Zapytanie ofertowe nr 2/abit-zo/2013 realizowane w ramach projektu: „Akademia Bezpiecznego it – równe szanse na rynku pracy”Pobieranie 54.09 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar54.09 Kb.

Zapytanie ofertowe nr 2/ABIT-zo/2013

realizowane w ramach projektu:

- „Akademia Bezpiecznego IT – równe szanse na rynku pracy”

(dalej: Projekt)


 1. Zamawiający.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

ul. Lewartowskiego 17

00-169 Warszawa

Tel.: 0 22 489 64 90

Fax: 0 22 489 64 91
 1. Postanowienia ogólne.

  1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami).

  2. Niniejsze postępowanie realizowane jest w związku z zasadą konkurencyjności w ramach

projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 1. Opis przedmiotu zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń komputerowych z zakresu ECDL

Core dla osób z niepełnosprawnością wzrokową w okresie 21.10.2013 – 31.05.2015.. Kody CPV - 80500000-9, 80000000-4, 805331000-0

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Przygotowanie szczegółowego programu szkolenia z wyszczególnieniem tematyki zajęć i godzin przewidzianych na ich realizację. Wykonawca zapewni, że program zajęć i ich przeprowadzenie odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tematyka zajęć została szczegółowo określona w załączniku nr 1: Moduły programowe. Wykonawca zapewni nadzór metodyczny nad realizacją omawianego zadania.

 • Przeprowadzenie szkoleń dla wskazanej liczby Uczestników Projektu, we wskazanej liczbie godzin szkoleniowych (1 godz = 45 min.) oraz we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i terminie.

 • Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, dwa razy w tygodniu, po 4 godziny w jednym dniu. W zależności od grupy: w godzinach 9:00 – 12:30 lub 16:15 – 19:45

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru na każdym etapie realizacji zamówienia.

 • Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o problemach zgłaszanych przez Uczestników szkolenia.

 • Przygotowanie Uczestników szkolenia do egzaminów cząstkowych, składających się na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence).

 • Przygotowanie i przystosowanie do odbiorcy pomocy dydaktycznych.

 • Wykonanie innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym w szczególności takich jak:

   • prowadzenie dzienników zajęć, dostarczonych przez Zamawiającego

   • oznaczenie materiałów wykorzystywanych podczas szkoleń zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przy czym stosowne oznaczenia zostaną dostarczone przez Zamawiającego

   • archiwizowanie dokumentacji związanej z realizacją usługi w ramach projektu (m.in.: umowa na realizację usługi, dokumentacja finansowa) do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo;

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Szkolenia komputerowe z zakresu ECDL Core
Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji Uczestników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wzrokowej w zakresie obsługi komputera, Internetu i podstawowych programów biurowych. Szkolenia obejmują 72 godziny, które realizowane będą w 6 grupach, w cyklu 18 dni po 4 godziny dziennie.
Miejsce realizacji szkoleń: siedziba Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, ul. Lewartowskiego 17, Warszawa
Liczba osób biorących udział w szkoleniach: 60 (6 grup po 10 osób)
Liczba godzin szkoleniowych: łącznie 432 (72h/grupę), 4 godziny szkoleniowe dziennie w cyklu 18 dni
Godziny zajęć: w zależności od grupy, w godzinach 9:00 – 12:30 lub 16:15 – 19:45
Realizacja:
I edycja (X 2013 – VII 2014) 3 grupy
II edycja (IX 2014 – V 2015) 3 grupy 1. Warunki wymagane od wykonawców.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo (potwierdzone zapisami w cv),

 2. Posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć komputerowych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzrokową (potwierdzone zapisami w cv),

 3. Potrafią obsługiwać specjalistyczny sprzęt i aplikacje komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku,

 4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.


 1. Opis sposobu przygotowania ofert:
 • Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Oferty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa.

 • Do formularza oferty załączyć należy:

  • szczegółowy program szkolenia z wyszczególnieniem tematyki zajęć i godzin przewidzianych na ich realizację stworzony na bazie przedstawionego modułowego programu szkolenia– Załącznik nr 3,

  • Życiorys zawodowy – CV (uwzględniające ilość przeprowadzonych godzin warsztatów/szkoleń komputerowych, w tym: szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). W CV należy umieścić niniejszą informację:

   Świadomi/y odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam/y, że powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

   ……………………………..


   data i podpis 1. Formy, miejsce i terminy składania ofert.
 • doręczenie osobiste lub nadesłanie pocztą/kurierem do Biura Projektu: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, ul. Lewartowskiego 17, pokój 208, 00-169 Warszawa

  lub
 • przesłanie pocztą elektroniczną zeskanowanej i podpisanej oferty na adres ebudziak@wwsi.edu.pl


 • Termin składania ofert upływa w dniu 18 października 2013r. o godz. 10:00.
 1. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym.

7.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pani Elżbieta Budziak, adres email: ebudziak@wwsi.edu.pl. Informacja zostanie udzielona w ciągu 2 dni, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do zleceniodawcy na mniej niż 4 dni przed terminem otwarcia ofert lub pytanie Wykonawcy nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.

7.2 Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a także umieszcza ją na stronie internetowej Zamawiającego.
 1. Termin związania ofertą.

Wykonawcy będą związani swoją ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.


 1. Przesłanki odrzucenia ofert.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będą:

 • nieczytelne

 • nie złożone w wyznaczonym terminie

 • niekompletne: braki formalne, brak załączników, brak podpisu Wykonawcy na ofercie i załącznikach

 • zawierały cenę usługi brutto przekraczającą kwotę w budżecie projektu

 • zawierały cenę usługi brutto rażąco zaniżoną

 • nie spełniały wymagań wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym
 1. Kryteria oceny ofert
  Kryterium 1: Cena (brutto) za wykonanie usługi

Wykonawca, który poda najniższą cenę otrzyma 40 pkt., natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 40

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 40 punktów.
Kryterium 2: Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń komputerowych
Wykonawca musi wykazać że, zdobył doświadczenie w prowadzeniu zajęć komputerowych.
W zależności od ilości zrealizowanych godzin, można uzyskać od 1 do 20 pkt.
Kryterium 3: Program szkoleń


Zgodność w zakresie:

ilość punktów

Dostosowanie poziomu trudności materiału do przeciętnego poziomu wiedzy adresatów

Od 0 -20 pkt

Zgodność proponowanych jednostek tematycznych z tematyką modułów szkoleniowych

Od 0 -20 pkt

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 40 punktów.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową. Maksymalna ilość punktów do uzyskania 100.


 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wynikach przeprowadzonego konkursu zostanie przesłana drogą e-mailową do wszystkich osób, które złożyły swoje oferty na niniejsze zapytanie ofertowe.
 1. Istotne postanowienia umowy:

  1. Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

  2. Wynagrodzenie będzie następowało po realizacji 72 godzin szkoleń przypadających na jedną grupę.

  3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od momentu wykonania dzieła na

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  1. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd do dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją usług objętych niniejszą umową.

  2. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd

powszechny właściwy dla zamawiającego.


 1. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Moduły programowe

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Program szkoleńZałącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr nr 2/ABIT-zo/2013 z dnia 4.10.2013 r.


Moduły programowe w ramach zadania „Szkolenia komputerowe – ECDL Core”

Szkolenia komputerowe – ECDL Core

Moduł

Temat modułu

1

Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych

2

Użytkowanie komputera

3

Przetwarzanie tekstów

4

Arkusze kalkulacyjne

5

Bazy danych

6

Grafika menadżerska i prezentacja

7

Przeglądanie stron internetowych i komunikacja


Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr nr 2/ABIT-zo/2013 z dnia 4.10.2013 r.

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

Adres siedziby/Adres zamieszkania:

………………………………………………………………………………

Telefon /e-mail:

………………………………………………………………………………
NIP

………………………………………………………………………………Formularz ofertowy
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń komputerowych z zakresu ECDL Core dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, składam ofertę na realizację usługi zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym.


 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę jednostkową (1 godzina szkoleniowa) w wysokości ……………………………… PLN brutto.

 2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę całkowitą (432 godzin szkoleniowych) w wysokości ……………………………… PLN brutto.

 3. Spełniam kryteria przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia, co potwierdzam składając CV

 4. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

………………………………………….. ………………………………………………………..

(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr nr 2/ABIT-zo/2013 z dnia 4.10.2013 r.

Program szkoleń

Zamawiający zobowiązuje się, iż w przypadku ofert, które zostaną rozpatrzone negatywnie, dołączone Programy szkoleń Oferentów nie zostaną wykorzystane.

Szkolenie komputerowe ECDL Core (72 godz. szkoleniowe)

Moduł I: Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych

Jednostki tematyczne

Liczba godzin szkoleniowychModuł II: Użytkowanie komputera

Jednostki tematyczne

Liczba godzin szkoleniowychModuł III: Przetwarzanie tekstów

Jednostki tematyczne

Liczba godzin szkoleniowych


Moduł IV: Arkusze kalkulacyjne

Jednostki tematyczne

Liczba godzin szkoleniowych


Moduł V: Bazy danych

Jednostki tematyczne

Liczba godzin szkoleniowychModuł VI: Grafika menadżerska i prezentacja

Jednostki tematyczne

Liczba godzin szkoleniowychModuł VII: Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Jednostki tematyczne

Liczba godzin szkoleniowych……………….…..…………………………………data i podpis Wykonawcy


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”


Pobieranie 54.09 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna