Zapytanie ofertowe kod cpv: 80500000-9 Usługi szkoleniowePobieranie 57.32 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar57.32 Kb.
Katowice, dn. 16.04.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE

(kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu szkoleniowego „Śląska Akademia ICT – program rozwoju kompetencji informatycznych”, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-180/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” realizowanego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zapraszamy do złożenia oferty na usługi spełniające poniższe wymagania:


 1. Oznaczenie zamawiającego:

Comarch S.A.

Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków

fax: (12) 646 11 00

NIP: 677-00-65-406


Osoba do kontaktu:

Wojciech Czerepak

Tel. (12) 687 78 11

Mail: wojciech.czerepak@comarch.pl
 1. Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności wskazaną w dokumencie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dn. 22.12.2011r.


 1. Przedmiot i termin wykonania zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia 1 dwudniowego szkolenia z tematu: „Zapewnienie jakości w projektach Agile” przeznaczonego dla testerów w projektach Agile.
Zakres tematyczny szkolenia powinien zawierać następujące zagadnienia:


    1. Wprowadzenie do metodyk Agile;

    2. Scrum - opis procesu, rola testera, samoorganizacja.

    3. Zarządzanie wymaganiami w projektach Agile – Rejestr Produktowy (Product Backlog), Historie Użytkownika (User Stories), Kryteria Akceptacyjne (Acceptance Criteria)

    4. Rodzaje testów:

     1. Test First (TF)

     2. Test Driven Development (TDD)

     3. Acceptance Test Driven Development (ATDD)

     4. Behavioral Driven Development (BDD)

     5. Specification by Example (SBE)

     6. Narzędzia testerskie

    5. Środowisko testerskie

     1. Ciągła integracja (Continuous Integration, CI)

     2. Automatyzacja testów (Test Automatization)

     3. Metryki testów

Szkolenie odbywać się będzie w okresie 05.2013-08.2013 w dni powszednie, w godzinach pracy pracowników 8.00-18.00 (maksymalny przedział czasowy), w siedzibie Comarch S.A., Oddział Katowice, ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice. Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie przedstawiony Wykonawcy po podpisaniu umowy.   1. Jeden dzień szkolenia trwa 8 godzin zegarowych (6 godzin zegarowych, czyli 8 godzin lekcyjnych – szkolenie, 2 godziny zegarowe - przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa).

   2. Grupa szkoleniowa liczy 5-15 osób.

   3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów szkoleniowych oznaczonych zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” o treści adekwatnej do omawianej tematyki (w formie elektronicznej) oraz testu wyboru (w formie elektronicznej) zawierającego 15 pytań sprawdzających wiedzę uczestników z zakresu merytorycznego szkolenia (przeprowadzanego na początku i na końcu szkolenia w celu ewaluacji). Druk materiałów szkoleniowych i testów wiedzy oraz zapewnienie zestawu materiałów piśmienniczych pozostaje po stronie Zamawiającego.

   4. Realizacja szkoleń znajdzie swoje odzwierciedlenie w „Dzienniku zajęć”. Na zakończenie szkoleń uczestnicy otrzymają Certyfikaty (przygotowane przez Zamawiającego, podobnie jak „Dziennik zajęć”).

   5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości i terminu realizacji szkoleń oraz liczby uczestników. Sposób informowania o ww. zmianach zostanie wskazany w umowie z Wykonawcą.

   6. Wymagania dotyczące prowadzącego:

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i realizacji projektów o tematyce zbieżnej z zapytaniem ofertowym (szczegóły należy wpisać w Załączniku nr 2)


 1. Opis sposobu przygotowania oferty

  1. Wykonawca zaoferuje usługę przeprowadzenia szkoleń zgodnie z wymogami określonymi w pkt.3

  2. Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie kwoty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  3. Cena ofertowa netto i brutto przedstawiona przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz będzie ceną niezmienną do końca jego realizacji.

  4. Oferent powinien załączyć proponowany program szkolenia.

  5. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osobę/by uprawnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy, a podpis/y musi/szą umożliwić identyfikację tożsamości osoby/osób je składającej/cych tj. powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.

  6. Do oferty należy załączyć (w przypadku firm i osób prowadzących działalność gospodarczą):

   1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   2. jeżeli ofertę podpisuje osoba inna niż to wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, ewidencja działalności gospodarczej), wówczas wraz z ofertą należy złożyć oryginał pełnomocnictwa albo notarialnie potwierdzoną kopię;

  7. Wypełnienie Oświadczenia o braku występowania powiązań, o którym mowa w pk. 6 stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

  8. Dołączenie referencji/protokołów/zaświadczeń dokumentujących dotychczasowe doświadczenie - jeśli Oferent je posiada.

  9. Koszty, związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

  10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  13. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 1. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz informacja na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:


I Kryteria formalne (bez spełnienia których oferta nie będzie oceniana)

 • Przygotowanie oferty zgodnie z pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego.


II Kryteria merytoryczne
Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.


 • Cena oferty – 40%

Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
LC = CMIN/CO *100 pkt * 40%
Gdzie:

LC – liczba punktów za kryterium cena

CO – cena netto oferty

CMIN – najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowePunkty za „Doświadczenie prowadzącego” zostaną przyznane zgodnie z tabelą i poniższym wzorem. Ocenie podlega konkretny Trener.

:


Szkolenia

(sumaryczna liczba dni przeprowadzonych szkoleń z tematu zbieżnego z zapytaniem ofertowym zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat i liczba punktów)

Projekty

(sumaryczna liczba dni realizacji projektów z tematu zbieżnego z zapytaniem ofertowym zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat i liczba punktów

1-15 dni (5 pkt.)

1-4 miesiące (5 pkt.)

16-30 dni (10 pkt.)

4,1-8 miesięcy (10 pkt.)

31-45 dni (15 pkt.)

8,1-12 miesięcy (15 pkt.)

Powyżej 45 (20 pkt.)

Powyżej 12 miesięcy (20 pkt.)

Liczba punktów w kryterium doświadczenie prowadzącego zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:


LD = DO/DMAX * 100pkt * 60%
Gdzie:

LD – liczba punktów za kryterium doświadczenie prowadzącego

DO – liczba punktów przyznanych za kryterium doświadczenie prowadzącego z danej oferty

DMAX – największa liczba punktów przyznanych za kryterium doświadczenie prowadzącego z oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Comarch SA. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Comarch S.A. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Comarch S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu Comarch S.A. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

  3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę Oświadczenia o braku występowania ww. powiązań zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 1. Miejsce i termin składania ofert

  1. Oferty można składać:

   1. Pocztą, kurierem albo osobiście: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Comarch, al. Jana Pawła II 41e, 31-864  Kraków

   2. Za pośrednictwem faksu: fax: (12) 646 11 00

   3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie zeskanowanego, podpisanego oryginału na adres: agnieszka.rojewska@comarch.pl

   4. Termin składania ofert upływa: 30.04.2013

  2. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

  3. Ocena ofert zostanie dokonana przez Kierownika Projektu, w dn. 02.05.2013 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Comarch, al. Jana Pawła II 41e, 31-864 Kraków.

  4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany jest w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria wskazane w pkt. 5 i jest dokumentowany protokołem. Informacja o wyniku postępowania zostanie przesłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.

  5. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi w terminie nieprzekraczającym dnia realizacji zamówienia.

  6. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, w przypadku, gdy cena wybranej oferty przewyższa kwotę wynikającą z budżetu projektu przeznaczoną na realizację zamówienia lub podejmie negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą. W ostateczności możliwe jest powtórzenie postępowania w trybie zasady konkurencyjności.

Z poważaniem


Wojciech Czerepak

Kierownik Projektu

Załącznik nr 1

………………………………..

(pieczęć Wykonawcy)
………………………………………….

(miejscowość i data)
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Comarch S.A.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Comarch S.A. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Comarch S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu Comarch S.A. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


  1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

  3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………..

(podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)

Załącznik nr 2

………………………………………….

(miejscowość i data)
OFERTA
Złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z tematu Zapewnienie jakości w projektach Agile” przeznaczonego dla testerów w projektach Agile.


Cena netto dla 1 grupy szkoleniowej

(2 dni szkolenia)

PLN

Podatek VAT

PLN

Cena brutto dla 1 grupy szkoleniowej

(2 dni szkolenia)

PLN


Doświadczenie prowadzącego
Imię i nazwisko proponowanego prowadzącego:…………………………..………………...
Szkolenia

Lp.

Temat szkolenia

Liczba dni szkolenia

Dla kogo? (firma/stanowiska/ profil uczestników)

1


2


3


….

RAZEM dni szkolenia
Projekty

Lp.

Temat/nazwa projektu

Liczba dni realizacji projektu

Dla kogo? (firma/branża dla jakiej realizowano projekt/nazwa produktu)

1


2


3


….

RAZEM dni realizacji projektów
Osoba do kontaktów ze strony Oferenta:

Imię i nazwisko: …………………………………………………….

Adres e-mail: ………………………………………………………..

Nr telefonu: ………………………………………………………….
 1. Oferent oświadcza, że podane ceny jednostkowe (za 1 grupę szkoleniową) są pełnym kosztem usługi oraz pozostaną niezmienne do końca realizacji zamówienia.

 2. Oferent oświadcza, że jest w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację zamówienia przez cały okres wskazany w zapytaniu ofertowym.

 3. Oferent oświadcza, że dane zawarte w tabelach „Szkolenia” i „Projekty” są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………….. ……………..……………………….…….

(pieczęć firmowa Oferenta) (pieczęć imienna i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta)……………………………….. ……………..…………………. …………………..

(pieczęć firmowa Zamawiającego) (pieczęć imienna i podpis Zamawiającego) (data wpłynięcia oferty)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna