Zapytania sqlPobieranie 27.92 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar27.92 Kb.

Zapytania SQL


Zapytania stanowią centralną część języka DML (and. Data Manipulation Language) wchodzącego w skład SQL, a służącego do manipulowania danymi. Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje na temat zapytań języka SQL.

Ogólna postać zapytania


Ogólna postać zapytania SQL wygląda następująco:
SELECT kolumny

FROM tabele

WHERE warunek-selekcji

GROUP BY kolumny-grupowane

HAVING warunek-dotyczący-pogrupowanych-danych

ORDER BY kolumny-klucze-sortowania

;

Parametry SELECT


Po słowie kluczowym SELECT umieszcza się listę kolumn rozdzielonych przecinkami, która ma się znaleźć w odpowiedzi. Elementy listy mogą mieć następującą postać:

 • wszystkie

SELECT * FROM ...
 • nazwy kolumn

SELECT kolumna1, kolumna2...SELECT tabela1.kolumna1, tabela2.kolumna1...
 • definicje kolumn wyliczonych

SELECT kolumna1 + kolumna2...
 • wywołania funkcji operujących na wartościach pół rekordów

SELECT Max( kolumna1 ), Count( tabela1.kolumna2 )...


W klauzuli SELECT można stosować tzw. aliasy, czyli przypisywać kolumnom inne nagłówki, np.:
SELECT tabela1.kolumna3 AS kolumna5, kolumna1 + tabela2.kolumna2 as SumaKolumn...
Po słowie kluczowym SELECT można podać słowo kluczowe DISTINCT. Spowoduje ono, że w odpowiedzi znajdą się tylko unikalne wiersze, np.:
SELECT DISTINCT tabela1.kolumna1, kolumna2...

Parametry FROM


Po słowie kluczowym FROM umieszcza się listę nazw tabel (rozdzieloną przecinkami), z których pochodzą kolumny, np.:
SELECT kolumna1, kolumna2

FROM tabela1

;
Lista nazw kolumn może być uzyskana z podzapytania.

Parametry WHERE


Klauzula WHERE służy do specyfikowania warunku, jaki muszą spełniać rekordy. Przy tworzeniu warunków można korzystać z rozmaitych konstrukcji, oto niektóre z nich:

 • porównania (=, <>, <, <=, >, >=)

 • operatory logiczne (AND, OR, NOT)

 • przynależność do zbioru (IN), np:

...WHERE kolumna1 IN (war1, war2, war3)...

 • przynależność do przedziału, np:

...WHERE kolumna1 BETWEEN dolnaWartosc AND gornaWartosc...

 • zgodność z wzorcem tekstowym (LIKE), np:

...WHERE kolumna1 LIKE ‘%awa’...

...WHERE kolumna1 LIKE ‘_awa’...

(znak % oznacza dowolny ciąg znaków, znak _ dowolny znak)


 • sprawdzenie, czy pole ma wartość (nie)pustą (IS (NOT) NULL), np.:

...WHERE kolumna1 IS NOT NULL...

Parametry GROUP BY


Klauzula GROUP BY służy do grupowania (agregacji) wierszy o takiej samej wartości określonych pól. Działanie grupowania wymaga zastosowania funkcji agregujących, takich jak MIN, MAX, AVG, COUNT.
Ogólne zasady grupowania wyglądają następująco:

 • kolumny zapytania dzieli się na te, według których się grupuje (zbiór G) i na pozostałe (zbiór A)

 • po klauzuli SELECT MOGĄ wystąpić odwołania do kolumn ze zbioru G (i z reguły występują)

 • po klauzuli SELECT odwołania do kolumn ze zbioru A MUSZĄ być poddane działaniu funkcji agregujących

Na przykład w zapytaniu:


SELECT imie, AVG(wiek), COUNT(*)

FROM Tabela

GROUP BY imie

;
Grupowanie odbywa się po kolumnie imie, natomiast pozostałe kolumny są poddane działaniu funkcji agregujących. Odpowiedź na to zapytanie będzie zawierała zbiór rekordów zawierających imię, średni wiek dla osoby o danym imieniu i liczbę osób posiadających dane imię, czyli mówiąc krótko pewne statystyki dotyczące elementu po którym następuje grupowanie (po imieniu).


Parametry HAVING


Klauzula HAVING służy do ograniczania liczebności grup utworzonych w wyniku agregacji. Przykładowo, nawiązując do ostatniego przykładu, zapytanie:
SELECT imie, AVG(wiek), COUNT(*)

FROM Tabela

GROUP BY imie

HAVING AVG(wiek) >= 18

;
ograniczy rekordy opisujące statystyki imienia tylko do tych osób, które są pełnoletnie.
Po HAVING można stosować takie same konstrukcje jak po WHERE, a dodatkowo również funkcje agregujące.

Parametry ORDER BY


Po słowie kluczowym ORDER BY umieszcza się listę nazw kolumn i/lub wartości wyliczonych (rozdzieloną przecinkami), będących kluczem sortowania wraz z opcjonalnymi oznaczeniami dotyczącymi rodzaju sortowania rekordów. Oto ogólna postać:
...ORDER BY ([tabela.]kolumna [ASC|DESC])*...
Poniżej znajduje się przykład zastosowania sortowania.
...ORDER BY tabela1.kolumna1, kolumna2 ASC,

kolumna3 DESC...


Powyższy przykład sortuje wyniki po kolumnie tabela1.kolumna1 rosnąco (to kierunek domyślny), następnie po kolumnie kolumna2 również rosnąco i w końcu po kolumnie kolumna3 malejąco.

Składanie wyników zapytań


Wyniki zapytań (listy wierszy) można ze sobą składać, korzystając z operatorów teoriomnogościowych sumy zbiorów (UNION), przecięcia zbiorów (INTERSECT) i różnicy zbiorów (EXCEPT). Po każdym z powyższych słów kluczowych można dodać klauzulę ALL, które wyłączy filtr powtarzających się wierszy. Zapytania można składać pod warunkiem, że typy odpowiadających kolumn są identyczne. Złożenie to wygląda następująco:
SELECT...

UNION ALL

SELECT...

Kolejność wykonywania klauzul zapytania


Zapytanie jest wykonywane w następujących krokach:

 • wybór kolumn z tabel (SELECT, FROM)

 • zastosowanie warunku ograniczającego (WHERE)

 • grupowanie (GROUP BY)

 • zastosowanie warunku ograniczającego liczebność grup (HAVING)

 • sortowanie (ORDER BY)

Podzapytania


W zapytaniu w warunkach klauzul WHERE i HAVING można stosować podzapytania służąca do wyznaczenia wartości użytej w warunku, np.
SELECT kolumna1, kolumna2

FROM Tabela1

WHERE kolumna1 > (

SELECT AVG(kolumna3)

FROM Tabela2

);
W powyższym przykładzie wybrane są te rekordy dla których wartość pola kolumna1 jest większa od średniej wartości wyznaczonej z innej tabeli. Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku wynikiem podzapytania jest pojedyncza liczba.


Wykorzystanie IN


Słowo kluczowe IN pozwala na zidentyfikowanie wszystkich elementów w zbiorze A, które występują lub nie występują w zbiorze B, np.:
SELECT kolumna1, kolumna2

FROM Tabela1

WHERE kolumna1 NOT IN (

SELECT kolumna2

FROM Tabela2

);
Powyższe zapytanie wybiera te rekordy, dla których wartość wybranego pola nie znajduje się w zbiorze określonym przez podzapytanie. Należy zwrócić uwagę, że typ pola kolumna1 oraz wyników zwracanych przez podzapytanie musi być taki sam. Ponadto wynik podzapytania musi być jednokolumnowy.


Wykorzystanie ALL


Słowo kluczowe ALL specyfikuje warunek specyfikujący, że dana wartość musi być w określonej relacji ze wszystkimi wynikami podzapytania, np.:
SELECT *

FROM Tabela1

WHERE kolumna1 < ALL (

SELECT MIN(kolumna2)

FROM Tabela2

WHERE kolumna2 > 15

);
Powyższe zapytanie wyświetla wszystkie rekordy, dla których wartość pola kolumna1 jest mniejsza od każdej wartości zwróconej w odpowiedzi przez podzapytanie.

Wykorzystanie ANY


Słowo kluczowe ANY specyfikuje warunek specyfikujący, że dana wartość musi być w określonej relacji z dowolnym z wyników podzapytania, np.:
SELECT kolumna1, AVG(kolumna2)

FROM Tabela1

GROUP BY kolumna1

HAVING AVG(kolumna2) < ANY (

SELECT MIN(kolumna2)

FROM Tabela2

WHERE kolumna2 > 15

);
Powyższe zapytanie wyświetla wszystkie rekordy, dla których wartość pola kolumna1 jest mniejsza od dowolnej z wartości zwróconych w odpowiedzi przez podzapytanie.


Złączenia tabel


Złączenie tabel w zapytaniu polega na umieszczeniu w jego wyniku kolumn pochodzących z różnych tabel. Możliwe jest wyświetlenie danych z różnych tabel, które są wzajemnie powiązane poprzez więzy relacji – w tym celu należy określić warunek łączący. Można tego dokonać na kilka sposobów np.:
SELECT Tabela1.kolumna1, kolumna2

FROM Tabela1, Tabela2

WHERE Tabela1.id = Tabela2.ref_tabela1;
W powyższym zapytaniu warunek złączenia jest podany w klauzuli WHERE (porównanie wartości pól połączonych relacją).
Inne, równoznaczne formy to:
SELECT Tabela1.kolumna1, kolumna2

FROM Tabela1JOIN Tabela2 ON Tabela1.id = Tabela2.ref_tabela1;

Pobieranie 27.92 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna