Zapytanie ofertowe nr 1/abit-zo/2013 realizowane w ramach projektu: „Akademia Bezpiecznego it – równe szanse na rynku pracy”Pobieranie 45.41 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar45.41 Kb.

Zapytanie ofertowe nr 1/ABIT-zo/2013

realizowane w ramach projektu:

- „Akademia Bezpiecznego IT – równe szanse na rynku pracy”

(dalej: Projekt)


 1. Zamawiający.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

ul. Lewartowskiego 17

00-169 Warszawa

Tel.: 0 22 489 64 90

Fax: 0 22 489 64 91
 1. Postanowienia ogólne.

  1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami).

  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.

  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

  4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, faksem lub drogą elektroniczną.
 1. Opis przedmiotu zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe dotyczące obsługi uczestników projektu w okresie od 16 października 2013 do 31 maja 2015. Kod CPV - 55321000-6, 55520000-1

  2. Ze względu na wymóg punktualnego dostarczania posiłków do Zamawiającego (będą one serwowane podczas krótkich przerw pomiędzy zajęciami) wprowadza się ograniczenie ze względu na lokalizację siedziby Wykonawcy (lub miejsca przygotowywania posiłków), która powinna być usytuowana nie dalej niż 2 km od siedziby Zamawiającego (ul. Lewartowskiego 17 w Warszawie). Spełnianie tego warunku przez Wykonawcę będzie weryfikowane przy wykorzystaniu dostępnych w Internecie lokalizatorów typu Google.

  3. Szczegółowy zakres zamówienia:1.Dostarczenie usług cateringowych na potrzeby szkoleń realizowanych w ramach Projektu.
Przerwa kawowa/jednostka kawowa:

- kawa, herbata w termosach.

- woda butelkowana - (500 ml/osobę)
- soki wieloowocowe - (500 ml/osobę)

- kruche ciastka, delicje, herbatniki


- dodatki – cukier, śmietanka do kawy, cytryna do herbaty
Serwis stołu: naczynia szklane, fajansowe, sztućce metalowe, serwetki jednorazowe.
Miejsce serwowania –bufet Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.


Szacunkowa liczba dni szkoleniowych projektu - 272. Szacunkowa liczba uczestników w jednym dniu szkolenia -20. Przewiduje się jedną lub dwie przerwy kawowe w ciągu jednego dnia szkoleniowego. Łączna ilość jednostek kawowych serwowana w przeciągu podanych dni szkoleniowych ok. 2992


Od 16.10.2013 do 31.05.2015

(Dokładne terminy oraz godziny serwowania będą podawane z ok. tygodniowym wyprzedzeniem, w wybrane dni ostatnia przerwa kawowa będzie odbywała się ok. godziny 17.30)  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

  2. W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu.
 1. Warunki wymagane od wykonawców.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,

 3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

 4. prowadzą działalność w siedzibie zlokalizowanej w odległości nie większej niż 2 km od siedziby Zamawiającego (ul. Lewartowskiego 17, Warszawa).
 1. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym.

5.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pani Elżbieta Budziak, adres email: ebudziak@wwsi.edu.pl. Informacja zostanie udzielona w ciągu 2 dni, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do zleceniodawcy na mniej niż 4 dni przed terminem otwarcia ofert lub pytanie Wykonawcy nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.

5.2 Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a także umieszcza ją na stronie internetowej Zamawiającego.
 1. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:

  1. Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności według wzoru oferty będącego załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 października 2013 r. do godz. 13:00.

  2. Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia z postępowania:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4 niniejszego zapytania (zał. nr 2),

 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (zał. nr 3),

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 4. pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli wykonawca posługuje się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem.

  1. Dokumenty składa się w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

  2. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. W szczególności zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę.

  3. Oferty należy umieścić w nieprzejrzystych kopertach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem ofert. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na usługi cateringowe dla uczestników Projektu Akademia Bezpiecznego IT – równe szanse na rynku pracy”.

  4. Oferty należy składać w biurze projektu (pok. 208), ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa od pon. do pt. w godz. 9.00 do 15.00.
 1. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty będzie cena brutto za całość zamówienia. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

W przypadku, gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie oferty z jednakową ceną zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta wpłynęła jako pierwsza.
 1. Termin związania ofertą.

Wykonawcy będą związani swoją ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.


 1. Przesłanki odrzucenia ofert.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

   1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

   2. zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

   3. zostanie złożona po terminie składania ofert,

   4. będzie zawierać rażąco niską cenę,

   5. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także o ofertach odrzuconych i wykluczonych wykonawcach. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.
 1. Istotne postanowienia umowy:

  1. Rozliczenie będzie następowało po realizacji części zamówienia na podstawie odrębnych faktur.

  2. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd do dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją usług objętych niniejszą umową.

  3. Zamawiający zastrzeże sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia maksymalnie o 30% oraz zwiększenia zakresu zamówienia maksymalnie o 50% w stosunku do wartości zamówienia. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie będzie podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez wykonawcę. Wykonawca zgodzi się na zwiększenie zakresu zamówienia na warunkach cenowych przedstawionych w jego ofercie.

  4. Płatności regulowane będą przez zamawiającego przelewem na rachunek wykonawcy podany w fakturze, w terminie 15 dni licząc od daty otrzymania faktury.

  5. Wykonawca będzie mógł zatrudniać podwykonawców, przy czym będzie ponosić pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania wykonawcy.

  6. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla zamawiającego.Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego
................................., dnia ............................
...........................................................

Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy


FORMULARZ OFERTOWY

Przedkładany przez wykonawcę zamawiającemu - Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki


Odpowiadając na zapytanie ofertowe na usługi polegające na dostarczeniu usług cateringowych dla uczestników projektu „Akademia Bezpiecznego IT – równe szanse na rynku pracy” składamy niniejszym ofertę jak w poniższej tabeli:Pozycja zamówienia

Cena jednostkowa

(cyfrowo)
w zł *


Ilość

Cena w zł (cyfrowo)**

Wartość brutto
(słownie)


netto

netto

brutto

1.
2992
Cena razem:

 1. Ceny wskazane w tabelach uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

 2. Ceny oferowane są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.

 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.

 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

 5. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umów w terminie wskazanym przez zamawiającego.

 6. Załącznikami do niniejszego formularza są dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2 zapytania ofertowego.


Objaśnienia:

* cenę jednostkową wpisuje się, jeśli dana pozycja posiada dane w kolumnie „ilość”.

** cenę dla pozycji z ceną jednostkową wpisuje się jako iloczyn ceny jednostkowej i zamawianej ilości; dla pozycji bez ceny jednostkowej wpisuje się cenę za daną pozycję,

...................................................................(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego
................................., dnia ............................
………..........................................

Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na dostarczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Akademia Bezpiecznego IT – równe szanse na rynku pracy” w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy oświadczam, że:
 1. Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

 2. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,

 3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

 4. Wykonawca prowadzi działalność/przygotowuje posiłki w siedzibie zlokalizowanej w odległości nie większej niż 2 km od siedziby Zamawiającego (ul. Lewartowskiego 17, Warszawa) tj.:- ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

(należy wpisać adres siedziby lub miejsca, w którym będą przygotowywane posiłki)


……………………………………………………

…………………………………………………

Miejsce i data

Podpisano

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka)**

**) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.
Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego

......................................................

………..........................................

Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy

o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia dotyczącego realizacji usług cateringowych dla Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki ogłoszonego w dniu 1 października 2013 r

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo, w szczególności poprzez:
 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
……………………………………………………

…………………………………………………

Miejsce i data

Podpisano

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka)*

*) podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”


Pobieranie 45.41 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna