Zapytanie o cenę dnia: 2012-11-30 informacje ogólnePobieranie 8.73 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar8.73 Kb.
ZAPYTANIE O CENĘ

dnia: 2012-11-30INFORMACJE OGÓLNE: Nazwa projektu: Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych w Fabryce Komunikacji Społecznej w celu wdrożenia innowacyjnej i kompleksowej usługi z zakresu planowania i strategii medialnych dla przedsiębiorstw, instytucji i organizacji pozarządowych.

PRZEDMIOT: Wyłonienie wykonawcy na zakup trzyletniej licencji na oprogramowanie do analizy danych statystycznych wraz z aktualizacją danych analitycznych takich badań jak: TGI, AGB Nielsen Media Research (obecnie Nilsen Audience Measurement), Radio Track, PBC, Megapanel BPI/Gemius.

ZAMAWIAJĄCY: Fabryka Komunikacji Społecznej s.c.

WOJEWÓDZTWO: Mazowieckie

POWIAT: Warszawa

ADRES: 02-032 Warszawa, ul. Filtrowa 75 lokal 22

TELEFON/FAX: tel. 22 8236093, faks 22 8236093

OPIS: Wyłonienie wykonawcy na zakup trzyletniej licencji na oprogramowanie do analizy danych statystycznych wraz z aktualizacją danych analitycznych takich badań jak: TGI, AGB Nielsen Media Research (obecnie Nilsen Audience Measurement), Radio Track, PBC, Megapanel BPI/Gemius. Termin składania ofert do 10 grudnia 2012.

TREŚĆ:

SEKCJA I

ZAMAWIAJĄCY:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Fabryka Komunikacji Społecznej, ul Filtrowa 75 lokal 22,02-032 Warszawa, woj. Mazowieckie, tel. 22 8236093, faks 22 8236093

Adres strony internetowej zamawiającego: www.fks.com.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka CywilnaSEKCJA II

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie wykonawcy na zakup trzyletniej licencji na oprogramowanie do analizy danych statystycznych wraz z aktualizacją danych analitycznych takich badań jak: TGI, AGB Nielsen Media Research (obecnie Nilsen Audience Measurement), Radio Track, PBC, Megapanel BPI/Gemius.

2) Rodzaj zamówienia: dostawa.

3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i dostawa, do dnia 20 grudnia 2012 roku.

4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE.

5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE.

6) Czy przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego: NIE.7) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres 10 dni.
SEKCJA III

KRYTERIA OCENY OFERTY:


  1. Kryterium oceny oferty: NAJNIŻSZA CENA – 100%

SEKCJA IV

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  1. Termin składania oferty: 10.12.2012 godzina 10:00, miejsce: ul. Filtrowa 75 lokal 22, 02-032 Warszawa lub nadesłanie faksem na numer 22 8236093, lub na adres e mail:

fabryka@fks.com.pl

SEKCJA V

OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

  1. Zamawiający dokona oceny ofert w terminie do 11.12.2012

  2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców drogą mailową oraz listowną.

SEKCJA VI

CZAS ZWIĄZANIA OFERTĄ: 1) Trzy miesiące od złożenia oferty.
BRANŻE:

  1. Firmy badawcze, Domy Medowie, Firmy marketingowe

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna