Zaprojektowanie i budowa dwóch zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowejPobieranie 108.01 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar108.01 Kb.

Zaprojektowanie i budowa dwóch zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej (zarurowania rowu) w pasie drogi powiatowej nr 1955D w m. Wysoka, Gmina Kobierzyce na odcinku od granic miasta Wrocławia do ul. Chabrowej

Sygnatura akt: RPZŚF-341
Znak sprawy: RPZŚF-341-0060/09-002/09 Kobierzyce 30.07.2009r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 zwana dalej w skrócie PzpU )

na realizację zadania p/n

Zaprojektowanie i budowa dwóch zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej (zarurowania rowu) w pasie drogi powiatowej nr 1955D w m. Wysoka, Gmina Kobierzyce na odcinku od granic miasta Wrocławia do ul. Chabrowej”. 1. Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego: Gmina Kobierzyce

REGON: 000-53-66-57

NIP:  896-13-08-068

Adres: 55-040 Kobierzyce Al. Pałacowa 1,

Strona internetowa: www.ugk.pl

Godziny urzędowania: pn-pt: 7:30 -15:30, środa 9:00 -17:00.
 1. Tryb udzielenia zamówienia.

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zmianami), powszechnie obowiązującymi przepisami oraz przepisami obowiązującymi na terenie Gminy Kobierzyce.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 7. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniający jak i dodatkowych.
 1. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika, zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz zjazdu na działkę w pasie drogi powiatowej nr 1951D (dz. nr 38dr). W miejscowości Wysoka, Gmina Kobierzyce, na odcinku granic miasta Wrocławia do Ul. Chabrowej. Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji w systemie „zaprojektuj i wykonaj”, składa się z dwóch części:

a) opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę,

b) wykonania chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi, kanalizacji deszczowej na zarurowanym rowie, przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie zjazdu na teren działki nr 33/199 przeznaczonego dla obsługi komunikacyjnej pompowni ścieków sanitarnych oraz oświetlenia drogowego w m. Wysoka.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY opracowany przez Firmę Projektową ASPRO Sp. z o.o., z siedzibą ul. Góralska 30, 53-610 Wrocław; który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

3. Zakres inwestycji:

a) budowa chodnika od granicy m. Wrocławia do ul. Chabrowej (od granicy działki nr 33/5 do dz. nr 20/4 wraz z odwodnieniem – wpusty)

- L = ok. 810 m, szer. 2m + 80m, szer. 2m

b) budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu ul. Radosnej z odwodnieniem – wpust

c) budowa kanalizacji deszczowej (zarurowanie rowu) na odcinku od dz. nr 43/54 do studni S1 (istn.) na rowie S-31

- L = ok. 534m, Φ600

d) przebudowa przepustu pod drogą powiatową 1951D w kierunku Partynic wraz z obudową i umocnieniem wylotu przepustu

- L = ok. 20m, B = 1,5x1,5m przepust skrzynkowy

e) przebudowa kd 800 na odcinku od granicy m. Wrocławia do ist. Studni S1 wraz z przebudową studni istniejącej S1

- L = 90m, Φ1400mm

f) budowa oświetlenia drogowego od ul. Chabrowej do granic m. Wrocławia

- L = ok. 800m, 21 szt. słupów

g) budowa zjazdu na dz. nr 33/199 (pompownia ścieków)

h) przebudowa (korekta) zjazdów istniejących z związku z budową chodnika.4. Dokumentacja, na podstawie której będzie realizowana budowa winna składać się następujących opracowań i projektów:

a) Projektu budowlanego chodnika wraz dwoma zatokami autobusowymi, kanalizacji deszczowej (zarurowania rowu) , przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej, zjazdu na teren działki nr 33/199 przeznaczonego dla obsługi komunikacyjnej pompowni ścieków sanitarnych, oraz oświetlenia drogowego w m. Wysoka na odcinku od granic miasta Wrocławia do istniejącego chodnika w ul. Radosnej wraz z uzyskaniem pozwoleniem na budowę

b) Projektów wykonawczych dla branży:


 • - drogowej (chodnik, zjazd do pompowni, dwie zatoki autobusowe, korekta zjazdów istniejących)

 • - sanitarnej ( kanalizacja deszczowa)

 • - oświetlenie dróg ( dostosowani zatwierdzonego projektu do planowanej budowy chodnika)

c) Inne opracowania

- operat wodnoprawny na zarurowanie rowu i odprowadzanie wód opadowych do studni na rowie przydrożnym S-31 wraz z pozwoleniem wodnoprawnym

- opracowanie kosztorysów i przedmiarów

- geotechniczne warunki posadowienia obiektów

- specyfikacje technicznych wykonania i odbiorów robót dla branży:


 • - drogowej ( chodnik, zjazdy)

 • - sanitarnej ( kanalizacja deszczowa)

- opracowanie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas realizacji inwestycji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz projektu organizacji ruchu docelowego, wraz z montażem kompaktowego słupka przystankowego.

- pełnienie nadzoru autorskiego.

- skorygowanie zatwierdzonego projektu oświetlenia drogowego w m. Wysoka na odcinku od granicy m. Wrocławia do ulicy Chabrowej do projektowanego chodnika i zarurowania

4. Czas realizacji zamówienia – 30.11.2009r.5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71320000 -1 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

6. Zlecenie realizacji ewentualnych robót uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia nastąpi zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 PzpU.


 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków

 1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

   1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

   2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

   3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 PzpU oraz spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 PzpU


V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu


  1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć następujące dokumenty lub ich kserokopie poświadczone „za zgodność z oryginałem” przy czym uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty oraz wszelkich wymaganych w SIWZ oświadczeń i dokumentów obejmuje w swoim zakresie pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem tych dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty:

Lp

Warunek do spełnienia:

Nazwa dokumentu

potwierdzającego:

Nr załącznika

do SIWZ

1

2

3

4Warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1-3 PzpU

Załącznik nr 2Warunki określone w art. 24

ustawy Prawo zamówień

publicznych


Oświadczenie o niewykluczeniu Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 PzpU.


Załącznik nr 3Profil działalności Wykonawcy

musi być zgodny z charakterem

zamówienia


Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy albo aktualne

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru KRS lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Wykonawca nie może zalegać z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert-
Wykonawca musi wykazać zrealizowanie, w ciągu 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania dostawy zbieżne z przedmiotem zamówienia


Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; robót budowlanych odpowiadających złożonością przedmiotu zamówienia, wymagane minimum to budowa z załączeniem dokumentów (minimum dwóch referencji) potwierdzających, że ww. roboty zostały wykonane należycie. Zmawiający oczekuje referencji na wykonane minimum 600m nawierzchni drogowej, w tym kanalizacji deszczowej, chodników i oświetlenia.

Załącznik nr 4Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Załącznik nr …
  1. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków według formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wyko­nawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie za­mówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. ­

  2. Brak któregokolwiek ze wskazanych w pkt V SIWZ dokumentów lub złożenie go w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty.

  3. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów, lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów wskazanych w pkt V SIWZ.

  4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
   1. Kolejność i sposób składanych oświadczeń i dokumentów.

Wykonawca powinien złożyć oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt V SIWZ jako załączniki do Formularza Oferty, zgodnie z kolejnością jak poniżej:
Formularz oferty – stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej uprawniającego do prowadzenia działalności o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, w którym określona jest nazwa i siedziba Wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

 2. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1-3 ustawy PzpU.

 3. Oświadczenie wykonawcy, o nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PzpU.

 4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; robót budowlanych odpowiadających złożonością przedmiotu zamówienia, wymagane minimum to budowa z załączeniem dokumentów (minimum dwóch referencji) potwierdzających, że ww. roboty zostały wykonane należycie. Zmawiający oczekuje referencji na wykonane minimum 600m nawierzchni drogowej, w tym kanalizacji deszczowej, chodników i oświetlenia.

 6. Zaparafowany projekt umowy z podpisem wykonawcy lub osoby umocowanej Załącznik nr 5.
   1. Zasady składania ofert wspólnie przez wykonawców tworzących konsorcjum.
    1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 PzpU.

    2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    3. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty wskazane w tabeli w pkt V SIWZ pkt 2 - 4 tabeli składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym. Formularz oferty, oraz dokumenty wskazane w tabeli w pkt V SIWZ pkt 1, 5 tabeli podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum

Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty tworzące konsorcjum lub ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:


 • ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

 • zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów zgodnie z treścią pkt V ust 1. SIWZ.

 • pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

 • jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Umowa konsorcyjna regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę lub deklaracja powinna zawierać m.in.: • określenie celu gospodarczego;

 • oświadczenia podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej;

 • wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentowanie na zewnątrz (lidera czyli pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).    1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605).VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia będą udzielane, przez :

Sylwester Janaszkiewicz – (sprawy formalne) tel. 071/36-98-176

Piotr Ligas – (sprawy merytoryczne) tel. 071 36 98 191

 1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 PzpU.

 2. Obowiązuje zasada pisemności korespondencji, z zastrzeżeniem, że pytania można zadawać faxem (071/31-11-252) lub pocztą elektroniczną (sjanaszkiewicz@ugk.pl,) z niezwłocznym potwierdzeniem pisemnym.

 3. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
  1. Informacje dotyczące wadium.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych) na konto Gminy Kobierzyce:

Al. Pałacowa 1 , 55-040 Kobierzyce

konto bankowe BS Kobierzyce nr 82 95750004 0000 0130 2000 0380

Wadium wpłacane na konto Zamawiającego powinno mieć adnotację ­– nazwę przetargu. Potwierdzenie wniesienia wadium (może być to kserokopia potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium w postaci gwarancji i poręczeń złożyć w oryginale w kasie, a potwierdzoną „za zgodność” kserokopię dołączyć do oferty.   • Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do 20.08.2009 r. do godz. 12.00.

3. Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do wskazanego terminu zostanie ono zdeponowane w kasie Urzędu Gminy Kobierzyce – pok. 22.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do wskazanego terminu znajdzie się ono na podanym rachunku bankowym Zamawiającego.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:


 1. pieniądzu (przelew na rachunek bankowy Zamawiającego);

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z przepisami prawnymi i powinny zawierać wskazany niżej element:


 • zobowiązanie Gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:

 • Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, albo

 • Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, albo

 • Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo

 • Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

6. Wadium składane przez Konsorcjum w formie poręczeń lub gwarancji ma wskazywać Lidera Konsorcjum i pozostałych konsorcjantów.

Gwarancja lub poręczenie wadium musi dodatkowo zawierać klauzulę wypłaty kwoty wadialnej Beneficjentowi gwarancji lub poręczenia, zarówno wówczas gdy Lider Konsorcjum uchyli się od zawarcia umowy z Zamawiającym w przypadku gdy zostanie wybrana oferta Konsorcjum, jak i wtedy, gdy od zawarcia umowy uchyli się którykolwiek z pozostałych członków Konsorcjum.

7. Wykonawca, który nie wniesie wadium zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SIWZ zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

9. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

a) upłynął termin związania ofertą;

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

d) Z zastrzeżeniem pkt. 8, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- który został wykluczony z postępowania;

- którego oferta została odrzucona.

11. Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy lub zawarcie umowy jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy albo nie wniósł zabezpieczenia umowy.

14. Oferta w trakcie trwania procedury od terminu składania ofert podanego w SIWZ poprzez wybór oferty do terminu podpisania umowy (termin związania ofertą 30 dni) winna być przez cały okres zabezpieczona wadium

  1. Termin związania ofertą

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  1. Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentów, a następnie wypełnić „Formularz oferty” oraz wszystkie załączniki w miejscach do tego celu wskazanych.

 3. Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych Wykonawca nie może skreślać, dopisywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, jeśli miałoby to zmienić treść oferty,

 4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę według postanowień niniejszej SIWZ.

 5. Oferta musi być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

 6. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane, poukładane zgodnie z kolejnością podaną w punkcie VI SIWZ oraz złączone w sposób trwały.

 7. Każda strona Oferty winna być podpisana i opieczętowane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.


XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Kobierzyce, 55-040 Kobierzyce Al. Pałacowa 1 pokój nr 25 (sekretariat Urzędu) do dnia ….08.2009 r. do godziny 12.00


 2. Oferta przetargowa na:

  Zaprojektowanie i budowa dwóch zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej (zarurowania rowu) w pasie drogi powiatowej nr 1955D w m. Wysoka, Gmina Kobierzyce na odcinku od granic miasta Wrocławia do ul. Chabrowej”  Nie otwierać przed: 20.08.2009 r. godz. 12.15
  Oferty powinny być w nieprzeźroczystym opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym jego przypadkowe otwarcie, opisanym w sposób następujący :

na odwrocie opakowania należy podać nazwę i adres z nazwą Wykonawcy.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 2. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt XI SIWZ pkt. 2 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 4. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2009 r. o godz.12.15. w sali nr 2, w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce Al. Pałacowa 1. 55-040 Kobierzyce. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Po części jawnej komisja dokona sprawdzenia ważności ofert pod względem spełniania wymogów zawartych w SIWZ. Informacje ze sprawdzenia i oceny ofert zostaną pisemnie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy złożą ofertę w niniejszym postępowaniu.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.


 1. Cena ofertowa brutto powinna obejmować całość usług projektowych i późniejszej realizacji, składających się na przedmiot zamówienia, a także obejmować koszty nie wynikające wprost z niniejszej SIWZ, a związane z przedmiotem zamówienia.

 2. Umowa na realizację przedmiotu zamówienia będzie umową o wartości wynikającej z oferty potencjalnego wykonawcy.

 3. Wykonawca powinien wypełnić Formularz Ofertowy podając: cenę ofertową brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia.

 4. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN). Cenę należy podać cyfrowo i słownie.

 5. Każdy Wykonawca przedłoży jedną ofertę cenową z wyszczególnieniem cen jednostkowych zgodnie z załącznikiem szczegółowym do Formularza Ofertowego.
  1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Ocena ofert

  • Weryfikacji ofert i wyboru dokona komisja stała powołana z ramienia Zamawiającego składająca się pracowników Zamawiającego.

  • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  • Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  • Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Kryteria oceny ofert przez Zamawiającego:


-----------------------------------------------------

Cena oferty (brutto) waga 100%

-----------------------------------------------------

Oferta o najniższej cenie brutto obejmującej realizację przedmiotu zamówienia uzyska największą ilość punktów. Cenę należy podać z 2 miejscami po przecinku.

Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio ilość punktów wyliczona wg wzoru:

On = ( Cmin. : Cn ) x 100 pkt

gdzie :


On - ilość punktów n-tej ocenianej oferty brutto

Cmin. - najniższa cena oferty brutto

Cn - cena badanej n-tej oferty brutto
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jeżeli okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Zamawiający przyzna Zamówienie Wykonawcy, który spełnia wszystkie warunki określone w niniejszej SIWZ oraz uzyska największą ilość punktów.
  1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. O dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

 2. Powiadomienie o dokonaniu wyboru oferty będzie zawierało nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz cenę.

 3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie nie krótszym niż 7 dni.

 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

 5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcy informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.


XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

 1. Istotne dla Stron postanowienia określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji.

 2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) przewidział możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod następującymi warunkami:

1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku :

- wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno – projektowej co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy;

- przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

- powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;

- pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy;

- konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;

- wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy.


 1. zmiany dokonane według zasad zapisanych w umowie;

 2. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

 3. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

 4. zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

 5. zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych lub stawek celnych (znaczący wzrost cen czynników niezależnych od Wykonawcy).

 6. zmiana nazw , siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;

 7. zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego;

 8. zmiana w zakresie wprowadzenia zapisu - informacji o przyznanym lub możliwym dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych;

 9. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;

 10. zmiana wysokości kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym – załącznik nr 1 do umowy, ujętych w poszczególnych latach budżetowych celem realizacji zamówienia;

 11. zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 12. zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;

 1. Powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.    1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia wys. 5 % wartości brutto umowy, które powinno być wniesione przed podpisaniem umowy. Wartość umowy jest zgodna z ofertą Wykonawcy z uwzględnieniem podatku VAT.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej ( pieniężnych)

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wys. 70 % wartości zabezpieczenia umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosi 30 % wartości zabezpieczenia umowy. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty jego odbioru końcowego.

9. Kwota, o której mowa w p. 8. jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.


    1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

  1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami: 2008r. Nr 171, poz. 1058) art. 179 do art. 198 określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze.

  2. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze:

   1. Rozporządzanie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1327 oraz Dz. U. z 2008r. Nr 188, poz. 1156);

   2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 886 oraz Dz. U. z 2008r. Nr 182, poz. 1122).

3. W sprawach nienormowanych niniejszą dokumentacją przetargową ma zastosowanie ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.–Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 oraz z 2008r. Nr171, poz.1058), akty wykonawcze do ustawy i Kodeks cywilny.  1. Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do ubiegania się o zamówienie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24 o niewykluczeniu

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług – Doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 5 - Projekt umowyZałącznik nr 6 – Załącznik graficzny – plan sytuacyjny
Kobierzyce dnia 30.07.2009r.


: Pi.nsf
Pi.nsf -> Obręb (miejscowość)
Pi.nsf -> Uchwała nr xxxii/379/09 Rady Gminy Kobierzyce
Pi.nsf -> Uczestnicy postępowania Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji pn. „Budowa świetlic wiejskich w Magnicach, Małuszowie, Szczepankowicach, Budziszowie
Pi.nsf -> Biuro projektóW arch. Paweł Kalinowski
Pi.nsf -> Program funkcjonalno użytkowy nazwa zamówienia
Pi.nsf -> Umowa nr rpzśF. Um – projekt
Pi.nsf -> Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów dotyczy: zmiany wniosku z dn18. 03. 2009 r o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów
Pi.nsf -> Za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej w roku szkolnym 2011/2012
Pi.nsf -> Zarządzenie nr ka 0050 0256. 2014 WÓjta gminy kobierzyce z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Pi.nsf -> Zarządzenie nr ka 0050 0231. 2015 WÓjta gminy kobierzyce z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna