Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjnyPobieranie 120.71 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar120.71 Kb.
Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny

Zasady ogólne

Wykaz przedmiotów ortopedycznych przysługujących
    ubezpieczonemu oraz wysokość udziału własnego
    ubezpieczonego w cenie ich nabycia

Wykaz środków pomocniczych przysługujących     
    ubezpieczonemu oraz wysokość udziału własnego     
    ubezpieczonego w cenie ich nabycia.

Wykaz leczniczych środków technicznych przysługujących
    ubezpieczonemu oraz wysokość udziału własnego
    ubezpieczonego w cenie ich nabycia.

Dodatkowe zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla
    pracowników górnictwa.

Dodatkowe zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla
    inwalidów wojennych i wojskowych.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
    przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków     Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U.97.28.153 z późn.zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 roku w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie (Dz.U.01.121.1314).
3. Roporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 roku w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz.U.01.121.1313).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 roku w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika. (Dz.U.82.2.13 z późn.zm.).
5. Ustawa z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U.83.13.68 z późn.zm.).
6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.97.123.776 z późn.zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.02.96.861).

Zasady ogólne

 1. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne przysługuje ubezpieczonym na zlecenie lekarza ubezpieczenia drowotnego bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie.

 2. Inwalidom wojennym i wojskowym przysługuje prawo do bezpłatnych przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii kas chorych, może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, limit cen dla przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach - w zakresie którego kasa chorych finansuje to świadczenie, oraz limit cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (zob. podstawy prawne - ze względu na objętość tego rozporządzenia, nie podajemy informacji tam zawartych w niniejszym rozdziale).

 4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej i kas chorych, określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowe kryteria ich przyznawania, okresy użytkowania, a także przedmioty ortopedyczne podlegające naprawie.

 5. Udział Kasy Chorych nie może być niższy niż kwota stanowiąca 50% limitu ceny świadczenia lub ceny świadczenia, jeżeli limit nie został ustalony.

 6. Kasa Chorych może osobie ubezpieczonej wypożyczać nieodpłatnie, po wniesieniu kaucji, niezbędne przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na warunkach określonych w statucie Kasy.

 7. Procedury uzyskiwania przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych mogą się różnić w poszczególnych kasach chorych. Jednak zawsze procedura rozpoczyna się od wystawienia "wniosku o wydanie przedmiotu ortopedycznego (środka pomocniczego)" przez upoważnionego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który powinien poinformować o tym "co dalej" (jacy lekarze są upoważnieni do wystawiania wniosków informują zamieszczone poniżej wykazy).

 8. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne można uzyskać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Wykaz przedmiotów ortopedycznych przysługujących ubezpieczonemu oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia

Rodzaj środka pomocniczego

Lekarze upoważnieni do wystawiania wniosków o wydanie przedmiotów ortopedycznych

Wysokość udziału własnego. Okres użytkowania.

1.

Proteza kończyny dolnej*

ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej

bezpłatnie - raz na 3 lata**

2.

Proteza tymczasowa*

ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej

bezpłatnie - zgodnie z zaleceniami lekarza

3.

Proteza robocza kończyny górnej*

ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej

bezpłatnie - raz na 3 lata**

4.

Uchwyty robocze do protez

ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej

bezpłatnie - raz na 3 lata**

5.

Proteza kosmetyczna kończyny górnej*

ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej

bezpłatnie - raz na 3 lata**

6.

Pończochy kikutowe

ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

bezpłatnie - 12 sztuk rocznie na każdą kończynę

7.

Gorsety i kołnierze ortopedyczne*

ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

bezpłatnie - raz na 3 lata**

8.

Aparaty ortopedyczne*

ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

bezpłatnie - raz na 3 lata**

9.

Ortezy tułowia i szyi

ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

30% - raz w trakcie leczenia danego schorzenia

10.

Ortezy kończyny dolnej i górnej

ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

30% - raz w trakcie leczenia danego schorzenia

11.

Obuwie ortopedyczne

ortopeda, neurolog,
lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

30% - raz na 1 rok**

12.

Obuwie ortopedyczne będące częścią składową aparatu ortopedycznego*

ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

bezpłatnie - raz na 1 rok**

13.

Laski i kule do stałego użytkowania

ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

30% - raz na 3 lata**

13.

Laska dla niewidomych (biała)

ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog, okulista, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

bezpłatnie - raz na dwa lata

14.

Balkoniki i podpórki do stałego użytkowania

ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

30% - raz na 5 lat**

15.

Wózek inwalidzki ręczny do stałego użytkowania*

ortopeda, chirurg, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

bezpłatnie - raz na 5 lat**

16.

Wózek inwalidzki specjalny stabilizujący plecy i głowę*

ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

bezpłatnie - raz na 5 lat**

17.

Wózek specjalny dziecięcy stabilizujący plecy i głowę*

ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

bezpłatnie - raz na 3 lata**

18.

Wózek do raczkowania (pełzak)*

ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej

bezpłatnie - raz na 2 lata**

19.

Fotelik do siedzenia dla dzieci*

ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej

bezpłatnie - raz na 2 lata**

20.

Indywidualne przedmioty pionizujące*

ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej

bezpłatnie - raz na 4 lata**

*   w tym naprawy
** okres może ulec skróceniu w przypadku wystąpienia zmian
     w stanie fizycznym osoby ubezpieczonej

Wykaz środków pomocniczych przysługujących ubezpieczonemu oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia

Rodzaj środka pomocniczego.

Podstawowe kryteria przyznawania.

Lekarze upoważnieni
do wystawiania wniosków

Okres użytkowania.
Wysokość udziału własnego.


1.

Soczewki okularowe korekcyjne
(w tym soczewki korekcyjne barwione) umożliwiające dokładne widzenie i zapobiegające znużeniu oka

okulista

Dzieci i młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji - bezpłatnie.

Dorośli raz na 2 lata - 30%.1.a.

Soczewki do bliży i do dali.

Wady wzroku wymagające korekcji.okulista

Dzieci i młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji - bezpłatnie.

Dorośli raz na 2 lata - 30%.1.b.

Soczewki pryzmatyczne.

W okresie leczenia zeza.okulista

Zgodnie z zaleceniami lekarza - bezpłatnie.

1.c.

Soczewki dwuogniskowe.

Dzieci i młodzież do 18 roku życia zgodnie z zaleceniami lekarza. Dorośli - stan zdrowia całkowicie uniemożliwiający dokonywanie zmiany okularów.okulista

Dzieci i młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji - 30%.

Dorośli raz na 2 lata - 30%.2.

Soczewki kontaktowe lecznicze.

Przy leczeniu stożka rogówki i przy dużej anizometropii, łącznie z afakią)okulista

Raz na 2 lata - 30%

3.

Obturatory dla dzieci.

Dzieci zezujące z niedowidzeniem jednego oka.okulista

Raz na 2 lata - bezpłatnie.

4.

Pomoce optyczne dla niedowidzących.

Umożliwienie osobom niedowidzącym obserwację jednooczną i dwuoczną przedmiotów bliskich i dalekich. 

 

4.a.

lupa

okulista

Raz na 2 lata - bezpłatnie.

4.b.

lunety w tym monookulary

okulista

Raz na 5 lat - bezpłatnie.

4.c.

okulary lorentkowe do bliży i dali

okulista

Raz na 5 lat - bezpłatnie.

4.d.

okulary lupowe

okulista

Raz na 5 lat - bezpłatnie.

5.

Proteza oka wykonana indywidualnie.

Zapobieganie nieprawidłowemu rozwojowi oczodołu i asymetrii twarzy u dzieci, względy psychologiczne i kosmetyczne.okulista

Dzieci i młodzież do 18 r.ż. w okresie wzrostu zgodnie z zaleceniami lekarza - bezpłatnie.

Drorośli raz na 5 lat - bezpłatnie.6a.

Aparat (aparaty) słuchowy (e) na przewodnictwo powietrza lub kostne przy jednostronnym lub obustronnym ubytku słuchu.

Wady słuchowe powodujące utrudnienie lub ograniczenie w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej (podwójne protezowanie dotyczy osób czynnych zawodowo).laryngolog

Dzieci i młodzież do 18 r.ż. lub do 26 r.ż. w przypadku pobierania nauki raz na 5 lat - bezpłatnie.

Dorośli raz na 5 lat - 30%.6.b.

Wkładka uszna wykonana indywidualnie.

Wady słuchu powodującej utrudnienie w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej.laryngolog

Dzieci i młodzież w okresie wzrotu, każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza - bezpłatnie.

Dorośli raz na 5 lat - 30%.7.

Systemy wspomagające słyszenie (pętle induktofoniczne, system FM i na podczerwień).

Wady słuchu utrudniające lub ograniczające nabywanie języka i naukę szkolną dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. lub do 26 r.ż. w przypadku pobierania nauki.laryngolog

Raz na 10 lat - 50%

8.

Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk lub zamiennie w równowartości ich kosztu kieszonki do zbiórki moczu

Schorzenia wymagające stosowania cewników zewnętrznych, nietrzymanie moczuurolog, chirurg, neurolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

1 raz na miesiąc - 30%

9.

Cewniki urologiczne do 6 sztuk.

Schorzenia wymagające cewnikowania pęcherza moczowegourolog, chirurg, neurolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

1 raz na miesiąc - 30%

10.a.

Cewniki jednorazowe urologiczne.

Stany wymagające wielokrotnego cewnikowania w ciągu doby w ilości odpowiedniej do wskazań lekarskichurolog, chirurg, neurolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

Zgodnie z zaleceniami lekarza - 30%

10.b.

Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg odechowych.

Schorzenia wymagające stosowania oddechu wspomaganego w warunkach domowych.

 


pulmonolog, chirurg, neurolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

Zgodnie z zaleceniami lekarza - bezpłatnie

11.

Worki do zbiórki moczu do 6 sztuk miesięcznie.

Schorzenia wymagające cewnikowania pęcherza moczowego, schorzenia wymagające stosowania cewników zewnętrznych.urolog, chirurg, neurolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

1 raz na miesiąc - 30%

12.

Pas do zbiornika na kał

Stomia na jelicie cienkim, jelicie grubymchirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

1 raz na rok - bezpłatnie

12.

Worki wymienne do pasa na kał w ilości do 90 sztuk.

Stomia na jelicie cienkim, jelicie grubymchirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

1 raz na miesiąc - bezpłatnie

13.

Worki samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk

lub w równowartości ich kosztu inny sprzęt stomijny (np. zestawy irygacyjne, płytki + worki)

po zabiegach na: jelicie cienkim, jelicie grubym, układzie moczowym


chirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer, w przypadku urostomii także urolog

1 raz na miesiąc - bezpłatnie

14.

Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk

lub w równowartości kosztu ich nabycia innych sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące)urolog, nefrolog, chirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

1 raz na miesiąc - bezpłatnie

 


15.

Pieluchy anatomiczne do 60 sztuk

- choroba nowotworowa przebiegającą w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej,


- przetoki nowotworowe lub popromienne,
- nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych

lub poz. 15.a.onkolog, chirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

 

 


1 raz na miesiąc - bezpłatnie

 

 

 15.a.

lub zamiennie pieluchomajtki do 60 sztuk

 

1 raz na miesiąc - 30%

     16.

Pieluchomajtki do 60 szt. lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 sztuk

dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia:

- z głębokim upośledzeniem umysłowym, w zespołach otępiennych o różnej etiologii

- w postępującychi chorobami układu nerwowego, z pęcherzem neurogennym i zaburzeniami mikcji zwieraczy,

- z wadami rozwojowymi, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, przepuklinami oponowo-mózgowymi, wynicowaniem pęcherza


neurolog, urolog, chirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

1 raz na miesiąc - 30%

17.

Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem

- nowotwór krtani lub uraz albo duszności pochodzenia krtaniowegolaryngolog, onkolog, chirurg

1 raz na rok - bezpłatnie

18.

Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę)

- nowotwór lub uraz krtanilaryngolog, onkolog, chirurg

Raz na 5 lat - bezpłatnie

19.

Proteza powietrzna - aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego

- obturacyjny bezdech sennypulmonolog

1 raz na 5 lat - 30%

20.

Inhalator dyszowy dla chorych na mukowiscydozę:

- nebulizator (generator aerozolu)

lub pkt. 20.a.


pulmonolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

1 raz na rok - bezpłatnie

20.a.

sprężarka powietrza

 

1 raz na 5 lat - bezpłatnie

21.

Proteza piersi

- w przypadku amputacji piersionkolog, chirurg

1 raz na 2 lata - bezpłatnie

22.

Peruka w przebiegu leczenia chorób nowotworowych, przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu, oparzeń, choroby:
- z włosów sztucznych

lub pkt. 22.a.onkolog, hematolog, dermatolog, chirurg

1 raz na rok - bezpłatnie

22.a.

- z włosów naturalnych

 

1 raz na rok - 30%

23.

Pasy przepuklinowe, o ile stan zdrowia nie pozwala na wykonanie operacji

chirurg

1 raz na rok - bezpłatnie

24.

Pasy brzuszne przy opuszczeniu trzewi , przy rozległych przepuklinach pooperacyjnych, w przypadku kiedy stan zdrowia nie pozwala na przeprowadzenie operacji

chirurg

1 raz na rok - bezpłatnie

25.

Poduszka przeciwodleżynowa

w przypadku paraplegii, tetraplegii i innych chorób wymagających stałego używania poduszki przeciwodleżynowejneurolog ortopeda, chirurg, reumatolog, lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

1 raz na 2 lata - 30%

26.

Materac przeciwodleżynowy

w przypadku paraplegii, tetraplegii, innych chorób wymagających stałego przebywania w łóżkuneurolog ortopeda, chirurg, reumatolog, lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

30 % raz na 2 lata

Wykaz leczniczych środków technicznych przysługujących ubezpieczonemu oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia.

Rodzaj leczniczego środka technicznego

Wysokość udziału własnego

1.

Endoprotezy piersi

bezpłatnie

2.

Ekspandery piersi

bezpłatnie

Zaopatrzenie dla pracowników górnictwa.
Pracownikom zatrudnionym pod ziemią, którzy w następstwie wypadku przy pracy doznali trwałego kalectwa ograniczającego zdolność poruszania się, przydziela się bezpłatnie motorowy wózek inwalidzki.

Zaopatrzenie dla inwalidów wojennych i wojskowych.
Inwalida wojenny, któremu inwalidztwo utrudnia w znacznym stopniu poruszanie się i korzystanie z publicznych środków lokomocji, uprawniony jest do bezpłatnego otrzymania motorowego wózka inwalidzkiego albo może otrzymać pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztu zakupu przydzielonego mu samochodu osobowego.

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których średni miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie przekracza:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia - na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej.

Poprzez średni miesięczny dochód należy rozumieć dochód w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chrobowego oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób.

Poprzez przeciętne wynagrodzenie oznacza znacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w: 1. sprzęt rehabilitacyjny wynosi - do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,

 2. przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
  a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, jeżeli taki udział jest wymagany,
  b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa powyżej w pkt 2.a), wyznaczonego przez kasę chorych oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy - jednak przepisu tego nie stosuje się w roku 2002.

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie (nie ma terminów przyjmowania wniosków).Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. PCPR informuje szczegółowo o zakresie informacji, które wniosek winien zawierać. Niezbędne jest dołączenie do wniosku m.in., któregoś z orzeczeń potwierdzających prawny status osoby niepełnosprawnej (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o niezdolności do pracy, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów).
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna