Zapytanie ofertowe „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawidowie i Ośrodka Kultury w Zawidowie”Pobieranie 140.75 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar140.75 Kb.
Zapytanie ofertowe
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby

Urzędu Miejskiego w Zawidowie i Ośrodka Kultury w Zawidowie”
Zamawiający.

Gmina Miejska Zawidów

Pl. Zwycięstwa 21/22

59-970 Zawidów

Tel.: 75 77 88 282

Fax: 75 77 88 205
I. Postanowienia ogólne.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.


II. Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Główny zakres rzeczowy obejmuje dostawę:

-komputerów przenośnych typu notebook – 3 szt.

-komputerów stacjonarnych – 10 szt., w tym 2 szt. na potrzeby Ośrodka Kultury w Zawidowie

-drukarki laserowej – 1 szt.

-oprogramowania systemowe – 3 szt.

o parametrach szczegółowo wskazanych w załączniku nr 4 zapytania ofertowego.

1.2. Wszystkie urządzenia objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe.

W trakcie realizacji dostawy urządzeń objętych przedmiotem zamówienia należy również

dostarczyć Zamawiającemu:

instrukcję obsługi dostarczonego sprzętu w języku polskim,

kartę gwarancyjną dostarczonego sprzętu.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych obejmujących urządzenia
o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż określone w odniesieniu do poszczególnych urządzeń wskazanych w załączniku nr 4. Podane parametry i funkcje techniczne należy traktować jako wymagania minimalne. W formularzu cenowym należy podać typ/model/producenta proponowanego urządzenia, a w przypadku gdy Wykonawca proponuje urządzenie o parametrach lub funkcjach technicznych lepszych niż wymagane, należy podać typ/model/producenta proponowanego urządzenia oraz istotne parametry i funkcje techniczne, które podwyższają jakość oferowanego urządzenia.
Zamawiający ustala, że Wykonawca poda cenę za zamówienie przewidzianą do realizacji.

Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją

zamówienia, w tym również koszty związane z dostarczeniem oferowanego sprzętu do budynku Urzędu Miejskiego w Zawidowie oraz Ośrodka Kultury w Zawidowie.

2.Wspólny słownik zamówień:

30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe

30.21.31.00-6 Komputery przenośne

30.21.33.00-8 Komputer biurkowy

30.23.13.00-0 Monitory ekranowe

30.23.21.10-8 Drukarki laserowe

48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3. Wymagania stawiane wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału dotyczące:


1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III. Kryteria oceny ofert:

1.Cena oferty, przedstawiona przez Wykonawcę (podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, zawierająca podatek VAT

naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert rozpatrywanych i nie

odrzuconych, wyłącznie na podstawie jedynego kryterium - ceny:

Cena ofertowa – 100% = 100pkt

3. Ocena ofert będzie przebiegała następująco:

a) Każdej rozpatrywanej ofercie przyznane zostaną punkty za cenę oferty wg poniższego

wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):


Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena ( koszt)

100%

Nr kryterium

Wzór

1

Cena (Koszt)

Liczba punktów = ( Cmin/Cof) x 100 x waga

Gdzie:

-Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert-Cof – cena podana w ofercie

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom stawianym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

6. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.IV. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest:

- Anna Traczyk- sprawy formalno – prawne , tel. 75 77 88 282 wew. 114,

zps@zawidow.eu

- Krzysztof Pawelec - sprawy merytoryczne, tel. 75 77 88 282 wew. 107 informatyk@zawidow.eu


V. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:

Ofertę należy składać w formie pisemnej (osobiście, listem), w Biurze Obsługi Interesanta pok. Nr 2 Urzędu Miejskiego w Zawidowie, pokoju nr 14 w zamkniętej kopercie opisanej nazwą postępowania lub elektronicznie na adres zps@zawidow.eu w terminie: do dnia 29.01.2014r. w godzinach pracy tut. urzędu.


Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

3. Karty z opisem produktów.
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii.

Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny odpis z właściwego rejestru, lub inny dokument potwierdzający reprezentację wykonawcy czyli osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców, wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym
VI. Załączniki do zapytania ofertowego

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy.

3. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

4. Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ):

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

tel./fax ...........................................................................................................................................

NIP nr ...................................................... REGON........................................................................

Nr podstawowego konta ........................................................... W banku……………………….. …………………………………………….....................................................................................

e-mail..............................................................................................................................................

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem poniżej 14000€ na „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawidowie i Ośrodka Kultury w Zawidowie” oferuję/ oferujemy wykonanie zadania za wynagrodzeniem brutto:…………………………zł ( słownie zł:……………………… ………………………..)LP

Nazwa

Nazwa oferowanego

artykułu

(producent, model, typ)

Ilość (sztuk)

cena jednostkowa zł

Wartość ogółem netto zł

1

Komputer przenośny typu notebook3 szt.2

Komputer stacjonarny10 szt.3

Drukarka laserowa1 szt.


4Oprogramowanie systemowe
3 szt.Razem netto zł
Razem brutto zł
Powyższa cena zawiera wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia.


Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonania przedmiotu umowy.
Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia w pełni odpowiada wszystkim wymaganiom Zamawiającego określonym w zapytaniu ofertowym a w szczególności w Załączniku Nr 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w Załączniku Nr 4- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, dobrej jakości i pozbawiony wad.

Przyjmujemy warunki płatności zawarte w projekcie umowy.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że wykonanie następującej części zamówienia zostanie powierzone podwykonawcom (jeżeli dotyczy):*

…………………………………………………………………................……………………(wpisać jaka część)

Ponosimy pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie całości zamówienia.Nie wypełnienie zostanie przyjęte jako informacja, że całe zamówienie będzie realizowane wyłącznie przez Wykonawcę.

Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w całości w terminie do 10.02.2014r.

Osoba odpowiedzialna za realizację niniejszego zamówienia (umowy):

Pan / i ...........………………………………………… telefon ……….............…………….

............................, dnia ..............2014 r. ..........................................................................

(miejscowość, data) pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcyZałącznik Nr 2

................................................

(miejscowość, data)

....................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)


OŚWIADCZENIE
Składając ofertę na „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawidowie i Ośrodka Kultury w Zawidowie” oświadczamy, że:


  • spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdz. II pkt. 3 Zapytania Ofertowego dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;


2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpisano:

........................................................

(pieczątka i podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3
PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr ……….
Zawarta w dniu ………... pomiędzy

………………………………

………………………………

………………………………

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………

………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,
Na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907) w wyniku dokonania wyboru oferty, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest realizacja dostawy sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawidowie oraz Ośrodka Kultury w Zawidowie, która obejmuje dostawę:

-komputerów przenośnych typu notebook – 3 szt.

-komputerów stacjonarnych – 10 szt., w tym 2 szt. na potrzeby Ośrodka Kultury w Zawidowie

-drukarki laserowej – 1 szt.

-oprogramowania systemowe – 3 szt.

o parametrach szczegółowo wskazanych w załączniku nr 4 zapytania ofertowego.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z ofertą i zapytaniem ofertowym do realizacji całości przedmiotu umowy w terminie do 10.02.2014 roku.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, dobrej jakości
i pozbawiony wad oraz odpowiadający wymaganiom stawianym przez Zamawiającego.

Z czynności dostawy przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego sporządzony zostanie przez Wykonawcę protokół odbioru zawierający numery seryjne dostarczonego towaru podpisany przez Strony.§ 3

Wykonawca zobowiązuje się poinformować o terminie dostawy przedmiotu umowy Zamawiającego na co najmniej 2 dni robocze przed datą dostawy.

§ 4

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy. W dacie odbioru Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny określający szczegółowe warunki gwarancji. Bieg gwarancji liczy się od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru.

Jeżeli gwarancja na przedmiot umowy wystawiona przez ich producenta jest dłuższa od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, to przyjmuje się gwarancję producenta.Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do bezpłatnego usunięcia wad i usterek powstałych w trakcie użytkowania w terminach określonych w dokumencie gwarancyjnym określającym szczegółowe warunki gwarancji. W każdym przypadku czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni Terminy rozpoczynają bieg licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie (nr tel ………………..), faksem (nr faksu……………….) lub pocztą email (adres email………………………………….)

Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad i usterek przedmiotu zamówienia w ramach gwarancji (w tym koszt transportu do serwisu lub koszt przyjazdu serwisanta) ponosi Wykonawca.

W przypadku naprawy sprzętu zawierającego dyski twarde lub awarii dysku twardego – nośnik danych pozostaje w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich informacji, które pozyska w trakcie realizacji niniejszej Umowy.


§ 5

Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą, tj. cena ryczałtowa wynosi:

Cena brutto ..................................................... zł.

(słownie: ..................................................................................................................................)

Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje i pokrywa wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy a w szczególności: koszty dostawy, transportu, rozładunku. Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty wynikłe w trakcie realizacji umowy jeżeli okażą się niezbędne do realizacji zamówienia.§ 6

Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury po wykonaniu przedmiotu umowy.

Podstawą do wystawienia faktur będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru.

Należność Wykonawcy oparta na prawidłowo wystawionej fakturze, zgodnie z formularzem oferty zostanie przelana na konto w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego .

W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.

§ 7

Odpowiedzialność za przedmiot umowy od momentu dostawy do podpisania przez Strony protokołu odbioru ponosi Wykonawca.

Przedmiot umowy niezgodny z wymaganiami określonymi w załączniku do umowy
lub z wadami, Wykonawca zobowiązuje się odebrać z siedziby Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego telefonicznie, faksem
lub e-mailem i dostarczyć przedmiot umowy zgodny z wymaganiami lub pozbawiony wad.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych.

Osobami zobowiązanymi do stałego nadzoru nad realizacją niniejszej umowy są:

ze strony Zamawiającego: ………………………………………, telefon ……………..…..;

ze strony Wykonawcy: ………………………………………….., telefon ………………….. .§ 8

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

w wysokości 20 % wartości umownej brutto, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto za niezrealizowanie w całości przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwego artykułu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, zgodnie z wartościami zawartymi w formularzu oferty.

Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 9

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży


w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia


29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907.) oraz Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.).

§ 11

Integralną część umowy stanowi Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy.§ 13

Spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie.

W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.Wykonawca Zamawiający
Kontrasygnata

Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMITU ZAMÓWIENIA
Nazwy urządzeń lub producentów wskazanych w niniejszej dokumentacji nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Podane nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produktLp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej
Procesor

Min. 2-rdzeniowy, min 3.40GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4900 punktów. Do oferty należy dołaczyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ
Pamięć operacyjna

1 x 4GB 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę
Parametry pamieci masowej

Min. 500 GB SATA III 7200 obr./min.

Grafika

Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.0, Open CL 1.2 oraz dla rozdzielczości 2560x1600@60Hz sięgająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 615 punktów.

Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ


Wyposażenie multimedialne

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik
Obudowa

Obudowa fabrycznie konwertowalna typu MicroTower z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 102 cm posiadająca min.: 2 zewnętrzne półki 5,25” w tym min 1 dla napędów o pełnej wysokości oraz min 2 wewnętrzne półki 3,5” i 1 wewnętrzną półkę 2,5” dla dysków twardych. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego.

Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:

awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora

uszkodzenie lub brak pamięci RAM,

uszkodzenie płyty głównej

uszkodzenie zasilacza

uszkodzenie kontrolera Video.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę)

Zasilacz o mocy min 320W i sprawności min 90% przy obciążeniu 100%.

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
BIOS

Możliwość odczytania z BIOS:

1. Wersji BIOS

2. Modelu procesora, prędkości procesora,

3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach

4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware, nr seryjny, wersja SMART

5. Informacji o napędzie optycznym: model, wersja firmware, nr seryjny

6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej

Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji Turbo Mode z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora.

BIOS musi posiadać funkcję update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

BIOS musi posiadać funkcję automatycznego update BIOS ze strony producenta włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.


Bezpieczeństwo

1. BIOS musi posiadać możliwość

- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS,

- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)

- blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;

- blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI

- kontroli sekwencji boot-ącej;

- startu systemu z urządzenia USB

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2);

3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera

4. Zamek elektromagnetyczny w obudowie komputera

5. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwaZarządzanie

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji,

a także umożliwiająca:

- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;

- zdalną konfigurację ustawień BIOS;

- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD

z serwera zarządzającego;

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;

- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);

- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego

(tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;

- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.

Certyfikaty i standardy

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej

- Certyfikacja dla Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 11 oraz Red Hat Enterprise Linux 64 – dołaczyć oświadczenie producenta komputera

Ergonomia

Maksymalnie 26 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta
Warunki gwarancji

3-roczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.


16.

Wsparcie techniczne producenta

Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

- weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć)

- czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera


17.

Wymagania dodatkowe

System operacyjny: Windows 8 Pro 64bit PL z downgrade do Windows 7 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny

Wbudowane porty i złącza:

- porty wideo: min. 1 szt VGA i 2 szt Display Port

- min. 14 x USB w tym min 10 szt wyprowadzonych na zewnątrz obudowy:

4 porty USB z przodu w tym min 2 szt USB 3.0

6 portów USB z tyłu w tym min 2 szt USB 3.0,

- port sieciowy RJ-45,

- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy.

- serial port (RS-232) z możliwością rozbudowy do 2 szt portów RS-232

- 2 szt PS/2

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI

Płyta główna z chipsetem min Q85, wyposażona w:

- 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 1600MHz

- sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 3.0, 3 szt PCIe x1

- 4 złącza SATA w tym min 2 szt SATA III

Klawiatura USB w układzie polski programisty

Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

Nagrywarka SATA DVD +/-RW
Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
Typ

Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy
Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
Procesor

Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,50 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86

Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 4160 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

Pamięć operacyjna RAM

1 x 4GB, niskonapięciowe, możliwość rozbudowy do min 16GB
Parametry pamieci masowej

Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.
Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0
Wyposażenie multimedialne

Karta dźwiękowa zgodna z DTS, wbudowane 2W głośniki stereo

Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p wraz z dwoma mikrofonami


Wymagania dotyczące baterii i zasilania

Max 6-cell, 55WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 6 godzin. Gwarancja min 36 miesięcy.

Zasilacz o mocy min. 65W


Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami

Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 8 Professional PL 64bit z prawami downgrade do Windows 7 Professional PL 64bit
Certyfikaty i standardy

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

Wydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzający zgodność oferowanego komputera z oferowanym system operacyjnym

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski

Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov


Ergonomia

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 29dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy załączyć oświadczenie producenta).
Waga i wymiary

Waga max 2,5 kg z baterią 6-cell

Szerokość: max 378 mm

Głębokość: max 257 mm

Wysokość przód/tył: max 26 mm/29 mm


Bezpieczeństwo

Złącze typu Kensington Lock, wbudowany czytnik kart kryptograficznych Smart Card, zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2);
Warunki gwarancji

1 rok gwarancji producenta dla notebooka i baterii.

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta


Wymagania dodatkowe

Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x Display Port 1.2, 4 szt. USB 3.0, 1 szt. USB 3.0 dosilone, RJ-45, 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście, 1 x złącze mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i mikrofon, RS-232 (serial port), złącze pod dedykowaną stację dokującą.

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 a/b/g/n (anteny w układzie 2x2) wraz z Bluetooth 4.0 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express.

Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, min 101 klawiszy z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych

Touchpad z dedykowanym dotykowym sensorem do jego włączenia i wyłaczenia.

Czytnik linii papilarnych

Wbudowany napęd optyczny 8x DVD +/- RW DL.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.


Drukarka laserowa, monochromatyczna A4 o parametrach nie gorszych niż:


Właściwość

Parametry wymagane

Technologia Druku

Laserowa

Rozdzielczość

1200x1200 dpi

Procesor

800 MHz

Prędkość druku w rozdzielczości 1200x1200 dpi

33 str./min.

Czas wydruku pierwszej strony

poniżej 8 sek.

Pamięć

256 MB

Porty

Hi-Speed USB 2.0; Port USB umożliwiający bez pośredni wydruk plików z pamięci USB

Karta sieciowa

Wewnętrzna, 10/100/1000 Base-TX

Moduł druku dwustronnego

Tak

Języki drukowania

PCL6, PCL5e, emulacja Postscript 3; direct PDF (v1.7)

Wbudowane czcionki

84 skalowalne czcionki TrueType

Zarządzanie

Wbudowany serwer www

Format wydruku

A4

Obsługiwana gramatura nośnika

Podajnik 1: 60 do 163 g/m2

Podajnik 2: 60 do 120 g/m2Obsługiwane formaty nośnika


Podajnik 1: A4, A5, A6, B5, koperty (C5, DL); 76 x 127 do 216 x 356 mm

Podajnik 2: A4, A5, A6, B5, koperty (C5, DL); 105 x 148 do 216 x 356 mmPodajniki papieru

1 x 50 arkuszy + 1 x 250 arkuszy

Dodatkowe podajniki papieru

Opcjonalnie możliwość późniejszej rozbudowy o podajnik na 500 arkuszy nośnika (nie dopuszcza się możliwości zastosowania zamienne dwóch podajników o pojemności 250 arkuszy każdy)

Odbiornik papieru

150 arkuszy

Wydajność miesięczna

50 000 stron

Rekomendowana wydajność miesięczna

750 – 3000 stron

Obsługiwane systemy operacyjne

do następujących systemów operacyjnych: Windows , 2003 server, 2008 server, 7, Vista, XP, Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, Linux: 9.4, 9.5; RED HAT Enterprise Linux: 5.0, 6.0; OpenSuSE: 11.3, 11.4; Fedora™: 14, 15; Ubuntu®: 10.04, 10.10, 11.04; Debian: 5.0, 6.0, HPUX11i

Panel Sterowania

Ekran LCD, 2 wiersze (tekst. i graficzny)

Wymiary

≤ 365 x 370 x 268 mm;

Waga

≤ 11 kg

Materiały eksploatacyjne

Bęben zintegrowany z tonerem dostarczany jako pojedyńczy kartridż

Bezpieczeństwo, Zarządzanie

Zabezpieczenie dostępu do wbudowanego serwera www hasłem, SNMPv3, SSL, (HTTPS); uwierzytelnianie 802.1x, ACL

Zużycie energii

Podczas druku: poniżej 580 W, w trybie gotowości: poniżej 7,5W; tryb uśpienia: poniżej 6,5W; drukarka wyłączona: poniżej 0,5 W

Typowy tygodniowy pobór prądu (TEC)

Poniżej 2,1 kWhOprogramowanie systemowe


Windows 8 Pro 64 bit z prawami do instalacji Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej, dostarczony nośnik Windows 8 Pro lub równoważne.

Zamawiający wymaga aby oferowane systemy operacyjne umożliwiały poprawną obsługę aplikacji eksploatowanych w tut. Urzędzie (Aplikacje firmy SIGID, Płatnik, Bestia, El-Dok, SelWin, USCWin), pracę stacji roboczych w domenie Windows z pełną możliwością stosowania zasad GPO oraz kontrolowania stanu aktualizacji systemów operacyjnych oraz oprogramowania biurowego zainstalowanego na stacjach roboczych z poziomu lokalnego serwera aktualizacji (WSUS).

Pobieranie 140.75 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna