Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WPPobieranie 84.2 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar84.2 Kb.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Kaniewo, 21 maja 2014r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014/WP

w ramach projektu pt. „Wysokie loty”,

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1„Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przedsiębiorstwo Technologiczne „POLWIND” Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Wysokie loty”, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie następujących szkoleń: szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w lotnictwie, szkolenia z zakresu systemu licencjonowania pilotów PART – FCL i szkolenia z zakresu –AOC u przewoźnika turystycznego w ramach ww. projektu. 1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Technologiczne „POLWIND” Sp. z o.o.

Kaniewo 41, 87-890 Lubraniec

NIP 888-29-42-345

REGON 340242636

e-mail: biuro@polwind.com

Biuro projektu:

Ul. Magazynowa 1/2

82-500 Kwidzyn
 1. WSPÓLNY SŁOWNIKI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (KOD CPV):

Kod CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1) Uczestnicy szkolenia:

Pracownicy oraz kadra zarządzająca Aeroklubu Gdański z Pruszcza Gdańskiego oraz Wektor Air Artur Mędrzycki3.2) Planowana liczba uczestników szkolenia:

9 osób zatrudnionych w :  1. Aeroklub Gdański z Pruszcza Gdańskiego - 4 osób

  2. Wektor Air Artur Mędrzycki – 5 osób


3.3) Charakterystyka szkoleń:

a) szkolenie z zakresu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w lotnictwie:

Zagadnienia programu: szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w lotnictwie, 35h teorii i 61h praktyki, wymagania EASA dotyczące zarządzania bezpieczeństwem, identyfikacja i tworzenie list zagrożeń, praktyczna ocena ryzyka, zapobieganie wypadkom i zdarzeniom lotniczym, zarządzanie zmianami, tworzenie kultury bezpieczeństwa w firmie,

b) szkolenie z zakresu systemu licencjonowania pilotów PART – FCL:

Zagadnienia programu: szkolenia z zakresu systemu licencjonowania pilotów – PART – FCL: 37h teorii i 19h praktyki, stan prawny prowadzenia szkoleń lotniczych, przepisy europejskie (EASA), struktura przepisów szkolenia lotniczego, wymagania dla organizacji szkolących (PART – ORA), zasady konwersji licencji, wymagania dla personelu latającego (PART – CC), wymagania dla władz lotniczych (PART – ARA), system jakości w teorii szkolenia rozproszonego, dokumentacja operacyjna i szkoleniowa, nowe technologie w szkoleniu,

c) szkolenie z zakresu – AOC u przewoźnika turystycznego:

Zagadnienia programu: szkolenia z zakresu AOC u przewoźnika turystycznego: 28h teorii i 68h praktyki, stan prawny prowadzenia operacji lotniczych, koncepcja i struktura przepisów europejskiego (EASA), obowiązki dla władz lotniczych, wymagania operacyjne dla przewoźnika (PART-ARO, PART-ARA, PART-CAT), wymagania operacyjne ze specjalnym dopuszczeniem (PART-SPA), operacje samolotami i balonami, prowadzenie operacji lotniczych w specjalnych warunkach, dokumentacje u przewoźnika.

Każde z wymienionych powyżej szkoleń będzie realizowane w każdej z firm. Łącznie zostanie więc przeprowadzonych 6 szkoleń.

UWAGA!

Projekt przewiduje wyłącznie realizację szkoleń z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji kończących się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje oraz uznawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wykonawca szkoleń musi zapewnić przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych, które zostaną przeprowadzone przez niezależny podmiot zewnętrzny w stosunku do Wykonawcy (w trakcie przeprowadzania egzaminu zewnętrznego muszą zostać spełnione warunki pozwalające stwierdzić obiektywizm procesu egzaminowania).

3.4) Miejsce organizacji szkoleń:

Szkolenia będą odbywać się firmach, o których mowa w punkcie 3.2).3.5) Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe, tj. m.in. skrypty, dodatkowe materiały pomocnicze dla uczestników szkoleń zapewni Wykonawca.

Wszelkie materiały związane z realizacją szkoleń muszą zawierać odpowiednie oznakowanie logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Unii Europejskiej z Europejskim Funduszem Społecznym wraz z informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oznakowanie to będzie dotyczyło również wydanych certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń.

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, aby na każdym materiale szkoleniowym i dydaktycznym przekazywanym uczestnikom szkoleń znalazła się informacja, że materiały są bezpłatne, sfinansowane ze środków unijnych, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji oznakowania dokumentów i materiałów szkoleniowych.

3.6) Zamawiający zapewnia:
- salę do przeprowadzenia szkoleń teoretycznych w każdej z firm

- sprzęt do zajęć praktycznych udostępniony przez każdą z firm


3.7) Wykonawca zapewnia:

 1. szkolenia praktyczne i teoretyczne

 2. zatrudnienie wykładowcy,

 3. przygotowanie i powielenie materiałów szkoleniowych na zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne adekwatne do rodzaju szkolenia,

 4. szkolenia kończące się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uznawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego np. TUV NORD
3.8) Termin realizacji szkoleń:
- szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w lotnictwie:V – VII 2014

- szkolenia z zakresu systemu licencjonowania pilotów – PART – FCL: VI – VIII 2014- szkolenia z zakresu AOC u przewoźnika turystycznego: VII – IX 2014
3.9) Sposób realizacji szkoleń:
Szkolenia muszą zostać przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Termin realizacji szkoleń będzie każdorazowo konsultowany z uczestnikami projektu.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

4.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia, znajdującego się w formularzu ofertowym.

4.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 6 zleceń, w ramach których przeprowadził szkolenia z zakresu prawa lotniczego, w tym m.in.: co najmniej jedno szkolenie z zakresu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w lotnictwie, co najmniej jedno szkolenie z zakresu systemu licencjonowania pilotów PART – FCL oraz co najmniej jedno szkolenie z zakresu AOC u przewoźnika turystycznego. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego wykazu przeprowadzonych szkoleń, stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia, znajdującego się w formularzu ofertowym.


 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY


5.1 Kryteria oceny ofert stanowią:

a) Cena oferty -70 %;

b) Doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzeniu szkoleń z zakresu prawa lotniczego, w tym m.in.: szkolenia z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, szkolenia z zakresu systemu licencjonowania pilotów PART – FCL lub szkolenia z zakresu – AOC u przewoźnika turystycznego , w okresie 2 lat przed upływem terminu składania ofert, potwierdzonych co najmniej 6 zleceniami z zakresu prawa lotniczego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym co najmniej jedno szkolenie z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, co najmniej jedno szkolenie z zakresu systemu licencjonowania pilotów PART – FCL i co najmniej jedno szkolenie z zakresu – AOC u przewoźnika turystycznego -30%

5.2 Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

O = A (70%) + B (30%)

Gdzie:

A = Liczba punktów za kryterium: Cena ofertB = Liczba punktów za kryterium: Doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzeniu szkoleń z zakresu prawa lotniczego, w tym m.in.: szkolenia z zakresu systemów zarządzenia bezpieczeństwem w lotnictwie, szkolenia z zakresu systemu licencjonowania pilotów PART – FCL lub szkolenia z zakresu – AOC u przewoźnika turystycznego, w okresie 2 lat przed upływem terminu składania ofert, potwierdzonych co najmniej 6 zleceniami z zakresu prawa lotniczego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym co najmniej jedno szkolenie z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, co najmniej jedno szkolenie z zakresu systemu licencjonowania pilotów PART – FCL oraz co najmniej jedno szkolenie z zakresu – AOC
u przewoźnika turystycznego

O = Ostateczna ocena punktowa oferty


5.3 Punkty za poszczególne kryteria zostaną przyznane w następujący sposób:
5.3.1 Za kryterium „Cena ofert” punkty zostaną policzone w następujący sposób:

najniższa cena oferty spośród wszystkich rozpatrywanych ofert

---------------------------------------------------------------------------------------              x 70 pkt

cena oferty badanej


5.3.2 Za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzeniu szkoleń z zakresu prawa lotniczego, w tym m.in.: szkolenia z zakresu systemów zarządzenia bezpieczeństwem w lotnictwie, szkolenia z zakresu systemu licencjonowania pilotów PART – FCL lub szkolenia z zakresu – AOC u przewoźnika turystycznego, w okresie 2 lat przed upływem terminu składania ofert, potwierdzonych co najmniej 6 zleceniami z zakresu prawa lotniczego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym co najmniej jedno szkolenie z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, co najmniej jedno szkolenie z zakresu systemu licencjonowania pilotów PART – FCL oraz co najmniej jedno szkolenie z zakresu – AOC u przewoźnika turystycznego” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
6 szkoleń= 10 pkt

7 szkoleń=20 pkt

8 szkoleń=30 pkt
5.4 Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.5 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną najniższą.6) WYKLUCZENIA

Z zapytania ofertowego wykluczeni są Wykonawcy, którzy wykazują z Zamawiającym powiązania kapitałowe lub osobowe, wyłączające tym samym ich udział w niniejszym postępowaniu.


Przez powiązania, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca, który złoży ofertę zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o braku powiązań
z Zamawiającym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
7) MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

7.1 Oferty, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (zeskanowany formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami / oświadczeniami) na adres e-mail: biuro@polwind.com w formie skanu, osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) na adres biura projektu Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Technologiczne „POLWIND” Sp. z o.o., ul. Magazynowa 1/2, 82-500 Kwidzyn. Oferta składana pocztą tradycyjną powinna znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WP na przeprowadzenie szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w lotnictwie, szkolenia z zakresu systemu licencjonowania pilotów PART – FCL, szkolenia z zakresu –AOC u przewoźnika turystycznego w ramach projektu „Wysokie loty” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

7.2 Termin złożenia oferty: 05 czerwca 2014r., do godziny 10.00.

7.3 Do oferty należy dołączyć:

a) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

b) Wykaz przeprowadzonych szkoleń stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego

7.4 Oferta wraz z załącznikami powinna byś podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie z formą reprezentacji Oferenta.

7.5 Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane.

7.6 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8) MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej: http://wysokieloty.polwind.com/


9) ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wszelkich informacji udziela: Joanna Więcławska – koordynator projektu, e-mail: j.wieclawska@polwind.com


10) UWAGI KOŃCOWE

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia zamówienia w całości lub
   w części podwykonawcom.

  3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień / uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.

  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

  5. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani
   o nowym terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

  6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście złożonej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.

  8. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.

  9. Jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie zamówienia stanie się niewykonalne, lub w sposób istotny zmieniły się warunki zamówienia, wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.

  10. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 1


FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: …….………………………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: …………….……………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………..………………..

NIP/REGON: …………………………………………………………………………………………………………………………

KRS (jeśli dotyczy): …………………………………………………………………………………………………………………………

Numer fax: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………...........................

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym/numer telefonu/e-mail:

…………….……………………………………………………………………………………………………………


W nawiązaniu do zapytania ofertowego składam ofertę na przeprowadzenie szkoleń z zakresu: Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w lotnictwie, systemu licencjonowania pilotów PART – FCL, AOC u przewoźnika turystycznego w ramach projektu pt. „Wysokie loty”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

1. Cena ofertowa brutto wykonania przedmiotu zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… złotych brutto

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………. brutto),


2. Do formularza ofertowego załączam:
a) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

b) Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego


Oświadczam, iż: 1. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 2. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

 3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia i akceptuję przedstawione warunki,

 5. w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

 6. w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do realizacji usługi w terminie, miejscu i ilości godzin określonych przez Zamawiającego,

 7. zapoznałem/am się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartym w zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.

 8. Zamierzam/-y/ nie zamierzam/-y* powierzyć część/ całość* podwykonawcy.

Oświadczam, że wszystkie podane wyżej informacje oraz wszystkie załączone do niniejszej oferty dokumenty i oświadczenia są zgodne z prawdą.

................................................. ...................................................................Miejscowość, data Czytelny podpis osoby(osób)

upoważnionej(ych) do występowania w imieniu

Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Składając ofertę w postępowaniu ofertowym na przeprowadzenie szkoleń z zakresu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w lotnictwie, szkoleń z zakresu systemu licencjonowania pilotów PART – FCL oraz szkoleń z zakresu –AOC u przewoźnika turystycznego w ramach projektu pt. „Wysokie loty”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

oświadczam, że pomiędzy Wykonawcą,

……………………………………………………………….……………………………………...……


(nazwa i adres Wykonawcy)

a Zamawiającym, Przedsiębiorstwem Technologicznym „POLWIND” Sp. z o.o. Kaniewo 41, 87-890 Lubraniec, nie istnieją wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu.


Przez powiązania, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

................................................. …….................................................................................Miejscowość, data Podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3


WYKAZ PRZEPROWADZONYCH SZKOLEŃ

……………………………………………………………….……………………………………...……………………………………………………


(nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści zapytania ofertowego przeprowadziłem/am (przeprowadziliśmy) następujące usługi szkoleniowe zgodnie z przedmiotem zamówienia, wskazanym w punkcie 4, podpunkt 4.2 zapytania ofertowego:
Lp.

Nazwa (rodzaj, tematyka) usługi szkoleniowej


Data wykonania usługi szkoleniowej w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Odbiorca usługi szkoleniowej
Początek

(m-c, rok)Zakończenie (m-c, rok)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
................................................. …….................................................................................Miejscowość, data Podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

str.Pobieranie 84.2 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna