Zaproszenie do złOŻenia ofertyPobieranie 46.54 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar46.54 Kb.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na usługę wyceny własności intelektualnej Uczelni w postaci prawa z patentu na wynalazek, na potrzeby udzielenia licencji.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz wymogi ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 ze zm.).

Kod CPV: 79120000-1 Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich

Opis przedmiotu zamówienia:


 • Przedmiot wynalazku objętego patentem: Urządzenie przeznaczone do automatycznej biodetekcji toksyczności ogólnej wód

 • Ilość przewidywanych do wykonania wycen – 1 szt.

 • Metoda wyceny – dochodowa1.

 • Termin wykonania wyceny - do 4 tygodni od daty przekazania Wykonawcy wszystkich niezbędnych dokumentów.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają kwalifikacje zawodowe w dziedzinie wyceny wartości niematerialnych i prawnych,

 • posiadają kwalifikacje zawodowe w zakresie rachunkowości,

 • posiadają minimum 5–letnie doświadczenie w wycenianiu wartości niematerialnych i prawnych,
  w tym doświadczenie w zakresie wyceny dóbr niematerialnych i prawnych na zlecenie jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni wyższych,

 • wykonali co najmniej 5 wycen patentów z branży ochrony środowiska.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

 • uzupełniony Formularz ofertowy – wg wzoru załącznika nr 1,

 • wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem: opisu przedmiotu usługi, daty wykonania –– wg załącznika nr 2,

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z opisem ich kwalifikacji zawodowych – wg załącznika nr 3,

 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 • kserokopie poświadczające wykształcenie i doświadczenie osób realizujących wycenę (dyplomy, certyfikaty etc.).

Oferta ma być podpisana przez osobę uprawnioną. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.

Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć:

w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice do dnia 16.11.2012 r. do godz. 14:00 z dopiskiem: „Oferta na usługę wyceny własności intelektualnej UŚ


w postaci prawa z patentu na wynalazek, na potrzeby udzielenia licencji”.

Okres wiązania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.11.2012 r. o godz. 14:30 w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.

Kryteria wyboru:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:


cena ogółem brutto za wycenę - 80%

Wc =

cena minimalna

x 80

cena przedstawiona w ofercie

przekroczenie wymaganego doświadczenia - 20%

Wd =

liczba przekroczonych wymaganych wycen

x 20

maksymalna liczba przekroczonych wymaganych wycen wśród wszystkich podlegających ocenie ofert

 • Uzyskane w ramach poszczególnych kryteriów punkty zostaną zsumowane. Uzyskany w ten sposób wynik będzie liczbą punktów przyznanych danej ofercie.

 • Maksymalna ilość do uzyskania punktów wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Sposób wyłonienia wykonawcy:

Wyboru Wykonawcy dokona powołana w tym celu Komisja. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.


W toku badania złożonych ofert Komisja może żądać udzielenia wyjaśnień, co do treści złożonej oferty.
Wszelkie pytania dotyczące postępowania konkursowego należy kierować pisemnie lub na adres Zamawiającego lub na adres e-mail nie później niż 5 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może udzielić na złożone zapytania odpowiedzi.

Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień jest Dariusz Laska e-mail: dariusz.laska@us.edu.pl.


Zamawiający jednocześnie informuje, że: • Nie będzie udzielał szczegółowych, innych niż ogólnie dostępnych informacji, związanych
  z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego.

 • Oferta niespełniająca warunków wymaganych w zaproszeniu do złożenia oferty zostanie odrzucona.

 • Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia.

 • Nie będzie zwracał dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego zaproszenia.

 • Ogłoszenie o wyniku zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

 • O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi w formie pisemnej, wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, wskazując nazwę Wykonawcy, którego wybrano.

 • Informacja o wyniku postępowania, przesłana do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zawierać będzie określenie miejsca i terminu zawarcia umowy.

Załącznik nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)FORMULARZ OFERTOWY

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy, tel/fax/e-mail)

składa ofertę naUsługa wyceny własności intelektualnej UŚ w postaci prawa z patentu na wynalazek, na potrzeby udzielenia licencji.

Cena netto:………………., VAT…….% PLN

Cena brutto: ………………………… PLN

słownie:……………………………………………......................................................................….

Cena oferty uwzględnia wszelkie konieczne do poniesienia zdaniem Wykonawcy koszty, związane


z realizacją zamówienia.

Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są:

 • załącznik nr 2

 • załącznik nr 3

 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Miejscowość ..................................., dnia ....................... 2012 r.

podpis osoby upoważnionej / osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

(Pieczęć Wykonawcy)

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, tj. minimum 5–letnie doświadczenie w wycenianiu wartości niematerialnych
i prawnych, w tym doświadczenie w zakresie wyceny dóbr niematerialnych i prawnych na zlecenie jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni wyższych, i wykonanie co najmniej 5 wycen patentów
z branży ochrony środowiska.Lp.

Opis usługi

(branża)

Termin realizacji usługi (od/do)

1.2.3.4.5.Miejscowość ..................................., dnia ....................... 2012 r.

podpis osoby upoważnionej / osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

(Pieczęć Wykonawcy)WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Lp.

Imię i nazwisko

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia

Informacja na temat praktyki zawodowej / doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia

Zakres powierzonych czynności

1

2

3

4
Miejscowość ..................................., dnia ....................... 2012 r.

podpis osoby upoważnionej / osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

1 Wyboru metody wyceny najlepiej pasującej do danego przedmiotu własności intelektualnej dokona analityk specjalizujący się w wycenie wartości niematerialnych i prawnych pochodzący z firmy realizującej wycenę. Zleceniodawca w pierwszej kolejności rekomenduje metodę dochodową, w drugiej kolejności metodę rynkową.


Pobieranie 46.54 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna