Zapytanie ofertowe na sprzedaż I dostarczenie stacji serwerowej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach, ul. Średzka 12. Nr sprawy: gops-iii-473/2/2014Pobieranie 16.72 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar16.72 Kb.
Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie stacji serwerowej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach, ul. Średzka 12.
Nr sprawy: GOPS-III-473/2/2014

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).


Zapytanie

1. Beneficjent (Zamawiający):
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Siedziba: 55-311 Kostomłoty

ul. Średzka 12NIP: 913-12-90-931
2. Nazwa realizowanego zadania:
Sprzedaż i dostarczenie stacji serwerowej
3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Sprzedaż i dostawę stacji serwerowej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach przy ul. Średzkiej 12

Parametry stacji serwerowej:

 • Procesor Intel Xeon 4 – Core E3- 1220 3.1 GHz 8 MB

 • 12 GB (3x4GB) DDR3 1333MHZ ECC UDIMM

 • DELL 1000 GB SATA 7,2 k obr/min 3,5”

 • Kontroler Raid PERC H200 (0,1,10)

 • 1 –port RJ45 Gigabit (wbudowana)

 • Dell Pcie 1x RJ45 Gigabit

 • Obudowa Tower

 • Gwarancjia 3 lata w miejscu instalacji NBD (HDD SATA 12msc)

 • Microsoft Windows Server 2012 Fundation (zawiera 15 CAL)4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis obliczenia ceny.
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. kryterium: cenaSposób oceny ofert:

Cena oferty - najniższa cena łączna spośród złożonych ofert.
 1. Termin realizacji zamówienia:
  1. Termin realizacji zamówienia 01.09.2014


6. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy dostarczyć do dnia 26.08.2014 r. w jeden z poniżej określonych sposobów:
- droga elektroniczną na adres e-mail: gopskos@poczta.onet.pl

- pocztą tradycyjną na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach,

ul. Średzka 12, 55-311 Kostomłoty z dopiskiem "Oferta – stacja serwerowa"

-fax-em nr 071 317 02 61

- osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostomłoty,
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Ofertę cenową - zał. nr 1

Kostomłoty, dn. 12.08.2014 r.

Kierownik

Bogusława SzopaZałącznik nr 1

Dot. sprawy nr : GOPS-III-473/2/2014
OFERTA
Ja/My niżej podpisani

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................z

siedzibą:........................................................................................................................................
składamy niniejszą ofertę na sprzedaż i dostarczenie stacji serwerowej zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 12.08.2014 r.
Za cenę netto:..........................................zł

plus podatek VAT.....................................zł

tj. cena brutto..............................................zł

słownie:................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 1. Termin realizacji zamówienia- 10 dni roboczych od daty przesłania zlecenia na realizację zamówienia

............................ …....................................................miejscowość i data Pieczęć i podpis Wykonawcy

lub osoby uprawnionej do reprezentowania
: bip -> upload -> files

Pobieranie 16.72 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna