Zapytanie ofertowe nr 3/2015 1 pokl dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euroPobieranie 318.02 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar318.02 Kb.

shape_0


shape_0

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015/9.1.1 POKLdla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
( na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych – Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn.zm.)
dotyczy dostosowania pomieszczeń oddziału przedszkolnego (zakup, dostawa i montaż) w Publicznej Szkole Podstawowej w Sokolnikach Mokrych w ramach projektu pn. „Modernizacja oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w gminie Wieniawa” Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre VIRIBUS UNITIS

Sokolniki Mokre 37

26-432 Wieniawa

NIP: 7991843110

REGON: 672740096

2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień

30236000-2 - różny sprzęt komputerowy

31710000-6- sprzęt elektroniczny

32320000-2- sprzęt telewizyjny i audiowizualny

39713430-6 - odkurzacze

48190000-6 pakiety oprogramowania

44100000-7- artykuły łazienkowe i kuchenne

44411000-4- wyroby sanitarne

38651000-3 Aparaty fotograficzne

3. Rodzaj i tryb udzielenia zamówienia

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013 poz 907 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania i zostało zamieszczone wraz ze wszystkimi załącznikami do pobrania na stronie http://psp-sokolniki-stowarzyszenie.ligamazowiecka.pl3.1. Rodzaj zamówienia: zakup, dostawa, montaż

3.2 Tryb zamówienia:– zapytanie ofertowe

4. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostosowanie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Sokolnikach Mokrych w asortyment określony w załączniku nr 1 w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.4.1.Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana . Wszystkie towary powinny zawierać atestu, certyfikaty itp., które Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowe produkty, które zostały szczegółowo opisane w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego.
4.2. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem na koszt własny , w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Towary będą dostarczone do Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokolnikach Mokrych

4.3. Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia materiałów zgodnych, pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w załącznikach do niniejszego zapytania, z tym że Zamawiający dopuszcza w przypadku braku określonego asortymentu przedstawienie w ofercie zbliżonego pod względem zastosowania i wykonania asortymentu równoważnego.

5.Termin realizacji zamówienia


Wymagany termin wykonania zamówienia –7 dni od podpisania umowy jednak nie później niż do 20 września 2015 r.

6.Miejsce i termin złożenia oferty


Oferty należy składać listownie lub przesłać na adres mail monika_glogowska@o2.pl do dnia

16.08. 2015 roku.


7.Warunki płatności


Przelew w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury i dostarczenia przedmiotu zamówienia, a w przypadku braku środków projektowych niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek projektu.

8.Sposób przygotowania oferty


8.1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim, poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej, cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie. Oferta musi zawierać wszystkie podpisane załączniki (od nr 2 do nr 5, w tym parafowany wzór umowy). Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez uprawnioną osobę/osoby, być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
8.2.Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

9.Kryteria oraz sposób oceny oferty


Przy wyborze i ocenie oferty zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:

  1. Cena – 100 %


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10.O wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

11.Załączniki do zapytania cenowego


1. Specyfikacja zamówienia – załącznik nr 1

2. Formularz oferty - załącznik nr 2

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Beneficjentem – załącznik nr 3

4. Oświadczenie dot. potencjału - załącznik nr 4

5. Umowa - załącznik nr 5
12.Wykonawca powinien legitymować się odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, uprawnieniami do prowadzenia działalności i brakiem powiązań między Zamawiającym.
13.Inne postanowienia: Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania, jeśli wystąpią następujące okoliczności:

13.1. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jeżeli najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zakupów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W opisanych w niniejszym punkcie przypadku Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.
13.2.Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jeżeli wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad,

13.3.Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
Z poważaniem

ZAŁĄCZNIK NR 1

Specyfikacja zamówienia

LP

Nazwa

Ilość

Opis

Dostosowanie pomieszczeń

1

Umywalka

1

Ceramiczna umywalka o wym. min. 550 x 450 mm w kolorze białym

, z jednym otworem na armaturę

, możliwość montażu z postumentem, półpostumentem


2

Bateria ścienna do umywalki

1

Jednouchwytowa bateria umywalkowa w kolorze chromu. Za sprawą pojedynczego pochwytu, w sprawny sposób dostosujemy natężenie strumienia i temperaturę wody. Głowica ok. 35 mm

3

Miska ustępowa ze spłuczką i deską sedesową

2

Zestaw zawiera: deskę duroplastową, miskę poziomą, zbiornik z funkcją 3/6 l. Doprowadzanie wody z boku zbiornika

, odpływ poziomy, mocowanie za pomocą śrub, wysokość 33cm (1szt), min.35 cm (1 szt)1

Wc kompakt z oszczędnym systemem spłukiwania 3/6 l. pozwala na użycie całej lub połowy zawartości rezerwuaru. W zestawie znajduje się również polipropylenowa deska wolnoopadająca, która dzięki specjalnemu systemowi zamykania zapobiega uderzaniu pokrywy o krawędź miski. Rodzaj odpływu poziomy, odległość odpływu od ściany ok. 16 cm, zasilanie spłuczki boczne, strumień spłukujący kołnierz otwarty. Wym. min.: gł. 62,5 cm, wys. 75,5 cm, szer. 36 cm

Wyposażenie

4

odkurzacz

1

Odkurzacz o parametrach min.: wymiary (dł. x szer. x wys.)350x310x340 mm, pojemność zbiornika 7 l, maksymalna moc przyłącza maks. 1200W. Wyposażenie standardowe: przewód zasilający ok. 7,5 m, wąż ssący ok. 2 m, metalowe rury ssące2 x ok. 0.5 m, dysza podłogowa

5

Pralka

1

Pralka z wielkością wsadu ok. 7 kg, w klasie energetycznej A++. Klasa efektywności prania: A. Klasa efektywności wirowania: C. Urządzenie posiada 16 programów prania. Prędkość obrotów wirówki jest regulowana i maksymalnie może wynieść 1000 obr./min. Pralka posiada duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz zabezpieczenie przed dziećmi. Zużycie energii: 1,05 kWh.( na rok - 197 ). Zużycie wody: 47 l.

( na rok - 10560 ). Zastosowane technologie: Aqua spar, ochrona przed zgnieceniem, Varioperfect, Woda plus, Magnetyczne zamknięcie okna pralki.

Wym. min.: wys. 847

mm, szer. 600

mm, gł. 590

mm


6

Froterka

1

Froterka wyposażona w pady polerskie 3szt. tekstylną torbę ze schowkiem na zapasowe pady polerskie, wieszak na kabel zasilający. Wymiary min.: (dł. x szer. x wys.) (mm) 385x340x1155, napięcie 220-240 v, moc silnika 600 W , pojemność torebki filtracyjnej 4 l, przewód zasilający 7 m

7

Zestaw z mopem, wiadrem i szczotką

1

Mop wraz ze specjalistycznym wiadrem z systemem obrotowego sita.

Bezwysiłkowe wyżymanie mopa i elastyczne złącze mopa z drążkiem.Mikrowłókna mopa dają świetny efekt czyszczenia nawet bez użycia detergentów.Elastyczne złącze mopa z drążkiem pozwala dotrzeć pod meble i do trudno dostępnych miejsc.

szczotka i gąbka w jednym  zbiera sierść, włosy, kurz i brud już przy pierwszym ruchu, nie wzbijając kurzu w powietrze

 połączenie dwóch rodzajów materiału: elektrostatycznej gąbki i rozwarstwionego na końcach włosia

 posiada opcję łatwego wyjmowania gąbki do czyszczenia: wystarczy wysunąć z szyn plastikowy element z gąbką,  wyczyścić i włożyć go z powrotem  

 dzięki gumowym wykończeniom nasady szczotki, nie uszkadza ona ścian czy mebli podczas sprzątania

 przeznaczona jest do wszystkich rodzajów podłóg

 szczotka do zamiatania podłóg wewnętrzna sprzedawana jest w komplecie z drążkiem o długości 130 cm

 średnia długość włosia: 6,5 - 7cm; rozmiar nasady, do której zamocowane jest włosie: 29 cm x 5,5 cm (w najszerszym miejscu)


8

Zmywarka z wyparzaczem

1

Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej, uchwyt drzwi profilowany ze stali nierdzewnej, 2 pary ramion myjąco-płuczących - góra/dół, 1 cykl pracy - 180 sek, pojemność komory min. 26 l, pojemność bojlera min. 5,5 l, maksymalna wysokość wsadu ok. 315 mm, kosz 500x500 mm, kosz do talerzy, uniwersalny i pojemnik na sztućce w standardzie, dozownik płynu nabłyszczającego w standardzie. Parametry min.: wys. 825 mm, gł. 630 mm, szer. 562 mm. napięcie 400 V, moc elektryczna: 4.9 kW

9

Płyn do zmywarki

4

Płyn przeznaczony do mycia w zmywarkach naczyń ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego, porcelany, szkła oraz sztućców, poj. min. 10 l. Oraz kwaśny płyn nabłyszczający do płukania naczyń ze stali nierdzewnej, porcelany, sztućców, pojemników z tworzyw sztucznych oraz szkła. Nadaje połysk, zapobiega powstawaniu zacieków i plam na powierzchniach mytych, poj. min. 10 l

10

Garczki

1

Wysokość - H: 140 mm

• Średnica: 200 mm

• Pojemność - V: 4.4 l

• Mycie w zmywarce: tak

• Przystosowane do kuchni indukcyjnej: tak

• Przystosowane do kuchni elektryczej: tak

• Przystosowane do kuchni gazowej: tak

• Przystosowane do kuchni ceramicznej: tak

• Materiał wykonania: stal nierdzewna

Opis:


• linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej

• technologia wielowarstwowego dna zapenia dobre przewodzenie ciepła

• kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję

• nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty, pokrywka w zestawie2

Wysokość - H: 180 mm

• Średnica: 280 mm

• Pojemność - V: 11.1 l

• Mycie w zmywarce: tak

• Przystosowane do kuchni indukcyjnej: tak

• Przystosowane do kuchni elektryczej: tak

• Przystosowane do kuchni gazowej: tak

• Przystosowane do kuchni ceramicznej: tak

• Materiał wykonania: stal nierdzewna

Opis:


• linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej

• technologia wielowarstwowego dna zapenia dobre przewodzenie ciepła

• kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję

• nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty, pokrywka w zestawie2

Wysokość - H: 200 mm

• Średnica: 320 mm

• Pojemność - V: 16.1 l

• Mycie w zmywarce: tak

• Przystosowane do kuchni indukcyjnej: tak

• Przystosowane do kuchni elektryczej: tak

• Przystosowane do kuchni gazowej: tak

• Przystosowane do kuchni ceramicznej: tak

• Materiał wykonania: stal nierdzewna

Opis:


• linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej

• technologia wielowarstwowego dna zapenia dobre przewodzenie ciepła

• kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję

• nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty, pokrywka w zestawie2

Garnek do duszenia

Wysokość - H: 110 mm

• Średnica: 360 mm

• Pojemność - V: 11.2 l

• Mycie w zmywarce: tak

• Przystosowane do kuchni indukcyjnej: tak

• Przystosowane do kuchni elektryczej: tak

• Przystosowane do kuchni gazowej: tak

• Przystosowane do kuchni ceramicznej: tak

• Materiał wykonania: stal nierdzewna

Opis:

• linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej• technologia wielowarstwowego dna zapenia dobre przewodzenie ciepła

• kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję

• nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty

• garnek posiada wzmocnioną krawędź górną i dodatkowo wzmocnione uchwyty, pokrywka w zestawie11

Wielofunkcyjny garnek

2

W komplecie powinno znajdować się: koszyk do gotowania na parze, łyżka do ryżu, łyżka do zupy, pojemnik z miarką oraz pełna inspiracji książka z przepisami. Automatyczne podtrzymywanie ciepła gotowych potraw.

12 funkcji:

9 programów kulinarnych (ryż/zboża, pilaw/risotto, odgrzewanie, owsianka, duszenie, gotowanie na parze/zupy, jogurt, pieczenie, smażenie) + 3 funkcje dodatkowe (podtrzymanie ciepła, timer i opóźniony start).

Możliwość ustawienia timera, możliwość ustawienia startu nawet do 24 godzin później.

Automatyczna funkcja podtrzymywania ciepła, wysokiej jakości misa ceramiczna o grubości 2 mm zapewniająca najlepsze efekty kulinarne.Zdejmowana pokrywa, wyjmowana misa i koszyk do gotowania na parze.

W zestawie

łyżka do ryżu, łyżka do zupy, koszyk do gotowania na parze oraz kubek z miarką.

Książka z przepisami na różnorodne dania dostarcza inspiracji w przygotowaniu codziennych posiłków.

Dane techniczne

Moc 750 W

Pojemność 5 litrów

12 programów automatycznych

Regulacja temperatury

Możliwość mycia w zmywarce

Wymiary 31,6 x 27 x 40,8 cm

Funkcje dodatkowe opóźnienie startu, podtrzymywanie ciepła, system podgrzewania 3D, timer, uchwyt do przenoszenia, wyświetlacz LCD

Wyposażenie instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, kosz do gotowania na parze, książka z przepisami, łyżka, miarka, silikonowe rękawice, szpatułka


12

Patelnia głęboka

2

Wysokość - H: 75 mm

• Średnica: 280 mm

• Pojemność - V: 3.8 l

• Mycie w zmywarce: nie

• Przystosowane do kuchni indukcyjnej: nie

• Przystosowane do piekarników: nie

• Materiał wykonania: aluminium

Opis:


• patelnia aluminiowa pokryta teflonową powłoką nieprzywierającą

• wykonana z odlewu aluminium

• rączka wykonana ze stali epoksydowanej

• dobrze i szybko rozprowadza ciepło po całej powierzchni

• można smażyć z niewielką ilością tłuszczu, pokrywka w zestawie


13

Cedzak z uchwytami

2

Wysokość - H: 220 mm

• Średnica: 360 mm

• Materiał wykonania: stal nierdzewna

• z uchwytami14

Miska polerowana

2

Miska wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, wym. min. wys. 100 mm, śr. 360 mm (średnica miski mierzona razem z rantem), poj. 6.5 l

Miska wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, wym. min. wys. 110 mm, śr. 400 mm (średnica miski mierzona razem z rantem), poj. 8 l

15

Dzbanek szklany

5

Dzbanek szklany o wym. min.: wys. 234 mm, poj. 1.45 l

16

kubki

3

Kubki wykonane z białego hartowanego szkła, poj. min. 200ml., komplet składa się z 6 sztuk.

17

Sztućce

18

Łyżka mała wykonana ze stali nierdzewnej, dł. min. 135 mm

Łyżka stołowa wykonana ze stali nierdzewnej, dł. min. 195 mm

Widelec wykonana ze stali nierdzewnej, dł. min. 190 mm

Nóż wykonany ze stali nierdzewnej, dł. min. 190 mm

18

Talerze

18

Talerzyki deserowe wykonane z białego hartowanego szkła, śr. min. 19,5 cm, możliwość mycia w zmywarce

Talerz głęboki wykonany z białego hartowanego szkła, śr. min. 22,5 cm, możliwość mycia w zmywarce

Talerz obiadowy Parametry min: śr. 25 mm

, wykonane z wytrzymałej powłoki szklanej, możliwość mycia w zmywarce19

Czajnik stalowy

1

Czajnik wykonany ze stali nierdzewnej, poj. 5 l

20

Termos cateringowy z kranem

2

Termos idealny do gorących i zimnych napojów, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, wnętrze wykonane z aluminium, składane nogi ułatwiające przechowywanie. Termos nie jest przeznaczony do transportu produktów. Poj. min. 9,5 l

21

Waza z pokrywą

2

Waza wykonana ze stali nierdzewnej, z dwoma uchwytami ułatwiającymi przenoszenie, wym. min.: wys. 130 mm, poj. 3.0 l
Pokrywka do wazy z wycięciem na chochlę, śr. min. 240 mm

22

Lodówko- zamrażarka

1

Lodówka dwudrzwiowa o wym. min.: wys. 185 cm, szer. 59,5 cm, gł. 66,8 cm, poj. netto chłodziarki 206 l, zamrażalnika 98 l. Załączone wyposażenie:

taca na lód

; położenie zamrażalnika:

na dole


. Klasa energetyczna:

A+++


Ilość półek:

2 szt.


wykonane ze szkła hartowanego; komora na nabiał

, pojemnik na jajka

, ilość balkoników w chłodziarce:

4 szt.


, ilość pojemników w zamrażarce:

3 szt.23

Wózek kelnerski

1

Parametry min.:

wys. 920 mm

, gł. 540 mm

, szer. 860 mm

, Materiał wykonania: stal nierdzewna

, wym. min. powierzchni roboczej 800x500 mm

, maksymalny udzwig do 75 kg na półkę

, gumowe kółka z hamulcami24

Przybory kuchenne

1

Wieszak do przyborów wykonany ze stali nierdzewnej, dł. min. 400 mm; (2szt)

Chochla wykonana ze stali nierdzewnej, dł. min. 400 mm, poj. min. 0,2 l; (1szt)

Łyżka do serwowania wykonana ze stali nierdzewnej, dł. min. 400 mm; (1szt)

Łyżka perforowana wykonana ze stali nierdzewnej, dł. min. 400 mm; (1szt

Łyżka cedzakowa wykonana ze stali nierdzewnej, dł. min. 400 mm; (1szt)

Ubijak do ziemniaków wykonany ze stali nierdzewnej, dł. min. 355 mm; (1szt)

Łopatka do przewracania wykonana ze stali nierdzewnej, dł. min. 400 mm; (1szt)

Widelec do przewracania wykonany ze stali nierdzewnej, dł. min. 400 mm; (1szt)

25

Taca ekspozycyjna

2

Taca ekspozycyjna stalowa wykonana ze stali nierdzewnej, piętrowalna, o wym .min. wys. 40 mm x gł. 325 mm x szer. 530 mm, rozmiar GN 1/1

26

Noże

1

Skład min. kompletu: nóż do skrobania 7 cm, nóż do obierania 11 cm, nóż do chleba 23 cm (z ząbkami), nóż szefa kuchni 16 cm, nóż kuchenny uniwersalny 20 cm, elegancki blok do noży - jasny. Ostrza wykonane są z wysokiej jakości stali. Ergonomiczna rękojeść wykonana z tworzywa ABS.

27

Robot kuchenny

1

Gniazdo przystawek - typ misy: tak

• Hak do wyrabiania ciasta: tak

• Mieszadło typu 'K': tak

• Maszynka do mielenia : Tak

• Gniazdo wolnych obrotów: tak

• Przystawka do cięcia, szatkowania i tarcia : Tak

• Trzepaczka: tak

Dane podstawowe

• Obudowa - materiał wykonania: Aluminium

• Misa - materiał wykonania: Polerowana stal nierdzewna

• Narzędzia mieszające - materiał wykonania: Powlekane aluminium

• Kolor: Czerwony (wiśniowy)

• Gwarancja: tak

• Moc / silnik: 500W

• Rozmiar (cm): 22.3 dł. x 36.1 szer. x 34.9 wys.

• Prędkość: 6 prędkości + praca pulsacyjna

• Waga: 8.1 kg

• Elektroniczna kontrola prędkości: tak

• Funkcja delikatnego mieszania: tak

• Mieszanie planetarne: tak

Pozostałe

• Miejsce na schowanie kabla: tak

• Przydatne przepisy: tak

• Osłona przeciwko chlapaniu: tak

Pojemności

• Pojemność misy (całkowita): 5 litrów

• Pojemność - ciasto: 2.7 kg

• Pojemność - masa chlebowa: 1.3 kg

• Pojemność - białka: 12

• Pojemność - mąka do wyrobów cukierniczych: 680 g

Zawartość opakowania

Razem z robotem i 3 mieszadłami; hak do ciasta, trzepaczka i mieszadło oraz dwie przystawki:

- przystawka do cięcia, szatkowania i tarcia

-maszynka do mielenia z trzema rodzajami sit oraz przystawką do robienia kiełbas

28

Kuchenka mikrofalowa

1

Wolnostojąca, wnętrze z emalii ceramicznej,

pojemność 23 l,

kierunek otwierania w lewo,

przestrzenna emisja fal T. D. S

blokada przed dziećmi

waga 15kg

funkcja grill

Zastosowane technologie Przycisk +30s. , Steam Cleaning

Maksymalny czas gotowania 99 min, Ruchoma grzałka grilla, Wyświetlacz LED, Wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej

Programy Auto Reheat , Crusty Cook , Power Defrost

Rozmrażanie

1 poziom mocy grilla, 3 poziomy mocy gotowania kombinowanego, 4 programy gotowania na chrupko Crusty Cook, 4 programy podgrzewania, 4 programy rozmrażania Power Defrost

Wyświetlacz i sterowanie elektroniczne

6 poziomów mocy

Moc mikrofali [W] 850

Moc grilla [W] 1100

Wysokość [cm] 27,5

Szerokość [cm] 48,9

Głębokość [cm] 39

Kolor czarne szkło

Załączone wyposażenie Metalowa podstawka do gotowania na 2 poziomach lub do opiekania, Talerz Crusty


29

Sokowirówka

1

Rodzaj urządzenia wyciskarka do owoców, warzyw i ziół

Moc [W] 150

Prędkość obrotowa śruby wyciskającej [obr./min] 32

Wyłącznik on/off +

Funkcja Reverse +

System wyciskania SES +

Pokrywa z lejem zasypowym +

popychacz +

Pojemnik na miąższ [l] 1,4

Pojemnik na sok [l] 1,4

Szczotka do czyszczenia +

Kolor Czarny, biały

Materiał obudowy Tworzywo sztuczne/metal

Okres gwarancji [mies.] 24

Ilość prędkości 1

Moc sokowirówki 150W

Pojemnik na sok 1,2l

Pojemnik na odpady 1,2l

Liczba obrotów 40obr/min

Sitko ze stali nierdzewnej tak

Typ sokowirówki wyciskarka

Szerokość produktu 41cm

Wysokość produktu 49 cm

Głębokość produktu 23cm

Waga produktu 6,6kg


Zakup sprzętu ITC

30

Laptop z oprogramowaniem

2

Procesor Intel Core i5-4210M (2 rdzenie, od 2.6 GHz do 3.2 GHz, 3 MB cac

Pamięć RAM 4 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 16 GB

Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/1

Dysk twardy 1000 GB SATA 5400 obr.

Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Typ ekranu Błyszczący, LED

Przekątna ekranu 15,6"

Nominalna rozdzielczość 1366 x 768 (HD)

Karta graficzna Intel HD Graphics 4600

Wielkość pamięci karty graficznej - Pamięć współdzielona

Dźwięk Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Kamera internetowa 0.3 Mpix

Łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n

LAN 10/100 Mbps

Bluetooth

Rodzaje wyjść / wejść DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

VGA (D-sub) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

USB 2.0 - 1 szt.

USB 3.0 - 2 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Bateria 6-komorowa, 4400 mAh, Li-Ion31

Projektor

1

System wyświetlania 3 panele LCD

Rozmiar efektywnego obszaru wyświetlania : Trzy panele BrightEra LCD o przekątnej 0,59” (15 mm), współczynnik proporcji: 16:10

Liczba pikseli: 3 072 000 pikseli (1280 × 800 × 3)

Ostrość i powiększanie : ręcznie

Powiększenie — współczynnik około 1,6x

Współczynnik projekcji: Od 1,40:1 do 2,27:1

Źródło światła:

Typ Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa

Moc 210W

Tryb jasności lampy: wysoki 4000godz

Cykl czyszczenia/wymiany filtra (maks.) 7000godz

Rozmiar ekranu 30" – 300" (0,76 m – 7,62 m) (pomiar po przekątnej)

Natężenie światła:

Tryb jasności lampy: wysoki 3200 lm

Tryb jasności lampy: standardowy 2000 lm

Tryb jasności lampy: niski 1600 lm

Natężenie światła barwnego

Tryb jasności lampy: wysoki 3200 lm

Tryb jasności lampy: standardowy 2000 lm

Tryb jasności lampy: niski 1600 lm

Współczynnik kontrastu (pełna biel/pełna czerń)

Współczynnik kontrastu (pełna biel/pełna czerń) 2700:1

Głośnik 16 W x 1 (monofoniczny)

Częstotliwość skanowania obrazu

W poziomie Od 14 kHz do 93 kHz

W pionie od 47 Hz do 93 Hz

Rozdzielczość obrazu

Wejście sygnału komputerowego Maksymalna rozdzielczość wyświetlania: UXGA 1600 × 1200*3

Wejście sygnału wideo NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i; następujące tryby są dostępne tylko przy sygnale cyfrowym (wejście HDMI): 1080/60p, 1080/50p

System koloru NTSC 3.58, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N

Korekcja zniekształceń trapezowych (maks.)

W pionie +/- 20 stopni

Język menu ekranowego 24 języki: angielski, arabski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), farsi, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, indonezyjski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, tajski, turecki, węgierski, wietnamski, włoski

WEJŚCIE WYJŚCIE (komputer/wideo/sterowanie)

INPUT A Złącze sygnału wejściowego RGB / Y PB PR: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie)

Złącze wejściowe dźwięku: Mini jack stereo

INPUT B Złącze wejściowe RGB: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie)

Złącze wejściowe dźwięku: Mini jack stereo

INPUT C Złącze wejścia HDMI: złącze 19-stykowe HDMI, obsługa zabezpieczeń HDCP

S VIDEO IN Złącze wejściowe S-Video: 4-stykowe mini DIN

Złącze wejściowe audio: Gniazdo cinch (RCA) x2 (współdzielone z wejściem VIDEO IN)

WEJŚCIE VIDEO Złącze wejściowe wideo: Gniazdo RCA

Złącze wejściowe dźwięku: Gniazdo RCA (x2) (dzielone z wejściem S VIDEO IN)

OUTPUT Złącze wyjściowe monitora*4: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie)

Złącze sygnału wyjściowego audio*5: Minijack stereo (wyjście zmienne)

PILOT Złącze RS-232C: 9-stykowe złącze D-sub (męskie)

LAN RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX

USB TYP A

USB TYP B

Złącze mikrofonu: Minijack

Szum akustyczny

Tryb jasności lampy: niski 30dB

Temperatura pracy/wilgotność otoczenia podczas pracy Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) / od 35% do 85%, (bez kondensacji)

Temperatura przechowywania/wilgotność podczas przechowywania Od –20°C do +60°C / od 10% do 90% (bez kondensacji)

Zasilanie Prąd przemienny od 100 V do 240 V, od 3,2 A do 1,4 A, 50/60 Hz

Wymiary (szer. × wys. × gł.) Około 365 x 96,2 x 252 mm

Waga ok. 3,9 kg

W zestawie pilot zdalnego sterowania

Energooszczędna i trwała lampa o czasie użytkowania 10 000 godzin

Zaawansowane funkcje oszczędzania energii

Wysokiej jakości panel 3LCD BrightEra™ zapewniający naturalne i żywe kolory obrazu

Różne tryby wyświetlania obrazu zapewniają jego optymalną jakość

Prezentacja za pośrednictwem sieci (LAN/WLAN)

Zdalne sterowanie za pomocą urządzeń z systemem iOS

Wyświetlacz USB

Etykieta źródeł

Wbudowany głośnik


32

Uchwyt ścienny do projektora z okablowaniem

1

Uchwyt ścienny z regulacją odległości projektora od ściany w zakresie do 114 cm

. Możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu +/- 15°

. Możliwość regulacji pochylenia na boki +/- 22.5°

. Maksymalny udźwig ok. 25 kg. Dodatkowa linka odciążająca w zestawie

. Maksymalny rozstaw otworów do mocowania projektora ok. 34 cm
Kabel SVGA o dł. Min. 10 m. D-SUB VGA (15 pin) - D-SUB VGA (15 pin). Pozwala na podłączenie projektora multimedialnego do laptopa


33

Antywirus s licencją

1

Cechy programu:

Autoochrona - mechanizm ochrony procesów i wpisów rejestru samej aplikacji ESET zabezpieczające ja przed próba wyłączenia przez złośliwy kod.

Tryb skanowania w tle - skanowanie komputera może być przeprowadzane w tle, bez obniżania wydajności systemu.

Mniejsze pliki aktualizacji - optymalizacja silnika skanowania pozwoliła na zmniejszenie rozmiarów plików aktualizacji, zwiększono skuteczność ochrony plików aktualizacji przed uszkodzeniem.

Ochrona połączeń szyfrowanych - pełna ochrona komunikacji szyfrowanej poprzez skanowanie protokołów HTTPs o POP3s. Ochrona popularnych programów pocztowych. Kontrola nośników wymiennych - możliwość zablokowania dostępu do portów USB i napędów CD na stacjach roboczych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w firmie.

Blokowanie dostępu do zainfekowanych plików.

Cechy produktu ESET Smart Security 4.0 BOX - 1 stanowisko, 36 miesięcy


34

MS Office

1

klasa produktu: programy i pakiety biuro, zawartość pakietu Outlook, OneNote, Publisher, Excel, Word, PowerPoint, typ licencji edukacyjna, ważność licencji dożywotnia, liczba użytkowników 1, wersja produktu MOL, platforma systemowa Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2012

35

Pendrive

4

Wydajność: odczyt do 130MB / s

Wymiary: 19,1 x 15,9 x 8,8 mm (dł. x szer. wys.) - bez pokrywki

Pojemność: 32GB,

Port USB: USB 3.0 (kompatybilne z USB 2.0)

Oprogramowanie: SanDisk SecureAccess ; RescuePRO oprogramowanie do odzyskiwania plików (roczna subskrypcja)


36

Telewizor

1

Nowa linia: 2015; Rodzaj: LED; Okres gwarancji: 24 miesiące; Wymiary z podstawą: 962.9/616.2/288.1; Waga zestawu z podstawą: 8,7 kg.; Napięcie zasilania: 220 - 240 V; Klasa energetyczna: A+; Pobór mocy : 51/0.3 W; Rozdzielczość obrazu: 1920/1080; Standard HD: FullHD; Rodzaj tunera DVB-T: MPEG-4; Technologie obrazu: kontrast dynamiczny Mega, Wide Color Enhancer Plus, Micro Dimming Pro, Hypereal Picture Engine, PQI 400; Technologie dźwięku: DTS Studio Sound, DTS Premium Sound 5.1; Ilość głośników: 2; System dźwięku: 2.0; Funkcje: Smart TV, AllShare/DLNA, PVR Ready, Polskie menu, PIP, Timer, Możliwość odtwarzania filmów z USB, Automatyczne strojenie, oszczędzanie energii; Złącza: HDMI ( 3 szt. ), USB, Gniazdo CI, WiFi, Component Video, Optyczne Audio.

37

Radioodtwarzacz CD

1

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

, Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

, 2-drożne głośniki Bass Reflex

, wykończenie osłony głośnika: metal

, typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD z podświetleniem

. Wym. min. (S x G x W): 435 x 270 x 170 mm


38

Aparat fotograficzny

1

Liczba pikseli 12.2 Mpix

Dostępne rozdzielczości :4288 x 2848 (RAW, JPEG)

3936 x 2624 (JPEG)

3072 x 2048 (JPEG)

1728 x 1152 (JPEG)

Rozdzielczość matrycy: 23.6 x 15.8mm (APS-C) CMOS, 3:2, całkowita liczba pikseli: 12.9 Mpix,

mechanizm samooczyszczania matrycy

procesor obrazu Prime II

format zapisu: Zdjęcia: JPEG (EXIF 2.21, DPOF, DCF 2.0),

RAW (12bit), JPEG+RAW,

RAW skompresowany - pliki .PEF,

RAW nieskompresowany - pliki .DNG,

Rodzaje JPEG: Best / Better / Good

Filmy: AVI (Motion JPEG) z dźwiękiem mono

Zakres ISO: Auto, 200 - 12800 ISO w skoku co 1/3, 1/2 lub 1 EV,

w trybie Bulb do 1600 ISO,

tryby rozszerzone: ISO 100, ISO 25600

migawka: Sterowana elektronicznie szczelinowa o pionowym przebiegu w płaszczyźnie ostrości, 30 s - 1/6000 s z krokiem co 1/3 lub 1/2 EV, Bulb

Ogniskowa obiektywu n/a

Światłosiła n/a

Zoom optyczny 0x

Zoom cyfrowy 0x

Stabilizacja obrazu

Zapis wideo 1280 x 720 pix (HD, 16:9) z szybkością 25 kl./s,

640 x 480 pix (VGA, 4:3) z szybkością 25 kl./s

długość filmu ograniczona do 25 min. lub 4 GB.

Detekcja fazowa TTL, system SAFOX IX,
11-punktowy TTL (9 punktów krzyżowych)
• Obszary AF: automatyczny wybór z 5 punktów, automatyczny wybór z 11 punktów, ręczny wybór jednego z 11 punktów, centralny punk AF
• Tryby AF: Auto (AF-A), Pojedynczy (AF-S), Ciągły (AF-C), Manualny (MF)
• Zakres detekcji: od -1 do 18 EV (ISO 100 i obiektyw f/1.4)
• Asysta AF: wbudowana dioda LED
• Podgląd głębi ostrości (optyczny i cyfrowy)
• Dostrajanie AF (korekcja FF/BF) w zakresie +/-10 kroków.
• Tryby AF w Live View: Detekcja kontrastu, Detekcja kontrastu z funkcją wykrywania twarzy, Detekcja fazowa
• Powiększenie w LV: (tryb AF: 2x, 4x, 6x / tryb MF:2x, 4x, 6x, 8x, 10x ).

Pomiar światła: 16-segmentowy TTL,


Tryby pomiaru:
• matrycowy 16-segmentowy,
• centralnie ważony,
• punktowy
Zakres pomiaru: od 1 do 21.5 EV (dla 50mm, f/1.4, ISO200)

BALANS BIELI: Auto, Światło dzienne, Cień, Chmury, Światło żarowe, Światło jarzeniowe (4 tryby), Lampa błyskowa, CTE


• ustawienia własne wg wzorca,
• Korekcja balansu bieli (w 2 osiach A-B / G-M w zakresie +/-7 kroków)
• Bracketing balansu bieli

Kompensacja ekspozycji Kompensacja: +/- 3.0 EV w skoku co 1/2 EV lub 1/3 EV


Bracketing: 3 klatki
Tryb HDR (High Dynamic Range)
Możliwość wielokrotnej ekspozycji (od 2 do 9 zdjęć)

Programy Auto, Program AE (P), Priorytet czułości (Sv), Priorytet przysłony (Av), Priorytet migawki (Tv), Manualny (M), Film


• Programy tematyczne: Portret, Krajobraz, Makro, Obiekty ruchome, Nocny portret, Wyłączony błysk,
• Tryby sytuacyjne (SCN): Nocny krajobraz, Plaża i śnieg, Jedzenie, Zachód słońca, Dzieci, Zwierzęta, Światło świec, Muzeum, Oświetlenie sceniczne, Nocne ujęcie, Nocne ujęcie HDR

Zdjęcia seryjne Tryb szybki (Hi), 6 kl./s, maksymalnie 12 zdjęć w formacie RAW lub 25 w formacie JPEG,


• Tryb wolny (Lo), 2 kl./s, maksymalnie 36 zdjęć w formacie RAW lub JPEG do zapełnienia karty,
• Zdjęcia z interwałem czasowym od 1 s do 24 godz. (do 999 zdjęć).

Lampa błyskowa Typu pop-up, P-TTL, liczba przewodnia 16 (ISO 200), 12 (ISO 100).


• Synchronizacja do 1/180 s
• Kąt pokrycia błyskiem: ok 75 stopni
• Korekcja siły błysku od -2 do +1 EV w krokach co 1/2 lub 1/3 EV
• Tryby pracy: Auto, Redukcja efektu czerwonych oczu, Synchronizacja z długimi czasami migawki, Synchronizacja z drugą kurtyną migawki, Tryb błysku bezprzewodowego

Złącze hot-shoe

Wyjście statywowe

LCD stały, 3.0 calowy, kolorowy TFT LCD, 921 000 punktów, regulowana jasność i kolorystyka, powłoki przeciwodblaskowe


Live View - cyfrowy podgląd obrazu na żywo

Wizjer Lustrzany, powiększenie: x0.85, pokrycie: ok. 96%, korekcja dioptrii: od -2.5 do +1.5, punkt oczny: 21.6 mm od środka soczewki, matówka Natural-Brite-Matte II

Komunikacja i złącze Uniwersalne złącze USB 2.0 Hi-Speed mini-B (MSC/PTP) / wyjście wideo (PAL/NTSC), wejście zasilania
• transmisja danych za pomocą podczerwieni (IrSimple),
• opcjonalnie zdalne sterowanie za pomocą wodoodpornego pilota O-RC1

Zasilanie Akumulator litowo-jonowy D-LI109 (7.4 V, pojemność 1050mAh, wydajność do 560 zdjęć, bez lampy) lub,


• Opcjonalnie przy użyciu adaptera na baterie D-BH109: 4 baterie litowe typu AA (wydajność ok 1600 zdjęć, bez lampy) lub 4 akumulatorki niklowo-wodorkowe (NiMH) typu AA lub 4 baterie alkaliczne typu AA.
• Opcjonalnie zasilacz sieciowy K-AC109

Akcesoria Akumulator litowo-jonowy D-LI109, ładowarka D-BC109, pasek na ramie, kabel USB, instrukcja, zaślepka złącza hot-shoe, osłona wizjera, zaślepka mocowania obiektywu, płyta CD ze sterownikami i oprogramowaniem PENTAX Digital Camera Utility 4.

Waga 544 g (bez akumulatora)
589 g (z akumulatorem i kartą pamięci)
625 g (z 4 bateriami AA, adapterem na baterie i kartą pamięci)

Wymiary 125 x 97 x 68 mm

Obsługiwane przestrzenie kolorów: sRGB, AdobeRGB.
Polskie menu.
8 filtrów cyfrowych.
Skuteczność stabilizacji wg producenta: do 4 EV
Funkcja automatycznej korekcji dystorsji i wzdłużnej aberracji chromatycznej obiektywów.


39

Odtwarzacz DVD

1

Odtwarzacz z obsługą płyt DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-R i CD-RW oraz plikami MP3, WMA, MPEG-4, DivX i JPEG. Wyposażony w technologię BD Wise, Dolby Digital Surround oraz funkcję Anynet+ i Moving zoom. Posiada cyfrowe wyjście koaksjalne, wyjście audio L/R, Component Video, kompozytowe, USB 2.0 oraz złącze HDMI

. Wym. min.: szerokość [mm]

360

, wysokość [mm]42

, głębokość [mm]

207


40

Urządzenie wielofunkcyjne

1

Urządzenie wielofunkcyjne: Drukarka

- rozdzielczość druku [dpi] 9600 x 600, prędkość druku [str/min] 24, Kopiarka kolorowa - rozdzielczość kopiowania [dpi] 600 x 600, prędkość kopiowania [str/min] 24,Skaner - rozdzielczość optyczna [dpi] 1200 x 1200

, Faks

- szybkość transmisji [kb/s]33.6

. Wym. min.: wys. [cm]

50.43, szer. [cm ]

46.9


, gł. [cm]

45.25


. Pamięć ok. 512 MB (RAM)

, Wyświetlacz 4-wierszowy

LCD


41

Głośniki do tablic interaktywnych

1

Dane techniczne min. głośników: moc [W]: 10

, zakres częstotliwości - dolna [Hz]: 80

, zakres częstotliwości - górna [kHz]: 18

, ilość głośników: 2 z 3" membranami

, zewnętrzny zasilacz 15V, 3,6

, wbudowana karta dźwiękowa i hub USB

. Wymiary min.: 60x11x10,5 cm


42

Tablica interaktywna

1

TABLICA INTERAKTYWNA IR – POZYCJONOWANIE W PODCZERWIENI

POWIERZCHNIA MAGNETYCZNA, SUCHOŚCIERALNA

Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)

Obsługa za pomocą dowolnego pisaka, wskaźnika lub palca

Przekątna tablicy: 88"

Przekątna powierzchni roboczej: 79.5”

Wymiar tablicy (szer./wys.): 1824 x 1301 mm

Wymiar powierzchni roboczej (szer./wys.): 1653 x 1159 mm

Urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym. Działa jak duży ekran dotykowy, który może być obsługiwany za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika

Specyfikacja techniczna

Technologia: Pozycjonowanie w podczerwieni (optyczna – IR)

Obsługa: Dowolny pisak, wskaźnik lub palec

Rodzaj powierzchni: Matowa, porcelanowa, suchościeralna, magnetyczna, odporna na uszkodzenia

Wymiar powierzchni roboczej: 1653 mm x 1159 mm

Proporcje obrazu: 4:3

Czas reakcji: Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms

Prędkość kursora: 120 cali / sekundę

Dokładność koordynacji: 3 mm

Przekątna tablicy: 88 cali

Przekątna powierzchni roboczej: 79.5”

Port / Zasilanie: USB

Wymiary tablicy: 1824 mm x 1301 mm

Waga tablicy: 26 kg

Waga łącznie z opakowaniem: 33 kg

Systemy operacyjne: Windows 2000/XP/Vista/7

Gwarancja min. 36 miesięcy

Gwarancja na porcelanową powierzchnię 25 lat.


ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ OFERTY
……………………………..……., dnia ……..

  1. Dane instytucji /osoby składającej ofertę

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
NIP
Regon
Nr rachunku bankowego
Telefon
e-mail

II. Oferta cenowa

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dotyczących wyposażenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Sokolnikach Mokrych w ramach projektu „Modernizacja oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w gminie Wieniawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oświadczam, że oferuję dostawę i montaż wymienionych w poniższej tabeli towarów za cenę podaną poniżej:LP

Nazwa

Jednostka miary ilość sztuk

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

Dostosowanie pomieszczeń

1

Umywalka

1


2

Bateria ścienna do umywalki

1


3

Miska ustępowa ze spłuczką i deską sedesową

3


Wyposażenie

4

odkurzacz

1


5

Pralka

1


6

Froterka

1


7

Zestaw z mopem, wiadrem i szczotką

1


8

Zmywarka z wyparzaczem

1


9

Płyn do zmywarki

4


10

Garczki

7


11

Wielofunkcyjny garnek

2


12

Patelnia głęboka

2


13

Cedzak z uchwytami

2


14

Miska polerowana

2


15

Dzbanek szklany

5


16

kubki

3


17

Sztućce

18


18

Talerze

18


19

Czajnik stalowy

1


20

Termos cateringowy z kranem

2


21

Waza z pokrywą

2


22

Lodówko- zamrażarka

1


23

Wózek kelnerski

1


24

Przybory kuchenne

1


25

Taca ekspozycyjna

2


26

Noże

1


27

Robot kuchenny

1


28

Kuchenka mikrofalowa

1


29

Sokowirówka

1


Zakup sprzętu ITC

30

Laptop z oprogramowaniem

2


31

Projektor

1


32

Uchwyt ścienny do projektora z okablowaniem

1


33

Antywirus s licencją

1


34

MS Office

1


35

Pendrive

4


36

Telewizor

1


37

Radioodtwarzacz CD

1


38

Aparat fotograficzny

1


39

Odtwarzacz DVD

1


40

Urządzenie wielofunkcyjne

1


41

Głośniki do tablic interaktywnych

1


42

Tablica interaktywna

1
CAŁKOWITY KOSZT/Cena oferty brutto , cyfrowo.......................................................,

słownie......................................................................................................................

III. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

IV. W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

V. Termin realizacji zamówienia……………………………………………………………….

VI. Okres gwarancji …………………………………………………………………………………..

VII. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym........................................................................................

(pieczęć firmowa i podpis osoby składającej ofertę)

ZAŁĄCZNIK NR 3
NIP:............................................ .........................., dnia

REGON:.....................................


Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe nr ..../2015/9.1.1.POKL

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że podmiot

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


............................................. ..................................................

Miejsce i data Czytelny podpis, pieczątka *
* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu

ZAŁĄCZNIK NR 4
Wykonawca:

Adres:


Telefon kontaktowy:

e-mail:


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
Imię .............................................

Nazwisko ....................................


Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu zmierzającym do wyłonienia Wykonawcy zamówienia z zapytania ofertowego nr ...../2015/9.1.1.POKL realizowanego w ramach projektu pt.: „Modernizacja oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w gminie Wieniawa”

współfinansowanego ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

a) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia;

b) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

d) nie została otwarta w stosunku do mnie likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także, że nie zalegam z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu);

e) spełniam warunki stawiane w Zapytaniu ofertowym oraz oświadczam, iż

przyjmuję je do wiadomości i stosowania.


........................... .................................................................

Miejsce i data (pieczątka i podpis osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK NR 5

UMOWA NR ....................................../ 2015
Zawarta dnia ................................................................. pomiędzy:

Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre VIRIBUS UNITIS, Sokolniki Mokre 37, 26-432 Wieniawa, NIP: 6811978837, REGON: 120657916

reprezentowanym przez :
..................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a


..................................................................................................................................................zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
§ 1
1.Wykonawca zobowiązuje się do dokonania dostawy artykułów określonych w ofercie z dnia................................... dotyczącej wyposażenia oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sokolnikach Mokrych w ramach projektu „Modernizacja oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w gminie Wieniawa” realizowanego przez Zamawiającego.

2.Oferta zawierająca ceny jednostkowe poszczególnych elementów wyposażenia oddziału przedszkolnego stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy.


§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt zamówionych artykułów w terminie do dnia ................................., tj. w terminie 20 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy. Wskazane artykuły należy dostarczyć na adres Zamawiającego.
§ 3
1.Wykonawcy za prawidłowe wykonanie zamówienia przysługuje zapłata w wysokości .................................................., zgodnie z ofertą złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

2. Zapłata wypłacana jest na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę z 14 dniowym terminem płatności.

3. Wykonawca akceptuje, że w przypadku braku środków na rachunku projektowym Zamawiającego, nie będzie naliczał odsetek od niezapłaconej w terminie faktury, a Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek projektowy.
§ 4
1. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości zamówienia.
§ 5
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z wykonywaniem niniejszej umowy.
§ 6
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące przedmiotu umowy. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

............................................................. ............................................................Zamawiający WykonawcaProjekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna