Zapytanie ofertowe I. ZamawiająCY



Pobieranie 13.21 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar13.21 Kb.



ABIES Kuczyńscy sc

Miecze 26

19-206 Rajgród

tel. + 48 86 273 41 16, fax + 48 86 273 43 01 , abies@abies.net.pl www.abies.net.pl



Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

Abies Kuczyńscy sc, Marcin Kuczyński, Danuta Kuczyńska

Miecze 26

19-206 Rajgród

tel. + 48 86 273 41 16, fax + 48 86 273 43 01

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 21 kW jako odnawialne źródło energii wykorzystane na potrzeby firmy ABIES Kuczyńscy sc

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego



3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 02.03.2015r.



IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- napisana w języku polskim czytelną i trwałą techniką oraz podpisana

- zestawiona w sposób trwale łączony a każda zapisana strona oferty ponumerowana kolejnymi numerami,

- zawierać wszystkie dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podana w cenach netto + podatek Vat

- szczegółowe wymagania wg SIWZ

Oferta powinna być ważna 30 dni

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miecze 26, 19-206 Rajgród do dnia 30.09.2014 do godz. 10:00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.abies.net.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena ofertowa (C) - 100%

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Marcin Kuczyński pod numerem telefonu (086) 273 41 16 lub 604 124 558 oraz adresem email: abies@abies.net.pl od godz. 8:00 do 16:00.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013




Pobieranie 13.21 Kb.





©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna