Zapamiętywanie kolokacjiPobieranie 13.58 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar13.58 Kb.
Lexical Approach (Podejście Leksykalne)

Nauka języka nie polega na przyswajaniu pojedynczych dźwięków czy struktur ale odbywa się m.in. poprzez zapamiętywanie kolokacji, czyli słów w połączeniu z innymi słowami. Dzięki temu uczeń od samego początku posługuje się gotowymi "kawałkami" zdań, dzięki czemu łatwiej jest mu stworzyć pełne poprawne zdanie.
Gramatyka uczona jest poprzez proces obserwacji i eksperymentowanie. Możliwe jest używanie całych zwrotów bez zrozumienia słów cząstkowych.


Podejście Leksykalne do nauczania drugiego języka otrzymało zainteresowanie w ostatnich latach jako alternatywa dla rozwiązań opartych na gramatyce. The lexical approach concentrates on developing learners' proficiency with lexis, or words and word combinations.It is based on the idea that an important part of language acquisition is the ability to comprehend and produce lexical phrases as unanalyzed wholes, or "chunks," and that these chunks become the raw data by which learners perceive patterns of language traditionally thought of as grammar (Lewis, 1993, p. 95).Jest ono oparte na założeniu, że ważnym elementem nauki języka jest umiejętność rozumienia i produkcji zwrotów leksykalnych jako nieanalizowanej całości.

Michael Lewis , który jest twórcą podejście leksykalnego sugeruje co następuje: • Lexis is the basis of language. Leksyka jest podstawą języka.

 • Lexis is misunderstood in language teaching because of the assumption that grammar is the basis of language and that mastery of the grammatical system is a prerequisite for effective communication. Leksyka jest źle nauczana, ponieważ zakłada się, że język opiera się na gramatyce, i że opanowanie systemu gramatycznego jest warunkiem skutecznej komunikacji.

 • The key principle of a lexical approach is that "language consists of grammaticalized lexis, not lexicalized grammar." Główna zasada leksykalnego podejścia jest to, że "język składa się z leksyki opartej na zasadach gramatycznych, nie gramatyki ubranej w słowa".

 • One of the central organizing principles of any meaning-centered syllabus should be lexis. Jedną z głównych zasad organizowania jakichkolwiek programów nauczania jest to, że nacisk powinien być kładziony na leksykę.

Typy jednostek leksykalnych

The lexical approach makes a distinction between vocabulary—traditionally understood as a stock of individual words with fixed meanings—and lexis, which includes not only the single words but also the word combinations that we store in our mental lexicons. Leksykalne podejście rozróżnia słownictwo-tradycyjnie rozumiane jako zapasy poszczególnych słów o stałych znaczeniach i leksyki, która obejmuje nie tylko pojedyncze słowa, ale także kombinacje słów, które przechowujemy w naszych mentalnych leksykonach.Lexical approach advocates argue that language consists of meaningful chunks that, when combined, produce continuous coherent text, and only a minority of spoken sentences are entirely novel creations. Zwolennicy Podejścia Leksykalnego twierdzą, że język składa się z kawałków mających znaczenie, które po połączeniu, wytwarzają ciągły spójny tekst, a tylko mniejszość wypowiedzianych zdań to całkowicie nowe kreacje.

The role of formulaic, many-word lexical units have been stressed in both first and second language acquisition research.

Lewis (1997b) suggests the following taxonomy of lexical items: Lewis proponuje następującą taksonomię leksykalną:

 • words (eg, book, pen) słowa (np. książki, długopis)

 • polywords (eg, by the way, upside down) półsłowa (np. na drodze, do góry nogami)

 • collocations, or word partnerships (eg, community service, absolutely convinced) kolokacje, lub partnerstwo słów (np. serwis społecznościowy, całkowicie przekonany)

 • institutionalized utterances (eg, I'll get it; We'll see; That'll do; If I were you . . .; Would you like a cup of coffee?) zinstytucjonalizowane wypowiedzi (np. zrobię to lepiej; Zobaczymy; To wystarczy, If I were you;... Chcesz kawy?)

 • sentence frames and heads (eg, That is not as . . . as you think; The fact/suggestion/problem/danger was . . .) and even text frames (eg, In this paper we explore . . .; Firstly . . .; Secondly . . .; Finally . . .) kawałki zdań (np. To nie jest tak jak myślisz;......, a nawet ramki tekstowe (np. W tym artykule zajmiemy się;... Po pierwsze.. .; po drugie;... W końcu)...In the lexical approach, lexis in its various types is thought to play a central role in language teaching and learning.

Activities used to develop learners' knowledge of lexical chains include the following: Działania wykorzystywane do nauki metodą Lexical Approach:

 • Intensive and extensive listening and reading in the target language. Intensywne i rozległe słuchanie i czytanie w języku docelowym.

 • First and second language comparisons and translation—carried out chunk-for-chunk, rather than word-for-word—aimed at raising language awareness.Porównywanie języka ojczystego z drugim językiem , tłumaczenie całych fragmentów zamiast tłumaczenia słowo w słowo, co ma na celu podnoszenie świadomości językowej.

 • Repetition and recycling of activities, such as summarizing a text orally one day and again a few days later to keep words and expressions that have been learned active.Systematyczne powtarzanie, utrwalanie słownictwa po kilku dniach, aby się zautomatyzowało

 • Guessing the meaning of vocabulary items from context. Odgadywanie znaczenia słownictwa z kontekstu.

 • Noticing and recording language patterns and collocations.Working with dictionaries and other reference tools. Praca ze słownikami i innych narzędzi odniesienia.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna