraz z deklaracją samorządu o współfinansowaniu programu składane są w Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS, które ocenia wnioski pod względem formalnym i merytorycznym i dokonuje wyboru kandydatów.

Wojewódzkie Zrzeszenia LZS pozytywnie zaopiniowane komplety dokumentów przekazują do Krajowego Zrzeszenia LZS do dnia 21.01.2011 r.

Zatwierdzenia listy organizatorów do dnia 31.01.2011 r. dokonuje Komisja Centralna powołana przez Prezydium KZ LZS.

Ewentualne odwołania od decyzji Komisji Wojewódzkich rozpatruje Komisja Centralna.


V/ Sposób realizacji:

Samorząd (marszałek, starosta, burmistrz, wójt) oraz inne podmioty funkcjonujące na terenie samorządu przeznacza ustaloną kwotę na umowę-zlecenie dla organizatora.

Taką samą kwotę przeznacza za pośrednictwem struktur Zrzeszenia LZS – Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Szczegółowy zakres zadań organizatora zostanie sprecyzowany w zakresach czynności zawartych w umowach podpisanych z organizatorem przez WZ LZS i odpowiedni samorząd lub inny podmiot partycypujący środkami finansowymi w „Programie” oraz potwierdzony porozumieniem WZ LZS z samorządem.


Załącznikami do porozumienia powinny być m.in.:

 1. Kalendarze imprez, zawodów, zajęć sportowych, szkoleń.

 2. Plan współpracy z samorządem, organizacjami, instytucjami i sponsorami.

Podstawą oceny realizacji zadań powinny być m.in.:

 1. Regulaminy, komunikaty z imprez i zawodów.

 2. Potwierdzone notatki z działań organizacyjnych, spotkań z animatorami, sędziami, organizatorami imprez i zawodów oraz władzami i działaczami samorządowymi.


VI/ Nadzór nad realizacją:

Oceny merytorycznej działalności organizatora dokonują WZ LZS z udziałem przedstawiciela wnioskodawcy i przedkładają informację samorządowi odpowiedniego szczebla.

Ostatecznej oceny funkcjonowania programu na podstawie materiałów otrzymanych z RW Z LZS dokonuje KZ LZS i przekazuje do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

ORGANIZATORZYPrezydium RG KZ LZS

Warszawa, 04.12.2010 r.

Pobieranie 15.33 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna