Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wiekuPobieranie 50.5 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar50.5 Kb.


Zaproszenie do udziału
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Uniwersytet Wrocławski

w kulturze europejskiej XIX i XX wieku
z okazji Jubileuszu 200-lecia

Utworzenia Państwowego Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław, 4-7 października 2011 r.

Założenia programowe

Historię Uniwersytetu Wrocławskiego wyznaczają trzy podstawowe daty: 1702, kiedy z inicjatywy zakonu jezuitów powołana została do życia Akademia Leopoldyńska, 1811, kiedy utworzono pruski uniwersytet państwowy, i 1945, kiedy ciężko poszkodowana przez wojnę uczelnia wznowiła działalność jako jedna z najważniejszych instytucji publicznych na terenie polskich Ziem Zachodnich i Północnych.


Jubileusz 300-lecia powstania Akademii Leopoldyńskiej obchodziliśmy uroczyście w 2002 roku. W roku 2011 przypada niemniej ważny jubileusz 200-lecia utworzenia pruskiego uniwersytetu państwowego. Na mocy rozkazu gabinetowego króla Fryderyka Wilhelma III z dnia 3 sierpnia 1811 roku połączono Akademię Leopoldyńską, składającą się z dwóch wydziałów: teologii katolickiej i filozofii, ze znacznie większym i starszym, bo założonym już w 1506 roku, uniwersytetem we Frankfurcie nad Odrą, zwanym Viadriną. Nowa uczelnia miała pięć wydziałów: teologii katolickiej, teologii ewangelickiej, prawa, medycyny i filozofii. Ten ostatni był największy i obejmował zarówno nauki humanistyczne, jak i przyrodnicze.
Nowy uniwersytet, nazwany w akcie fundacyjnym Universitas litterarum Vratislaviensis, stał się wkrótce jednym z najważniejszych ośrodków nauki w Królestwie Prus i Cesarstwie Niemiec. Wykładali tu wybitni uczeni, laureaci Nagrody Nobla i wielu innych prestiżowych wyróżnień, a wśród studentów byli nie tylko Niemcy, lecz także Żydzi, Polacy, Czesi, Słowacy, Węgrzy i Rosjanie. Daleko poza granice Śląska sięgała sława uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego, zbiorów przyrodniczych i artystycznych, biblioteki i archiwum. Młodzież akademicka, nosząca z dumą swoje korporacyjne uniformy, nadawała miastu niepowtarzalny koloryt.
Ostateczny kres tej uczelni położyła klęska Niemiec w drugiej wojnie światowej, jakkolwiek już od połowy lat trzydziestych XX wieku – pod rządami NSDAP – traciła ona stopniowo swoją dawną rangę. Podczas oblężenia Twierdzy Wrocław przez Armię Czerwoną zimą i wiosną 1945 roku niektóre uniwersyteckie budynki zostały zniszczone lub poważnie uszkodzone, a przyrządy i pomoce naukowe oraz zbiory muzealne i biblioteczne – rozproszone. Mimo trudnej sytuacji lokalowej i aprowizacyjnej, już w listopadzie 1945 roku rozpoczął działalność polski Uniwersytet Wrocławski. Część jego pierwszych profesorów przyjechała ze Lwowa, część z Krakowa lub Warszawy. Początkowo kontynuowano niemal wszystkie kierunki nauczania – poza teologią, po kilku latach medycyna i nauki rolnicze przeniesione zostały do odrębnych uczelni.
Współczesny Uniwersytet Wrocławski, jedna z największych i najważniejszych szkół wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej, jest spadkobiercą zarówno jezuickiej Leopoldiny, utworzonej w 1702 roku, jak i państwowej uczelni pruskiej, powołanej do życia w roku 1811. Chce więc nie tylko korzystać nadal z bazy materialnej i zasobów bibliotecznych obu swoich poprzedniczek, lecz także lepiej poznać ich dorobek, wkład w dziedzictwo kulturowe Europy i świata. Dlatego z wielką radością przywita w swoich murach przedstawicieli wszystkich dyscyplin akademickich, uprawianych na Uniwersytecie Wrocławskim od 1702 roku do dziś, niezależnie od ich narodowości, przynależności państwowej i miejsca w naukowej hierarchii. Okazją po temu będzie Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku”, organizowana we Wrocławiu w dniach 4-7 października 2011 roku.

Program konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

– Potencjał założycielski wrocławskiej Leopoldiny i frankfurckiej Viadriny; okoliczności połączenia obu uczelni, przebieg procesu scalania; pierwsze lata Universitas litterarum Vratislaviensis.


– Struktura i funkcjonowanie Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811-1945; rozwój kadry naukowej, powstawanie nowych jednostek organizacyjnych, poszerzanie oferty dydaktycznej.
– Odbudowa Uniwersytetu Wrocławskiego po zniszczeniach II wojny światowej, pozyskanie i integracja kadry naukowej (Lwów, Kraków, Warszawa); wyodrębnienie się wydziałów medycyny i rolnictwa w osobne szkoły wyższe; przechodzenie od systemu samodzielnych katedr do struktury instytutowej; stały wzrost liczby studentów, rozwój studiów wieczorowych, zaocznych i podyplomowych.
– Rozwój bazy materialnej uczelni: inwestycje budowlane, rozwój bazy laboratoryjnej i bibliotecznej; wprowadzanie nowych pomocy naukowych i dydaktycznych, poszerzanie zbiorów przyrodniczych i kolekcji dzieł sztuki; postępy informatyzacji w skali uczelni i poszczególnych instytutów.
– Kulturotwórcza rola Uniwersytetu Wrocławskiego w mieście i regionie: życie muzyczne, literatura, teatr i film, sport i turystyka; wpływ środowiska studenckiego i jego organizacji na oblicze Wrocławia dawniej i dziś.
– Uniwersytet Wrocławski w wielkich wydarzeniach i konfliktach społecznych lat 1811-1945: insurekcja antynapoleońska, powstanie ruchu staroluterańskiego i starokatolickiego, emancypacja Żydów i antysemityzm, powstanie i rozłam ruchu socjalistycznego, militaryzm epoki wilhelmińskiej i jego echa po I wojnie światowej, triumfalny pochód nazizmu; Wrocław intelektualnym zapleczem „misji dziejowej Niemiec na Wschodzie”.
– Uniwersytet Wrocławski w wielkich wydarzeniach i konfliktach społecznych po roku 1945: Wrocław intelektualnym centrum polskich "Ziem Odzyskanych"; ideologizacja nauki i nauczania w czasach stalinowskich; "odwilż" październikowa 1956 roku i okres stabilnego rozwoju w warunkach częściowej autonomii akademickiej; wydarzenia marca 1968 roku i ograniczenie samorządności; narastanie oporu społecznego u schyłku lat siedemdziesiątych i powstanie "Solidarności"; stan wojenny i przełom ustrojowy lat 1989-1990; wkład uczelni w rozwój samorządności lokalnej i regionalnej po 1990 roku.
– Dorobek naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811-2011: wybitni profesorowie i docenci (patrz załączniki nr 1 i 2), najwybitniejsi studenci i absolwenci; wielkie odkrycia, wynalazki i szkoły naukowe; najważniejsze publikacje, serie wydawnicze i czasopisma naukowe.
– Tradycje dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego w podzielonych Niemczech lat 1945-1990 i w Republice Federalnej Niemiec po zjednoczeniu; dalsze kariery naukowe i zawodowe przedwojennych profesorów i studentów.
– Tradycje dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Rzeczpospolitej Polskiej: użytkowanie dawnych budynków, instrumentarium naukowego, zbiorów bibliotecznych i archiwalnych; rozwój badań nad dorobkiem naukowym i funkcjonowaniem uczelni w latach 1702-1945.
– Tradycje i współczesność polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego: rozwój badań nad dorobkiem naukowym poszczególnych wydziałów i instytutów; funkcjonowanie prasy uczelnianej i witryn internetowych; obraz uczelni w krajowych i zagranicznych środkach masowego przekazu.
Organizatorzy zwrócą się do wybranych osób z różnych krajów świata z zaproszeniem do udziału w konferencji, aby zapewnić jej możliwie daleko idącą reprezentatywność tematyczną. Uczestnikiem konferencji będzie mógł jednak zostać każdy nauczyciel akademicki, doktorant lub student, który do dnia 31 grudnia 2010 roku nadeśle na jeden z podanych poniżej adresów streszczenie proponowanego referatu w języku angielskim, niemieckim lub polskim, o objętości nie przekraczającej 2500 znaków wraz ze spacjami:
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Konferencja 2011

Plac Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław
muzeum@adm.uni.wroc.pl
Autorzy nadesłanych streszczeń otrzymają do dnia 30 stycznia 2011 roku informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu ich referatów do prezentacji. Referaty wpisane do programu konferencji nie będą mogły przekroczyć 30 minut (włącznie z ewentualną prezentacją multimedialną). Językami konferencji są angielski, niemiecki i polski. W tych też językach nastąpi publikacja materiałów pokonferencyjnych, przy czym tekstowi w wybranym języku towarzyszyć będą każdorazowo streszczenia w dwóch pozostałych.
Organizatorzy gwarantują wszystkim uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie we Wrocławiu w dniach 4-7 października 2011 roku, a także zwiedzanie z przewodnikiem najważniejszych zabytków Wrocławia oraz wolny wstęp na wieczorne koncerty muzyki symfonicznej i kameralnej. W ramach tych koncertów wykonane będą utwory powstałe w XIX i pierwszej połowie XX wieku w kręgu Królewskiego Akademickiego Instytutu Muzyki Kościelnej przy Uniwersytecie Wrocławskim.
Organizatorzy będą zabiegać o uzyskanie dotacji na pokrycie kosztów podróży uczestników konferencji do Wrocławia i z powrotem. Jest to jednak zależne od hojności sponsorów.
Serdecznie zapraszamy do wspólnego uczczenia wielkiego jubileuszu 200-lecia powstania państwowego Uniwersytetu Wrocławskiego!
Wszyscy, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą na temat wkładu Uniwersytetu Wrocławskiego w europejską i światową kulturę XIX i XX wieku, a także dokonać oceny aktualnego potencjału uczelni i jej miejsca na naukowej mapie świata, będą u nas w październiku 2011 roku mile widziani, niezależnie od narodowości, wyznania i poglądów politycznych.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


Prof. dr hab. Jan Harasimowicz

Dyrektor Muzeum Uniwersytetu WrocławskiegoZałącznik nr 1
Najwybitniejsi profesorowie i docenci

Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811-1945

Teologia katolicka: Berthold Altaner, Johann Baptist Baltzer, Thaddäus Anton Dereser, Franz Joseph Dölger, Felix Haase, Hubert Jedin, Wilhelm Junkmann, Hugo Laemmer, Friedrich Wilhelm Maier, Franz Karl Movers, Martin Pelka, Bernhard Poschmann, Ferdinand Probst, Maximilian Rauer, Joseph Hubert Reinkens, Joseph Ignaz Ritter, Joseph Sauer, Max Sdralek, Franz Xavier Seppelt, Johannes Stelzenberger, Friedrich Stummer, Franz Tessen-Węsierski, Johann Anton Theiner, Joseph Wittig.
Teologia ewangelicka: Johann Christian Wilhelm Augusti, Wilhelm Böhmer, Karl Eduard Bornhausen, Rudolf Karl Bultmann, Ernst Adolf Alfred von Dobschütz, Friedrich Wilhelm Joachim Gass, Karl Friedrich Gaupp, Friedrich Gogarten, Georg Hoffmann, Julius Köstlin, Ernst Lohmeyer, Karl von Müller, Rudolf Otto, Herbert Preisker, Erich Schaeder, Martin Schian, David Schulz, Johannes Steinbeck, Carl Steuernagel, Karl Adolf Suckow, William Wrede.
Nauki prawne i ekonomiczne: Julius Friedrich Heinrich Abegg, Otto Auhagen, Konrad Beyerle, Karl Bräuer, Lujo Brentano, Siegfried Brie, Ernst Joseph Cohn, Felix Julian Ludwig Dahn, Hans Albrecht Fischer, Axel von Freytagh-Loringhoven, Ernst Theodor Gaupp, Ludwig Anton Gitzler, Heinrich Robert Göppert, Paul Heilborn, Hans Helfritz, Albert Hesse, Ludwig Gottfried Madihn, Waldemar Mitscherlich, Theodor Mommsen, Johann Nagler, Georg Obst, Friedrich Ludwig Georg von Raumer, Eugen Rosenstock-Huessy, Günther Schmölders, Richard Schott, Hans-Jürgen Seraphim, Werner Sombart, Karl August Dominik Unterholzner, Ludwig Waldecker, Gustav Adolf Walz, Adolf Weber, Theodor Maximilian Zachariä.
Nauki medyczne: Alois Alzheimer, Leopold Auerbach, Hans Karl Leopold Barkow, Karl-Heinrich Bauer, Traugott Wilhelm Gustav Benedict, Karl August Wilhelm Berends, Julius Wilhelm Betschler, Alfred Bielschowsky, Gustav Jacob Born, Julius Bruck, Karl Bruck, Oswald Bumke, Julius Friedrich Cohnheim, Adalbert Marianus Czerny, Hermann Euler, Hermann Eberhard Fischer, Carl Georg Friedrich Wilhelm Flügge, Ottfried Foerster, Carl Friedrich Richard Förster, Friedrich Theodor Frerichs, Heinrich Adolf Gottron, Robert Julius Kurt Gutzeit, Rudolf Peter Heinrich Heidenhain, Joseph Jadasson, Heinrich Köbner, Otto Ernst Küstner, Moritz Heinrich Mendel, Albrecht Theodor Middeldorpff, Oskar Minkowski, Johann (Jan) Mikulicz-Radecki, Albert Neisser, Heinrich Neumann, Adolf Wilhelm Otto, Karl Franz Maria Partsch, Richard Pfeiffer, Emil Ponfick, Jan Evangelista Purkyně, Wilhelm Hermann Georg Remer, Otto Spielberg, Martin Staemmler, Karl Maria August Stolte, Richard Wagner, Wilhelm Waldeyer, Carl Wernicke.
Filozofia i psychologia: Clemens Baeumker, Matthias Baumgartner, Christlieb Julius Braniss, Wilhelm Dilthey, Hermann Ebbinghaus, Peter Joseph Elvenich, Benno Erdmann, Jacob Freudenthal, Hermann Friedrich Wilhelm Hinrichs, Richard Hönigswald, Adalbert Kayssler, Eugen Kühnemann, Reinhard Kynast, Theodor Lipps, Moritz Löwi, Siegfried Marck, Immanuel Oginski, Joseph Johannes Rohowsky, Louis William Stern, Johann Ludwig Thilo, Theodor Hubert Weber.
Historia: Friedrich Andreae, Hermann Aubin, Gottfried Gabriel Bredow, Jacob Caro, Colmar Grünhagen, Robert Holtzmann, Franz Kampers, Georg Kaufmann, Richard Koebner, Ernst Kornemann, Manfred Laubert, Ludwig Petry, Richard Roeppell, Leo Santifaller, Georg Stadtmüller, Gustav Adolf Harald Stenzel, Ludwig Wachler, Johannes Ziekursch.
Archeologia: Martin Jahn, Hans Seger.
Antropologia i etnologia: Egon Freiherr von Eickstedt, Walter Kuhn, Georg Thilenius.
Historia sztuki: Dagobert Frey, August Grisebach, Franz Landsberger, Richard Muther, Bernhard Patzak, August Schmarsow, Alwin Schultz, Philipp Schweinfurth, Max Semrau.
Muzyka i muzykologia: Felix Expedit Baumgart, Friedrich Wilhelm Berner, Emil Bohn, Moritz Brosig, Fritz Feldmann, Otto Kinkeldey, Johann Theodor Mosevius, Julius Schäfer, Arnold Schmitz, Joseph Ignatz Schnabel, Max Schneider, Karl von Winterfeld, Franz Wolf.
Filologia klasyczna: Julius Athanasius Ambrosch, Georg Heinrich Bernstein, Leopold Cohn, Richard Förster, Friedrich Haase, Wilhelm Maria Hubert Havers, Wilhelm Kroll, Heinrich Wilhelm Ludolf Malten, Franz Passow, August Rossbach, Johann Gottlieb Schneider, Karl Ernst Christoph Schneider, Friedrich Wilhelm Wagner.
Filologie orientalne: Georg Heinrich Bernstein, Karl Brockelmann, Friedrich Wilhelm Carl Giese, Christian Maximilian Habicht, Alfred Hillebrandt, Bruno Meissner, August Schmölders, Adolf Friedrich Stenzler, Otto Strauss, Arthur Ungnad.
Filologia niemiecka: Johann Gustav Gottlieb Büsching, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Gustav Freytag, Gottschalk Eduard Guhrauer, Friedrich Heinrich von der Hagen, Theodor Jacobi, Karl August Timotheus Kahlert, Carl Friedrich Ludwig Kannegiesser, Max Koch, Paul Merker, Friedrich Ranke, Theodor Siebs, Walther Steller, Karl Weinhold.
Filologia słowiańska: Rudolf Abicht, Wojciech Cybulski, František Ladislav Čelakovsky, Paul Diels, Wincenty Kraiński, Władysław Nehring.
Filologia angielska: Eugen Kölbing, Paul Meissner, Levin Ludwig Schücking.
Filologia romańska: Karl Appel, Gustav Gröber.
Matematyka: Heinrich Wilhelm Brandes, Georg Feigl, Ferdinand Joachimsthal, Adolf Kneser, Ernst Eduard Kummer, Hans Adolph Rademacher, Johann Radon, Jacob Immanuel Rosanes.
Fizyka: Moritz Ludwig Frankenheim, Gustav Robert Kirchhoff, Philipp Eduard Anton Lenard, Otto Richard Lummer, Oskar Emil Meyer, Georg Friedrich Pohl, Clemens Schaefer, Erwin Rudolf Josef Schrödinger, Henrik Steffens.
Astronomia: Palm Heinrich Ludwig von Boguslawski, Julius Heinrich Georg Franz, Johann Gottfried Galle, Longinus Anton Lorenz Jungnitz, Erich Karl Wilhelm Schönberg, Alexander Friedrich Karl Wilkens.
Chemia: Richard Abegg, Fritz Arndt, Heinrich Biltz, Eduard Buchner, Robert Wilhelm Bunsen, Nikolaus Wolfgang Fischer, Walter Herz, Walter Hückel, Albert Ladenburg, Heinrich Friedrich Link (Linck), Carl Jacob Löwig, Adolf Julius Meyer, Julius Lothar von Meyer, Otto Ruff, Friedlieb Ferdinand Runge.
Farmacja: Adolph Ferdinand Duflos, Wilhelm Filehne, Johannes Gadamer, Thomas August Theodor Poleck.
Geografia: Max Friederichsen, Walter Geisler, Erich Obst, Konrad Olbricht, Joseph Partsch, Wilhelm Theodor August Hermann Volz.
Nauki geologiczne: Erich Bederke, Hans Cloos, Fritz Frech, Ernst Friedrich Glocker, Adolf Ferdinand Carl Hinze, Carl Mainka, Ludwig Milch, Ludger Mintrop, Karl Georg von Raumer, Karl Ferdinand von Roemer, Kurt Spangenberg, Christian Friedrich Martin Websky.
Nauki biologiczne: Julius Oscar Brefeld, Paul Buchner, Karl Friedrich Chun, Ferdinand Julius Cohn, Adolf Engler, Wilhelm Goetsch, Johann Heinrich Robert Göppert, Johann Ludwig Christian Gravenhorst, Adolf Eduard Grube, Willy Kükenthal, Christian Gottfried Daniel Nees von Essenbeck, Ferdinand Albert Pax, Ferdinand Albin Pax, Anton Friedrich Schneider, Carl Gustav Wilhelm Stenzel, Ludolf Christian Treviranus.
Nauki rolnicze: Friedrich Aereboe, Fritz Berkner, Helmut Doenecke, Paul Ehrenberg, Felix Ehrlich, Walter von Funke, Friedrich Holdefleiss, Kurt Maiwald, Richard Krzymowsky, Kurt von Rümker, Wilhelm Zorn.

Załącznik nr 2
Najwybitniejsi profesorowie i docenci

Uniwersytetu Wrocławskiego po 1945 roku

Nauki prawne i ekonomiczne: Jan Baszkiewicz, Włodzimierz Berutowicz, Tadeusz Bigo, Adam Chełmoński (senior), Adam Chełmoński (junior), Kazimierz Działocha, Jerzy Falenciak, Józef Fiema, Jan Gwiazdomorski, Stanisław Hubert, Iwo Jaworski, Karol Jonca, Jan Kosik, Franciszek Longchamps de Berier, Andrzej Mycielski, Kazimierz Orzechowski, Kamil Stefko, Wincenty Styś, Witold Świda, Janusz Trzciński, Karol Wolfke, Seweryn Wysłouch.
Filozofia: Karol Bal, Marek Fritzhand, Maria Kokoszyńska-Lutmanowa, Tadeusz Kubiński, Jarosław Ładosz, Andrzej Nowicki.
Socjologia: Wojciech Sitek.
Nauki polityczne: Karol Fiedor, Romuald Gelles, Marian Orzechowski, Franciszek Ryszka.
Psychologia: Mieczysław Kreutz, Marian Kulczycki, Wiesław Łukaszewski.
Pedagogika: Mirosława Chamcówna, Stefan Kaczmarek, Stanisław Tync.
Historia: Ludwik Bazylow, Władysław Czapliński, Adam Galos, Józef Gierowski, Marian Haisig, Roman Heck, Stefan Inglot, Wacław Korta, Tadeusz Kotula, Zbigniew Kwaśny, Józef Leszczyński, Kazimierz Majewski, Ewa Maleczyńska, Karol Maleczyński, Teofil Emil Modelski, Kazimierz Popiołek, Henryk Wereszycki, Wojciech Wrzesiński, Henryk Zieliński.
Archeologia: Edmund Bulanda, Helena Cehak-Hołubowicz, Włodzimierz Hołubowicz, Józef Kaźmierczyk, Wojciech Kočka.
Etnologia: Adolf Nasz, Dorota Elżbieta Simonides.
Historia sztuki: Zbigniew Hornung, Janusz Kębłowski, Marian Morelowski, Zofia Ostrowska-Kębłowska, Władysław Podlacha, Zygmunt Świechowski, Mieczysław Zlat.
Muzykologia: Hieronim Feicht.
Kulturoznawstwo: Stanisław Pietraszko.
Bibliotekoznawstwo: Karol Głombiowski, Antoni Knot, Krzysztof Migoń.
Filologia klasyczna: Bronisław Biliński, Jerzy Kowalski, Jerzy Krókowski, Jerzy Łanowski, Wiktor Steffen, Alicja Szastyńska-Siemion.
Filologie orientalne: Ludwik Skurzak, Hanna Wałkówska.
Filologia polska: Stanisław Bąk, Janusz Degler, Władysław Floryan, Czesław Hernas, Mieczysław Klimowicz, Jacek Kolbuszewski, Stanisław Kolbuszewski, Jan Kott, Tadeusz Mikulski, Jan Miodek, Stanisław Rospond, Jan Trzynadlowski, Bogdan Zakrzewski, Tadeusz Żabski.
Filologia słowiańska: Marian Jakubiec.
Filologia niemiecka: Konrad Gajek, Norbert Honsza, Norbert Morciniec, Jan Piprek, Marian Szyrocki, Mieczysław Urbanowicz, Zdzisław Żygulski.
Filologia angielska: Juliusz Krzyżanowski.
Filologia romańska: Józef Heistein, Anna Nikliborc.
Matematyka: Roman Duda, Stanisław Hartman, Bronisław Knaster, Józef Łukaszewicz, Edward Marczewski, Władysław Narkiewicz, Julian Perkal, Hugo Steinhaus, Kazimierz Urbanik.
Fizyka: Zygmunt Galasiewicz, Roman Stanisław Ingarden, Stanisław Loria, Jerzy Lukierski, Jan Łopuszański, Ryszard Stanisław Męclewski, Jan Mozrzymas, Stefan Mróz, Jan Nikliborc, Andrzej Pękalski, Krzysztof Redlich, Jan Rzewuski, Bogdan Sujak, Jan Wesołowski.
Astronomia: Jerzy Jakimiec, Mikołaj Jerzykiewicz, Jan Mergentaler, Antoni Opolski, Bogdan Rompolt, Eugeniusz Rybka, Stefan Wierzbiński.
Chemia: Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska, Zdzisław Latajka, Lechosław Cyryl Latos-Grażyński, Henryk Kozłowski, Henryk Ratajczak, Lucjan Sobczyk, Józef Ziółkowski.
Geografia: Julian Czyżewski, Stefan Golachowski, Alfred Jahn, Aleksander Kosiba, Władysław Migacz, Bolesław Olszewicz.
Geologia: Kazimierz Maślankiewicz, Józef Oberc, Henryk Teisseyre, Józef Zwierzycki.
Antropologia: Tadeusz Krupiński, Jan Mydlarski, Karol Stojanowski, Adam Wanke.
Biologia: Zofia Gumińska, Stefan Gumiński, Stanisław Kulczyński, Stefan Macko, Władysław Rydzewski, Kazimierz Sembrat, Kazimierz Witalis Szarski, Andrzej Wiktor, Edward Zubik.
Biochemia i biotechnologia: Aleksandra Kubicz, Wanda Mejbaum-Katzenellenbogen, Bronisława Morawiecka, Jacek Otlewski.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna