Zapytanie ofertowePobieranie 0.57 Mb.
Strona1/5
Data28.04.2016
Rozmiar0.57 Mb.
  1   2   3   4   5
DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

m.st. Warszawy

02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

Warszawa 26.03. 2014 r.
DBFO/DA/K/ 2786/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. KEN 61; (kod pocztowy: 02-777 Warszawa) zwraca się


z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej dostawy w roku 2014 następujących artykułów biurowych z podziałem na części:

CZĘŚĆ NR I – papier do drukowania


CZĘŚĆ NR II – różny sprzęt i artykuły biurowe

CZĘŚĆ NR III – wkłady barwiące

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki 1, 2 oraz 3

 2. W przypadku dostarczenia produktów innych niż określone w ofercie lub nienależytej jakości Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej ich wymiany na odpowiednie, na własny koszt.

 3. Wykonawca musi przedstawić ofertę na wszystkie produkty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia danej części.

 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia.

 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

 7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 8. Oferta powinna zawierać:

  1. Wypełniony i podpisany druk Formularz Oferty – Zał. Nr 4 wraz z Formularzami Cenowymi Szczegółowymi według wzoru o numerach: 4.1 - dla Części I, nr 4.2 - dla Części II oraz nr 4.3 dla Części III,

  2. Podpisy osoby/osób potwierdzających bądź zatwierdzających treść Oferty i oświadczeń powinny być czytelne, natomiast w przypadku podpisu nieczytelnego powinny być opatrzone czytelną, imienną pieczątką osoby podpisującej,

  3. Parafowany i podpisany wzór Umowy lub umów – załącznik nr 5 i 6 do zapytania ofertowego z oświadczeniem na ostatniej stronie Umowy: ” akceptuję treść umowy”;

  4. Kopię aktualnych dokumentów rejestrowych Wykonawcy, tj. z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

 9. Oferty należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA NA CZĘŚĆ NR: …., NIE OTWIERAĆ PRZED 03.04.2014, GODZ. 15”

  1. pocztą – na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa,

  2. lub osobiście na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa pok.502

do dnia 03.04.2014 do godz. 1500

Ofertę wraz z załącznikami można także przekazać do dnia 03.04.2014 r. do godz.

15,00 drogą elektroniczną na adres: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl
Przewidywany termin wykonania usługi: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014 r. – dostawa sukcesywna.

Osoba do kontaktu: Anna Polarczyktel. 22 545 74 71

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część I - Załącznik nr 1

1) PAPIER


L.P.

Nazwa asortymentu

Opis asortymentu

Jednostka miary

Ilość

1.

Papier do drukarki igłowej pudełka

bezdrzewny, bezpyłowy i bezchlorowy papier do drukarek, wielkość 375x12” oryginał(biały)+kopia(różowa), bez nadruku, 900 składek w opakowaniu. Gwarancja na trwałość kopii 25 lat

opakowanie

20

2.

Papier do drukarki laserowej A3

wielofunkcyjny papier, białość: 166CIE,Grubośćµm 108, gładkość cm3/min 160, wilgotność % 4,0 - do codziennego użytku, pozwala na uzyskanie dobrej jakości kopii w drukarkach atramentowych, laserowych, kopiarkach i faksach. O gramaturze nie mniejszej niż 80 g/m2, ryza=500 szt.

ryza

3

3.

Papier do drukarki laserowej A4

wielofunkcyjny papier, białość: 166CIE,Grubośćµm 108, gładkość cm3/min 160, wilgotność % 4,0 - do codziennego użytku, pozwala na uzyskanie dobrej jakości kopii w drukarkach atramentowych, laserowych, kopiarkach i faksach. O gramaturze nie mniejszej niż 80 g/m2, ryza=500 szt.

ryza

550

4.

Papier do drukarki laserowej A5

wielofunkcyjny papier, białość: 166CIE,Grubośćµm 108, gładkość cm3/min 160, wilgotność % 4,0 - do codziennego użytku, pozwala na uzyskanie dobrej jakości kopii w drukarkach atramentowych, laserowych, kopiarkach i faksach. O gramaturze nie mniejszej niż 80 g/m2, ryza=500 szt.

ryza

8

5.

Papier do faksu szer. 210 mm dł. Do 15 m

Papier termiczny, trwałość wydruku do 6 lat, gramatura 55 g/m2, wymiary 210 mmx15 m

rolka

30  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna