Zaproszenie do złożenia oferty dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychPobieranie 29.25 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar29.25 Kb.


...............................................

pieczęć prowadzącego postępowanie

nr rejestru postępowań 43/BŁiI/WOT/II/08

Zaproszenie do złożenia oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163); 1. Zamawiający:

Komenda Główna Policji

02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150NIP 521-31-72-762


 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie „dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na budowę w tunelu metra warszawskiego kabla optotelekomunikacyjnego typu NXOTKtd 60J w relacji stacja metra A20 Słodowiec – stacja metra A21 Stare Bielany”.
Wytyczne dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej:

 1. Na stacji metra A20 na podperoniu znajduje się zakończony i zapętlony w mufie światłowodowej kabel optotelekomunikacyjny NXOTKtd 60J (dokumentacja do wglądu w siedzibie Biura Łączności i Informatyki KGP).

 2. Projektowany kabel optotelekomunikacyjny typu NXOTKtd 60J powinien zostać połączony z istniejącym kablem poprzez złącze przelotowe przy wykorzystaniu istniejącej mufy.

 3. Na stacji metra A21 na podperoniu kabel NXOTKtd 60J należy zakończyć i zapętlić w mufie światłowodowej z kompletem kaset umożliwiającym zapętlenie 60 włókien.

 4. Na obu końcach kabla należy zaprojektować skrzynie zapasu.

 5. Na szlaku B20/21 kabel należy ułożyć w tunelu na istniejącej półce konstrukcji wsporczej zamontowanej w ramach budowy tunelu i stacji.

 6. Trasę przebiegu kabla oraz miejsce zlokalizowania mufy światłowodowej na stacji A21 należy uzgodnić z Metrem Warszawskim Sp. z. o.o.

 7. W sprawie szczegółowych warunków budowy oraz wejścia na teren budowy dla wykonania projektu należy porozumieć się z przedstawicielem Metra Warszawskiego, którego danymi dysponuje Biuro Łączności i Informatyki KGP.

 8. Linie należy układać w oparciu o normę ZN-96/TPSA-002 pt. ”Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne, Linie optotelekomunikacyjne, Wymagania i badania”.

 9. W tunelu i na stacjach Metra należy ułożyć rury ochronne typu np. RHDPEt ø 32/2,9 z uniepalniaczem 9% (wymagany atest). Rury osłonowe powinny być wykonane z materiału bezhalogenowego odpornego na rozprzestrzenianie się płomieni oraz o podwyższonej temperaturze zapalania zgodnie z opracowaniem prof. M. Kosiorka pt. „Ekspertyza naukowo-techniczna dotycząca warunków technicznych dla Metra Warszawskiego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” znajdującym się w archiwum MW (nr I/782).

 10. Na całej trasie kabel musi być oznakowany na odcinkach prostych co 25 m, przy każdej zmianie trasy, przed i za przepustami. Na oznacznikach musi się znaleźć: nr kabla, typ kabla, właściciel, relacja.

 11. Odbioru linii należy dokonać w oparciu o normę ZN-96/ TPSA-002 oraz Instrukcję TP S.A. nr T-01 pn.: ” Obiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych” .

 12. Dokumentacja powinna zostać wykonana i dostarczona w formie papierowej w 5 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej jako dokument MS Word lub w formacie pdf. Biuro Łączności i Informatyki posiada niezbędne uzgodnienia z Metrem Warszawskim Sp.
  z o.o. dotyczące wykorzystania infrastruktury teletechnicznej metra dla celów budowy kabla.

 13. Dokumentacja musi zostać uzgodniona z Metrem Warszawskim Sp. z. o.o.
 1. Termin realizacji zamówienia:

6 tygodni od daty zawarcia umowy.


 1. Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:

Sławomir Szwed tel. 022 6014015.


 1. Kryteria wyboru ofert:

Cena 100%


 1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) *:

 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności Wykonawca złoży:

   • oświadczenie, że posiada uprawnienia do realizacji zamówienia,

   • oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

   • oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

(Wymóg aktualności spełnia odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony wcześniej, ale potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie),

 1. Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 2. Ważne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

 3. Oferta Wykonawcy, który nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków lub złoży dokumenty zawierające błędy i nie uzupełni ich, nie będzie oceniana.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 1. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści*:

 1. Warunki płatności oraz informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:

  • Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:


Komenda Główna Policji

02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150

NIP 521-31-72-762 REGON 012137497


  • fakturę należy dostarczyć do kancelarii Biura Łączności i Informatyki KGP,
   ul. Wiśniowa 58, 02-542 Warszawa,

  • Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury,

  • Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego,

  • Zamawiający upoważni Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego,

  • wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

  1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

   • 10% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpił od umowy
    z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy,

   • 0,15% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
    w wykonaniu umowy, nie więcej niż 10% wartości brutto umowy.


Zasady odbioru dokumentacji:

 1. Dokumentacja projektowa powinna być dostarczona do siedziby Wydziału Obsługi Telekomutacyjnej Biura Łączności i Informatyki KGP na adres: ul. Taborowa 33b, 02-542 Warszawa.

 2. Odbiór przedmiotu zamówienia:

 • odbiór przedmiotu zamówienia dokonany zostanie na podstawie specyfikacji ilościowej po sprawdzeniu poprawności jego wykonania,

 • odbiór potwierdzony zostanie protokołem odbioru ilościowego,

 • podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT za realizację przedmiotu zamówienia i dokonania płatności.

 1. Protokół odbioru zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wykonawca a trzy Zamawiający.
 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia*:

Nie dotyczy


 1. Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy) *:

Wymagania gwarancyjne:

 1. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia winien wynosić minimum 12 miesięcy.

 2. Gwarancja obejmuje błędy i braki w opracowanej dokumentacji.

 3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania zgłoszonych błędów i braków w opracowanej dokumentacji.

 4. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od daty podpisania przez Wykonawcę oraz przedstawiciela Zamawiającego, protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

 5. Usuwanie zgłoszonych błędów lub uzupełnianie braków będzie realizowane w terminie do 3 dni od momentu zgłoszenia.

 6. Zgłoszenia faktu wystąpienia błędów lub braków dokonywane będą przez Zamawiającego w formie pisemnej pod numer faksu wskazany w protokole odbioru.

 7. W przypadku wystąpienia istotnych zmian związanych z numerem zgłoszeniowym faksu, określonym w protokole odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wprowadzonych w tym zakresie zmianach.

 8. W uzasadnionych sytuacjach fakt wystąpienia błędów lub braków może zostać zgłoszony Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie, z późniejszym potwierdzeniem zgłoszenia w formie pisemnej.
 1. Sposób przygotowania oferty:

 1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
  w zaproszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie,

 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

 3. Oferta, wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, rejestru lub zgłoszenia działalności gospodarczej. Jeżeli ofertę podpisze osoba nie wymieniona w ww. dokumentach, do oferty musi być dołączone prawidłowo wystawione pełnomocnictwo do podpisania oferty. Kopie dokumentów muszą być podpisane „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną,

 4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje odrzuceniem każdej z ofert,

 5. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę upoważnioną,

 6. Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 • cenę jednostkową netto (bez podatku VAT) i brutto (z podatkiem VAT);

 • potwierdzenie terminu realizacji,

 • potwierdzenie 30-dniowego terminu płatności za wykonaną usługę (płatność przelewem) od daty dostarczenia faktury,

 • wskazanie i potwierdzenie okresu gwarancji (w miesiącach), od momentu realizacji przedmiotu zamówienia,

 • miesięczny termin związania ofertą.

 1. Oferta powinna zawierać oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego zaproszenia.
 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy przesłać faksem do Wydziału Obsługi Telekomutacyjnej Biura Łączności i Informatyki KGP na numer (022) 6015747, do dnia 30.07.2008r. godz. 1200.

...........................................................................................................data i podpis kierownika zamawiającego/ wnioskującego/ naczelnika**

* - wypełnić jeżeli dotyczy;

** - odpowiednio do przyjętego trybu – niepotrzebne skreślić;Pobieranie 29.25 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna